Anda di halaman 1dari 158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PengenaIan

Latihan ndustri adalah salah satu syarat wajib bagi setiap pelajar Politeknik untuk
mendapatkan Sijil atau Diploma. Bagi pelajar yang mengambil jurusan sijil akan menjalani
Latihan ndustri pada semester ketiga manakala pelajar yang mengambil jurusan diploma
pula pada semester keempat. Program Latihan ndustri ini berlangsung selama lima bulan
iaitu bermula pada 12 Januari 2009 hingga 12 Jun 2009.


2

%ujuan Latihan ndustri ini diadakan adalah untuk membolehkan pelajar melibatkan
diri secara langsung dalam pelbagai aspek kejuruteraan awam seperti konsep
perancangan, rekabentuk, pembinaan dan pentadbiran projek-projek kejuruteraan. Oleh itu,
latihan ini dapat memberi pendedahan awal kepada setiap pelajar mengenai alam
pekerjaan yang sebenar terutamanya dari aspek aplikasi pengetahuan yang dipelajari di
politeknik, perhubungan kemanusiaan dan etika serta amalan keselamatan di tempat kerja.

Selain itu, pelajar juga mampu berdaya saing dengan golongan pekerja yang lebih
berpengalaman. a juga dapat meluaskan dan menambahkan pengetahuan dan kemahiran
teknikal di mana negara memerlukan teknokrat yang berketrampilan dan berbakat
memandangkan negara sedang membangun kearah permodenan dan berteknologi. ni
bersesuaian dengan kempen menggalakkan pelajar menguasai bidang sains dan teknologi.

Disamping itu, para pelajar juga didedahkan tentang erti sifat amanah dan
tanggungjawab. ni dapat dilihat apabila pelajar diberi peluang untuk melaksanakan kerja
sebagai seorang penyelia tapak dimana tugas seorang penyelia tapak adalah menjaga dan
mengawasi keselamatan pekerja serta menjalankan kerja-kerja yang diberikan. Selain itu,
penyelia tapak mestilah menjaga barang-barang didalam mahupun di luar tapak projek dan
sekiranya berlaku apa-apa ke atas barangan tersebut, maka penyelia tapak haruslah
bertanggungjawab.


3

1.2 Objektif Latihan Industri

Objektif latihan industri adalah untuk :
i. Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan sebenar.
ii. Pelajar berupaya berkomunikasi dengan berkesan.
iii. Menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik antara pekerja.
iv. Mengamalkan etika dan peraturan kerja dengan baik.
v. Menanam sifat amanah dan bertanggungjawab.
; Membolehkan para pelajar mengaitkan teori-teori yang dipelajari di politeknik
kepada pratikal dan sebaliknya.
vii. Menyediakan sebuah laporan rasmi setelah tamat latihan.


1.3 Objektif Laporan Latihan Industri

Laporan Latihan ndustri bertujuan untuk melatih pelajar menguasai kemahiran
dalam mencari pengalaman sebelum menghadapi alam pekerjaan sebenar. ni penting
kerana mereka tidak akan berasa kekok apabila melalui pekerjaan yang sebenar kerana
sudah mengetahui akan selok-belok ketika menjalani Latihan ndustri. Negara juga akan
mempunyai teknokrat-teknokrat yang berilmu, berwibawa, dan berwawasan. Di samping itu,
latihan industri juga boleh membuatkan pelajar mempunyai keyakinan diri.
4

1.4 Kepentingan Latihan Industri

Latihan ndustri adalah penting untuk pelajar mengikuti dengan jayanya kerana ia
memberi pelbagai pengetahuan yang sedia ada dan meluaskan pengalaman tentang
bidang yang diceburi. ni membuatkan pelajar dapat membawa diri dengan alam pekerjaan
yang sebenar kelak.


1.5 LatarbeIakang Organisasi

EUPE Corparation Berhad ditubuhkan lebih kurang pada tahun 1986 yang terletak di
Wisma Ria, Sungai Petani. Firma ini telah berpengalaman selama 23 tahun dan jumlah
pembinaannya lebih kurang 20 000 unit rumah. a boleh dikatakan sebagai pemaju
perumahan yang kedua terbesar di negeri Kedah Darul Aman. Sehingga kini, firma ini telah
berjaya disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) pada tahun
1997.

Firma ini telah menempatkan saya menjalani Latihan ndustri di tapak pembinaan
anak syarikatnya iaitu Riacon Sdn Bhd selaku kontraktor utama dan Mera-Land (Malaysia)
Sdn Bhd selaku pemaju. Riacon Sdn Bhd (RSB) ditubuhkan pada 20 Oktober 1987.
Manakala Mera-Land (Malaysia) Sdn. Bhd pula ditubuhkan pada 7 Februari 1994. Eupe
Corparation Berhad mempunyai banyak lagi rangkaian anak syarikat yang lain.3

#INGKASAN NAMA ANAK SYA#IKAT EUPE CO#PO#ATION BE#HAD

1) EKSB Eupe Kemajuan Sdn. Bhd.
2) RSB Riacond Sdn. Bhd.
3) EGMB Eupe Golf Management Bhd
4) EGR%SB Eupe Golf Recreation & %our Sdn Bhd.
5) P%RSB Pasar %aman Ria Sdn. Bhd.
6) RPSB Ria Plaza Sdn. Bhd.
7) RFCSB Ria Food Centre Sdn. Bhd.
8) EHSB Eupe Hotel Sdn Bhd
9) ERSB Eupe Realty Sdn Bhd
10) BMSB - Bukit Makmur Sdn Bhd
11) MMSB - Mera- Land (Malaysia) Sdn Bhd
12) DESB Desani Enterprise Sdn Bhd
13) EGSB Esteem Glory Sdn Bhd6

PEMEGANG SAHAM
1.8 % OF EQULITY INTE#EST HELD
Name of Vendors

EHSB E#SB BMSB MMSB DESB EGSB
B%HSB 100.0 70.0 100.0 - 100.0 80.0
D%HSB - - - 15.0 - -
BHSSB - - - 36.0 - 10.0
Dato' %ajudin b.
Hashim
- - - - - 10.0
Datin %eoh Choon
Boay
- - - - - -
PKNK - - - - - -
Ahmad Zakiuddin b.
Harun
- - - - - -
%he Ah You Rubber
Factory Sdn. Bhd.
- - - 30.0 - -
United Plexus Sdn.
Bhd
- 15.0 - - - -
Firm Alliance Sdn.
Bhd
- 15.0 - - - -
Success Lead Sdn.
Bhd
- - - - - -
UMLAH PE#ATUS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7

Name of
Vendors
EKSB #SB EGMB EG#TSB PT#SB #PSB #FCSB
B%HSB - 55.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0
D%HSB 41.7 - 40.0 - - - -
BHSSB 41.7 - 40.0 - - - -
Dato' %ajudin b.
Hashim
- - - - - -
Datin %eoh
Choon Boay
- - - - - -
PKNK - - 20.0 - - - -
Ahmad
Zakiuddin b.
Harun
16.6 - - - -
%he Ah You
Rubber Factory
Sdn. Bhd.
- - - - - - -
United Plexus
Sdn. Bhd
22.5 - - - -
Firm Alliance
Sdn. Bhd
22.5 - - - -
Success Lead
Sdn. Bhd
- - - - - - -
UMLAH
PE#ATUS
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

aduaI 1.5.1 : Peratusan pemegang saham di syarikat EUPE Corporation Berhad.8

HAK MILIK PEMEGANG SAHAM

Antara hak milik pemegang saham adalah seperti berikut :
O Betaj Holding Sdn. Bhd. (B%HSB)
O Dato' %ajudin Holdings Sdn. Bhd. (D%HSB)
O Beh Heng Seong Sdn. Bhd. (BHSSB)
O Dato' %ajudin Hj. Hashim
O Datin %eoh Choon Boay
O Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK)
O Ahmad Zakiuddin Bin Harun
O %he Ah Yau Rubber Factory Sdn. Bhd. (%AYRFSB)
O United Plexue Sdn. Bhd. (FASB)
O Success Leads Sdn. Bhd. (SLSB)9

#ANGKAIAN ANAK SYA#IKAT EUPE CO#PO#ATION BE#HAD
NAMA SYA#IKAT

TA#IKH PENUBUHAN
P#OPE#TY DEVELOPMENT
i) Eupe Kemajuan Sdn. Bhd. (150839-X) 15 Februari 1986
ii) Bukit Makmur Sdn. Bhd. (60154-X) 12 Julai 1980
iii) Desani Enterprise Sdn. Bhd. (157839-W) 27 November 1986
iv) Esteem Glory Sdn. Bhd. (227014-%) 17 Oktober 1991
v) Mera-Land (Malaysia) Sdn. Bhd. (289309-V) 7 Februari 1994

CIVIL ENGINEE#ING & CONST#UCTION

vi) Riacon Sdn. Bhd. (165421-H) 20 Oktober 1987

P#OPE#TY INVESTMENT & MANAGEMENT

vii) Pasar %aman Ria Sdn. Bhd. (166265-W) 19 November 1987
viii) Ria Plaza Sdn. Bhd. (166264-X) 19 November 1987
ix) Ria Food Centre Sdn. Bhd. (166287-A) 19 November 1987
x) Eupe Hotel Sdn. Bhd. (208667-P) 28 November 1990
xi) Eupe Realty Sdn. Bhd. (168556-A) 15 Februari 1988

GOLF COU#SE & CHALET OPE#ATION

xii) Eupe Golf Management Bhd. (171346-M) 21 Jun 1988
xiii) Eupe Golf Management Recreation & %our Sdn.
Bhd. (164707-%)
24 September 1987

aduaI 1.5.2 : Rangkaian Anak Syarikat EUPE Corporation Berhad.10

1.6 LatarbeIakang Penubuhan Organisasi

Nama Firma : Eupe Corporation Berhad
No. Pendaftaran Firma : 150839-X
Alamat Pendaftaran : 5
th
Floor, Wisma Ria, %aman Ria,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.
No %el : 04-4414888
No. Fax : 04-4414548
Status Bumiputera : 100% Bumiputera
Pengarah : Beh Huck Lee
Bank CMB Bank Berhad
Malayan Banking Berhad
Hong Leong Bank Berhad
Kelas : A


11

1.7 Aktiviti Organisasi

Pelbagai aktiviti telah dan sedang dijalankan pada tahun ini yang merangkumi
pelbagai aspek pembangunan, pembinaan, pertanian dan perlancongan. Firma ini
mempunyai banyak aktiviti di negeri Kedah dan Kuala Lumpur. Di dalam aspek
pembangunan, firma ini banyak mempunyai projek perumahan di Sungai Petani iaitu projek
pertama ialah %aman Ria Jaya, kedua Kelisa Ria, ketiga Seri Astana, keempat %aman Ria
Mesra , kelima Malaysia My Second Home (MM2H) dan projek terakhir iaitu Resort Home.
Setiap rekabentuk dan jenis projek perumahan ini adalah berdasarkan kepada keadaan
sesuatu tempat bina.

Aspek pelancongan banyak menarik orang ramai untuk berkunjung atau beriadah di
%aman %ema Air dan Kelab Cinta Sayang di Sungai Petani, Kedah. Firma ini banyak
menarik orang ramai untuk berhibur dan bersuka ria. Aspek pertanian telah berjaya
mengaut keuntungan yang lumayan kepada firma pada setiap tahun. Firma ini juga
menternak sarang burung layang-layang, menanam pokok buah-buahan dan sebagainya.

EUPE Corporation mempunyai pelbagai projek yang dapat mengaut keuntungan
yang lumayan pada syarikat dan projek-projeknya mempunyai kesesuaian terhadap tempat
yang di bina.


12

1.8 HaIatuju Organisasi

Pengurusan atasan menetapkan penyataan halatuju organisasi yang merangkumi :
i) Visi
Kami mahu menjadikan EUPE sebagai sebuah nama yang dapat
melonjakkan namanya untuk :
a) Pelanggan kami dan pekerja yang berpotensi.
b) Rakan kongsi dan perikatan perniagaan.
c) Pemegang saham kami.

ii) Misi
Kami ingin merealisasikan visi kami melalui misi yang mana akan :
a) Menjual produk kami dengan mementingkan kesan di pasaran
dan memberi kepuasan yang maksimum kepada pelanggan
dengan menawarkan ciri-ciri produk yang terbaik, bernilai dan
berkualiti.
b) Menjadi fleksibel dan sentiasa berkembang dengan persekitaran.
c) Memberikan perjanjian bagi mendapatkan keyakinan semua
pihak.
d) Mempunyai tenaga pekerja yang berkebolehan untuk sama-sama
berusaha menaikkan nama syarikat.


13

1.9 CA#TA O#GANISASI EUPE CO#PO#ATION BE#HAD
#ajah 1.9 : Carta Organisasi Riacon Sdn. Bhd.
Managing Director
Mr. Beh Huck Lee
Purchasing Manager
Mr. Chiam Choon Suan
Project Manager
Mr. %ye Chuan Keat
Finance Manager
Ms. Lee Koon Peng

Sr. Project Coordinator
En. Noordihan b. Hashim
A/Site Manager
En. Mohd Johan B. Arif
Mr. Ooi Cheng Kang
Senior Site Manager
En. Samsu Kamal
Site Manager
Mr. Chan Chin Wooi
Mr. Lee Kam Choon
Quantity Surveyor
En. Aminuddin b. Zailani
Site Supervisor
En. %g. Mahazir
Mr. Lim Chu Pa
Fong %ong Sian

B/PIant Operator
En. Azhar b. Abdullah
A/Project Coordinator
En. Nisma Hisyam smail
14

#ajah 1.9.1: Carta Organisasi Ria Mesra (Gurun).
Project Site 2
#IA MES#A GU#UN
Assist Site Manager
Mohd Johan B. Mohd Arif
Sr. Site Supervisor
Samso Kamal B. Samsudin
Site CIark
%BA
BuiIding
Contractors
#oofing
Contractors
Finishing
Contractors
EIectricaI
Contractors
ExternaI Work
Contractors
Landscape
Contractors
13

Kerja Pemasangan ubin
Beuty Renovation (BR)
Chang Peng Leong
Kerja Mengecat
Khoo Chai %eik (KC%)

Kerja aIan
Soh Constructuon Co.
ker[a erpar|tan
kae Au (kA)
ker[a Lanskap
Arkitek
SCFC Arkitek
Awam/urutera Perunding Struktur
Konsultan Sanjung Bistari
M&E urutera Perkhidmatan Perunding Kerja Pembinaan
PembekaI EIektrik TNB Megmaster Sdn. Bhd
E.H %eoh Perunding Cheng %zer Min (C%M)
Lampu aIan Chin Boon Kien (CBK), W.S. Wong (WS)
%.A Perunding
Ukur Tanah
Jurukur Chai dan Rakan-rakan
Perunding Landskap
#awatan kumbahan
urutera Struktur
#awatan Kumbahan
kLILN
LUL kLMAIUAN 5DN
LkUNDING
kIACCN 5DN 8nD
kCN1kAk1Ck U1AMA
5U8kCN1kAk1Ck
M & E Services
EIektrikaI:
C.K Chuah Elektrikal &
Lighting Sdn. Bhd
Kejuruteraan Letrik HC Jaya
Sri Setar Elektrik

InternaI PIumbing/Sewerage
Khoo Kai %ong
Water #eticuIation/Hydrant
EE Plumbing Sdn. Bhd

ExternaI Sewerage PipeIine:
%ap Plumbing & Sanitary Sdn.
Bhd
BAB II

#INGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUST#I

CADANGAN PEMBINAAN PE#UMAHAN DI TAMAN #IA MES#A 2

2.1 PengenaIan

Ringkasan aktiviti adalah merupakan catatan rekod tentang aktiviti-aktiviti sepanjang
tempoh menjalani latihan industri yang diterjemahkan dalam laporan mingguan bermula dari
minggu pertama hingga minggu terakhir.


17

2.2. Minggu Pertama (12 anuari - 16 anuari 2009)

Pendaftaran diri dan taklimat.
Mempelajari cara membina tetulang keluli untuk tiang.
Mempelajari cara membuat acuan konkrit untuk tiang.
Mempelajari cara mencatat borang kecacatan bangunan.
Mempelajari lantai untuk tangki kumbahan.


2.3 Minggu kedua (19 anuari - 24 anuari 2009)

- Mempelajari cara pembinaan lantai 'carporch'.
- Mempelajari cara membuat dan memasang kekuda bumbung.
- Mempelajari cara pembinaan ikatan bata.
- Mempelajari cara pemasangan rangka tingkap dan pintu.
- Mempelajari cara pemasangan siling.
- Mempelajari cara menggunakan microsoft projek.
18

2.4 Minggu ketiga (29 anuari - 31 anuari 2009)

- Mempelajari cara kerja penggalian untuk membina longkang biasa.
- Mempelajari cara mengecat dinding.
- Mempelajari cara pemasangan 'cover biding'.


2.5 Minggu keempat ( 2 Februari - 7 Februari 2009)

- Mempelajari cara pemasangan paip untuk air najis dan air sisa.
- Mempelajari cara kerja pemasangan jubin.
- Mempelajari cara mengkonkrit rasuk.
- Kerja mengemaskini pelan-pelan projek.
- Mempelajari cara pembinaan lurang (mainhole).
- Mempelajari cara pemasangan pendawaian elektrik.


19

2.6 Minggu keIima (10 Februari - 14 Februari 2009)

- Mempelajari cara pembinaan acuan konkrit untuk rasuk.
- Mempelajari cara kerja ukur teodolit.
- Mempelajari cara kerja-kerja pemancangan.
- Mempelajari cara penandaan untuk pembahagian bilik.
- Mempelajari cara kerja ukur aras untuk level lantai.


2.7 Minggu keenam (16 Februari - 21 Februari 2009)

- Mempelajari cara kerja pembinaan rasuk lantai.
- Melihat kerja perletakkan paip 'ventilation'.
- Mempelajari cara penandaan starta bar.
- Mempelajari cara kerja pembinaan lantai.
- Mempelajari cara penanggalan acuan konkrit lantai.
- Mempelajari cara pembinaan acuan konkrit rasuk.
20

2.8 Minggu ketujuh (23 Februari -28 Februari 2009 )

- Mempelajari cara perletakkan tetulang dalam acuan konkrit rasuk.
- Mempelajari cara pemasangan paip air.
- Melihat pemasangan sistem pencegah kilat.
- Mempelajari cara pemasangan 'lintel'.
- Mempelajari cara pembinaan 'purlin' bumbung jenis kayu.
- Mempelajari cara pembinaan tiang atas.


2.9 Minggu keIapan (2 Mac - 7 Mac 2009)

- Mempelajari cara kerja mengukur untuk menandakan saiz tiang.
- Mempelajari cara pemasang kerangga tingkap jenis sliding.
- Mempelajari cara membina tetulang keluli untuk tetulang rasuk.
- Mempelajari cara penyambungan paip cawangan pada paip utama.
- Mempelajari cara pembinaan jalan.
- Mempelajari cara pembinaan dinding pemisah.21

2.10 Minggu kesembiIan (9 Mac - 14 Mac 2009)

- Mempelajari cara pemasangan paip lekapan.
- Mempelajari cara pembinaan 'purlin' bumbung jenis keluli.
- Mempelajari cara kerja melepa dinding.
- Mempelajari cara pembinaan longkang biasa.
- Mempelajari cara pembinaan longkang di tepi rumah.
- Mempelajari cara pembinaan longkang utama.


2.11 Minggu kesepuIuh (16 Mac - 21 Mac 2009)

- Mempelajari cara kerja pembinaan asas pad untuk subseksyen %NB.
- Mempelajari cara pembinaan 'stump'.
- Mempelajari cara pembinaan tupang.
- Mempelajari cara perletakkan tupang untuk pembinaan rasuk bumi.
- Mempelajari cara pembinaan acuan konkrit untuk rasuk bumi.
- Mempelajari cara perletakkan tetulang dalam rasuk bumi.22

2.12 Minggu kesebeIas ( 23 Mac - 28 Mac 2009)

- Mempelajari cara perletakkan konkrit dalam rasuk bumi.
- Mempelajari cara kerja mengkonkrit lantai bawak rasuk bumi.
- Mempelajari cara pembinaan tembok bata jenis ikatan Flemish.
- Mempelajari cara kerja menjermang.
- Mempelajari cara kerja pembinaan penutup konkrit.
- Mempelajari cara pembinaan tiang berbentuk pentagon.


2.13 Minggu kedua beIas (30 mac - 3 ApriI 2009)

- Mempelajari cara pembinaan bumbung jenis rata.
- Mempelajari cara menentukan kepugakkan acuan konkrit tiang.
- Mempelajari cara pemasangan besi keluli untuk subseksyen %NB.
- Mempelajari jenis tangki air yang digunakan.
- Mempelajari cara pembengkokkan besi tetulang.
23

2.14 Minggu ketiga beIas (6 ApriI - 11 ApriI 2009)

- Mempelajari kedudukan lurang dan kebuk pemeriksaan.
- Mempelajari cara pembinaan bumbung curam.
- Mempelajari cara pembinaan gutter.
- Melihat jentera yang digunakan di tapak bina.
- Mempelajari cara pembinaan longkang konkrit.
- Mempelajari cara membuat mortar.


2.15 Minggu keempat beIas (13 ApriI - 18 ApriI 2009)

- Melihat kerja melakukan ujian penurunan.
- Melihat kerja melakukan ujian kiub.
- Mempelajari kerja ikatan bata jenis sisi.
- Mempelajari cara kerja melepa dinding.
- Mengenalpasti bahan penting yang diperlukan dalam kerja ikatan bata.
- Mempelajari cara pembinaan siling.24

2.16 Minggu keIima beIas (20 ApriI - 25 ApriI 2009)

- Mempelajari cara kerja penggalian perparitan.
- Mempelajari cara perletakkan paip keluli untuk subseksyen %NB.
- Mempelajari cara kerja ujian kelurusan untuk lurang dan kebuk pemeriksaan.
- Mempelajari cara pembinaan lantai.
- Mempelajari cara pemadatan konkrit.
- Mempelajari cara pemasangan 'cover biding'.


2.17 Minggu keenam beIas (27 ApriI - 30 ApriI 2009)

- Melihat kerja perletakkan bitumen untuk pembinaan jalan.
- Mempelajari cara pembinaan acuan konkrit.
- Mempelajari cara pembinaan rasuk untuk subseksyen %NB.
- Mempelajari cara pemasangan 'gypsum board'.

23

2.18 Minggu ketujuh beIas (3 Mei - 9 Mei 2009 )

- Mempelajari jenis-jenis tetulang yang digunakan.
- Mempelajari jenis-jenis lapisan cat yang digunakan.
- Melihat pembinaan longkang precast berbentuk 'V'.
- Mempelajari cara ujian Proba Machintosh dilakukan.
- Pemasangan atap genting.
- Kerja pemasangan longkang konkrit berbentuk 'V'.
- Pembinaan dinding penahan untuk longkang.


2.19 Minggu keIapan beIas (11 Mei - 16 Mei 2009)

- Mempelajari pembinaan 'Gully %rap'.
- Mempelajari cara kerja ujian CC%V untuk lurang dan kebuk pemeriksaan.
- Mempelajari pembinaan jalan.
- Kerja mengecat dinding.
- Kerja pemasangan jubin untuk lantai.
- Pemasangan siling.


26

2.20 Minggu kesembiIan beIas (18 Mei - 23 Mei 2009)

- Kerja-kerja pemadatan konkrit.
- Mempelajari jenis kaedah pembentung yang digunakan.
- Kerja pengikatan tetulang tiang.
- Melihat kerja penandaan saiz tiang.
- Pembinaan tembok bata jenis ikatan Flemish.
- Kerja mengkonkrit tiang.


2.21 Minggu kedua puIuh (25 Mei - 30 Mei 2009)

- Mempelajari cara pembinaan 'Gutter'.
- Mempelajari Ujian penurunan dijalankan.
- Kerja penyambungan paip cawangan pada paip utama.
- Pemasangan papan tumpu kasau.
- Mempelajari kerja mengecat dengan betul.
- Kerja-kerja pendawaian elektrik.27

2.22 Minggu kedua puIuh satu (1 un - 5 un 2009)

- Mempelajari cara ujian kiub dijalankan.
- Pembinaan 'formwork' tiang.
- Kerja pembersihan tapak untuk padang permainan.
- Kerja pembinaan asas pad.
- Kerja pembengkokkan tetulang.


2.23 Minggu ketiga beIas (8 un - 12 un 2009)

- Pembinaan 'lintel'.
- Pemasangan paip meter.
- Pemasangan paip bolong.
- Pembinaan rasuk tanah untuk %NB substesyen.
- Mempelajari kerja-kerja pemancangan tapak.


BAB III

PENGENALAN P#OEK

3.1 PengenaIan

Dengan pengalaman selama hampir 23 tahun dalam merancang dan
membangunkan bandar baru yang serba lengkap serta pencapaiannya dalam membina
lebih 20,000 unit rumah yang boleh dibanggakan, kini EUPE Corporation Berhad sekali lagi
mengorak langkah setapak kehadapan iaitu dengan membangunkan sebuah lagi projek
yang eksklusif di Gurun, Kedah iaitu %aman Ria Mesra 2.

Projek pembinaan ' CADANGAN PROJEK PERUMAHAN D A%AS LO% H.S (D)
3245-3558, MUKM GURUN, DAERAH KUALA MUDA, KEDAH DARUL AMAN' merupakan
projek %aman Ria Mesra , Gurun, Kedah yang keempat dikendalikan di bawah syarikat
Eupe Corporation Berhad.
29

Pemaju bagi projek ini adalah di bawah Mera-Land (Malaysia) Sdn. Bhd dan
kontraktor yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan projek ini adalah Riacon Sdn.
Bhd. Rekabentuk projek perumahan ini direka oleh arkitek Chai Chuan Fook yang
beralamat di 3245-3558, Mukim Gurun, Daerah Kuala Muda, Kedah Darul Aman.

Perumahan di %aman Ria Mesra , Gurun mempunyai 4 fasa iaitu 965 unit rumah
teres setingkat daripada jenis Sakira, 228 unit rumah berkembar setingkat jenis Matana dan
Maliha, 623 unit rumah teres kos rendah jenis Ayana, Aisha dan Aliya serta membina 44
unit kedai setingkat dan 4 unit pencawang elektrik 'Double Chamber'. Pembinaan sesuatu
struktur dalam projek ini adalah dipertanggungjawab kepada sub kontraktor seperti
membina rumah dari asas hingga ke bumbung telah dipertanggungjawabkan kepada Chin
Boon Kien (CBK), pemasangan tingkap dan pintu ialah ZS. Kong Kai %ong (KK%)
dipertanggungjawabkan untuk pemasangan paip, Weng Foundry (WF) adalah untuk
pemasangan pintu pagar luar rumah, manakala pemasangan jubin rumah
dipertanggungjawabkan kepada Beauty Renovation (BR) dan Ong Kien Ang (OKA)
ditugaskan untuk kerja-kerja pemasangan longkang rumah dan jalan. Melalui pembahagian
kerja kepada sub kontraktor, segala perancangan kerja dapat dilakukan dengan lebih
mudah dan teratur. ni kerana semua kemahiran, sumber atau jenis kerja yang berlainan
dapat diselaraskan supaya kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar disamping dapat
mempercepatkan jangka masa pembinaan.30

3.2 Projek Firma

Projek keluaran anak syarikat EUPE Corporation Berhad iaitu Riacon Sdn. Bhd
adalah seperti dalam jadual di bawah:

Penerangan BiI. Unit
i. Rumah %eres Setingkat 965 Unit
i. Rumah Berkembar Setingkat 228 unit
ii. Rumah %eres Kos Rendah 623 unit
iii. Kedai Setingkat 44 unit
iv. Pencawang Elektrik 'Double
Chamber'
4 unit

aduaI 3.2.1 : Penerangan projek keluaran firma.


31

3.3 MakIumat Projek

PEMAU : Mera - Land (MaIaysia) Sdn. Bhd
(Anak syarikat EUPE Corporation Berhad)
%ingkat 5, Wisma Ria, %aman Ria,
08000 Sungai Petani, Kedah

KONT#AKTO# : #iacon Sdn. Bhd
(Anak syarikat EUPE Corporation Berhad)
%ingkat 5, Wisma Ria, %aman Ria,
08000 Sungai Petani, Kedah

A#KITEK : Chai Chuan Fook
3245 3558, Mukim Gurun,
Daerah Kuala Muda,
Kedah Darul Aman.

U#UTE#A : Chong & #akan-rakan
179, %ingkat 2, Komplek Alor Setar,
Lebuhraya Darul Aman,
05100 Alor Setar, Kedah.
32

3.4 Tanggungjawab pengendaIian projek

Kecekapan pengurusan aktiviti di tapak bina bergantung kepada struktur organisasi
yang dirancang dengan baik. ni penting bagi memastikan keadaan di tapak bina teratur dan
selamat. Organisasi yang dirancang perlulah merangkumi kakitangan yang berkebolehan
dan tiada pertindihan tugas antara individu dengan individu atau satu kumpulan dengan
kumpulan yang lain.

%anggungjawab setiap kakitangan dalam organisasi adalah berbeza. Antara
tanggungjawabnya ialah:
1. Jurutera %apak
Merupakan pengurus yang dipertanggungjawab untuk menguruskan segala hal
dan menjaga keselamatan di tapak projek.
Menjamin perancangan mencegah kemalangan yang mungkin berlaku di tapak
pembinaan.
Boleh mengambil tindakan apabila pekerja melakukan sebarang kesalahan.
Bertanggungjawab terhadap kerja-kerja kejuruteraan di tapak bina.

2. Pengurus Projek
Menjalankan pemeriksaan ke atas peralatan yang digunakan agar tiada
masalah yang akan berlaku semasa pembinaan dijalankan dan memastikan
keselamatan pekerja terjamin.
Menganalisis setiap rekod yag diterima mengenai sebarang kerosakan yang
berlaku.
Mengawal dan memeriksa pembinaan yang dijalankan.
33

3. Penyelia %apak
Bertanggungjawab mengawasi semua kerja yang dijalankan oleh pekerja di
tapak pembinaan.
Menjamin agar semua pekerja membuat kerja yang bersesuaian dengan
kemahirannya.
Melatih pekerja menjalankan kaedah kerja mengikut peraturan yang telah
ditetapkan.
Bertanggungjawab memberi amaran kepada pekerja jika melakukan sebarang
kesalahan di tapak pembinaan.

4. Kerani %apak
Bertanggungjawab merekod dan mendatakan segala hal berkaitan dengan
proses pembinaan.
Perlu merekod segala kerosakkan yang diadu oleh pembeli.
Menguruskan hal yang berkaitan dengan proses pembinaan.
Perlu menyediakan laporan pembinaan pada setiap bulan.

5. Pekerja
Bertanggungjawab membina sehingga selesai mengikut tahap kemahiran
masing-masing.
Perlu mematuhi undang-undang dan segala arahan yang diberi.
Perlu melaporkan sebarang kemalangan kepada penyelia tapak dengan kadar
segera.
Pekerja mestilah prihatin terhadap arahan, syarat dan peraturan yang telah
ditetapkan.
34

3.5 Langkah- Iangkah KeseIamatan

1. Setor
- Segala alatan yang digunakan dalam pembinaan akan di simpan di dalam
setor bagi mengelakkan sebarang masalah dan kecurian yang akan berlaku.
Contohnya ialah minyak diesel yang digunakan oleh jentera, kotak acuan,
mesin mesin, alatan bagi pemilik rumah dan sebagainya.


#ajah 3.5.1 : Setor

33

2. Pelindungan mata
- Pekerja perlu melengkapkan diri dengan alat pelindung mata apabila
mengendalikan mesin atau alat pemateri. ni adalah bagi memastikan pekerja
berada dalam keadaan yang selamat semasa mengendalikan mesin atau
alatan. Contohnya ialah semasa mengendalikan alatan pemateri, percikan
bahan kimia akan terkena mata dan boleh memberi kesan yang mendalam
pada pekerja seperti buta.

#ajah 3.5.2 : Pelindungan mata36

3. Perlindung kepala
- Pelindungan kepala sangat penting kepada pekerja semasa menjalankan
kerja pembinaan. Pekerja akan menggunakan topi keselamatan yang dapat
menjamin keselamatan pekerja daripada berlaku sebarang kecederaan. %opi
keselamatan ini dapat melindungi kepala daripada terkena objek keras
seperti kayu atau keluli yang terjatuh dari atas. Bagi firma ini, topi
keselamatan begitu penting sehingga mengeluarkan peraturan supaya
pekerja mematuhi arahan iaitu dengan memakai topi keselamatan tetapi jika
tidak mematuhinya akan ditolak gaji bulanan.


#ajah 3.5.3 : 'Safety Helmet'
37

4. Pelindungan kaki.
- Pelindungan kaki yang digunakan ialah kasut bot keselamatan 'safety shoes
boat' yang dapat melindungi kaki daripada objek yang tajam atau merbahaya.
Kasut ini dipasang besi keluli pada keseluruhan kasut bagi mengelakkan
kemalangan.


#ajah 3.5.4 : Pelindungan kaki38

5. %ali pinggang keselamatan
- %ali keselamatan ini perlu digunakan apabila berada di atas bangunan yang
tinggi atau di atas bumbung yang bertujuan menjaga pekerja ketika terjatuh.
Panjang tali ini ialah 1.8 meter yang paling panjang. %ali ini boleh digunakan
di kawasan yang ketinggian yang merbahaya.

BAB IV

KE#A-KE#A TANAH

4.1 PengenaIan

Dalam usaha melaksanakan kerja-kerja kejuruteraan awam, kerja-kerja tanah
merupakan satu operasi terpenting dan perlu diberi perhatian yang utama untuk menjamin
kestabilan sesebuah struktur binaan yang akan dibina di atasnya nanti. Kerja-kerja tanah ini
termasuklah tinjauan tapak, penyelidikan tapak, penyediaan tapak, pemotongan dan
penambakan, serta pemadatan. Kerja tanah ini merupakan kerja awalan yang akan
dilakukan sebelum kerja pembinaan dijalankan.
40

4.2 Tinjauan tapak

%injauan tapak adalah perkara yang perlu dititikberatkan sebelum kerja-kerja
pembinaan dijalankan. %injauan tapak merupakan kerja yang dilakukan secara melawat
atau meninjau keadaan tapak bina yang dicadangkan dengan tujuan mendapatkan
maklumat secara pandangan kasar dan pendapat-pendapat daripada masyarakat yang
berhampiran kawasan pembinaan.

Maklumat-maklumat yang diperlukan semasa membuat tinjauan :
i) Arah matahari
Untuk mengetahui arah naik dan turun matahari bagi memastikan ruang-ruang di
dalam bangunan mendapat cahaya yang mencukupi.

ii) Pemandangan
Pemandangan yang cantik dan menarik akan membantu meningkatkan harga
pasaran.

iii) Mengelakkan kawasan rendah
%apak dipastikan tidak terlalu hampir dengan sungai atau kawasan rendah bagi
mengelakkan berlakunya banjir.

iv) Kemudahan awam
Bekalan air, elektrik dan telefon serta jalinan jalan raya, pengangkutan,
pendidikan dan lain-lain keperluan asas perlu diambil kira.41

v) %anah tapak bangunan
%anah seharusnya dipastikan tanah asal dan bukan tanah timbus tempat
buangan sampah atau tanah sawah (paya).

vi) Faktor alam sekitar
Pembinaan hendaklah dielakkan berhampiran dengan kuari, lombong, kilang
atau lapangan terbang terutamanya bagi projek kediaman supaya tiada
gangguan dari segi pencemaran bunyi, udara dan kekotoran terhadap pemilik di
kemudian hari.

vii) Kawasan tanah rata
Kawasan tanah rata akan memudahkan kerja dan menjimatkan kos pembinaan
jika dibandingkan kawasan berbukit bukau yang memerlukan kerja-kerja
meratakan tanah.


42

4.3 Penyiasatan Tapak

Penyiasatan tapak merupakan satu proses kerja yang dilakukan dalam proses
pembinaan. Penyiasatan tapak ini dilakukan bagi mengenalpasti lapisan tanah dan
kekuatan tanah serta untuk membuktikan kesahihannya dan menambahkan maklumat
terkumpul. Maklumat yang diperoleh akan digunakan untuk menyediakan reka bentuk
binaan yang selamat dan ekonomi.

Perkara yang perlu dilakukan semasa menyiasat tanah ialah :-
a. Mendapatkan maklumat tentang keadaan setiap lapisan tanah termasuk jenis tanah
dan sifat tanah, kekerasan tanah, keterangan serta kedalaman batu dasar di
pelbagai lokasi dan kedalaman tapak cadangan bagi tujuan mereka bentuk asas.

b. Menentukan aras air bumi dalam tanah, tekanan air di kawasan berkenaan dan
mengenal pasti teknik yang sesuai untuk merendahkan aras air bumi itu.

43

%ujuan penyiasatan tapak adalah:-

a) Untuk mengenalpasti sama ada tapak itu sesuai bagi kerja yang dicadangkan

b) Untuk membolehkan satu rekabentuk yang selamat dan ekonomi.

c) Untuk meramal dan mengambil langkah yang sesuai bagi mengatasi sebarang
kerumitan yang mungkin timbul semasa pembinaan yang disebabkan oleh keadaan
tanah dan keadaan tempat yang lain.

d) Untuk menyiasat kejadian atau sebab berlakunya perubahan keadaan sama ada
secara semula jadi atau disebabkan oleh perkara lain.

e) Untuk mengenalpasti perubahan-perubahan yang mungkin berlaku disebabkan oleh
perubahan keadaan asal dan juga mengkaji kemungkinan apa yang akan berlaku
disebabkan perubahan itu.

f) Dapat memberi gambaran tentang kemungkinan masalah-masalah yang akan
dialami ketika pembinaan.

g) Membolehkan perekabentuk memilih dan merekabentuk jenis-jenis asas yang baik,
selamat dan berekonomi.44

Keperluan-keperluan sebelum perlaksanaan penyiasatan tapak.
a) Peta geologi
4 Diperoleh daripada Jabatan Geologi Malaysia. Peta ini memberi maklumat
mengenai sifat geologi tanah bagi sesuatu kawasan di mana ia akan memberi
maklumat awal tentang sifat geologi tanah supaya dapat diadakan persiapan
untuk penyelidikan seterusnya.

b) Laporan kajicuaca
4 Diperoleh daripada Jabatan Kajicuaca dimana ia memberikan maklumat
seperti taburan hujan, banjir dan paras pasang surut.

c) Gambar udara (Fotogrametri)
4 Diperolehi daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Melalui gambar
udara ini kita dapat mengenalpasti kedudukan sungai, tasik serta dapat
mengenali halangan-halangan ke tempat tersebut serta bentuk muka bumi
secara kasar bagi membolehkan perancangan, perhubungan (jalan) ke tempat
penyelidikan tapak dapat dijalankan.

d) Pelan kawasan lama
4 Diperolehi daripada Pihak Berkuasa Kerajaan %empatan. Melalui pelan yang
ada keadaan kawasan serta binaan-binaan yang sedia ada dapat dipastikan
serta menyesuaikannya dengan cadangan pembinaan yang baru.

e) Rekod-rekod perlombongan
4 Diperolehi daripada Jabatan %anah dan Galian. a mengandungi rekod-rekod
kerja perlombingan yang lalu. Rekod-rekod ini akan membantu dalam
mengenalpasti keadaan tanah di kawasan yang dicadangkan.

f) Sesalur Kemudahan
4 Diperolehi daripada Pihak Berkuasa Kerajaan %empatan bagi mengetahui
kedudukan sesalur kemudahan yang sedia ada seperti kabel elektrik, telefon,
paip-paip air dan pembentungan. ni bertujuan untuk mengelakkan kerosakan
sesalur semasa kerja pengorekan.
43

4.4 Penyediaan Tapak

Setelah kerja-kerja penyelidikan dan penyiasatan tapak selesai dijalankan dan
didapati tapak tersebut sesuai untuk pembinaan, kerja penyediaan tapak akan dilakukan.
Peringkat permulaan penyediaan tapak adalah kerja-kerja pembersihan. Sebelum itu, kerja-
kerja persediaan berikut harus dilakukan terlebih dahulu.
Persediaan untuk mengukur dan mendirikan pancang-pancang di beberapa
tempat (various in-place stakes) seperti batu asas sementara.

Mendirikan kemudahan-kemudahan sementara seperti pejabat tapak (site
office), jalan masuk dan keluar, alat-alat keselamatan dan trak menolak tanah.

Peringkat permulaan pembersihan tapak melibatkan kerja-kerja membuang tumbuh-
tumbuhan daripada bumi asal dan bahan tambakan. ni bertujuan untuk mengelakkan
tumbuhan reput meninggalkan rongga-rongga yang boleh mengakibatkan mendapan. Kerja-
kerja pembersihan tapak melibatkan kerja berikut :

i. Membuang rumput-rampai, belukar kecil dan pokok-pokok tanaman.
ii. Menebang pokok dan menugal tunggul kayu.

46

Segala tumbuh-tumbuhan, semak samun, akar-akar kayu serta pokok besar
hendaklah dibuang daripada tapak. Selepas itu, lapisan tanah atas pada keseluruhan tapak
hendaklah dikikis (strip) sedalam kira-kira 150mm-300mm. %anah ini akan dilonggokkan di
tepi tapak untuk kegunaan kemudiannya. Selain daripada tumbuh-tumbuhan, ada
kemungkinan terdapat perkara-perkara lain di tapak binaan. Antaranya ialah tinggalan
binaan lama dan batu besar. %inggalan binaan lama adalah seperti bangunan separuh kekal
yang dibina daripada kayu dan konkrit. Kerja perobohan dan pembersihan biasanya
diserahkan kepada kontraktor yang pakar dalam bidang ini. Sementara itu, jika terdapat
batu besar di tapak, batu tersebut akan dikeluarkan juga. Sekiranya jentolak gagal untuk
mengalihkan batu tersebut, kaedah letupan akan digunakan.


#ajah 4.4.1 : Kerja pembersihan tapak sedang dilakukan.
47


#ajah 4.4.2 : Kerja-kerja menugal tunggul kayu.
48

4.5 Kerja Pemotongan dan Penambakan

Kerja pemotongan tanah akan dilakukan jika aras formasi tanah lebih rendah
daripada tanah asal, manakala kerja penambakan dilakukan jika aras formasi lebih tinggi
daripada tanah asal. Kerja penambakan tanah perlu dilakukan dengan menggunakan tanah
daripada hasil pemotongan atau daripada kawasan lain. %anah yang ditambak perlulah
dipadatkan dengan betul.

%apak yang dipotong biasanya telah sedia padat dan hanya perlu dicerunkan dan
diratakan sahaja manakala tapak yang ditambak memerlukan sedikit kerja tambahan
meliputi kerja pemadatan, pencerunan dan meratakan tapak.


#ajah 4.5.1 : Kerja pemotongan tanah sedang dilakukan.


49

4.6 Pemadatan Tanah

Kerja pemadatan tanah adalah perkara penting yang perlu dilakukan kerana tanah
yang tidak dipadatkan dengan sempurna akan meyebabkan tanah runtuh dan akan
berlakunya pemendapan tanah. Pemadatan tanah merupakan proses bagi meningkatkan
ketumpatan tanah dengan merapatkan atau menyendatkan zarah-zarah tanah. Di antara
jentera yang sering digunakan adalah jentera penggelek roda licin. Jentera seperti ini akan
digunakan bagi kawasan yang besar manakala untuk kawasan yang kecil adalah pemadat
rata (compactor plate). Antara kebaikan proses pemadatan adalah :
4 Pengenapan yang membahayakan boleh dikurangkan atau dielakkan.
4 Kekuatan tanah bertambah dan kestabilan cerun boleh diperbaiki.
4 Keupayaan galas tanah bagi asas boleh diperbaiki.
30

Faktor yang perlu diberi perhatian ketika kerja memadat tanah dilakukan :
a. Kandungan Lembapan %anah
Kandungan lembapan yang terdapat dalam tanah perlu diketahui terlebih dahulu
bagi menentukan jentera yang sesuai digunakan dan kaedah pemadatan yang
perlu dilakukan ke atas tanah tersebut. Bagi tanah tambak yang terlalu kering, ia
perlu dibasahkan bagi memudahkan proses pemadatan. Kelembapan diperlukan
sebagia bahan pelincir untuk proses pemadatan.

b. Jentera Pemadat
Penggunaan jentera pemadat yang berat dapat mempercepat proses
pemadatan. Kelajuan dan jumlah bilangan larian jentera juga mempengaruhi
proses pemadatan tanah.

c. Ketebalan setiap lapisan yang dimampatkan
Lapisan yang tebal adalah sukar untuk dimampatkan. Oleh itu, proses
pemadatan dilakukan secara berperingkat dengan membuat lapisan mampatan
yang nipis dimana setiap ketebalan lapisan tersebut adalah diantara 150mm-
250mm.

BAB V

PEMANCANGAN TANDA

5.1 PENGENALAN

Memancang tanda tapak ialah satu proses terbalik dari kerja ukur biasa, dimana titik-
titik kedudukan relatif ufuk aras rekabentuk atau pelan dipindahkan ke atas kawasan
pembinaan. Pada dasarnya, pemancangan tanda adalah merupakan penetapan tanda-
tanda dan garisan-garisan bagi menentukan kedudukan dan aras elemen untuk kerja
binaan supaya kerja-kerja boleh diteruskan degan merujuk kepada pemancangan ini.
Kerja-kerja yang terlibat dengan memancang tanda ialah seperti bangunan, saluran paip,
perparitan, pembentungan, jalan raya dan sebagainya. anya merupakan satu kerja penting
dalam sebarang pembinaan kejuruteraan awam kerana sekiranya selisih berlaku dalam
pemancangan, akan menyebabkan pertambahan kos dan kelewatan yang mana jentera-
jentera dan loji akan terbiar. .
32

Pemancangan tanda tapak juga merupakan asas dalam pembinaan bagi projek-
projek perumahan. %anda yang dilakukan di sesuatu tapak haruslah tepat mengikut ukur
yang diberikan juruukur. Pemancangan tanda tapak bertujuan mendirikan bangunan yang
telah dirancang pada tempat yang tepat dan ia juga digunakan sebagai panduan untuk
mengorek dan membina bangunan. a dibuat sekurang-kurangnya 1 meter daripada garisan
binaan. Lebar dinding dan peparit asas ditandakan di atas pemancang tanda dengan jelas
menggunakan paku.

#ajah 5.1.1 : Kerja pemancangan sedang dilakukan.33

5.2 Objektif Pemancangan Tanda

Matlamat utama dalam operasi pemnacangan tanda :
4 Struktur baru mestilah membetulkan ke semua tiga dimensi secara relatif dan
mutlak, iaitu ianya bersaiz pada kedudukan pelan dan berada di aras yang betul.
4 Apabila pemancangan bermula, ianya diteruskan dengan segera supaya kos
boleh diminimumkan.

%eknik yang digunakan secara praktik untuk mencapai objektif itu berasaskan
kepada tiga prinsip :
4 %itik kawalan mengufuk mesti ditubuhkan dalam atau berhampiran dengan
kawasan rekabentuk yang mana titik-titik rekabentuk boleh disetkan dalam
kedudukan pelannya yang betul.
4 %anda-tanda rujukan yang diketahui ketinggian relatif ke satu datum yang
dipersetujui adalah diperlukan dalam atau berhampiran dengan rekabentuk.
4 Kaedah-kaedah yang tepat mesti dilaksanakan untuk menubuhkan titik-titik
rekabentuk daripada kawalan ufuk dan pugak.
34

5.3 Prosedur Pemancangan Tanda

1. Menyemak #ekabentuk
Maklumat rekabentuk mestilah disemak sebelum pemancangan dibuat. Kadangkala
ianya tidak mungkin untuk memancang sebahagian rekabentuk berdasarkan kepada
rintangan di kawasan tapak dan ini mesti dirujuk semula kepada perekabentuk.

2. Peninjauan
Pemeriksaan kawasan tapak adalah sangat penting. Melihat pada pelan di pejabat
sahaja tidak mencukupi. Sebarang perbezaan di antara kawasan dan pelan harus
dicatatkan. Semasa peninjauan, kedudukan yang sesuai untuk tanda-tanda rujukan
boleh ditanda secara sementara dengan pancang jajar atau piket kayu.

3. Stesen Ukur
Stesen-stesen ukur yang digunakan untuk menghasilkan pelan ukur boleh
digunakan sebagai rujukan bagi kawasan ufuk di tapak bina. anya dibina di tempat
yang tidak terdapat gangguan yang boleh mengubah kedudukan asalnya.

4. Tanda Aras Yang Dipersetujui
a digunakan untuk menyediakan asas kawalan pugak. Semua aras laras di tapak
bina akan dilaraskan ke tanda ordinan yang berhampiran. %anda aras tersebut
digunakan sebagai rujukan untuk menentukan aras laras sementara (%BM) ke
kawasan pembinaan struktur yang berhampiran. Ketepatan nilai %BM mesti lebih
kurang 0.01m.33

5.4 Ukur Aras

Ukur aras adalah sejenis pengukuran untuk menentukan ketinggian titik-titik di atas
permukaan bumi dari datum. Beza tinggi antara titik-titik diperoleh daripada perbezaan
bacaan staf. Pengukuran ini dilakukan menggunakan alat aras jongket dan setaf. %ujuan
ukur ini dilakukan adalah untuk menyukat, mencatat saiz, bentuk dan keadaan rupa mana-
mana bahagian permukaan bumi bagi tujuan-tujuan berikut:
4 Dapat menghasilkan gambaran mengenai rupa bentuk permukaan bumi.
4 Mendapatkan beza tinggi antara dua titik.
4 Mendirikan batu aras dan batu aras sementara untuk sesuatu projek
pembinaan.
4 Mendapatkan keratan rentas dan memanjang yang menunjukkan profil tanah
bagi projek laluan, pengairan dan sebagainya.
4 Menghasilkan peta kontur bagi sesuatu kawasan pembinaan.
4 Untuk kerja-kerja ukur kawalan pugak semasa memancang tanda (setting
out).
4 Menandakan kecerunan tanah untuk tujuan tertentu seperti kerja
penambakan dan pemotongan tebing serta pengaliran air.
36


#ajah 5.4.1 : Kerja ukur aras sedang dijalankan.

#ajah 5.4.2 : Alat ukur aras jenis jongket.

37

5.5 Ukur TeodoIit

Ukur teodolit adalah satu pengukuran yang dilakukan untuk mendapatkan bacaan
sudut pugak dan sudut ufuk dengan tepat. Sudut pugak dan ketinggian titik-titik di atas
permukaan bumi dari datum diukur menerusi teropong teodolit yang digerakkan secara
berputar pada paksi ufuk. Kemampuan tiodolit untuk membuat pengukuran sudut ufuk dan
pugak dengan ketepatan yang tinggi, menjadikannya digunakan dengan meluas untuk kerja
ukur dalam kejuruteraan awam. Kerja pengukuran ini dilakukan menggunakan alat teodolit
jenis elektronik, prisma dan kaki tiga (tripod). %ujuan ukur teodolit ini dilakukan adalah
untuk:-
a) Melaksanakan kerja-kerja terabas dari segi ukur keliling dan ukur kawalan sesuatu
projek pembinaan.
b) Memudahkan kerja-kerja untuk mendapatkan jarak sesuatu titik.


#ajah 5.5.1 : Prisma yang didirikan pada tripod.
38


#ajah 5.5.2 : Alat teodolit yang didirikan di atas tripod.
BAB VI

PEMBINAAN ASAS TAPAK

6.1 PengenaIan

Setelah semua kerja pengukuran dan penandaan telah selesai, kerja pembinaaan
tapak asas akan dimulakan. Asas merupakan sebahagian daripada struktur yang mana
menyentuh terus pada permukaan lapisan tanah yang keras. Asas menerima beban
daripada tiang, rasuk, lantai dan bahagian bangunan yang lain dan akan menyebarkannya
ke tanah dengan selamat. Pembinaan asas yang baik dapat mengelakkan daripada
berlakunya enapan dan seterusnya mengekalkan keadaan bangunan yang ditanggungnya.
Memandangkan asas merupakan penyokong utama binaan, ia perlu teguh serta
mempunyai ketahanlasakan yang tinggi. Penggunaan asas adalah bergantung kepada hasil
maklumat yang diperoleh daripada penyiasatan tapak yang dijalankan sebelum rekabentuk
asas, jenis beban yang ditanggung serta kedalaman lapisan tanah keras bagi
membolehkannya menanggung beban dengan selamat.
60

Pembinaan asas ini memerlukan perhatian yang khusus supaya ia cukup kukuh dan
kekal. Oleh kerana paras tanah keras tersebut berbeza-beza pada setiap lapisan, maka
asas pada umumnya dibahagikan kepada 2 iaitu:-
a) Asas cetek : contohnya "pad footing, "strip footing
b) Asas dalam : contohnya cerucuk, kaison, selinder

Fungsi-fungsi asas adalah untuk :
Memindahkan beban struktur ke tanah dengan selamat.
Mengelakkan pengenapan bangunan.
Menyediakan permukaan yang rata untuk kerja-kerja pembinaan.
Meningkatkan kestabilan struktur dengan adanya struktur yang ditanam di dalam
tanah.
61

6.2 PemiIihan enis Asas Bangunan

Sebelum projek bermula, penyiasatan tapak akan dibuat dengan rapinya untuk
menentukan jenis tanah yang terdapat di situ, kedalaman lapisan-lapisan tanah, kedudukan
tanah keras dan paras air bawah tanah. Setelah diambil kira saiz dan berat struktur yang
akan dibina di atasnya serta faktor-faktor lain seperti ekonomi, maka jenis asas akan dipilih.
Secara amnya, jika lapisan tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanah, maka
asas cetek seperti asas pad, asas rakit akan dipilih. %etapi sekiranya lapisan tanah keras
jauh dari permukaan tanah, maka asas dalam seperti asas cerucuk akan dibina. Pemilihan
asas bangunan adalah bergantung kepada beberapa faktor seperti :
a) Keadaan dan kekuatan tanah.
b) Jenis asas yang dipilih dengan mengambil kira dari segi ekonomi asas dan
struktur bangunan keseluruhannya.
c) Sifat dan jenis bangunan.
d) Agihan beban daripada struktur.
e) Jumlah beban bangunan termasuk keseluruhan bahagiannya.
f) Pengenapan asas adalah dalam had yang bersesuaian.
g) %ekanan galas pada dasar asas tidak melebihi tekanan yang dibenarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rekabentuk dan saiz asas adalah :
4 Keadaan fizikal tanah keupayaan tanggungnya.
4 Pemilihan asas yang ekonomi terhadap struktur bangunan keseluruhannya di mana
dilakukan perbandingan di antara jenis asas yang boleh digunakan.
4 Sifat dan jenis bangunan.
4 Agihan beban hidup, beban mati (struktur) dan beban angin yang bakal ditanggung.
4 Jumlah beban keseluruhan bahagian.


62

Kegagalan yang sering terjadi pada asas adalah :
4 Ricihan am berlaku pada semua bahagian.
4 Ricihan tempatan berlaku pada kawasan tertentu.
4 Berlaku enapan ke atas tanah yang berlebihan (muktamad).
4 Berlaku hakisan pada tembok penahan (landas).
4 %indakbalas asas dengan hujan, angin dan ribut.

Langkah-langkah dalam pemilihan asas adalah
4 %erletak di atas tanah yang kukuh dan sekata bertujuan mengelakkan pengenapan
yang tidak seimbang.
4 Asas mestilah dibina atas tanah asal dan bukannya tanah tambak.
4 %anah yang lembut mesti ditambah dengan bahan pejal atau mantap (25%
tambahan).
4 Paras air diturunkan terlebih dahulu.
4 Ruang kosong yang ditinggalkan oleh akar tumbuhan mestilah digantikan dengan
bahan pejal.

63

6.3 Pemendapan asas

4 Pemendapan (settlement) ialah gerakan menegak ke bawah oleh struktur bawah
asas bangunan.
4 Mendapan tanah yang berlainan boleh menyebabkan penurunan yang tidak sekata
pada sebuah bangunan. ni menyebabkan asas bangunan mendap secara tidak
sekata justeru membangkitkan tegasan kepada komponen struktur bangunan.
4 Kesannya bergantung kepada
i. Besar atau luasnya pemendapan yang berlaku
ii. Keseragaman atau kesamaan pemendapan
iii. Masa yang diambil bagi pemendapan
iv. Kedalaman struktur


#ajah 6.3.1 : Pengenapan yang berlaku.

64

4 Pemendapan boleh berlaku daripada beberapa sebab antaranya adalah :
i. %ekanan bebanan struktur
ii. Perubahan kandungan lembapan
iii. Kejadian terbenam akibat perlombongan
iv. Gerakan tanah secara am


6.4 Asas #akit

Bagi projek pembinaan perumahan untuk %aman Ria Mesra 2, asas yang digunakan
ialah asas rakit kerana asas ini diperlukan apabila keupayaan galas tanah bawah adalah
tersangat rendah, atau dalam kes tiang-tiang struktur dijarakkan tersangat dekat antara satu
sama lain dalam kedua-dua arah membujur dan memanjang. Asas jenis ini juga berguna
untuk mengurangkan enapan kebezaan yang sangat besar atau dalam keadaan
terdapatnya perbezaan yang sangat besar dalam pembebanan tiang-tiang struktur. Asas
rakit juga digunakan kerana pembinaannya senang, menjimatkan kos dan masa serta
berfungsi sebagai lantai bagi memudahkan kerja-kerja pembinaan. anya memudahkan
kerja-kerja bagi struktur-struktur yang sangat rapat dan di tanah yang mempunyai daya
keupayaan tanggung rendah (low bearing capacity) di mana tekanan yang sama daripada
asas boleh disebarkan ke tanah seberapa luas yang boleh. Asas rakit dapat
mengelakkan halangan di tapak bangunan daripada lubang-lubang korekan yang rapat.
Pemendapan dan keretakan di satu-satu bahagian dapat dielakkan.

63

6.5. Penandaan Asas #akit

Penandaan asas rakit dimulakan dengan penyediaan tapak. %apak akan dipancang
terlebih dahulu menggunakan kayu di sekeliling tapak yang akan dikorek. Penandaan akan
dibuat dengan menggunakan kayu pancang dimana kayu tersebut akan dibuat ukuran
terlebih dahulu dan ditanda dengan jelas menggunakan paku. Kemudian benang akan diikat
pada paku tersebut dan kemudian benang akan ditarik dan ditegangkan bagi membuat
tandaan asas untuk kerja pengorekan rasuk tanah (ground beam). Selepas itu, benang
akan ditarik ke bawah sehingga mencecah ke tanah dan akan ditahan menggunakan kayu.
Kemudian, simen akan ditabur mengikut benang tersebut. a bertujuan sebagai penandaan
untuk kerja pengorekan rasuk tanah.

#ajah 6.5.1 : Kerja penandaan untuk pembinaan asas rakit.
66


#ajah 6.5.2 : Kerja penaburan simen mengikut benang dilakukan.

67

6.6 Pembinaan Asas #akit

Pembinaan asas rakit akan dimulakan selepas selesainya kerja-kerja penandaan
dibuat. %apak yang telah dibuat penandaan akan digali menggunakan jengkaut. Korekan
akan dibuat berdasarkan pada saiz rasuk tanah yang telah ditetapkan. Selepas itu, para
pekerja akan meratakan bahagian yang telah dikorek. Seterusnya, permukaan tanah akan
dipadatkan menggunakan jentera pemadat. Kemudian, pekerja paip akan memasang paip
polietilena yang digunakan untuk saluran air dan paip salir uPVC yang berlainan saiz untuk
saliran air sisa dan air najis.

Kemudian, kotak pembentuk (formwork) menggunakan kayu akan dipasang di
sekeliling kawasan tapak yang akan dituang konkrit. Acuan konkrit ini akan ditupang dimana
kayu yang pertama akan ditegakkan 90 berdekatan dengan acuan konkrit tersebut.
Kemudian, satu kayu lagi akan ditegakkan pada arah condong dan dipakukan pada kayu
yang tadi. Selepas itu, kerja pemasangan jejaring BRC akan dipasang oleh para pekerja.
Jejaring BRC yang bersaiz 65 akan diletakkan di dalam peparit asas. Manakala BRC
bersaiz 610 akan dihamparkan di atas tapak.
68


#ajah 6.6.1 : Kotak bentuk yang telah siap dipasang.

#ajah 6.6.2 : %apak yang telah siap dipasang
paip polietilina dan paip uPVC untuk saliran air najis.
BAB VII

LANTAI

7.1 PengenaIan

Lantai memainkan peranan yang penting di dalam sesebuah bangunan. Oleh kerana
lantai merupakan satu daripada ciri-ciri bangunan selain daripada asas, dinding, tiang dan
bumbung maka sudah tentu tanpa lantai satu-satu bangunan itu tidak lengkap. Lantai
menyediakan permukaan yang rata kepada bangunan dengan fungsi-fungsi tertentu. Satu-
satu lantai yang hendak digunakan bergantung kepada beberapa faktor seperti keadaan
bangunan, beban yang ditanggung, rintangan lantai, rintangan api dan bunyi.
70

Pemilihan sesuatu jenis lantai itu mestilah dibuat semasa kerja-kerja merekabentuk
dimulakan agar perancangan yang tepat akan menghindarkan ketidakselesaan pada masa
akan datang. Lantai merupakn satu komponen struktur yang menerima beban daripada
penghuni bangunan, perabot dan beban lain. Lantai direka bentuk dengan kukuh bagi
menjamin keselamatan dan keselesaan para penghuninya. Pemilihan bahan dalam
pembinaan lantai mempengaruhi kekuatannya. Oleh kerana lantai menanggung beban
kenaan dan beban mati, ia mestilah mempunyai sifat-sifat berikut :
a. Kestabilan
b. Kekuatan
c. Rintangan lembapan
d. Kelasakan
e. Rintangan kebakaran

Lantai juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Antaranya adalah:-
Menyediakan permukaan yang rata
Menanggung segala beban di atasnya
Penebat suara, api dan haba
Pengasingan untuk penghuni-penghuni dan juga aktiviti yang dilakukan.
Lantai atas menjadi siling bagi lantai bawah
Ruang di antara lantai dan siling digunakan untuk memuatkan kelengkapan-
kelengkapan saluran bangunan seperti sesalur bekalan sistem hawa dingin dan
elektrik.

71

7.2 Pembinaan Lantai

Lantai boleh dibina daripada kayu, keluli dan konkrit. Bagi pembinaan untuk
perumahan %aman Ria Mesra 2 ia menggunakan lantai konkrit. Penggunaan konkrit
mengkehendaki penggunaan acuan kekotak (formwork) dan menghendaki masa yang lama
untuk konkrit tersebut sebati dan kering. Walau bagaimanapun konkrit mampu menanggung
beban yang berat.

Pembinaan lantai ini dibuat daripada konkrit tuang disitu (in-situ concrete). Gred
konkit yang digunakan adalah G25 atau G30 iaitu bersamaan dengan nisbah 1:1.5:3 dan
1:1:2. Pembinaan lantai ini dibina pada ketebalan 150mm. Sebelum konkrit diletakkan,
permukaan tanah akan dipadatkan terlebih dahulu menggunakan alat 'compactor plate'.
Kemudian, penjarak akan diletakkan dan disusuli dengan perletakkan jejaring BRC bersaiz
610. Kemudian konkrit akan diletakkan dan dipadatkan menggunakan alat penggetar
'vibrator pocker'. Pemadatan ini dilakukan untuk mengelakkan daripada berlakunya
kecacatan pada permukaan konkrit seperti (honeycomb). Pemadatan ini dilakukan dengan
menggetarkan konkrit sehingga air dalam konkrit naik ke permukaan. Pemadatan tidak perlu
terlalu lama kerana ianya dikhuatiri akan berlakunya pengasingan bahan. Kemudian,
permukaan konkrit akan diratakan menggunakan kayu perata durby. Kotak bentuk akan
ditanggalkan dalam masa tiga hari.

Selepas itu, permukaan lantai akan dikemaskan lagi dengan kemasan-kemasan
lantai seperti jubin seramik, parket, jubin tanah liat dan sebagainya. Jubin PVC juga boleh
digunakan sebagai lapisan kemasan.
72


#ajah 7.2.1 : Kerja meratakan permukaan konkrit.

#ajah 7.2.2 : Kerja perletakkan konkrit.
BAB VIII

TIANG

8.1 PengenaIan

%iang ialah satu komponen struktur yang dibina pugak untuk menanggung beban
dan momen lentur rasuk. %iang berfungsi untuk menerima beban daripada rasuk dan
bumbung kemudian diagihkan ke asas dan seterusnya mengagihkan ke tanah di bawah.
%iang akan gagal sekiranya beban yang digunakan mencapai beban muktamad. %iang perlu
dipastikan kukuh bagi menampung tegasan mampat dan mampu memindahkan beban ke
atas asas bangunan. ....................................
74

Dalam projek pembinaan ini, terdapat tiga saiz binaan tiang iaitu 300mm x 300mm,
230mm x 125mm, 125mm x 125mm. %iang yang bersaiz 300mm x 300mm terletak pada
'carporch' manakala 230mm x 125mm terletak di dalam rumah iaitu untuk dinding
pembahagi dan sebagainya. Untuk saiz 125mm x 125mm ianya digunakan untuk semua
jenis tiang pada pintu. %iang terbahagi kepada dua jenis iaitu:-

i. %iang jinjang
%iang jinjang ialah tiang yang dibina daripada batu-bata. Biasanya tiang ini akan
dibina sekali dengan tembok bata. %iang ini biasanya boleh dilihat pada pembinaan pagar
bata yang rendah. %iang jinjang tidak menerima beban yang tinggi dan tiang ini cuma
berfungsi untuk mengukuhkan binaan tembok yang panjang. Cara pembinaan tiang jinjang
ialah dengan menyediakan lapisan asas sebelum bata diikat bagi membentuk tiang yang
dikehendaki.

ii. %iang %unggal
%iang tunggal dibina secara berasingan daripada dinding. %iang ini direka bentuk
bagi menerima beban yang tinggi. Biasanya tiang ini adalah daripada jenis tiang konkrit
bertetulang. %iang boleh juga dibina daripada keluli, batu, bata dan kayu.73

8.2 Pembinaan Tiang
8.2.1 Pemasangan tetuIang tiang

%etulang dipasang mengikut lukisan kejuruteraan yang disertakan untuk sesuatu
binaan. %etulang yang digunakan ialah tetulang yang bersaiz 12mm dan 16mm yang
mempunyai kekuatan 460N/mm. %etulang ini akan diikat dengan besi pengikat (link) jenis
tetulang lembut yang bersaiz 6mm. 'Link' ini digunakan untuk tujuan menstabilkan dan
memudahkan peletakkan rangkaian tetulang. Bagi tetulang lembut bersaiz 12mm, jarak
antara 'link' ialah 200mm dan diikat dengan dawai lembut (G. wire) bersaiz 1.63mm. Untuk
tetulang bersaiz 16mm, jarak antara link ialah 125mm dan juga akan diikat dengan dawai
lembut (G. wire) bersaiz 1.63mm. Di dalam plan, tetulang tegangan tinggi dinyatakan
dengan symbol "Y dan tetulang lembut dinyatakan dengan simbol "R.

%etulang tiang yang telah siap tadi akan dibawa ke tapak dan akan disambungkan
kepada starta bar. Setelah siap dipasang, ianya akan diperiksa oleh penyelia tapak supaya
pemasangannya mengikut spesifikasi yang betul.

76


#ajah 8.2.1.1 : Kerja pemasangan tetulang.

77

8.2.2 Pemasangan Kotak Bentuk Tiang

Kotak bentuk tiang diperbuat daripada papan lapis "plywood dan kayu. Kotak
bentuk akan dipasang setelah kerja-kerja penyambungan tetulang tiang pada starta bar siap
disambung. Sebelum kotak pembentuk dipasang, minyak akan disapu terlebih dahulu untuk
memastikan kotak pembentuk tidak melekat pada konkrit dan memudahkan kerja
penanggalan kotak bentuk tersebut. Kotak bentuk akan ditegakkan pada kedudukan 90
dengan menggunakan alat timbang air. Perembat akan dipasang pada sisi kotak bentuk
pada setiap ketinggian 0.75m yang bertindak sebagai pengikat. Perembat ini dipasang
bertingkat-tingkat yang membentuk seperti anak tangga dan akan dikuatkan lagi dengan
perletakkan baji. ni akan merapatkan lagi sisi-sisi kotak bentuk dan mengelakkan kotak
bentuk daripada terbuka semasa kerja konkrit dijalankan dan secara automatiknya air
bancuhan konkrit tidak akan meleleh keluar.

Bagi mengukuhkan lagi kotak bentuk tiang, ianya akan ditupang dengan kayu
semasa kerja menegakkan kotak bentuk. Kotak bentuk perlulah kukuh dan cukup kuat
supaya anjakan tidak berlaku semasa kerja penuangan konkrit dijalankan. Apabila kerja
pemasangan kotak bentuk tiang telah selesai dan dipastikan kukuh serta pugak maka
proses penuangan konkrit akan dijalankan.78


#ajah 8.2.2.1 : Kotak bentuk.

79

8.2.3 Mengkonkrit Tiang

Kerja-kerja mengkonkrit akan dilakukan setelah pemeriksaan dijalankan. anya
bertujuan untuk memastikan supaya kotak bentuk mengikut spesifikasi yang betul. Konkrit
yang digunakan adalah konkrit siap bancuh (ready-mix concrete). Konkrit yang telah siap
dibancuh dari kilang akan dibawa menggunakan lori dan dibawa terus ke tapak pembinaan.
Konkrit yang digunakan adalah bergred 30 iaitu bersamaan dengan nisbah 1:1:2-20mm
batu baur akan dituang ke dalam satu takungan dan para pekerja akan menggunakan timba
untuk memasukkan konkrit ke dalam kotak bentuk. Konkrit akan dituang secara lapisan
demi lapisan dan setiap lapisan tersebut akan dipadatkan dengan mengetuk acuan serta
menggerakkan tetulang tiang secara berulang kali.

Setelah kerja penuangan konkrit selesai, satu keluli yang bersaiz kecil akan
dimasukkan ke dalam tiang melalui lubang yang telah ditebuk pada permukaan kotak
bentuk dan tetulang ini akan membentuk satu juluran. anya bertindak sebagai batang keluli
penetap yang akan mengukuhkan atau menguatkan ikatan bata apabila dibina nanti.
Kemudian, konkrit akan dibiarkan mengeras dalam tempoh tiga atau empat hari dan kotak
bentuk akan ditanggalkan.


80


#ajah 8.2.3.1 : Kerja mengkonkrit tiang yang sedang dijalankan.


81

8.2.4 Pemasangan 'cover biding'

'Cover biding' adalah sejenis bahan yang dipasang pada pepenjuru tiang untuk
mendapatkan satu garisan yang lurus, kemas dan cantik. Sebelum 'cover biding' dipasang,
permukaan tiang akan di basahi air bagi mendapatkan permukaan yang lembap. %ujuannya
adalah bagi memudahkan kerja pemasangan serta 'cover biding' mudah melekat pada
pepenjuru tiang. 'Cover biding' akan dipasang menggunakan mortar. Selepas itu permukaan
tersebut akan dilepa sebagai kerja kemasan terakhir.


#ajah 8.2.4.1 Pemasangan 'cover biding'.
82


#ajah 8.2.4.2 : %iang yang telah siap dipasang 'cover biding'.

BAB IX

#ASUK BUMBUNG

9.1 PengenaIan

Rasuk ialah satu komponen struktur mengufuk di dalam sesebuah bangunan.
Beban yang ditanggung oleh rasuk ialah beban yang diterima lantai dan beban binaan
seperti beban bumbung dan dinding. Rasuk boleh terbahagi kepada empat jenis iaitu rasuk
disokong mudah, rasuk julur, rasuk selanjar, dan rasuk hujung terikat. Dalam projek
pembinaan rumah setingkat, rasuk yang digunakan adalah rasuk disokong mudah. Rasuk
akan dibina setelah kerja-kerja pembinaan tiang selesai. Rasuk yang dibina perlulah kukuh
dan dapat menanggung beban. .
84

9.2 Pembinaan #asuk
9.2.1 Pemasangan kotak bentuk

Kotak bentuk untuk rasuk biasanya dibina berbentuk palung dengan mempunyai dua
sisi dan tapaknya. Pembinaanya dimulakan dengan pemasangan papan alas pada setiap
tiang. Papan alas akan dipaku pada setiap sisi tiang. %ujuannya adalah untuk memudahkan
perletakkan tapak kotak bentuk. %apak kotak bentuk akan dipaku di atas papan alas.
Penyokong seperti tupang akan dipasang di bawah tapak kotak bentuk tadi supaya ia dapat
menanggung beban kotak bentuk ketika penuangan konkrit dilakukan. anya juga berfungsi
mengekalkan kedudukan kotak bentuk rasuk supaya berada dalam keadaan mendatar dan
selari. Kemudian, disusuli pula dengan pemasangan kedua-dua belah sisi kotak bentuk
rasuk dan dipastikan juga pada setiap bahagian penyambungan hendaklah rapat untuk
mengelakkan kehilangan air bancuhan konkrit.


9.2.2 Pemasangan TetuIang

Semasa pembinaan, tetulang akan dipasang kukuh untuk mengelakkan anjakan
berlaku pada tetulang semasa penuangan konkrit dilakukan. %etulang yang digunakan
mestilah bersih daripada tanah, minyak, karat atau bahan lain yang boleh melemahkan
ikatan antara tetulang dengan konkrit. %etulang akan diikat menggunakan dawai lembut
(G. wire) pada persilangannya dimana tetulang rasuk akan berada pada keadaan
berserenjang dengan tetulang tiang. Bongkah penjarak akan diletakkan diantara tetulang
dengan kotak bentuk untuk melapik tetulang semasa penuangan konkrit.


83

9.2.3 Mengkonkrit #asuk

Kerja mengkonkrit rasuk dilakukan setelah kerja pemasangan kotak bentuk selesai.
Konkrit yang digunakan adalah konkrit siap bancuh (ready mix concrete) bergred 30. Konkrit
yang dituang ke dalam rasuk diangkut menggunakan kren bergerak dan dituang ke
dalamnya menggunakan timba pintu kolong. Perletakkan atau penuangan konkrit ke dalam
acuan hendaklah tidak melebihi ketinggian 1.5m untuk mengelakkan daripada berlakunya
penjujuhan dan pengasingan.


#ajah 9.2.3.1 : Kerja pemasangan tetulang dijalankan.
86


#ajah 9.3.2.2 : Kerja mengkonkrit rasuk

BAB X

DINDING

10.1 PengenaIan

Dinding direka bentuk sebagai komponen struktur yang dibina pugak. Bahan binaan
dinding ialah bata, konkrit, kayu, keluli ataupun komposit. Dinding berfungsi untuk memberi
perlindungan daripada kesan cuaca atau sebagai pembahagi bangunan pada ruang dan
bilik. a juga berfungsi sebagai perintang kebakaran dan merupakan tempat bagi
penyediaan dan pemasangan tingkap dan pintu.

Dinding yang dibina mestilah kukuh dan stabil supaya tidak runtuh. Kestabilannya
bergantung kepada keadaan asas, ketebalan dan ketinggian, beban yang ditanggung dan
kedudukan pada pusat gravitinya. Kedudukan pusat graviti yang rendah menjamin
kestabilan binaan.
88

10.2 Pembinaan Dinding

Benang dan pelambap akan digunakan untuk kawasan pembinaan ikatan bata bagi
dinding. Benang akan dipakukan pada bahagian bawah tingkat dan akan ditarik ke atas
mengikut ukuran yang telah ditetapkan dengan disertakan paku sebagai pengukuhan.
Benang ini digunakan sebagai bantuan untuk mendapatkan penghasilan tembok yang
benar-benar lurus secara melintang atau menegak. Kemudian, satu lapisan ikatan bata
akan dibina. Bata yang digunakan adalah bata simen atau bata tanah liat. Bitumen akan
dituang secara memanjang mengikut ikatan bata yang telah dibina itu. DPC (Damp Prove
Course) atau dikenali sebagai membran kalis lembap akan dipotong dan diletakkan di atas
bitumen. Membran kalis lembap ini berfungsi menghalang penyerapan air ke permukaan
dinding. Kecacatan yang serius akan berlaku pada bangunan disebabkan oleh resapan
kelembapan tersebut sekiranya lapisan kalis lembap tidak digunakan. Selain menyebabkan
kemorosotan kekuatan struktur, kelembapan juga boleh merosakkan kemasan dinding,
lantai dan perabot. Kelembapan ini boleh berlaku disebabkan oleh resapan melalui dinding,
cucur atap, dan dinding luar.

Kemudian, bancuhan mortar akan diturap di atas DPC menggunakan sudip. Bata
disusun memanjang bermula dari atas mortar tadi. Sambungan di antara bata dengan bata
akan ditempelkan sedikit mortar sebagai pengikat. Jejaring keluli (exmet) akan dipasang
setiap empat lapisan bata yang berfungsi sebagai menguat dan mengukuhkan ikatan bata
tersebut.
89

Bagi pembinaan dinding pemisah pula, bata yang digunakan adalah jenis bata yang
boleh menahan api dalam jangka masa empat jam seperti bata tanah liat. Untuk pembinaan
rumah jenis kos mewah, dinding pemisah akan dibina setebal 230mm dengan
menggunakan ikatan bata jenis Flemish dan dinaikkan melebihi paras bumbung setinggi
230mm. Untuk pembinaan rumah teres kos rendah pula, dinding bata akan dibina setebal
115mm dan boleh menahan api dalam jangkamasa 2 jam. Bata akan dinaikkan melebihi
paras bumbung setinggi 115mm. Kemudian lapisan dinding yang dinaikkan melebihi paras
bumbung tadi akan dikemaskan dengan 'flashing' untuk pembinaan 'caping' dimana
'flashing' yang digunakan adalah kepingan aluminium yang akan diletakkan dan kemudian
dipakukan.


#ajah 10.2.1 : Kerja membina tembok dinding


90


#ajah 10.2.2 : 'Caping' yang telah siap dipasang


BAB XI

BUMBUNG

11.1 PengenaIan

Bumbung ialah komponen struktur bangunan yang paling atas berbentuk rata dan
curam. Komponen ini menutup dan melindungi bangunan daripada kesan cuaca seperti
hujan dan panas. Bumbung terdiri daripada rangka dan penutup bumbung. Rangka
diperbuat daripada kayu, keluli atau komposit. Fungsi rangka bumbung adalah untuk
menyokong penutup bumbung. Penutup bumbung pula terdiri daripada konkrit, kepingan
zink, aluminium, genting, dan poli karbonat.
92

Bumbung yang dibina mestilah memenuhi keperluan dan fungsi seperti kestabilan,
kekuatan, ketahanlasakan, rintangan cuaca, rintangan terhadap kebakaran, sifat penebat
haba, dan rupa bentuk bangunan itu sendiri. Bumbung dibina untuk menyokong beban mati
struktur bumbung dan penutupnya, penebatan dan kemasan dalam, serta beban angin
tanpa mengalami lenturan dan pesongan yang berlebihan sehingga berlaku ubah bentuk.
Dalam projek perumahan ini, terdapat dua jenis bumbung yang digunakan iaitu bumbung
curam bagi rumah kediaman manakala bumbung rata bagi rumah kedai dan subseksyen
%NB.

Bumbung curam ialah bumbung yang mempunyai kecerunan melebihi 10 dan
biasanya dibina bagi memudahkan air hujan mengalir. Bumbung curam berbentuk simetri
dengan permukaannya mempunyai kecuraman yang sama dan condong kearah tulang
perabung. Bumbung rata adalah adalah bumbung yang mempunyai kecerunan tidak
melebihi 10. Cara pembinaannya hampir sama dengan pembinaan lantai atas.


11.2 Pembinaan bumbung Curam
11.2.1 Kekuda bumbung

Setelah kerja-kerja mengikat bata selesai, pemasangan bumbung akan dilakukan.
Kerja-kerja ini dilakukan oleh pekerja-pekerja yang mahir dan terlatih. Kekuda bumbung
adalah berbentuk segitiga iaitu hasil gabungan anggota bumbung seperti pengikat, jeriau
siling, kasau penupang dan sebagainya. Kekuda bumbung boleh dibina menggunakan besi
keluli atau kayu yang akan dipotong mengikut saiz yang telah ditetapkan. Sekiranya
pembinaan menggunakan keluli ia akan disambung menggunakan 'fibricate' dan sekiranya
menggunakan kayu ia akan disambung menggunakan paku.

93

Kemudian kekuda akan dipasang pada keadaan merentang antara dinding luar dan
berjarak 1.8m antara satu sama lain. Saiz kayu dan keluli yang digunakan adalah berubah-
ubah berdasarkan panjang rentang. Untuk rentang yang lebih panjang, saiz kayu yang
digunakan untuk kekuda adalah lebih besar. Kekuda akan diangkat menggunakan bantuan
kren bergerak dan akan dipasang menggunakan bantuan para pekerja.

Bagi projek pembinaan ini, jenis kayu yang digunakan adalah kayu sederhana keras
yang berukuran 50mm x 30mm. Kayu jenis ini mempunyai rintangan yang baik terhadap
cuaca dan serangan kulat. Pemasangan kekuda ini dibuat pada jarak 2' diantara satu sama
lain manakala kekuda jenis keluli dipasang pada jarak 3' atau 4'.


#ajah 11.2.1.1 : Pemasangan kekuda jenis keluli


94

11.2.2 Pemasangan kerangka bumbung

Kerangka bumbung akan dibina setelah pembinaan kekuda siap. Kerangka
bumbung boleh dibina daripada keluli dan kayu. Bagi kerangka yang menggunakan keluli,
sebelum kekuda dipasang dinding akan diletakkan dengan skru pengikat untuk mengikat
kekuda tersebut terlebih dahulu. Jarak diantara kekuda adalah 3' atau 4' diantara satu sama
lain. Kemudian besi keluli yang lain akan dipasang di atas kekuda pada arah melintang
sahaja yang dikenali sebagai beroti. Jarak dari satu beroti ke beroti adalah bergantung
kepasa saiz atap genting yang digunakan tetapi kebiasaannya adalah 300mm atau 1'.

Bagi kerangka yang menggunakan kayu pula, kerangka akan dibuat selepas
pembinaan tiang atas. Plat tembok akan diletakkan di atas rasuk bumbung dan akan
dipakukan. Kemudian, tetulang perabung akan diletakkan di atas tiang atas dan dipakukan.

Selepas itu, perantara antara tiang atas ke tiang atas yang lain akan dipasangkan
kekuda. Jarak diantara kekuda masing-masing adalah 2' sahaja. Disebabkan jarak diantara
kekuda terlalu dekat maka kerangka yang dibina terdiri daripada kasau (rafter) dan beroti
(purlin). Jarak diantara beroti ke beroti menggunakan kayu adalah sama dengan jarak beroti
yang menggunakan keluli. Beroti dan kasau akan dibina dimana kedudukan hujungnya
berlebihan daripada paras dinding. Di hujungnya akan dipakukan papan muka (fascia
board) untuk pembinaan tumpu kasau.

93

11.2.3 Pembinaan Penutup Bumbung

Setelah kerangka bumbung siap dibina, pembinaan penutup bumbung akan
dilakukan. Penutup bumbung mestilah terdiri daripada bahan-bahan yang kalis air. Bahan-
bahan yang digunakan untuk pembinaan penutup bumbung adalah seperti kepingan
kuprum, plumbum, zink, aluminium, asbestos, plastik, konkrit, dan tanah liat. Untuk projek
perumahan ini, jenis atap yang digunakan adalah atap genting jenis konkrit yang bersaiz
125mm x 320mm. Atap ini bersifat pengunci antara satu sama lain dan ia akan dipasang
dengan cara berkembar atau bertindihan antara satu sama lain untuk mengelakkan aliran
hujan dari masuk ke dalam bumbung. %indihan ini dikenali sebagai lekap. Lekap di sebelah
hujung adalah tidak sama dengan lekap di sebelah sisi. Lekap hujung adalah pada jarak
75mm dan lekap sisi 30mm. Genting perabung untuk sisi atap dan lurah hendaklah
disediakan dan dipasang bercantuman dengan keseluruhan penutup bumbung. Penyumbat
genting yang terdiri daripada mortar simen akan digunakan untuk melekatkan genting sisi
dan juga atap tersebut bagi setiap lapisan keempat. Nisbah mortar yang digunakan adalah
1:3.


96

11.3 Pembinaan bumbung rata
11.3.1 Pemasangan kotak bentuk

Kotak bentuk untuk pembinaan bumbung rata dibina bersama-sama dengan
pembinaan rasuk menggunakan papan lapis. Kayu akan diletakkan di antara tiang ke tiang
dan akan dipakukan sehingga membentuk segiempat. Beberapa batang kayu lagi akan
dipakukan di bahagian tengah dimana kayu-kayu ini akan berkeadaan serenjang diantara
satu sama lain. Kemudian, papan akan disusun memanjang diatasnya. Papan ini akan
dipasang dan disangga oleh tupang.


#ajah 11.3.1 : Kotak bentuk untuk bumbung rata.97

11.3.2 Pemasangan TetuIang

Setelah kotak bentuk bagi bumbung rata telah selesai, tetulang akan mula dipasang
di atas penjarak. %etulang yang digunakan adalah tetulang Y12 atau dikenali sebagai
tetulang jenis keluli alah sederhana yang berdiameter 6mm. %etulang ini akan diletakkan
pada arah yang berlawanan iaitu pada arah memanjang dan menegak. %etulang ini akan
diikat menggunakan dawai lembut (G. wire). Sebelum itu, penjarak akan diletakkan di
beberapa tempat.


#ajah 11.3.2.1 : Kerja pengikatan tetulang menggunakan G. wire dilakukan.
98

11.3.3 Mengkonkrit bumbung

Kerja-kerja mengkonkrit akan dilakukan setelah pemeriksaan dijalankan. anya
bertujuan untuk memastikan supaya kotak bentuk mengikut spesifikasi yang betul. Konkrit
yang digunakan adalah konkrit tuang di situ (in-situ concrete). Konkrit yang telah siap
dibancuh dari kilang akan dibawa menggunakan lori dan dibawa terus ke tapak pembinaan.
Konkrit yang digunakan adalah bergred 30 iaitu bersamaan dengan nisbah 1:1:2-20mm
batu baur akan dituang ke dalam satu takungan dan para pekerja akan menggunakan timba
untuk memasukkan konkrit ke dalam kotak bentuk. Konkrit akan dituang secara lapisan
demi lapisan dan setiap lapisan tersebut akan dipadatkan. Kemudian kotak bentuk akan
ditanggalkan setelah konkrit mengeras iaitu dalam masa tiga atau empat hari. Membran
kalis air akan diletakkan pada bahagian atas bumbung rata bagi mengelakkan air daripada
meresap masuk ke dalam bumbung. Membran kalis air yang biasa digunakan adalah
kepingan fel bitumen.
BAB XII

KEMASAN DALAM BANGUNAN

12.1 PendahuIuan

Kemasan merupakan kerja penghabisan dalam proses pembinaan bangunan di
mana ia membentuk kecantikan sesebuah bangunan tersebut. Beberapa jenis kemasan
boleh digunakan berdasarkan bahan-bahan yang digunakan, keadaan persekitaran serta
kos. Kemasan bagi sesebuah bangunan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian
iaitu:
a. kemasan lantai
b. kemasan dinding
c. kemasan siling
100

12.2 Kemasan Lantai

Lantai ialah permukaan dasar rumah yang menerima segala aktiviti penghuni dan
beban yang lain. Lantai juga merupakan satu elemen yang menyerikan sesuatu ruang.
Pembinaannya hendaklah menjamin keselamatan dan keselesaan penghuni. Rekaan bahan
kemasan lantai yang lebih cantik dan selesa menyebabkan simen hanya berfungsi sebagai
medium untuk pemasangan bahan kemasan lain yang lebih menarik di permukaannya.
Berdasarkan pada ciri-ciri yang dikehendaki, pelbagai jenis kemasan lantai boleh digunakan
dalam pembinaan. Kemasan lantai mempunyai tiga fungsi asasnya iaitu :-
a) Mengelakkan struktur lantai kehausan dan berlapuk
b) Mengadakan keselamatan dan memberi keselesaan
c) Mengadakan satu permukaan yang menarik

Pemilihan kemasan lantai adalah bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya
adalah :
i. Kecantikan rupa bentuk bahan
ii. Kelasakan (tahan lama)
iii. Selesa dan selamat
iv. Rintangan api
v. Kebersihan
vi. Rintangan asid dan alkali
vii. Rintangan kepada haus
viii. Harga


101

12.2.1 enis kemasan Iantai

Pelbagai jenis kemasan lantai yang boleh digunakan dalam pembinaan tempatan
antaranya adalah jejalur kayu, parket, mozek, terazo dan sebagainya.. Didalam projek
pembinaan ini, hanya dua jenis kemasan lantai sahaja yang digunakan iaitu :-
a. Kemasan lantai daripada lepaan simen
b. Kemasan lantai daripada jubin


a. Lepaan Simen
Kemasan jenis ini digunakan pada pembinaan perumahan kos rendah. Lepaan
simen terdiri daripada campuran simen, pasir dan air bagi menghasilkan mortar. Nisbah
bancuhan yang digunakan ialah 1:3. %erdapat dua lapisan turapan iaitu lapisan pertama
menggunakan mortar dan lapisan kedua menggunakan simen minyak (slurry cement). Bagi
lapisan pertama, air yang digunakan untuk membancuh mortar adalah dalam kuantiti yang
sedikit. ni bagi memudahkan kerja-kerja turapan. Lepaan simen dibuat secara tuang disitu,
diratakan dengan menggunakan kayu perata durby pada kecuraman permukaan yang
sesuai pada ketebalan 50mm.

Setelah lapisan pertama siap, permukaannya akan dilicinkan dengan menggunakan
'slurry cement' setebal 0.7mm. Alat yang digunakan untuk melicinkan permukaan adalah
pemaras keluli.
102

b. ubin Seramik
Kemasan lantai jenis ini digunakan untuk ruang tamu dan ruang makan. Bilik mandi
dan tandas serta dapur. Sebelum pemasangan jubin seramik, ia hendaklah diturap terlebih
dahulu dengan mortar. Setelah ianya selesai, pemasangan jubin seramik dimulakan.

%erdapat dua jenis jubin yang digunakan iaitu jubin gilap (permukaan licin) dan jubin
separuh gilap (permukaan sedikit kesat dan kusam). Jubin gilap akan dipasang pada ruang
tamu dan ruang makan serta dapur. Manakala jubin separuh gilap dipasang pada bilik
mandi dan tandas.

Jubin-jubin dipasang dengan mengatur di atas lapisan asas mortar setebal 20mm
dan diturapkan dengan bancuhan simen dan air. Setelah selesai pemasangan jubin,
celahan sambungan diantara jubin akan diisi simen putih. Kemasan ini mempunyai kualiti
halus yang bagus dan tidak boleh dirosakkan oleh minyak.103


#ajah 12.2.1.1 : Kerja pemasangan jubin.


#ajah 12.2.1.2 : Jubin yang telah siap dipasang.


104

12.3 Kemasan Dinding

Kemasan dinding mempunyai fungsi khas dalam sesebuah bangunan. Fungsinya
adalah seperti berikut :-
a. Mendapatkan kesan kecantikan
b. Meninggikan daya ketahanan sesuatu dinding
c. Menutupi permukaan dinding yang tidak rata dan memberikan
permukaan yang rata dan kemas
d. Menahan dinding daripada cuaca seperti hujan, panas dan angin

Jenis kemasan dinding :-
a. Kemasaan lepa
b. Kemasan Jubin


12.3.1 MeIepa (PIastering)

Melepa (plastering) merupakan salah satu kerja kemasan untuk dinding atau
tembok. a berfungsi sebagai :
i. Melindung/menutup kerja-kerja asas
ii. Menghasilkan satu permukaan yang rata dan kemas
iii. Melindungi kerja asas daripada tindakan cuaca
iv. Menjadi alas kepada kerja-kerja kemasan cat dan pemasangan jubin
v. Memberi kemudahan kerja pembersihan
vi. Menambahkan kelasakan kepada kerja-kerja asas
vii. Untuk memberi keselesaan dan keselamatan kepada penghuni yang
tinggal didalamnya.
103

12.3.2 Kerja MeIepa

Kerja melepa dilakukan selepas kerja-kerja pemasangan paip air dan elektrik siap
dilakukan. Didalam kerja melepa bahan pelekat yang digunakan ialah mortar. Mortar adalah
hasil campuran simen penampal (walcrate), pasir halus dan air. Simen penampal berbeza
dari simen Portland biasa. ni kerana simen penampal mengandungi kapur dan simen.
Manakala pasir yang digunakan untuk melepa lebih halus dari pasir yang digunakan dalam
bancuhan mortar mengikat bata. Dengan itu, campuran simen penampal, pasir halus, dan
air adalah khusus untuk tujuan melepa. Nisbah campuran yang digunakan untuk
menghasilkan mortar ialah 1:3 (simen:pasir). Mortar yang digunakan dibancuh di tapak
dengan menggunakan mesin penggaul konkrit (concrete mixer). Kualiti mortar perlu dikawal
dengan baik supaya menghasilkan mortar yang berkualiti.

Bagi projek pembinaan ini, kerja melepa meliputi di dalam rumah dan di luar rumah.
Berikut adalah prosedur melepa dinding di dalam rumah : -
1. Lapisan 'base coat' dilepa pada dinding bata yang telah siap diikat. Lapisan ini
adalah penting kerana ia akan menyerap air daripada lapisan 'finish coat' yang
akan dilepa kemudiannya agar dinding tidak kelihatan lembap. Selain itu, lapisan
ini juga bertujuan untuk meratakan ikatan dinding bata yang kurang rata.
2. Lapisan 'finish coat' akan dilepa kemudiannya pada ketebalan ' hingga 1'
bergantung kepada kerataan dinding menggunakan sudip.
3. Akhir sekali, lapisan 'plaster' ini akan dilepa dengan satu lapisan minyak (slurry
cement). Bancuhan ini terdiri daripada simen penampal dan air. Lapisan inilah
yang akan menonjolkan ciri estetika bangunan yang dibina. Selepas lapisan simen
'slurry' dilepa, ia akan disapu dengan air menggunakan berus cat supaya garisan
halus terhasil pada dinding untuk mengekalkan kelembapan pada lepaan. ni perlu
supaya cat yang dicat dapat melekat pada dinding.

106

Bagi dinding luar, lepaan yang dibuat hanya melibatkan dua lapisan iaitu 'base coat'
dan 'finish coat'. Lepaan yang dibuat bagi dinding di luar rumah adalah lebih kasar yang
menampakkan tekstur pasir. Selepas lapisan 'finish coat', dinding akan disapu dengan air
menggunakan span. a bertujuan untuk menampakkan permukaan dinding lebih kasar.

Kerja-kerja melepa dinding memerlukan pengawasan dan penelitian yang begitu rapi
bagi memastikan tiada kecacatan. Oleh itu, lepaan dinding mestilah rata dan tiada rekahan.

#ajah 12.3.2.1 : Kerja melepa dinding dijalankan.
107

12.3.3 CAT

Dalam proses pembinaan bangunan, kemasan merupakan kerja penghabisan yang
menentukan kecantikannya. Beberapa jenis kemasan boleh dilakukan pada sesebuah
bangunan berdasarkan kepada bahan-bahan yang digunakan dan juga pertimbangan
kosnya. Secara amya, kebanyakkan bangunan bata dan konkrit dikemaskan dengan cat
yang terdiri daripada :-
O Cat minyak
O Cat air
O Cat kapur (Emulsi)
O Cat distemper
O Cat kegunaan khas

Cat ialah sejenis bahan cecair yang digunakan dalam usaha untuk memberi lapisan
perlindungan dan mencantikkan permukaan bahan-bahan binaan. %ujuannya ialah untuk
menghias, kebersihan, perlindungan bahan supaya tahan lama, dan menambahkan
keberkesanan cahaya lampu.

Pada dasarnya, cat diperbuat daripada pewarna dan cecair. Cecair cat pula
mengandungi bahan-bahan pengikat dan pelarut. Bahan pengikat berfungsi untuk
melekatkan pewarna pada permukaan yang dicat seta memberi sifat kalisan dan
kelincinan. Pelarut pula berfungsi mengurangkan kelikatan cat dan memberi kesenangan
semasa mengecat. Kebanyakkan cat kini dikilangkan untuk digunakan terus, tidak perlu
dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Didalam pembinaan ini cat yang sering digunakan
ialah cat minyak dan cat kapur (emulsi).


108

O Cat Minyak
Cat ini mempunyai pewarna dan cecair minyak linseed. Cat minyak menjadi kering
melalui proses penyejatan pelarutnya dan pengoksidaan. Dalam proses mengecat
biasanya tiga lapisan diperlukan iaitu lapisan asas, lapisan alas dan lapisan kemasan.

O Cat Kapur (EmuIsi)]
Cat ini mengandungi pewarna dan cecair resin tiruan dan hendaklah dibancuh dengan
air untuk mencairkannyasemasa digunakan. Cat emulsi menghasilkan kemasan yang
pudar. a sesuai digunakan untuk mengecat permukaan dinding bata dan konkrit bagi
tembok dalam atau tembok luar. Cat ini mudah digunakan sama ada disapu dengan
berus, digelek dengan penggelek atau disembur.
109

12.3.3.1 Kaedah Mengecat

%erdapat empat cara mengecat :
a. Berus
b. Semburan
c. Penggelek atau rola
d. Pencelupan

%etapi dalam projek pembinaan ini,hanya dua kaedah sahaja yang diguna pakai iaitu
menggunakan berus dan menggunakan penggelek atau rola. ni kerana kaedah ini
menjimatkan serta senang digunakan.

Kerja mengecat dibuat dengan turapan lapisan-lapisan berikut:
i. Lapisan asas (Prime coat)
ii. Lapisan alas (Under coat)
iii. Lapisan kemasan (Finishing coat)
110

Lapisan Asas
4 Merupakan lapisan pertama.
4 Mengandungi minyak pigmen senang kering.
4 Dapat melekat pada bahan dan menerima lapisan seterusnya serta menembusi
permukaan kayu dan plaster untuk dicat seterusnya.
4 Mencegah karat.
4 Bahan paling sesuai ialah plumbum putih dicampur dengan minyak linseed.


Lapisan AIas
4 Menutup lapisan primer dan menambah ketebalan lapisan
4 Menahan kemasan akhir daripada meresapi bahan yang dicat dan menyebabkan
kehilangan cat
4 Lapisan alas mesti kering dahulu sebelum disapukan cat kemasan akhir.


Lapisan Kemasan
4 Lapisan akhir yang melindungi permukaan bahan daripada cuaca buruk, kimia dan
kerosakan.
4 Menentukan jalinan dan warna kesan terakhir permukaan bahan.
111


#ajah 12.3.3.1.1 : Kerja mengecat dinding sedang dilakukan
menggunakan rola pengecat.112

12.4 Kemasan SiIing

Pemasangan siling bertujuan untuk kemasan terutamanya untuk menutup
pandangan bahagian bawah rangka bumbung supaya tidak kelihatan. Selain itu, ia juga
menghalang haba panas atau sejuk daripada menembusi bumbung dan seterusnya masuk
kedalam rumah. Dalam projek ini, siling yang digunakan ialah siling asbestos yang bersaiz
600mm x 1200mm. Jenis siling yang digunakan ialah siling gantung. Siling gantung adalah
siling yang tidak menerima sokongan daripada dinding. a juga dikenali sebagai siling palsu.
Siling ini perlu dicat supaya kelihatan lebih cantik dan menarik.

Cara pemasangan siling adalah :-
. Satu pengikat akan dipasang terus kepada alang atau kasau bumbung.
. Kemudian siling bumbung dipasang secara terus menerus pada kasau atau jeriau
bumbung.
. Siling bumbung ini akan dipasang dengan memakunya pada kasau atau jeriau.
V. Jalur atau ruang yang terbentuk di antara papan-papan simen dikemaskan dengan jalur
penutup siling yang bersaiz 3.8mm x 3.3kk.


113


#ajah 12.4.1 : Kerja pemasangan siling.
BAB XIII

PINTU DAN TINGKAP

13.1 PengenaIan

Sebelum kerja-kerja mengikat bata dijalankan, bingkai pintu hendaklah dipasang
terlebih dahulu. Selepas kerja-kerja mengikat bata selesai barulah kerja memasang bingkai
tingkap dilakukan. Biasanya kerja memasang bingkai pintu dan tingkap dilakukan oleh
tukang kayu mahir.


113

13.2 Pintu

Pintu merupakan satu bahagian bangunan yang sangat penting. Pintu ialah satu
bukaan pada tembok bagi membolehkan laluan keluar dan masuk ke dalam sesebuah
rumah atau antara bilik ke bilik di dalam rumah. %erdapat dua bahagian utama pintu iaitu
bingkai pintu dan daun pintu. Bingkai pintu ialah bingkai yang mengelilingi bukaan tempat
daun pintu akan dipasang. Di dalam projek pembinaan ini, terdapat dua jenis bingkai pintu
yang digunakan iaitu bingkai pintu besi (metal frame) dan bingkai pintu aluminium.

Bingkai pintu jenis besi (metal frame) digunakan pada bahagian bilik air, bilik tidur
dan belakang rumah. Manakala bingkai pintu aluminium digunakan pada bahagian hadapan
rumah dan bahagian tepi rumah (corner lot).

Manakala daun pintu yang digunakan adalah dari jenis pintu gelongsor kaca
berbingkai alumiun, PVC dan papan lapis. Pintu gelongsor kaca berbingkai aluminium
dipasang pada pintu utama dan pintu PVC dipasang pada bilik mandi manakala pintu papan
lapis dipasang pada bilik-bilik. Pintu belakang pula adalah dari jenis (M.S Door).
116

13.2.1 Pemasangan Bingkai Pintu

Pemasangan bingkai pintu dilakukan sebelum kerja-kerja pemasangan batu-bata.
Semasa kerja pemasangan bingkai pintu dilakukan, ia hendaklah ditegakkan pada
kedudukan permukaan sebenar dengan menggunakan pelambap untuk mendapatkan
kedudukan pugak yang sekata. Bingkai pintu hendaklah ditupang untuk mengekalkan
kedudukan pugak. %upang hendaklah dibuat pada sudut bahagian atas pintu, tengah pintu
dan bawah pintu. Setiap penupangan yang dibuat hendaklah dilapik supaya tidak
merosakkan permukaan panel. %ujuan penupangan ini adalah untuk mengekalkan bingkai
pintu daripada teranjak dari kedudukannya. Bingkai pintu diikat dengan pengikat keluli pada
bahagian belakangnya. Pengikat keluli ini dibina di dalam susunan bata. ni akan memberi
ikatan yang teguh kepada pemasangan pintu.

Setiap pintu harus dipasang ambang konkrit (lintel) bersaiz 115 x 200. 'Lintel' ini
dibina dengan menggunakan dua tetulang keluli berdiameter 10mm yang diwakili dengan
simbol 2R10. %etulang ini akan diikat bersama-sama dengn 'link' pada jarak 150mm antara
satu sama lain. 'Link' yang digunakan adalah jenis R yang berdiameter 6mm. a bertujuan
untuk mengelakkan bingkai pintu dari membengkok.


117


#ajah 13.2.1.1 : Pemasangan kerangka pintu.118

13.3 Tingkap

%ingkap ialah satu bukaan yang dibuat pada dinding untuk membolehkan sinar siang
masuk menerusi bahan-bahan berjenis lutsinar. Pembinaan tingkap terdiri daripada dua
bahagian utama iaitu bingkai tingkap dan daun tingkap. Fungsi utama tingkap ialah
membolehkan kemasukkan sinar siang, mengadakan pengedaran udara, menebat haba
dan bunyi serta menghalang angin dan hujan.

Di dalam projek pembinaan ini, terdapat dua jenis tingkap yang digunakan iaitu
tingkap gelongsor berbingkai aluminium dan tingkap tingkap nako.

#ajah 13.3.1 : Pemasangan kerangka tingkap.

119

13.3.1 Pemasangan Bingkai Tingkap

Cara pemasangan bingkai tingkap adalah hampir sama dengan kaedah
pemasangan bingkai pintu. Bingkai tingkap dipasang sebelum kerja-kerja mengikat bata
dijalankan atau ia boleh dipasang setelah dinding siap dibina. Selalunya bingkai aluminium
dipasang setelah dinding siap dibina.

Sebelum tingkap dipasang, tingkap harus dipasang ambang konkrit (lintel) bersaiz
115 x 200. 'Lintel' ini dibina dengan menggunakan dua tetulang keluli berdiameter 10mm
yang diwakili dengan simbol 2R10. %etulang ini akan diikat bersama-sama dengn 'link' pada
jarak 150mm antara satu sama lain. 'Link' yang digunakan adalah jenis R yang berdiameter
6mm. a dipasang pada semua jenis tingkap dan bertujuan untuk mengelakkan dari
berlakunya keretakan pada bahagian bawah tingkap akibat daripada beban tingkap itu
sendiri dan juga dinding.

Bingkai tingkap diletakkan pada tempat bukaan yang tertentu. Bingkai ini akan
ditegakkan dan dikukuhkan dengan memasang tupang sementara. Selepas itu, pelambap
akan digunakan untuk memastikan tingkap yang dipasang berada dalam keadaan pugak.
Pengikat keluli akan dipaku pada tiang jenang dan diunjur ke dalam dinding pada tiap-tiap
lapisan bata yang ketiga atau kelima.

BAB XIV

SISTEM PEMBE#SIHAN

14.1 PengenaIan

Sistem pembersihan merupakan keperluan asas kepada negara dan penduduk.
Sistem pembersihan yang berkesan diperlukan kerana sebahagian besar najis dan air sisa
berpunca dari bangunan akan mengalir ke persekitaran. Najis dan air sisa yang tidak
disalirkan dan dirawat dengan sempurna biasanya akan mencemarkan sumber air seperti
air bumi, sungai dan kawasan tadahan air.

Najis dan air sisa perlu disalirkan dari bangunan ke tangki septik atau logi rawatan
kumbahan. Oleh itu, satu sistem paip saliran yang terdiri daripada paip lekapan dan paip
salir diperlukan. Najis dan air sisa merupakan cecair buangan yang tidak bersih berpunca
daripada tandas, bilik air, sinki dan sebagainya yang terdapat dalam bangunan.
121

Najis dan air sisa juga sering dirujuk sebagai kumbahan. Kumbahan sebahagian
besarnya mengandungi air dan hanya sebahagian kecil pepejal iaitu sebanyak 99.9%
mengandungi air dan 0.1% adalah pepejal. Najis dan air sisa yang tidak diuruskan dengan
sempurna akan meninggikan risiko berlakunya pencemaran kepada persekitaran.
Pencemaran berlaku apabila najis dan air sisa dibuang terus ke sungai tanpa melalui sistem
pembersihan yang sempurna.

Pengumpulan najis dan air sisa perlu dilakukan secara sistematik. Najis dan air sisa
dikumpulkan dengan menggunakan lekapan sanitari. Lekapan sanitari ini dilengkapi dengan
tab air untuk tujuan bersuci. Lekapan sanitari ini terdiri daripada lekapan najis dan lekapan
air sisa. Rangkaian paip dalam sistem pembentungan najis dan air sisa terbahagi kepada
dua jenis iaitu :
a. Sistem paip lekapan
b. Sistem paip salir122

14.2 Paip Lekapan

Paip lekapan adalah paip yang membawa air sisa sahaja atau membawa najis
sahaja atau kedua-duanya serentak. Air sisa dari bangunan ditakrif sebagai air yang telah
digunakan tetapi tidak dicemari oleh air najis. Paip lekapan mengandungi paip cabang, paip
tumpu dan paip bolong. Paip cabang ialah paip yang bermula dari lekapan sanitari dan
bersambung kepada paip tumpu. Paip tumpu pula adalah paip yang dipasang secara pugak
yang bertujuan memudahkan penyaliran najis dan air sisa manakala paip bolong pula
berfungsi melepaskan udara termampat. Dalam amalan pemasangan paip lekapan najis
dan air sisa, tiga sistem yang digunakan ialah :-
a. Sistem dua paip
b. Sistem satu paip
c. Sistem paip tumpu


Dalam projek pembinaan ini, sistem yang digunakan adalah sistem paip tumpu atau
dikenali sebagai sistem paip tumpu tunggal. Dalam sistem ini hanya satu paip sahaja yang
digunakan. Sistem paip tumpu tidak menggunakan paip bolong kerana paip tumpu berfungsi
sebagai paip bolong. Semua paip cabang najis dan air sisa dari lekapan sanitari disalirkan
melalui paip tumpu najis dan air sisa yang berfungsi menyalirkannya ke paip salir.


Sistem ini sesuai untuk bangunan bertingkat. Lekapan sanitari perlu dipasang
berdekatan dengan paip tumpu supaya tidak memerlukan paip cabang yang panjang. Di
samping itu, bunyi daripada aliran bahan luahan dalam paip dapat dikurangkan. Lekapan
sanitari perlu disambungkan ke paip tumpu secara berasingan. Sistem paip tumpu mudah
dipasang dan paling ekonomi berbanding dengan sistem dua paip atau sistem satu paip.


123

14.2.1 Perbandingan Sistem Paip Lekapan

Setiap sistem paip lekapan mempunyai fungsi yang sama, iaitu menyalirkan najis
dan air sisa dari lekapan sanitari ke paip salir secara berkesan. Perbandingan antara ciri-ciri
sistem dua paip, sistem satu paip dan sistem paip tumpu adalah :-
Sistem enis Paip KeIebihan Kekurangan
Dua paip
O Paip tumpu najis
O Paip tumpu air sisa
O Penyaliran lebih
berkesan
O Perlu dipasang dua
jenis paip
O Kerja pemasangan
yang rumit
Satu paip
O Paip tumpu najis
dan air sisa
O Paip bolong
O Memerlukan satu
paip utama
sahaja
O Pemasangan
lebih ringkas
O Kerumitan dihadapi
ketika pemasangan
paip bolong
O Memerlukan lebih
banyak paip cabang
bolong
Paip
tumpu
O Paip tumpu najis
dan air sisa tunggal
O Memerlukan satu
paip tumpu
O Pengudaraan kurang
lancar

aduaI 14.2.1.1 : Perbezaan sistem paip lekapan.


124

14.3 Paip SaIir

Paip salir ialah paip yang dipasang di bawah tanah dan berfungsi sebagai
menyalirkan najis dan air sisa serta air permukaan dari sesebuah bangunan. Sistem paip
salir mempunyai ciri-ciri dan kaedah pemasangan yang berbeza daripada sistem paip
lekapan. Oleh sebab ditanam di dalam tanah, maka paip salir memerlukan bahan yang
tahan lasak dan tahan kepada tekanan kerana sentiasa terdedah kepada beban, terutama
jika terdapat kenderaan yang lalu diatasnya. Kebanyakkan paip salir yang dipasang di
dalam tanah untuk menyalirkan najis dan air sisa terdiri daripada paip tanah liat dan paip
besi tuang. Paip yang diperbuat daripada gentian kaca, konkrit dan uPVC juga digunakan.

Paip tanah liat diperbuat daripada campuran tanah liat dan syal. Paip jenis ini sesuai
digunakan sebagai paip salir, terutama di kawasan tanah berasid atau kumbahan berasid.
Harganya murah, tahan lasak, tahan hakisan, mudah dipasang, dipotong dan disambung.

Paip besi tuang diperbuat daripada besi melaui proses penuangan di kilang. Paip
jenis ini lebih kuat daripada paip tanah liat serta mempunyai sambungan yang lebih kukuh.
Paip besi tuang sesuai digunakan di dalam tanah yang tidak stabil tetapi kurang sesuai
digunakan di dalam tanah berpaya dan mengandungi sulfat yang tinggi. Untuk projek
pembinaan ini, paip yang digunakan adalah paip uPVC.


123

14.3.1 Fungsi dan ciri paip saIir

Najis dan air sisa dari dalam bangunan disalirkan ke sistem paip salir. Selain
menyalirkan najis dan air sisa daripada lekapan sanitari, paip salir juga berfungsi
menyalirkan air permukaan yang terdiri daripada air hujan yang turun di atas permukaan di
sekeliling bangunan. Sistem paip salir terbahagi kepada tiga, iaitu:-
i. Sistem berasingan
ii. Sistem gabungan
iii. Sistem berasingan separa

Untuk projek pembinaan ini, sistem paip yang digunakan adalah sistem gabungan.
Sistem gabungan merupakan sistem yang menyalirkan najis, air sisa dan air permukaan
melaui satu set paip salir menuju ke pembentung awam. Sistem gabungan perlu
menggunakan paip salir berdiameter besar berbanding dengan paip salir sistem lain.
Pembinaan lebih mudah kerana semua paip bangunan disambungkan pada satu paip salir
sahaja. Sistem gabungan menghadapi masalah apabila digunakan di negara yang
mempunyai kadar hujan yang tinggi, contohnya di Asia %enggara. Apabila hujan lebat,
jumlah aliran kumbahan dan air permukaan berkemungkinan terlalu tinggi. Oleh itu, loji
rawatan kumbahan yang besar perlu dibina bagi menampung kumbahan yang banyak.126

14.3.2 Prinsip pemasangan paip saIir

Paip salir yang dibina perlulah berupaya menyalirkan kumbahan dengan berkesan
dan tahan lama. Oleh itu, untuk mencapai matlamat ini, kerja pemasangan hendaklah
dijalankan secara teliti bagi memastikan paip salir memiliki ciri-ciri berikut:-


a. Mutu
Paip salir yang dipasang di bawah tanah sentiasa terdedah kepada tekanan tanah di
disekelilingnya, tindak balas bahan kimia dalam tanah, kesan perubahan suhu dan tekanan
daripada beban kenderaan yang mungkin lalu di atas tanah. Oleh itu, paip yang digunakan
hendaklah mempunyai ciri-ciri kekuatan dan ketahanlasakan yang tinggi. Kekuatan dan
ketahanlasakan paip salir bergantung kepada mutu bahan paip. Bahan paip yang berkualiti
tinggi hendaklah digunakan dengan tujuan memastikan sistem paip salir tahan lama. Jika
prinsip ini dipatuhi, maka sistem paip salir akan berupaya menyalirkan kumbahan dengan
cekap, cepat dan menjamin kebersihan bangunan.

Pemasangan paip salir di dalam tanah hendaklah dilaksanakan mengikut piawai,
peraturan, undang-undang yang disediakan. Contohnya paip salir mestilah dipasang pada
kedalaman secukupnya. %ujuannya adalah untuk menghalang paip salir daripada
mengalami kerosakkan jika terdapat objek yang berat diatas permukaan tanah. Jika paip
dibina di bawah jalan, penggunaan paip besi tuang mungkin lebih sesuai daripada paip
tanah liat. Selain itu, kaedah penyambungan paip hendaklah dilakukan dengan sempurna
serta mematuhi kaedah sambungan yang telah ditetapkan oleh pengeluar paip tersebut.
127

Bahan Paip Ciri-ciri Kedudukan Pemasangan
O Tanah Liat O %ahan hakisan apabila
dipasang dalam tanah
biasa.
O Mudah pecah apabila
ditimpa beban.
O Sesuai apabila paip
dipasang jauh dari
permukaan atau tiada
beban di atas tanah.
O Besi Tuang O Kurang tahan kepada
kakisan apabila tanah
berasid.
O Memerlukan selaput
enamel tahan kakisan jika
persekitaran berasid.
O %ahan kepada beban
berat.
O Sesuai apabila beban
tinggi pada permukaan
tanah.
O Ditanam cetek dibawah
bangunan.
O %anah yang tidak stabil.
O Konkit O %idak tahan kakisan.

O Sesuai digunakan untuk
saiz besar.
O Sesuai untuk kawasan
yang terlindung.
O Paip PVC O %ahan kakisan.
O Boleh lentur apabila kena
beban.
O Mudah dipasang.
O Ringan.
O Sesuai dipasang didalam
dan luar bangunan.
O uPVC O Mudah dibentuk.
O Kurang sambungan.
O %anah kandungan kimia
tinggi.
O Paip Gentian O Keanjalan tinggi.
O %ahan kakisan.
O Mudah dipasang, ringan
dan menjimatkan.
O %idak tahan kepada
solvent petrol, kimia dan
lemak.
O Sesuai untuk tanah tidak
stabil.

aduaI 14.3.2.1 : Jenis bahan paip salir, ciri-ciri dan kedudukan pemasangan.
128

b. Kedap air
Paip salir dianggap mencapai tahap kualiti pemasangan yang baik jika paip salir
berkeadaan kedap air. Kedap air bererti air dari luar tidak dapat masuk ke dalam paip salir.
Najis dan air sisa pula tidak boleh keluar dari paip salir serta mencemarkan tanah
persekitaran. Paip salir hendaklah dipasang oleh pekerja mahir bagi memastikan setiap
sambungan paip berada dalam keadaan kedap air.

c. Kecerunan
Kecerunan merupakan faktor penting bagi pemasangan paip di bawah permukaan
tanah kerana proses rawatan berlaku dalam paip salir. Kecerunan paip salir hendaklah
mengikut cerun yang disarankan dalam piawai pemasangan. %ujuannya ialah supaya
pepejal dalam kumbahan tidak mengenap ke dasar paip lalu menyebabkan kumbahan
tersekat atau paip tersumbat. Jika cerun paip salir terlalu landai, kumbahan akan disalirkan
dengan perlahan. Pepejal yang terkandung dalam kumbahan akan tertinggal di dasar paip.
Paip salir juga tidak boleh dipasang terlalu curam untuk mengelakkan daripada mengorek
tanah terlalu dalam ketika memasang paip. Paip salir juga akan terhakis jika dibina terlalu
curam disebabkan kelajuan kumbahan. Kecerunan yang sesuai dapat mengelakkan
daripada pepejal tertinggal dalam paip di samping menjimatkan kos kerja pengorekkan serta
mengelakkan paip terhakis.


d. KeIurusan
Penyaliran kumbahan akan lebih berkesan jika paip disambung dalam keadaan lurus
dari satu titik kepada satu titik yang lain. Liku pada paip salir perlu dikurangkan dan hanya
dibuat dalam keadaan tertentu sahaja. Liku diperlukan apabila paip perlu dibengkokkan
untuk disambungkan kepada paip salir yang lain. Pemasangan paip secara lurus juga
mengurangkan kerja senggaraan.


129

e. PengaIihudaraan
Pengalihudaraan dalam paip salir diperlukan supaya sebarang gas yang terhasil
tidak terkumpul. Gas yang terkumpul dalam paip salir akan menyebabkan tekanan udara
turun dan naik. Untuk menghindarkanya, proses pengalihudaraan yang berkesan sangat
diperlukan. Pengalihudaraan ke atas paip salir dipastikan berlaku dengan memasang paip
tumpu bolong secara bersambung kepada hujung paip lekapan najis dan air sisa. Hujung
paip tumpu bolong hendaklah dipasang di tempat yang tinggi dan terbuka suaya terdedah
kepada udara di luar bangunan. %akat yang disarankan ialah kepala paip bolong hendaklah
berada setinggi tidak kurang dari 900mm di atas sebarang tingkap atau lubang udara
bangunan, serta jarak 3m dari mana-mana cucur atap bangunan, tingkap atau lubang udara
bangunan. Bahagian atas paip bolong hendaklah ditutup dengan bebola dawai bagi
mengelakkan sampah masuk ke dalam paip.

f. Penyokongan
Paip salir dipasang di dalam tanah dan disokong oleh tanah yang berada di bawah
paip. %anah yang menyokong paip tersebut perlu diperkukuhkan atau diganti dengan bahan
yang kuat jika keupayaan galasnya rendah. %erdapat pelbagai kaedah untuk penyokongan
paip. Jenis penyokong paip salir bergantung kepada keadaan tanah dan kekuatan paip salir.
130

14.4 Pembinaan kebuk pemeriksaan dan Iurang

Lurang dan kebuk pemeriksaan ialah ruang atau lubang yang dibina pada bahagian
tertentu di atas paip salir atau pembentung dan mempunyai penutup yang boleh dibuka.
Ruang ini mempunyai saiz yang cukup besar untuk membolehkan penyenggara
memasukinya. Saiz kebuk pemeriksaan lebih kecil daripada saiz lurang dan kedalamannya
kurang dari 1m. Kebuk pemeriksaan tidak boleh dimasuki oleh penyenggara. Fungsi lurang
dan kebuk pemeriksaan adalah bagi memudahkan kerja memeriksa, menguji,
membersihkan dan mengambil sampel air. Lurang dan kebuk pemeriksaan dibina secara
sistematik pada beberapa lokasi di sepanjang paip salir atau pembentung. Lurang dan
kebuk pemeriksaan boleh dibina daripada beberapa jenis bahan iaitu :-
enis Pemasangan Ketahanan Bahan
Bata O Kerja lebih rumit
O Memerlukan kualiti
pembinaan yang
tinggi
O %ahan lama
O Kemungkinan
bocor
O Bata dan simen
O Mortar
Konkrit
Pratuang
O Mudah
O Cepat
O %ahan lasak
O %idak tahan asid
O Konkrit
PIastik O Ringan
O Senang
O Cepat
O %ahan lasak
O %ahan lama
O Kalis air
O HDPE
O uPVC

aduaI 14.4.1 : Ciri-ciri lurang yang lazim digunakan.
131

14.5 Kebuk pemeriksaan

Kebuk pemeriksaan biasanya terdapat pada sistem paip salir berhampiran rumah. ni
kerana kebuk pemeriksaan sesuai digunakan dalam sistem paip salir yang dipasang secara
cetek di bawah permukaan tanah. Dalam pembinaan projek ini, jenis bahan yang digunakan
untuk pembinaan kebuk pemeriksaan adalah bata.

Kerja PenggaIian
Penggalian tanah akan dilakukan terlebih dahulu pada kedalaman yang telah
ditetapkan. Bagi projek ini, penggalian dilakukan pada kedalaman 500mm atau 0.5m. Kerja
penggalian yang dilakukan mestilah selanjar antara salur keluar dengan salur masuk dan
aras invertnya pula perlulah dikawal supaya kejadian pengaliran songsang tidak berlaku.
Penggalian ini dibuat secara berperingkat dimana tanah akan digali sedikit demi sedikit
sehingga berbentuk seakan-akan bukit. Kemudian barulah tanah ini digali mengikut
kecerunan yang ditetapkan. %ujuannya adalah untuk mengelakkan daripada tanah yang
digali runtuh. Selain itu, keruntuhan tanah tersebut dapat dielakkan dengan pembinaan
jermang dimana kayu akan dipasang pada sisi peparit yang digali. Memandangkan kerja
penggalian yang dilakukan adalah panjang dan memerlukan penggunaan kayu yang
banyak, jadi penggalian boleh dilakukan secara berperingkat. Penggalian dilakukan dengan
menggunakan jentera pengorek (backhoe). Peparit perlu dibina dengan stabil dan jika
terdapat tanah lembik atau tanah lembut, tanah ini perlu digantikan dengan tanah bermutu
atau pasir.

132

Pemasangan paip saIir
Paip salir akan dipasang selepas kerja penggalian tanah dilakukan. Jenis paip yang
digunakan adalah paip uPVC. Sebelum itu, peparit yang telah digali perlu diperiksa terlebih
dahulu untuk memastikan kedalaman dan kecerunan pengorekan adalah tepat. Kemudian,
penandaan kawasan untuk perletakkan paip uPVC akan dibuat dengan menggunakan
benang. Benang akan diikat pada tetulang keluli yang ditegakkan di atas tanah. %ujuannya
adalah untuk memastikan paip uPVC yang dipasang berada dalam keadaan yang lurus.
Paip uPVC yang digunakan mestilah bebas daripada kebocoran.

Pembinaan kebuk pemeriksaan
%empat utama pemasangan kebuk pemeriksaan adalah di kawasan perubahan arah
paip salir, persimpangan, perubahan cerun, perubahan saiz paip salir dan paip salir terlalu
panjang. Kebuk pemeriksaan terdiri daripada struktur empat segi dan dibina dengan
menggunakan bata. Sambungan antara bata-bata tersebut akan ditampalkan dengan
mortar. Untuk mencegah kebocoran, permukaan dinding sebelah dalam akan dilepa dengan
simen mortar setebal 19mm. Kadangkala simen mortar dibancuh bersama dengan bahan
kalis air. %etapi untuk pembinaan lantai kebuk ini, jenis simen yang digunakan adalah simen
portland penahan sulfat manakala paip salir yang digunakan adalah jenis paip tembikar
yang berbentuk separuh bulat. Paip ini akan diletakkan dimana hujungnya akan bertemu
dengan hujung paip salir bagi laluan air sisa masuk dan laluan air sisa keluar. Lantai akan
dikemaskan lagi dengan perletakkan konkrit. Lubang di bahagian atas kebuk pemeriksaan
akan diletakkan penutup. Penutup yang digunakan adalah terdiri daripada penutup besi
atau papak konkrit pratuang.


133


#ajah 14.5.1 : Pembinaan kebuk pemeriksaan sedang dilakukan.


#ajah 14.5.2 : Kebuk pemeriksaan yang telah siap dibina.
134

14.6 Lurang

Lurang yang dibina adalah sama tujuannya dengan pembinaan kebuk pemeriksaan.
Struktur lurang biasanya terdiri daripada struktur empat segi atau silinder. Lurang ini
selalunya didapati di bahagian jalan raya. Bagi projek pembinaan ini, struktur lurang adalah
berbentuk silinder dan bahan yang digunakan untuk pembinaanya adalah konkrit pratuang.

Kerja PenggaIian
Kerja penggalian perparitan akan dilakukan pada kedalaman yang telah ditetapkan.
Lurang terdiri daripada kedalaman yang berbeza, ada yang kurang daripada 1m dan ada
yang melebihi 1m. Kerja penggalian perlu dilakukan secara berperingkat bagi mengelakkan
daripada tanah yang digali runtuh.

Pemasangan paip pembentung
Paip salir yang digunakan adalah berbeza dengan paip salir untuk kebuk
pemeriksaan. Paip untuk lurang ini dikenali sebagai paip pembentung. Jenis paip yang
digunakan adalah paip VCP. Paip ini akan diletakkan dalam perparitan yang telah digali tadi
dan disusun dalam keadaan teliti untuk memastikan kelurusannya. Paip ini tidak boleh
digolek atau dicampak ke dalam peparit. Sebelum itu, batu baur yang bersaiz 20mm akan
diletakkan terlebih dahulu dalam perparitan sebelum perletakkan paip VCP. %ujuannya
adalah untuk menambahkan lagi kekuatan paip tersebut. Bahagian luar dan dalam
sambungan paip perlulah dibersihkan sebelum kerja penyambungan dilakukan.
133

Pembinaan Iurang
Lurang dibina daripada konkrit pratuang berbentuk silinder (precast chamber rings).
Konkrit pratuang tersebut akan diletakkan di dalam peparit yang telah digali. Setiap
sambungan konkrit pratuang tersebut akan diletakkan simen mortar. Simen mortar yang
digunakan adalah hasil daripada campuran simen Portland penahan sulfat dan pasir. Simen
jenis ini sesuai digunakan untuk pembinaan struktur bawah tanah dan juga struktur yang
mungkin terkena bahan kimia. Nisbah untuk simen mortar yang digunakan adalah 1:3.
Permukaan konkrit pratuang akan ditebuk untuk kerja pemasangan paip VCP di bahagian
lantai dan dibahagian tengah. Di bahagian tengah ini selalunya ditebuk sekiranya terdapat
perubahan saliran. Jarak penebukkan ini mestilah tidak melebihi 600mm dari lantai.
Kedalaman lurang adalah bergantung kepada aras invert dan juga cerun saliran.

Untuk lurang yang melebihi 1m dalam, anak-anak tangga besi tempa perlu
disediakan. Besi tempa yang digunakan adalah berbentuk seakan-akan huruf 'C' dan
berdiameter 30mm serta panjangnya adalah 300mm. Ketika pemasangannya, permukaan
konkrit pratuang perlu ditebuk pada kedalaman 30mm. Jarak pemasangan setiap tetangga
tersebut adalah 300mm. Jarak antara lurang ke lurang hendaklah dihadkan pada 45m
sahaja bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dilakukan. Permukaan sebelah
dalam akan dicat dengan bitumen bagi mengelakkan daripada berlakunya hakisan hasil
tindak balas dengan air sisa dan najis. Bitumen bertindak sebagai lapisan kalis air dan
dapat mengelakkan daripada berlakunya kebocoran. Selepas itu, pembinaan lantai lurang
akan dibina daripada lapisan konkrit pada ketebalan 50mm dan paip salir jenis tembikar
yang berbentuk separuh bulat akan diletakkan diatasnya. Setelah siap, kambusan perlulah
dibuat secara lapisan demi lapisan dan setiap lapisan tersebut mestilah tidak melebihi
300mm tebal dan dimampatkan.
136


#ajah 14.6.1 : Pemasangan paip VCP dalam perparitan.


#ajah 14.6.2 : Lurang yang telah siap dipasang.
137

14.7 Pembentung Awam

Pembuangan najis, air sisa dan air permukaan dari bangunan memerlukan sistem
pembentungan yang berkesan. Pembentung awam dibina bagi menyalirkan kumbahan ke
logi rawatan. Pembentung awam merupakan rangkaian paip di bawah tanah yang
menyambung paip salir dari sesebuah kediaman ke logi rawatan kumbahan. Pembinaan
pembentung awam merupakan satu aspek yang penting dalam menyediakan infrastruktur
perumahan, pusat perniagaan atau industri. Kumbahan dari rumah atau kilang disalirkan ke
pembentung awam melaui paip salir. Jika sistem pembentung awam tidak berkesan, air
kumbahan yang keluar akan menjejaskan kesihatan, keselamatan dan persekitaran awam.
Kebocoran pembentung awam akan mengakibatkan hakisan tanah dan pencemaran alam
sekitar. Jika dibiarkan berterusan, proses ini akan menyebabkan bangunan mendap.

Pemilik bangunan bertanggungjawab menyediakan paip salir dalam kawasan
bangunan yang boleh disambung kepada pembentung awam yang berada di luar kawasan
bangunan. Pembentung awam terbahagi kepada dua jenis iaitu :-
a. Kaedah berasingan
b. Kaedah bergabung138

14.7.1 Kaedah Bergabung

Untuk projek perumahan ini, jenis paip pembentung yang dipasang adalah
menggunakan kaedah bergabung. Kaedah bergabung menggunakan satu pembentung
tunggal. Dalam kaedah ini, pembentung akan menerima najis dan air sisa dari paip salir dan
akan disalirkan ke logi rawatan. Diameter paip gabungan yang digunakan adalah 150mm
tetapi saiz ini akan berubah sekiranya di kawasan tersebut mengalami taburan hujan yang
paling tinggi dimana saiz yang besar akan digunakan. Selain itu, kos pembinaan dan
pemasangan pembentung awam kaedah bergabung adalah lebih rendah berbanding
dengan kaedah berasingan.


#ajah 14.7.1.1 : Pembentung awam kaedah bergabung.139

14.8 enis ujian untuk paip pembentung.

Kumbahan dapat disalirkan melalui paip salir ke paip pembentung dengan sempurna
jika pemasangannya memenuhi ciri-ciri pemasangan yang disarankan oleh piawai
pemasangan. Piawai pemasangan biasanya diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan.
Sebarang kerosakan seperti kebocoran atau halangan kepada aliran perlu dikesan awal
supaya pembaikan dapat dilakukan. Ujian paip salir dan paip pembentung perlu dijalankan
untuk memastikan sambungan pada paip sentiasa sempurna, tidak bocor, dan permukaan
dalam paip berkeadaan lurus dan rata. Ujian yang menjadi amalan ke atas paip boleh
dikategorikan kepada :-
i. Ujian untuk kedapan
ii. Ujian untuk kelurusan
iii. Ujian untuk kerataan sambungan

Ujian yang dilakukan di dalam projek perumahan ini adalah ujian untuk kelurusan
dan juga ujian untuk mengesan paip pecah dan paip tersumbat yang dikenali sebagai ujian
CC%V.


140

14.8.1 Ujian keIurusan


Ujian ini menggunakan prinsip pembalikan cahaya oleh cermin dan ujian ini dinamai
ujian cermin dan cahaya.
PeraIatan Ujian
O Lampu suluh
O Cermin
O Paip penyedut

Prosedur ujian cermin dan cahaya
a) Kedudukan hujung paip yang akan diuji akan ditentukan supaya berada di antara dua
lurang, lurang A dan lurang B.
b) Penutup lurang akan dibuka.
c) Paip penyedut akan disumbat ke hujung paip pembentung A untuk mengeluarkan gas
beracun yang terperangkap.
d) Paip penyedut akan dialihkan dan cermin akan diletakkan dalam keadaan condong di
hujung paip dalam lurang B.
e) Lampu suluh akan dinyalakan ke arah cermin dari lurang A dan perhatikan bentuk imej
cahaya pada cermin.
f) Jika imej berbentuk penuh, tandanya cahaya tidak dihalang, maka paip berkeadaan
lurus. Jika tidak, paip berkeadaan bengkok.


141


#ajah 14.8.1.1 : Kerja ujian kelurusan sedang dijalankan.

#ajah 14.8.1.2 : Cermin yang digunakan dalam ujian kelurusan.

142

14.8.2 Ujian CCTV

Ujian ini digunakan untuk mengesan paip pembentung yang pecah atau tersumbat.

PeraIatan Ujian
O Kamera litar tertutup (CC%V)
O Paip penyedut


Prosedur Ujian CCTV
a) Penutup lurang akan dibuka.
b) Paip penyedut akan disumbat ke hujung paip pembentung A untuk mengeluarkan gas
beracun yang terperangkap.
c) Paip penyedut akan dialihkan dan kemudian kamera litar tertutup yang dipasang pada
alat 'control' akan dimasukkan ke dalam lurang A dan kerja pemeriksaan akan dilakukan.


143


#ajah 14.8.2.1 : Alat CC%V.


#ajah 14.8.2.2 : Paip penyedut yang digunakan untuk membuang
gas beracun yang terperangkap.
BAB XV

KE#A LUA#

15.1 PengenaIan

Kerja luar merupakan kerja-kerja pembinaan seperti longkang, jalan raya, bekalan
elektrik, pagar, lanskap dan sebagainya. Kerja-kerja ini dilakukan setelah kerja-kerja melepa
dan mengecat siap dibuat.
143

15.2 Pembinaan Perparitan

Pembinaan perparitan amat penting dalam sesebuah pembinaan perumahan yang


bertujuan untuk mengalirkan air bagi mengelakkan daripada berlakunya banjir. Sistem
perparitan seharusnya dibina dengan sempurna dan mengikut piawai yang betul kerana
sistem perparitan yang tidak sempurna akan menyebabkan pelbagai masalah. Sistem
perparitan yang baik adalah perparitan yang dapat mengawal banjir secara ekonomik dan
efektif. %erdapat beberapa jenis perparitan yang digunakan iaitu :-


a) Parit %anah :-
ni merupakan saliran sementara dan memerlukan penyelenggaraan yang kerap. Kos
pembinaan adalah rendah jika dibandingkan dengan jenis yang lain.

b) Longkang Konkrit %uang Dulu:-
Longkang jenis ini digunakan dengan meluasnya. Kos pembinaannya adalah sederhana
dan ianya hanya memerlukan penyelenggaraan yang minima, jika direkabentuk dengan
sempurna.
.
c) Longkang Konkrit %uang Disitu:-
Jenis ini biasanya digunakan di mana pemendapan yang tidak setara dijangka akan
berlaku seperti longkang di atas cerun tambun
.
d) Longkang Batu Rubble:-
Longkang ini dibina dari blok - blok batu dan juga berfungsi sebagai dinding penahan.

e) Longkang Bertingkat:-
Longkang ini dibina di mana cerun tanah adalah agak curam. Pehatian khas hendaklah
diberikan kepada sambungan dan tapak longkang ini. Kuasa hakisan air adalah sangat
kuat dan tidak harus di pandang mudah.

146

15.2.1 Pembinaan Longkang Konkrit Pratuang


PeraIatan

O Dawai BRC
O Acuan longkang jenis keluli
O Minyak
O Rod keluli pemadat
O Roler pengecat


Prosedur

a) Minyak akan disapu pada permukaan acuan longkang jenis keluli tadi dengan
menggunakan 'roler pengecat'.

b) Kemudian dawai BRC akan diletakkan dalam acuan tadi.

c) Seterusnya konkrit akan dimasukkan dan dipadat menggunakan rod pemadat.
%ujuannya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya 'honey comb' pada
konkrit tersebut.

d) Kemudian, acuan tadi akan ditanggalkan sekiranya konkrit telah siap mengeras dan
akan dibawa ke tapak untuk kerja pemasangannya.

147

#ajah 15.2.1.1 : Konkrit dimasukkan ke dalam acuan.
#ajah 15.2.1.2 : Kerja pemadatan konkrit menngunakan rod keluli.

148

15.2.2 Pemasangan Longkang

a) Mutu longkang yang hendak dipasang mestilah mengikut jenis, saiz dan dimensi
yang telah ditentukan.

b) Perparitan ini akan digali pada kedalaman 150mm kurang dari yang dikehendaki.
Bakinya akan digali sebelum lapisan kedap dibina. Pengalas konkrit atau lapis kedap
perlulah dibina dengan sempurna mengikut cerun yang telah ditetapkan.

c) Sambungan-sambungan perlulah dibuat lurus dan selari supaya pengaliran air tidak
terganggu atau tersekat.

d) Ruang-ruang di celah longkang perlulah dimampat dengan sempurna supaya
hakisan dan pemendapan tanah dapat dikurangkan. Ruang-ruang ini akan
diletakkan simen mortar dengan menggunakan sudip.

e) Selepas itu, dinding penahan akan dibina yang bertujuan untuk mengelakkan
daripada berlakunya tanah runtuh.

f) %apak akan dibina bersebelahan dengan longkang pada ketebalan 100mm dan
lebarnya 225mm. Jenis konkrit yang digunakan adalah pada nisbah 1:3:6.

g) Bata akan disusun di atas tapak tersebut pada ketinggian tidak kurang daripada
300mm. Pada celahan bata tersebut akan diletakkan paip PVC yang berdiameter
75mm. Setiap jarak dari satu paip ke satu paip yang lain adalah 3000mm. Paip ini
bertujuan untuk mengalirkan air di bawah permukaan tanah. Seterusnya permukaan
sebelah dalam akan dilepa pada ketebalan 19mm.149


#ajah 15.2.2.1 : Longkang konkrit pratuang.


#ajah 15.2.2.2 : Kerja melepa dinding penahan dilakukan.

130

15.3 Pembinaan aIan

a) Lapisan tanah asal akan diratakan terlebih dahulu. Lapisan tanah asal ini dikenali
sebagai lapisan subgred. Selepas mencapai aras formasi yang dikehendaki, lapisan
subgred akan dikamberkan (dicerunkan). Kamber merupakan cerun lintang yang
landai pada permukaan dan bahu jalan. %ujuannya adalah untuk mengalirkan air
larian permukaan ke parit jalan. Nisbah kamber yang digunakan bagi permukaan
jalan yang lurus adalah 1:40.

b) Lapisan subtapak akan dibina di mana ia melibatkan proses meratakan lapisan pasir
di atas subgred setebal 50mm dan dikamberkan.

c) Kemudian, lapisan tapak pula akan disediakan pada ketebalan 300mm di atas
lapisan subtapak. Lapisan ini dibina menggunakan crusher-run dan lapisan ini akan
dikamberkan.

d) Selepas itu, lapisan permukaan disediakan di atas lapisan tapak. Lapisan
permukaan terdiri daripada dua lapisan iaitu lapisan pengikat dan lapisan haus.
Lapisan pengikat dibina pada ketebalan 60mm dengan menyembur salut perdana
dimana terdiri daripada bitumen emulsi yang lambat membeku. a berfungsi untuk
mengikat lapisan batu baur tapak di samping sebagai lapisan kalis air. Salut perdana
akan dibiarkan selama 24 jam untuk memastikan bitumen meresap dan mengikat
batu baur lapisan tapak.

e) Lapisan haus dibina setelah lapisan pengikat disediakan. Salut jelujur akan
disemburkan di atas lapisan pengikat. Salut jelujur terdiri daripada bitumen emulsi
yang cepat membeku. Kemudian, kerja pemadatan akan dilakukan dengan suhu
antara 110C hingga 135C. Lapisan haus dibina pada ketebalan 40mm.


131


#ajah 15.3.1 : Pembinaan lapisan subgred.


#ajah 15.3.2 : Proses meratakan lapisan subgred.
132

KESIMPULAN

Latihan ndustri telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan yang baru
mengenai bidang kejuruteraan awam. Saya dapat mempraktikkan apa yang telah saya
pelajari semasa di politeknik iaitu dengan mengikuti kerja-kerja yang berkaitan di tapak bina.
Saya dapat melihat perkembangan semasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan
pembinaan iaitu bagaimana menguruskan sesuatu projek pembinaan dan mendengar
perbincangan masalah-masalah yang berkaitan dengan projek.

Di samping itu, saya dapat mengetahui bagaimana untuk berkomunikasi dengan
para pekerja serta memahami karenahkarenah pelanggan yang mempunyai pelbagai
permintaan untuk mendapat kepuasan dalam mencapai hasil yang terbaik. Oleh itu, latihan
industri perlu dijalankan kepada setiap pelajar bagi memperluaskan pengetahuan mengenai
bidang kejuruteraan awam.
133

KOMEN DAN CADANGAN

17.1 PengenaIan

Latihan ndustri merupakan satu pendekatan yang diambil oleh pihak Politeknik
Kementerian Pengajian %inggi Malaysia amnya dan Politeknik Sultan Azlan Shah khasnya
untuk melatih serta memberi pendedahan sebenar kepada pelajar mengenai bidang
kejuruteraan awam secara meluas walaupun sememangnya pelajar telah pun diberi
pendedahan mengenainya tetapi secara teori sahaja.

Di sepanjang tempoh Latihan ndustri, beberapa komen dan cadangan dapat
dirumuskan bagi kepentingan bersama juga penambahbaikkan kepada pihak kementerian,
politeknik, firma dan pelajar sendiri.
134

17.2 Komen dan Cadangan kepada Kementerian Pengajian Tinggi MaIaysia

i. Pihak Kementerian Pengajian %inggi Malaysia perlu membuat pemantauan
mengenai persepsi pelajar terhadap penerapan kemahiran dalam latihan
industri yang dijalankan.

ii. Pihak Kementerian Pengajian %inggi Malaysia perlu mewujudkan beberapa
program latihan untuk memberi pendedahan asas kepada pelajar bagi
melahirkan modal insan berkualiti, berketerampilan dan mampu berdaya
saing ketika berada dalam alam pekerjaan sebenar kelak.

iii. Soal selidik mengenai kegiatan yang dilakukan semasa latihan industri perlu
dijalankan bagi meninjau sejauh mana tahap pengetahuan pelajar bagi
memastikan objektif latihan industri tercapai.
133

17.3 Komen dan Cadangan kepada PoIiteknik SuItan AzIan Shah

i. Pihak politeknik perlu memberi pendedahan mengenai alam pekerjaan
sebenar kepada para pelajar.

ii. Unit Perhubungan dan Latihan ndustri (UPL) perlu memastikan
perhubungan dua hala di antara firma yang menawarkan tempat latihan
industri kepada pelajar dengan pihak politeknik sentiasa baik dan berterusan.

iii. Pihak politeknik perlu memberi bimbingan kepada pelajar yang akan
menjalani Latihan ndustri supaya bersedia menempuh segala cabaran dan
sentiasa akur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh
politeknik dan juga firma.


136

17.4 Komen dan Cadangan kepada Firma/Majikan


i. Pihak firma perlu mendedahkan pelajar dengan lebih banyak pengetahuan
tentang kerja-kerja yang berkaitan dengan projek, di mana pengetahuan ini
tidak dapat diperolehi di politeknik hanya dengan mendapatkannya secara
teori.

ii. Pihak firma juga perlu mendedahkan para pelajar dengan kerja-kerja di tapak
bina untuk memahami antara teori dan amali supaya dapat lebih memahami
dengan jelas tujuan dan maksud kerja tersebut dilaksanakan.

iii. Pihak firma juga perlu mempunyai komunikasi yang baik seperti memberi
penerangan secukupnya tentang sesuatu projek supaya pelajar dapat
melakukan kerja yang di arahkan dengan sempurna tanpa masalah.

137

17.5 Komen dan Cadangan kepada PeIajar


i. Setiap pelajar yang ingin menjalani latihan industri seharusnya sentiasa
bersedia untuk menjalankan tugas yang bakal dilakukan dan sentiasa
mengamalkan sikap bertanggungjawab.

ii. Setiap pelajar perlu menggunakan peluang yang telah diberi semasa
menjalani latihan industri supaya ilmu yang diperolehi sepanjang latihan
dapat digunakan dan menjadi panduan untuk menempuh alam pekerjaan
serta ia akan menjadi aset yang berguna kepada diri sendiri.

iii. Setiap pelajar juga perlu memastikan diri mereka dilengkapi dengan serba
sedikit input mengenai bidang kejuruteraan awam agar mereka mudah
memahami kerja-kerja di tapak bina.

138

BIBLIOG#AFI

Catatan : Kandungan laporan industri ini berdasarkan kepada beberapa
sumber rujukan penting. Sumber utama disenaraikan seperti di
bawah.

1. Abdul Aziz Abd Latif, Abdul Aziz Abu Bakar dan smail yusof, Pengajian Kejuruteraan
Awam %ingkatan 5, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.

2. Buku Garis Panduan Latihan ndustri Politeknik Kementerian Pengajian %inggi Malaysia,
Jabatan Pengurusan Politeknik, Kementerian Pengajian %inggi Malaysia, 2009.

3. Jamadi Yasin dan Yahaya Ramli, Kerja Paip : Pembekalan Air Sejuk, Saliran dan
Pembersihan, Universiti %eknologi Malaysia, 2003.

4. Nor Hayati Abd Rahim, Garis Panduan Penulisan Laporan Latihan ndustri Jabatan
Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Azlan Shah, 2009.

5. Sarifah Daud, Werdah Abd. Halim dan Yusof Paal, Pengajian Kejuruteraan Awam
%ingkatan 4, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.