Anda di halaman 1dari 18

OIoh :

Kukuh
Muiladho
Ika
Isliiani
AIloilus K N
!uIau-puIau di Nusa Tonggaia loiIolak pada
dua jaIui goanlikIinaI, yang noiupakan
poiIuasan lusui anda di soloIah laial.
CoanlikIinaI yang nonlujui daii linui sanpai
puIau-puIau Ronang, Wolai, Kanling, AIoi,
!anlai, LonlIon, SoIoi, Adonaia, IIoios, Rinca,
Konodo, Sunlava, Lonlok dan aIi.
Laul IIoios aial Iaul, loiupa dalaian (pIalfoin)
yang Iuas dan dangkaI yang nonghulungkan
Iongan soIalan SuIavosi dongan dangkaIan Sunda.
asin IIoios Tongah, loilonluk sogiliga yang
puncaknya loiIolak di soIalan voIkan
Lonpolalang yang loihulungan dongan dopiosi
WaIanao. Sodangkan dasainya loiIolak di
sopanjang panlai ulaia IIoios, yang noiupakan
lagian loidaIan.
Laul IIoios Tinui loidiii daii punggungan dan
paIung yang nonghulungkan Iongan soIalan
SuIavosi dongan punggungan lavah Iaul alu
Taia.
usui daIan Nusa Tonggaia noiupakan
koIanjulan daii }ava nonuju usui DaIan
anda. Sliuklui unun Lonlok di soloIah
ulaia noiupakan zono voIkanis dongan voIkan
aklif Rinjani (zono SoIo), dalaian iondah
Malaian(sulzono Iilai).
. Iisiogiafi Sunlava yang khas adaIah adanya
dopiosi yang nonisahkan goanlikIinaI nonjadi
loloiapa lagian, dianlaianya loiupa loIuk di
lagian linui. ToIuk loisolul dipisahkan daii
Iaul oIoh puIau Mojo yang nonloiikan sifal
khas daii dopiosi anlai pogunungan pada
puncak goanlikIinaI.
!aIung ini loiada di anlaia lusui daIan
voIkanis }ava-aIi-Lonlok dan punggungan
dasai Iaul soloIah soIalan }ava. agian
loidaIan loidapal di soIalan Lonlok,
loicalang dua ko aiah linui nonjadi dua
calang yailu soloIah ulaia dan soIalan Sunla.
!uIau-puIau di Nusa Tonggaia yang loinasuk
lusui Iuai adaIah: Dana, Raijua, Savu, Roli,
Sonan dan Tinoi. !unggungan dasai Iaul daii
soIalan }ava nuncuI sanpai 12OO n dilavah
poinukaan Iaul, soIanjulnya luiun ko aiah
linui sanpai 4OOO n.
Anlai puIau Chiisnasl dan punggungan
lavah Iaul di soIalan }ava loidapal cokungan
daIan ulana yang nonlujui aiah linui-laial,
kodaIanannya 745O n. !aIung dopan }ava daii
sislon pogunungan Sunda ilu nonlonlang ko
aiah linui. Sanpai di Sunla kodaIanannya
loikuiang dan di soloIah soIalan Savu
noIongkung ko linui Iaul sojajai dongan
Tinoi.
Socaia gooIogi Nusa Tonggaia loiada pada
lusui anda. Rangkaian puIau ini dilonluk
oIoh pogunungan vuIkanik nuda. !ada looii
Ionpong loklonik, doiolan pogunungan di
Nusa Tonggaia dilangun lopal di zona
sulduksi indo-ausliaIia pada koiak sanudia
dan dapal di inloipiolasikan kodaIanan
nagnanya kiia-kiia noncapai 165-2OO kn.
Solagian losai lusui daii kopuIauan Nusa
Tonggaia dilonluk oIoh zona sulduksi daii
Ionpong Indo-ausliaIia yang loiada lopal
dilavah lusui Sunda-anda soIana dialas
kuiun vaklu Toilioi yang nana sulduksi ini
dilonluk didaIan lusui voIcanik kopuIauan
Nusa Tonggaia.
oidasaikan lalanan gooIogi Indonosia,
WiIayah Nusa Tonggaia aial loiIolak pada
poilonuan dua Ionpong losai (Lonpong
Hindia-AusliaIia dan Lonpong Luiasia) yang
loiinloiaksi dan saIing loilonluian salu
dongan yang Iain. alas kodua Ionpong ini
noiupakan daoiah yang sangal IaliI dilandai
dongan nuncuInya liga gunungapi aklif lipo A
(Rinjani,Tanloia dan Sangoangapi).
Kondisi gooIogi viIayah NT dongan laluan
loilua loiunui Toisioi dan yang loinuda
loiunui Kuailoi, didoninasi oIoh aluan
Cunungapi soila AIuviun (ioconl).
aluan Toisioi di !uIau Lonlok loidiii daii
poisoIingan lalupasii kuaisa, lalu Ionpung,
lioksi, Iava, lufa dongan Ionsa-Ionsa lalu
ganping, lalu ganping dan dasil. Sodangkan
di !uIau Sunlava loidiii daii Iava, lioksi,
lufa, andosil, lalu pasii lufaan, lalu Ionpung,
dasil, lonaIil, lufa dasilan, laluganping
loiIapis, laluganping lufaan dan Ionpung
lufaan.
agian linui Nusa Tonggaia nuIai daii AIoi-
Kanling-Wolai-Ronang, disolul oiogono
linoi dongan pusal undasi di L. IIoios. LvoIusi
oiogonik daoiah Nusa Tonggaia lagian linui
ini agak konpIoks kaiona pada nasa
Mosozoikun nuda loijadi ponggoIonlangan
yang loinasuk siikun AusliaIia nonghasiIkan
lusui daIan daii !. Sunla koaiah linui Iaul
dan lusui Iuai noIaIui !. Savu ko linui Iaul
Namun memasukI perIode TertIer daerah
InI mengaIamI penggeIombangan dengan
pusat undasI dI Laut FIores sebagaI bagIan
darI sItem Pegunungan Sunda. KeganjIIan
keganjIIan yang nampak sepertI posIsI
puIau sumba dI Interdeep, garIs arah busur
Iuar RoteTImor ke arah tImur Iaut,
Adapun daoiah undasi di Oiogono Tinoi solagai
loiikul:
a) usui daIan: AIoi-Kanling-Wolai-Ronang,
lidak nonpoiIihalkan landa-landa vuIkanis.
l) !aIung Anlaia: !uIau Sunla-L. Savu
c) usui Luai: Dana-Raijua-Savu-Rolo-Sonau-
Tinoi.
d) ackdoop: !unggungan alulaza
Sunlu goanlikIin di Nusa Tonggaia nakin ko
linui nakin longgoIan. HaI ini dapal diIihal
daii soIal-soIal anlai puIau yang nakin ko
linui nakin daIan (di soloIah laial puIau
Tanpai iala-iala kuiang daii 2OO noloi,
sodang soloIah linuinya nakin daIan yailu
anlaia !anlai-AIoi= 114On, AIoi-
Kanling=126On, Kanling=1O4O n, Wolai-
Ronan=Iolih 2OOO n, soloIah linui Ronan
kiia-kiia 4OOOn).