Anda di halaman 1dari 16

eksperimen yang memiliki perlakuan (treatments), pengukuran-pengukuran dampak (outcome measures), dan unit-unit eksperimen (experimental units ) tidak

menggunakan penempatan secara acak (random

assignment) dalam menciptakan pembandingan untuk


menyimpulkan adanya perubahan akibat perlakuan (Cook & Campbell, 1979, h. 6).

Eksperimen kuasi memiliki kesamaan dengan semua eksperimen, iaitu dalam i. tujuan yang sama (menguji hipotesis tentang sebab yang dimanipulasi) ii. banyak detil struktural (Shadish, dkk, 2002, 14).

Tajuk kajian kuasieksperimental Keberkesanan kursus peningkatan profesionalisme pensyarah IPTS Keberkesanan program kaunseling ke atas yang kelas disiplin

Kaedah pemilihan responden kajian

Kumpulan rawatan

Kumpulan kawalan

Perbezaan kumpulan-kumpulan responden

Pilihan sendiri Pensyarah dibuat mengikut kehendak baru IPTS

Pensyarah baruPelbagai IPTA bebas yang dapat

variabel

tidak

dimanipulasikan seperti jantina,

barupengkaji

bangsa, umur, tahap Kriteria penentu khasPemilihan pelajarberdasarkan dalamlaku bermasalah disiplin Pelajar disiplin yangPelajar tidak bermasalah disiplin yangPelbagai bebas yang dapat dimanipulasikan seperti jantina,

IQ, tahap pendidikan bermasalah

variabel

tidak

bermasalahkriteria tingkah

bangsa, umur, tahap

IQ, tahap pendidikan

Kemampuan menjelaskan kesimpulan kausal (sebab-akibat)

Keraguan mengenai sejauh mana hubungan kausal tersebut dapat digeneralisasikan

Merupakan reka bentuk yang paling popular digunakan dalam kajian keberkesanan dalam bidang pendidikan. Mempunyai dua kumpulan responden iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Dalam reka bentuk kajian ini, analisis Ujian-t dan Ujian ANOVA digunakan untuk menentukan perbezaan antara kedua-dua kumpulan responden.

Reka bentuk regresi tidak bersambung biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas misalnya menilai keberkesanan program pemulihan dan menguji keberkesanan program kaunseling ke atas sikap pelajar bermasalah disiplin. Analisis menggunakan Ujian regrasi.

Merupakan kajian jangka masa panjang yang memerlukan masa dan tenaga yang banyak. Reka bentuk ini tidak mempunyai kumpulan kawalan. Penyelidik tidak dapat membuat perbandingan sama ada rawatan yang diberikan akan menghasilkan perubahan yang diingini atau pun tidak (Mohd. Majid, 2000). Pasca ujian akan dilakukan berulang-ulang sepanjang rawatan. Misalnya kajian berkaitan perkembangan pencapaian akademik pelajar yang didedahkan kepada KBSM. Analisis dilakukan melalui pencapaian ujian yang lebih baik.

1. Melakukan tinjauan literature, terutamanya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 2. Mengidentifikasikan dan membatasi masalah penelitian 3. Merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian

4. Menyusun rencana eksperimen, yang biasanya mencakup. Menentukan variable bebas dan variable teriktat. Memilih desain eksperimen yang akan digunakan. Menentukan sampel Menyusun alat eksperimen dan alat ukur Menyusun outline prosedur pengumpulan data Menyusun hipotesis statistik

5. Melakukan pengumpulan data tahap pertama (pretest) 6. Melakukan eksperimen 7. Mengumpulkan data tahap kedua (posttest) 8. Mengolah dan menganalisis data 9. Menyusun laporan

Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), iaitu: I. Rancangan Tanpa Kelompok Kontrol Atau Tanpa Prates II.Rancangan Dengan Kelompok Kontrol Dan Prates. III.Rancangan Dengan Banyak Unsur Rancangan IV.Rancangan Time-Series V.Rancangan Diskontinyuitas Regresi