Anda di halaman 1dari 52

1

PROSEDUR
PENYELIDIKAN PENDIDIKAN
Pernyataan masalah kajian
Matlamat / Tujuan Kajian
Soalan kajian / hipotesis
Definisi istilah
Tinjauan literatur
Prosedur / reka bentuk kajian
Penentuan Sampel
Membina Instrumen/ Alat pengukuran
Analisis dan Interpretasi data
Pelaporan

2
Pernyataan Masalah
kajian
Hipotesis atau
Soalan kajian
Definisi
Istilah
Tinjauan
Literatur
Sampel

Prosedur/
Rekabentuk

Analisis
Data

Laporan
Instrumen Kajian
Matlamat dan Tujuan
Kajian
3
PENYATAAN MASALAH
Memberi konteks kajian

Memujuk pembaca bahawa kajian kita penting dan
patut dibuat

Cuba menjawab soalan spt:
Apakah permasalahan dalam kajian saya?
Kenapakah permasalahan ini perlu diberi perhatian

4
PENYATAAN MASALAH
Soalan-soalan berikut membantu penyelidik untuk mengetengahkan
kepentingan kajiannya:
Adakah permasalahan ini semasa?
Adakah permasalahan ini akan berterusan pada masa depan?
Adakah lebih maklumat berkaitan permasalahan membantu
pengaplikasian praktikal?
Adakah lebih maklumat berkaitan permasalahan memberi kepentingan
teoretikal?
Berapakah besar populasi dipengaruhi oleh permasalahan ini?
Bolehkah kajian ini membawa pembaharuan atau menjana pengetahuan
sedia ada?
Bolehkah kajian ini merekabentuk atau menambahbaik sesuatu instrumen
yang boleh kita gunakan?
Bolehkah dapatan kajian membawa perubahan yang berfaedah dalam
amalan kita?
Adakah bukti atau pandangan yang autoritatif untuk menyokong kajian
ini?

5
PERNYATAAN MASALAH
Pernyataan masalah yang berkesan mengandungi
4 perkara:
Menggunakan bukti sokongan utk memerihal bentuk
dan skop permasalahan dengan jelas
Menjelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada
permasalahan atau keadaannya serta menunjukkan
keperluan untuk mengambil tindakan
Mengenal pasti jurang semasa dalam perkhidmatan atau
program berkaitan permasalahan
Jika perlu, berikan rasional keperluan menggunakan
pendekatan atau amalan terbaik bagi menangani isu-isu
dalam permasalahan
6
TUJUAN KAJIAN
kajian ini adalah bertujuan untuk :
Mengenalpasti kemudahan prasarana asas yang
disediakan untuk melatih pelajar.
Mengenalpasti kemudahan prasarana tambahan yang
disediakan untuk melatih pelajar.
Mengenalpasti kecekapan pensyarah dari segi strategi
pengajaran dan pembelajaran dalam melatih pelajar.
Mengenalpasti kecekapan pihak pengurusan dan
pentadbiran dalam meningkatkan keberkesanan
program yang dijalankan dalam melatih pelajar.

(K. Baskaran, 2009)
7
Menentukan Soalan kajian/hipotesis
Masalah kajian biasanya ditentukan secara persoalan
dan seringkali juga sebagai hipotesis.

Hipotesis merupakan satu ramalan (prediction) atau
pernyataan secara spesifik tentang apa yang
diharapkan akan berlaku.

Hipotesis perlulah dinyatakan secara jelas tentang
perkaitan diantara pembolehubah-pembolehubah.


8
HIPOTESIS
H
o
: Tiada perbezaan/perkaitan siknifikan antara dua
kumpulan/pembolehubah
H
a
: Terdapat perbezaan/perkaitan siknifikan antara dua
kumpulan/pembolehubah


H
o
adalah hipotesis nol
H
a
adalah hipotesis alternatif

9
CONTOH HIPOTESIS NOL
Ho1 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap
kecerdasan emosi (Intrapersonal, Interpersonal) dengan kepuasan
kerja dan komitmen kerja dalam kalangan Pensyarah IPGM Kampus
Sultan Mizan, Besut, Terengganu.

Ho2 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap
kecerdasan emosi (Intrapersonal, Interpersonal) dalam kalangan
pensyarah lelaki dan perempuan IPGM Kampus Sultan Mizan,
Besut, Trengganu.

Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap
kecerdasan emosi (Intrapersonal, Interpersonal) dalam kalangan
pensyarah baru dan pensyarah lama IPGM Kampus Sultan Mizan,
Besut, Terengganu.
(Zulkeflee Ab. Rahman, 2009)

10
SOALAN KAJIAN
Sejauh manakah kemudahan-kemudahan asas yang
disediakan di IPGM memenuhi keperluan pelajar
PISMP dalam keberkesanan program?

Sejauh manakah kemudahan-kemudahan tambahan
yang disediakan di IPGM memenuhi keperluan
pelajar PISMP dalam membantu keberkesanan
program?

(K. Baskaran, 2009)

11
Sampel
Sampel kajian dan kumpulan yang lebih besar atau
populasi (di mana dapatan hendak digeneralisasikan)
hendaklah dikenalpasti. Langkah-langkah pemilihan
sampel juga hendaklah dijelaskan.

Membina Instrumen
Setiap instrumen yang digunakan untuk mengutip
data hendaklah diterangkan dengan jelas dan rasional
penggunaannya juga hendaklah diberitahu.


12
13
REKA BENTUK KUANTITATIF
KAJIAN TINJAUAN
EKSPERIMENTAL
PERKAITAN
PERBANDINGAN
ANALISIS FAKTOR
SUMBANGAN FAKTOR
14
REKA BENTUK KUALITATIF
KAJIAN KES
PHENOMENOLOGI
PENSEJARAHAN
ETNOGRAFI
BIOGRAFI

Analisis Data :
Teknik statistik (termasuk deskriptif dan
inferential) yang digunakan untuk
menganalisis data hendaklah diterangkan
dengan jelas. Perbandingan yang dibuat
untuk menjawab soalan kajian juga perlu
dijelaskan.

Laporan :
Laporan hasil kajian hendaklah dibuat
mengikut garis panduan yang ditentukan.

15

PERSAMPELAN DAN
PENGUMPULAN
DATA KUANTITATIF

16
PERSAMPELAN
Proses memilih sebilangan subjek daripada
sesuatu populasi untuk dijadikan sebagai
responden kajian
Satu aspek penting kerana penggunaan sampel
yang tidak sesuai akan mengurangkan kesahan
dan kebolehpercayaan kajian
Kualiti juga bergantung kepada persampelan
kajian
17
Persampelan : Beberapa Isu
Berkaitan
1. Mengapa persampelan
diperlukan?
Satu cara mengatasi masalah
kekurangan tenaga, masa dan
kewangan.
Persampelan yang rapi akan
mengurangkan ralat
pengukuran (keadaan, tempat,
masa berbeza)


18
Sampel
Menjimatkan:
Masa
Tenaga
Kos100,000
3,000
19
2. Sesetengah keadaan kaedah persampelan
lebih tepat daripada melibatkan populasi.

Contoh:
Temubual menggunakan persampelan
membolehkan ia dijalankan dengan lebih teliti.

3. Menentukan yang saiz sampel yang sesuai
jika saiz sampel terlalu besar20
Perwakilan Populasi
(Representativeness)
Kajian kuantitatif dijalankan
untuk membuat rumusan
mengenai ciri-ciri sesuatu
populasi.

21
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI SAIZ SAMPEL
Berapa besarkah saiz sampel?

Tiada jawapan yang tepat kerana
setiap kajian mempunyai corak & cara
yang berbeza
(jenis kajian, metodologi, alat kajian
berbeza)
22
BAGAIMANA?
1. Jenis kajian
Kajian deskriptif bil sampel banyak
Kajian inferensi saiz sampel kecil
Tinjauan banyak
Kajian lapangan kualitatif kecil

2. Jenis populasi
populasi homogenous bil kecil
populasi heterogenus (jantina, bangsa, peringkat
umur) bil besar

3. Perbelanjaan
rujuk tempoh masa, kos, bilangan pengkaji dll


23
Saiz Sampel
Untuk tinjauan guna 10%-30%
daripada ahli populasi.

Guna formula Krejcie &
Morgan (1970).

24
Konsep Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan luaran
kaedah atau analisis yang boleh
direplikasi oleh pengkaji bebas
dalam keadaan yang sama.KEBOLEHPERCAYAAN
LUARAN


25
KAEDAH MENGUKUR
KEBOLEHPERCAYAAN
1. Kaedah Uji dan Uji Semula
(i) Mengukur kestabilan ujian.
(ii) Memberi ujian yang sama dua kali kepada
kumpulan yang sama dalam suatu selang waktu
daripada beberapa hari kepada beberapa tahun.
(iii) menggunakan pekali korelasi Pearson

26
KAEDAH MENGUKUR
KEBOLEHPERCAYAAN
2. Kaedah Kesetaraan
Mencari korelasi untuk dua set data yang
mengukur konstruk yang sama.
Menggunakan pekali korelasi Pearson untuk
menentukan kebolehpercayaan pencapaian
pelajar.
27
KAEDAH MENGUKUR
KEBOLEHPERCAYAAN
4. Kaedah Ketekalan Dalaman
The degree to which the indicators that make up
the scale or index are consistent.
Menggunakan ukuran ketekalan dalaman belah-
dua.
Menggunakan rumus Spearman-Brown; Kaedah
Kuder-Ricardson, Kaedah Cronbach Alpha.


28
KONSEP KESAHAN
Kesahan merujuk kepada sesuatu
ukuran mengukur apa yang
sebenarnya diukur.

Kesahan merujuk kepada
sejauhmana hasil prosedur penilaian
menepati dengan tujuannya.
29
KONSEP KESAHAN
Kesahan dalaman adalah
sejauhmana keputusan kajian
diinterpretasi dengan tepat.
Kesahan luaran adalah
sejauhmana hasil kajian boleh
digeneralisasikan.

30
JENIS-JENIS KESAHAN

1. Kesahan kandungan
Menilai apa yang telah dipelajari pelajar bagi
sesuatu mata pelajaran pada akhir penggal/tahun
persekolahan (contoh: tajuk haiwan, jangan ukur
tajuk tumbuhan)
31
Jenis-jenis kesahan

2. Kesahan konstruk
Merujuk kepada sejauh mana sesuatu alat
ukuran itu dapat mengukur sesuatu
konstruk/ gagasan berasaskan teori
psikologi tertentu.
Contoh: motivasi

32
Jenis-jenis Kesahan

3. Kesahan Hubungan-Kriteria
Merujuk kepada sejauhmana sesuatu alat ukuran
itu dapat menghasilkan skor yang mempunyai
hubungan dengan beberapa ukuran luaran
(kriteria)
33
Jenis-Jenis Kesahan
4. kesahan serentak merujuk kepada sejauhmana
sesuatu alat ukuran dapat menghasilkan skor yang
mempunyai hubungan dengan ukuran daripada
alat lain yang diambil pada masa yang serentak


34
Jenis-jenis Kesahan
5.Kesahan ramalan merujuk
kepada sejauhmana sesuatu alat
ukuran dapat menghasilkan skor
yang mempunyai hubungan
dengan ukuran daripada alat lain
yang diambil pada masa
kemudian

35
KAEDAH MENENTUKAN KESAHAN
Kesahan kandungan dan kesahan
muka diukur secara kualitatif sahaja.
Kesahan konstruk, kesahan serentak
dan kesahan ramalan boleh diukur
dengan menggunakan pekali korelasi
Pearson.

36


ISTILAH


37
Tinjauan literatur
Kajian-kajian lain yang ada kaitan dengan
masalah kajian hendaklah dicari dan
dirumuskan dapatannya.
Tinjauan bahan-bahan seperti jurnal,
laporan, monograf dan lain-lain hendaklah
membayangkan apa yang telah diketahui
mengenai masalah yang hendak dikaji dan
nyatakan juga mengapa kajian anda nanti
boleh membantu menambah pengetahuan
sedia ada.

38
APAKAH KAJIAN LITERATUR?
Ulasan kajian literatur amat penting
kerana ia memberi idea dan hala tuju
tentang penyelidikan yang akan
dilakukan

Ditulis berasaskan subtopik tertentu bergantung
kepada minat dan nilai yang dipegang oleh
penyelidik dalam Bab 2


APA??


39
40
SEARCH
IDENTIFY
SYNTHESIZE
READ
41
Remember.
A good literature review is:
Correct direction & Focused
Structured
Critical
Accurately referenced
Clearly expressed
Reader-friendly
Informative
Balanced
Not too much to ask!!!
BERAPA?
Bahan/
penulisan
terkini
5 tahun
kebelakang
kecuali kajian
yang sangat
sesuai
Kecuali kajian
yang sangat
klasik/ teori
42
MENGAPA??? TUJUAN??
KEPENTINGAN??
Mencari perkaitan antara
kajian terdahulu dengan
masalah yang hendak dikaji,
memperjelaskan masalah
kajian
Maklumat tentang dapatan
kajian
Melihat justifikasi masalah
yang dikaji (kelebihan dan
kelemahan)

Mengenal pasti kaedah kajian
& pengumpulan data yang
hendak dijalankan
KAJIAN
LITERATUR
43


Proven
methodologyKenal pasti teori dan
dapatan kajian lepas yang
saling bertentangan
Membina hipotesis kajian
Mempelajari pengetahuan
baru termasuk skop dan
kedalaman kajian yang telah
dijalankan
Mengenal pasti prosedur
kajian (termasuk rekabentuk,
subjek kajian, instrumen)
yang hendak dijalankan
KAJIAN
LITERATUR
MENGAPA??? TUJUAN??
KEPENTINGAN??
44

Sumber yang bernilai tinggi dari segi akademik
mengikut heirarkiSUMBER? DI MANA?


Jurnal penulisan akademik padat dan melepasi
tahap penilaian/ reviewed or refereed journal : online
(proQuest) atau dibukukan
Tesis dan disertasi khususnya PhD lebih bernilai
berbanding Masters & Sarjana Muda (online digital
dissertation)
Educational Research Information Center (ERIC)
ERIC database secara on-line
45
Buku
Teori, rekabentuk, subjek kajian
Alat ukuran dan statistik yg
digunakan
Abstract, indeks dan reviews
Bentuk bertulis
Perisian/mikrofilem
46
MEMBUAT PENULISAN LAPORAN
Pearson (1999) menggunakan instrumen kajian
yang dinamakan Ujian Wallach dan Kogen untuk
mengukur pemikiran kreatif pelajar.

Untuk mengurangkan ralat Jenis I dan
meningkatkan kebolehpercayaan hasil kajian,
pengkaji sepatutnya menggunakan ujian ANOVA
satu hala menggantikan ujian-t multipel (Chua,
2002b, hlm. 131-132)
47
MEMBUAT PENULISAN LAPORAN

Walau bagaimanapun, pakar psikologi tidak
bersetuju dengan pendapat ini, berdasarkan
pengalaman dan hasil kajian, pakar psikologi
mendakwa bahawa faktor pendidikan (Osborn,
1998; Ornstein, 1999 dan Ibrahim, 2000) dan
faktor jantina (Solimon, 1999; Conterass, 2000
dan Ledger, 2002) yang menyebabkan perbezaan
stail pemikiran otak seseorang individu dengan
individu yang lain.
48
FORMAT MENULIS RUJUKAN &
BIBLIOGRAFI
APA (American
Psychological
association)
Turabian
CBE (Council
of Biology
Editors)
MLA (Modern
Language
Association)
ASC (American
Chemistry
Society)

Pilih satu


Penulisan
selaras

49

APA popular
Tiada nota kaki

FORMAT APA BAHAN BUKAN
ELEKTRONIK
Artikel Jurnal Othman Baharuddin (1999). Qualitative research
design. Journal of Social Science, 32, 230-343.
Prosiding Cohen, J.L., & Cole, O.M. (1991). Motivation skills: A
study on primary school pupils. In K. Cooper
(Ed.), SinTech Symposium: Vol. 38. Perspectives
on Motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of
Nebraska Press.

Cline, J. Daly, H., & Davenport, F. (1992). Hemispheric
differences in reading. Proceedings of the National
Seminar, USA, 89, 1372-1375.
Artikel majalah Choo, S. (2005, July). Selected writing in social
philosophy. Philosophy Today, 102, 70-77.
Artikel akhbar Hoo, B.K. (1993, September 16). Statistik yang
bermasalah. Nan Yang Siang Pao, pp.A9.
50
FORMAT APA BAHAN BUKAN
ELEKTRONIK
Artikel
akhbar (tiada
penulis)
Sampling techniques in quantitative research.
(2001, April 23). Malay Mail, pp. A20.
Buku Davidoff, H.J. & Marie, A. N. (2004). Scientific
explanation (3
rd
ed.). New York: Macmillan
Dokumen
ERIC
Lee, M. (2004). Tearoom trade: A research
update (Report No. JC920018). Washington
D.C.: Office of Educational Research and
Improvement. (ERIC Document Reproduction
Service No. ED183988).
Ensiklopedia Quasi-experimental. (2002). In World Book
Encyclopedia (Vol. 7, p.319). Chicago: World
Book Encyclopedia.
51
FORMAT APA BAHAN BUKAN
ELEKTRONIK

Laporan John, F. (2002). A&W (Annual Report).
Dallas, TX: Gold Hacker.
Disertasi/tesi
s
Monette, D.R. (2004). Barrier to success:
Teaching college students critical thinking
skills. (Doctoral dissertation, University of
Wisconsin-Madison, 2004). Dissertations
Abstracts International, 47/03, 783.
Pita Video Krahnn, H. (Producer), & Smith, D.E.
(Director). (2000). History of psychology.
(Motion picture). Eaglewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall.
52