LINUS

 

 

Buku Panduan Dan Pengoperasian
PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : i

LINUS

Cetakan Pertama 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada: Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya. Dicetak oleh: SMART PRINT & STATIONER SDN BHD No.43, Lot Kilang SME Bank, Jalan SBC 8, Taman Sri Batu Caves, 68100 Batu Caves, Selangor D.E. Tel : 03-61861195/1159/1193 Faks : 03-61861152 Email : Smatprin@yahoo.com

ii :

GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS

LINUS

KANDUNGAN
KATA-KATA ALUAN PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA SUB-NKRA LITERASI DAN NUMERASI LATAR BELAKANG

M/S

1 2

OBJEKTIF 5 PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 6

DOKUMENTASI 11 JAWATANKUASA CARTA 14 18

GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS

: iii

LINUS

iv :

GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS

Buku Panduan FasiLINUS ini telah disusun dan dimurnikan oleh pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia untuk digunakan oleh pegawai FasiLINUS dalam pengoperasian Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS)di seluruh Malaysia. Saya mewakili Jawatankuasa Kerja Program LINUS mengucapkan tahniah kepada semua pegawai FasiLINUS. Bertitik tolak dari premis ini. Saya berdoa agar pegawai-pegawai FasiLINUS Berjaya dalam membimbing guru-guru LINUS dan seterusnya dapat merealisasikan bahawa semua murid kecuali murid berkeperluan khas dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi sebelum berakhir persekolahan Tahap 1.LINUS KATA PENGANTAR PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA SUB-NKRA LITERASI DAN NUMERASI Buku Panduan FasiLINUS ini merupakan satu dokumen untuk membantu pegawai FasiLINUS melaksanakan amanat Kementerian Pelajaran Malaysia agar semua murid kecuali murid bekeperluan khas dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi sebelum berakhir persekolahan Tahap 1 sekolah rendah.Seseorang murid itu tidak dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi.Asas Literasi dan Numerasi penting dalam mendepani proses perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata saya menyeru pegawai-pegawai FasiLINUS agar bertindak berpandukan Buku Panduan ini agar pelaksanaan Program LINUS dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan.komited dan sistematik agar program LINUS ini dapat mencapai sasarannya.Semoga dengan kewujudan buku panduan FasiLINUS dapat membimbing pegawai-pegawai FasiLINUS dalam melaksanakan program LINUS di daerah masing-masing Amanat yang diberi perlulah dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh.Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan Program LINUS bagi merealisasikan hasrat ini.Pegawai FasiLINUS berperanan menggerakan ini di sekolahsekolah dengan membimbing guru-guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Asas Literasi dan Numerasi.Buku Panduan FasiLINUS ini perlulah dirujuk bagi semua tindakan dalam operasi Program LINUS. Haji Ibrahim bin Mohamad Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kerja Program LINUS GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 1 .Saya percaya dengan kewujudan Buku Panduan FasiLINUS ini dapat membimbing pegawai-pegawai FasiLINUS dalam menangani isuisu semasa dalam program LINUS dan dijadikan sebagai panduan dalam membimbing guru-guru LINUS di sekolah.

Kohort pertama program LINUS dijangka akan mencapai sasaran 100 % pada tahun 2012 (kecuali murid berkeperluan khas). mendarab dan membahagi dan dapat mengaplikasikannya dalam operasi wang. Sasaran NKPI tersebut telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 yang melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah. Numerasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca.LINUS LATAR BELAKANG Y. Mentakrifkan Asas Literasi dan Numerasi Literasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Mohd. Yassin telah membentangkan Bidang Keberhasilan Utama [National Key Result Areas (NKRA’s)] Kementerian Pelajaran Malaysia pada bulan Ogos 2009. masa dan ukuran panjang2.B Menteri Pelajaran. menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian1. Program Literasi dan Numerasi merupakan satu program kesinambungan daripada program sedia ada dan dirancang dengan lebih teliti dan sistematik KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tiada masalah pembelajaran berkeupayaan untuk menguasai asas Literasi dan Numerasi sebelum berakhir persekolahan tahap 1. menulis.A. Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa isu asas Literasi dan Numerasi masih belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun telah dilaksanakan pelbagai program pemulihan. menjadi cekap dalam operasi matematik seperti menambah. 1 2 Berdasarkan takrifan UNESCO Berdasarkan kepada penanda aras dari Amerika Syarikat dan Kanada GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 2 : . mengira dan menyusun nombor sehingga 1000. menolak.

LINUS Strategi untuk mencapai sasaran literasi dan numerasi Bagi mencapai sasaran ini. Amalan Pedagogi: Menyedari kekurangan guru pakar dalam pengajaran asas literasi dan numerasi. Murid tersebut akan mengikuti Program LINUS atau Program Pendidikan Khas. kami telah membangunkan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) bagi memastikan murid memperolehi kemahiran asas literasi dan kemahiran asas numerasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi dan numerasi secara bersepadu. ansur maju. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Tumpuannya adalah kepada usaha utama bagi meningkatkan tahap literasi dan numerasi murid dan dihuraikan seperti berikut:  Proses Saringan: Saringan dijalankan tiga kali setahun iaitu pada bulan Mac. Jun dan September bagi membantu mengenal pasti murid yang tidak mencapai standard yang berkaitan. didik hibur. latihan guru secara intensif dilaksanakan bagi mengukuhkan ilmu pengetahuan dan pedagogi serta mengenal pasti murid pelbagai kebolehan dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.  Modul pengajaran dan pembelajaran: Modul ini berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi dan numerasi. penggabungjalinan dan pengulangan. : 3  Pengukuhan GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS .

Persatuan Guru dan orang ramai bagi mendapatkan sokongan dan memenuhi peranan masing-masing dalam menjayakan program LINUS. mereka akan membantu sekolah membangunkan strategi yang bersesuaian berdasarkan keputusan saringan untuk menangani isu khususnya terhadap literasi dan numerasi. dan menyelia: Pemantauan dan penyeliaan secara intensif akan membantu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pelajaran Negeri. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan seterusnya melakukan proses penambahbaikan. Jabatan Pelajaran Negeri. ibu bapa. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah dibawah seliaannya.  Memantau  FasiLINUS di peringkat daerah: Merupakan Pegawai FasiLINUS 4 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . yang diberi tanggungjawab untuk membantu guru literasi dan numerasi di sekolah dan ditempatkan di Pejabat Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah. Guru Besar. Selain melatih dan membimbing guru-guru LINUS.LINUS  Membina komitmen bagi semua pihak berkepentingan: Program dan aktiviti kesedaran akan dianjurkan di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri. Mereka turut berperanan sebagai pengantara kepada Kementerian Pelajaran Malaysia.

LINUS Objektif 1. Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan. GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 5 . 2. 4. Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri dalam pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS). Memastikan pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dapat diselaraskan di seluruh negara berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan. 3. Menggariskan bidang tugas mengikut keutamaan dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100% murid tahap 1 menguasai asas literasi dan numerasi.

Membina bahan bantu mengajar untuk guna sama dalam kalangan guru (Meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam kalangan guru LINUS serta kepelbagaian BBM. • • Perbincangan bersama-sama guru LINUS dan memberi cadangan penambahbaikan. 6 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . Peranan Pegawai FasiLINUS 1. • • • Amalan terbaik P&P dilaksanakan di dalam bilik darjah. Memastikan segala maklumat berkaitan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui : • Media cetak • Media elektronik • Taklimat / kursus / bengkel / mesyuarat Mengadakan dan menyelaras latihan-latihan on-site (di sekolah / PKG / premis kerajaan).LINUS PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 1.1 1.4 Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam pengurusan instruksional.3 1. kepada guru LINUS sekurang-kurangnya 18 jam setahun.2 Pegawai FasiLINUS bertanggungjawab kepada sekolahsekolah di daerahnya berdasarkan nisbah 1:30. Menentukan pendekatan/kaedah/teknik P&P yang sesuai. 1. Bengkel penyediaan media pengajaran dilaksanakan secara bersiri (Meningkatkan penggunaan media pengajaran bagi guru LINUS). contohnya penggunaan ICT).

• FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Peranan Guru LINUS (Literasi dan Numerasi) 2.9 1.3 Melaksanakan kursus dalaman kepada semua guru selepas setiap kali berkursus.10 2.6 1. Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan pelan tindakan LINUS.2 2.5 Mencerap dan membimbing pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran LINUS di sekolah. Mengumpul data bagi mengenal pasti murid LINUS Tegar. Membantu pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dari segi: • Sistem Fail • Data Murid LINUS • Media Pengajaran • Pengajaran Dan Pembelajaran • Pentadbiran Saringan Mengumpul dan menganalisis data: • Keputusan Saringan • Data guru LINUS dan Guru Pemulihan Membantu Guru Pemulihan menempatkan murid LINUS Tegar di kelas Pemulihan.LINUS 1. Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan Murid LINUS. GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 7 . 1.8 1. Melaksanakan Saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan.7 1. LINUS dan Arus Perdana.1 2.

1 4. 4.4 2. Membentuk dan melantik Jawatankuasa Kerja LINUS di sekolah.9 3. Peranan Guru Pemulihan 3.4 3. Mengadakan perbincangan dengan FasiLINUS untuk penambahbaikan dalam pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS). Merancang jadual waktu dan aktiviti untuk murid LINUS Tegar dan murid Pemulihan. Menjadi ahli jawatankuasa program LINUS di sekolah. Mencetak dan memfailkan data yang telah diisi di portal NKRA. Menjadi ahli jawatankuasa LINUS sekolah.2 Mengenal pasti dan menentukan guru LINUS. Mengajar murid LINUS Tegar. Peranan Pentadbir Sekolah 4. • Paparkan di Papan Kenyataan 8 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . pengajaran dan 2.2 3.7 2.6 2. Mengisi data selepas setiap saringan ke portal NKRA secara atas talian mengikut tempoh masa yang ditetapkan. 2.5 Mentadbir kelas dengan baik dan sesuai dengan tahap keperluan murid.3 3. Membantu guru LINUS dalam menyediakan media pengajaran.LINUS 2.8 Sentiasa mendalami kaedah pembelajaran yang berkesan.1 3.6 Melaksanakan Saringan bagi Lisan dan Bertulis dalam tempoh yang ditetapkan bersama-sama guru LINUS.

Memberi motivasi kepada guru LINUS dan guru Pemulihan.9 Memastikan guru LINUS dan guru Pemulihan menggunakan Modul Literasi dan Numerasi (LINUS) yang dibekalkan oleh KPM. Jawatankuasa Memastikan pentadbir sekolah melaksanakan Program LINUS.10 Bekerjasama dengan ibu bapa/ PIBG dalam memberi kesedaran. Memantau pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dan menjalankan tindakan susulan untuk penambahbaikan. Pengajaran dan Pembelajaran ii. maklumat dan kepentingan Program Literasi dan Numerasi (LINUS). 4. i.11 5. Memastikan dan mengesahkan data penguasaan murid/ keputusan setiap saringan dimasukkan ke dalam portal NKRA mengikut tempoh masa yang ditetapkan. iv. Peranan Pegawai Pelajaran Daerah 4.5 4. Memastikan saringan LINUS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Analisis Data dan Post Mortem v. Mencerap pelaksanaan P&P guru LINUS dan guru Pemulihan.6 Menyediakan fail.4 4. Pengurusan Fail iii. 4.1 4.fail Pengurusan LINUS. Membuat perancangan tahunan.7 4.3 4.8 4. 4. Saringan dan Pengisian Data ke dalam Portal NKRA mengikut tempoh masa yang ditetapkan.LINUS 4.2 Membentuk dan mempengerusikan LINUS di peringkat PPD. Program Sokongan / Aktiviti LINUS GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 9 .

Melaksanakan Analisis Data Saringan LINUS dan membuat Post Mortem di Peringkat Negeri. Memberi sijil penghargaan kepada sekolah yang mencapai sasaran. Melaksanakan Kursus LINUS di Peringkat Negeri (secara berpusat). Memberi anugerah kepada sekolah contoh pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dalam daerah. Peranan Pengarah Pelajaran Negeri 6.8 5.4 Membentuk Jawatankuasa LINUS di peringkat JPN.3 6. 5.1 6. pengiktirafan dan sokongan.6 Melaksanakan tindakan susulan seperti kursus / bengkel secara on-site di daerah bagi memantapkan pengajaran dan pembelajaran LINUS. Menyelaraskan kutipan data Saringan LINUS setiap daerah. Contohnya : i.LINUS 5. 5.4 Mencadangkan pencalonan perlantikan FasiLINUS mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM.9 Melaksanakan Analisis Data Saringan LINUS dan membuat Post Mortem di peringkat daerah.2 6.5 Memberi motivasi. 6. Menghantar satu salinan Laporan Post Mortem Saringan LINUS dan pelaksanaan LINUS daerah termasuk laporan kewangan dari semasa ke semasa kepada JPN. 5.7 5. Memastikan aspek pengurusan dan pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dilaksanakan dengan berkesan. ii. 10 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . Melaporkan status keseluruhan pelaksanaan LINUS di daerah dalam mesyuarat kurikulum daerah.3 5.

Memberi motivasi dan sokongan dalam pelaksanaan Program LINUS.LINUS 6. GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 11 . Melaporkan analisis data Saringan LINUS dan status pelaksanaan LINUS dalam Mesyuarat Kurikulum Peringkat Negeri. Fail Pentadbiran LINUS : • Struktur Organisasi • Minit Mesyuarat / Minit Curai - Mesyuarat Kurikulum Negeri / Contact-Time (mesyuarat melaporkan status terkini program LINUS) • Senarai Pegawai di PPD dan JPN yang terlibat dengan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) • Senarai FasiLINUS Negeri • Kewangan • Waran Peruntukan Kursus • Waran Peruntukan Pembekalan Peralatan ICT • Dan lain-lain Peruntukan • Pelan Strategik Fail Laporan Kursus / Bengkel Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS Fail Laporan Pemantauan LINUS 3. Fail Pengurusan Surat Menyurat LINUS Fail Pegawai Meja : 2. 5. 6. 4.8 Dokumentasi Jabatan Pelajaran Negeri : 1. Memantau dan memastikan pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) di peringkat daerah.6 6.7 Menghantar satu salinan Laporan Post Mortem Saringan LINUS ke KPM.5 6.

Fail Pentadbiran LINUS : • Struktur Organisasi • Minit Mesyuarat / Curai - Mesyuarat Kurikulum Daerah / Contact-Time (mesyuarat melaporkan status terkini program LINUS) • Senarai FasiLINUS Daerah • Kewangan • Waran Peruntukan Kursus • Waran Peruntukan Saringan • Dan lain-lain Peruntukan • Pelan Strategik 3. Fail Instrumen Pemantauan LINUS 6. Fail Laporan dan Maklum balas Pemantauan LINUS Fail FasiLINUS : 1. Fail Jawatankuasa LINUS • Carta Organisasi • Pekeliling • Surat Menyurat • Minit Curai • Biodata guru 12 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS 5. Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS di peringkat sekolah 3. Guru LINUS dan Guru Pemulihan Khas sekolah • Pelan Strategik 2. Fail Instrumen Pemantauan LINUS dan senarai semak murid Fail Penyelaras LINUS : 1. Fail Laporan Kursus / Bengkel 4.LINUS Pejabat Pelajaran Daerah : 1. Fail Pengurusan Surat Menyurat LINUS Fail Pegawai Meja : 2. Fail Pengurusan LINUS : • Struktur Organisasi • Minit Mesyuarat/ Minit Curai • Maklumat Penyelaras.

LINUS • • Jadual waktu guru Perancangan Strategik • Pelan Strategik – 3 tahun (Rujuk Lampiran) • Pelan Tindakan – 1 tahun (dibina bersamasama fasi) (Rujuk Lampiran) 2. GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 13 . Fail Konsep • Modul Guru • Modul Murid • Manual dan Instrumen Saringan LINUS Fail Minit Mesyuarat • Minit Mesyuarat Kurikulum • Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu • Minit Mesyuarat Panitia Matematik • Minit Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling Fail Data • Keputusan Saringan • Analisis Data Saringan • Headcount • TOV Fail Murid • Senarai Nama Murid LINUS • Profil Murid • Rekod/ Surat Pemeriksaan Doktor 3. 4. 5.

KPP Bahasa 2.LINUS JAWATANKUASA INDUK LINUS JPN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 : Pengarah : Timbalan Pengarah : Ketua Sektor Pengurusan Akademik NAIB PENGERUSI 2 : Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas SETIAUSAHA : 1. KPP Matematik AJK LINUS NEGERI : Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Ketua Sektor Penilaian & Peperiksaan Ketua Sektor Jaminan Kualiti Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Teknologi Maklumat & Komunikasi Ketua Sektor Psikologi & Kaunseling Semua Pegawai Pelajaran Daerah Majlis Guru Besar 14 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS .

PPD : Pegawai LDP. JPN : Akauntan GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 15 . PPD : Penolong PPD Sains & Matematik. SETIAUSAHA : 2. PP Bahasa Melayu / Penyelia Bahas Melayu (Pegawai Penyelaras LINUS / Pegawai Literasi) PEN. PP Matematik / Penyelia Matematik (Pegawai Numerasi) AJK LINUS NEGERI : PP Pemulihan Khas. PPD : Pegawai Khas (Pendidikan Khas).LINUS JAWATANKUASA KERJA LINUS JPN PENGERUSI : Ketua Sektor Pengurusan Akademik TIMBALAN PENGERUSI 1 : Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2 1 : KPP Bahasa : KPP Matematik SETIAUSAHA : 1. JPN : Penolong PPD Bahasa.

PPD Sains & Matematik (Pegawai Numerasi) : : : : : Pegawai Khas / Pendidikan Khas Pegawai LDP Daerah Penolong Akauntan Majlis Guru Besar Semua FasiLINUS Daerah AJK LINUS DAERAH 16 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . PPD Bahasa / Pegawai Penyelaras LINUS (Pegawai Literasi) PEN. SETIAUSAHA : Pen.LINUS JAWATANKUASA KERJA LINUS PPD PENGERUSI : Pegawai Pelajaran Daerah TIMBALAN PENGERUSI : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah NAIB PENGERUSI : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Akademik / Ketua Unit Akademik SETIAUSAHA : Pen.

SETIAUSAHA AJK LINUS : Ketua Panitia Bahasa Melayu : Ketua Panitia Matematik : Guru Bahasa Melayu Tahap 1 : : : : : : Guru Matematik Tahap 1 Guru Pemulihan Khas Guru Pemulihan LINUS Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Prasekolah Guru Data/ SMM GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 17 .LINUS JAWATANKUASA KERJA LINUS SEKOLAH PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 2 3 : Guru Besar : Penolong Kanan Pentadbiran : Penolong Kanan Petang : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Penolong Kanan Pendidikan Khas : Guru LINUS (Literasi) : Guru LINUS (Numerasi) SETIAUSAHA PEN.

LINUS LINU Carta Alir Pengagihan Instrumen Saringan Mula JPN menerima instrumen saringan berbentuk CD lisan dan bertulis daripada Lembaga Peperiksaan JPN mengedar CD instrumen saringan ke PPD Pegawai Meja LINUS menyelaras pengagihan CD instrumen lisan dan mengurus percetakan instrumen bertulis Mengedarkan CD instrumen saringan lisan dan instrumen bertulis (bercetak) Literasi dan Numerasi ke sekolah Tamat 18 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS .

LINUS LINUS Carta Alir Pentadbiran Saringan LINUS Carta Alir Pentadbiran Saringan LINUS Mula Mula Menerima Instrumen Saringan daripada PPD Menerima Instrumen Saringan daripada PPD Taklimat pentadbiran saringan Taklimat pentadbiran saringan Melaksanakan saringan Melaksanakan saringan Mengumpul data Mengumpul data Tidak Pengesahan daripada Guru Besar Ya Pengesahan daripada Guru Besar Ya Memasukkan data ke dalam portal NKRA Memasukkan data ke dalam portal NKRA Tamat Tamat GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 19 .

LINUS LINUS LINUS Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas Carta Alir Mengenal pasti Murid Berkeperluan Khas Mula Mula Menganalisa data saringan selepas Menganalisa data saringan selepas saringan 3 saringan 3 Mengenal pasti murid LINUS Tegar Mengenal pasti murid LINUS Tegar Makluman dan perbincangan Makluman dan perbincangan dengan ibu bapa/ penjaga dengan ibu bapa/ penjaga Persetujuan ibu bapa/ penjaga Persetujuan ibu bapa/ penjaga Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Pemeriksaan doktor Pemeriksaan doktor Mengikuti kelas pemulihan Mengikuti kelas khas pemulihan dan dikeluarkan khas dan dikeluarkan daripada data daripada data Disahkan oleh Disahkan oleh doktor doktor Ya Ya Kelas Pendidikan Khas Kelas Pendidikan Khas Tamat Tamat 20 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS   GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          16          16   .

LINUS LINUS Carta Alir Pemantauan Program LINUS arta Alir Pemantauan Program LINUS Mula Mula Menentukan fokus pemantauan Menentukan fokus pemantauan Menyediakan instrumen pemantauan Menyediakan instrumen pemantauan Pemantauan Pemantauan Penyediaan Laporan n Penyediaan Laporan Post Mortem/ Tindakan Susulan Post Mortem/ Tindakan Susulan Tamat Tamat GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 21 .

LINUS LIN Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas Saringan Mula Pengumpulan data Menyediakan laporan berdasarkan analisis data menyediakan laporan berdasarkan analisis rancangan pemantauan tahunan Tindakan susulan Merangka Pelan Tindakan Tamat 22 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS .

10. 8. 2. 16. JUMLAH LINUS : 23 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          21   . 13. 17. Nama sekolah GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 1. . 5. 6. 19. 3. 11. 12. 7. 20. 22. 9.NUS LINUS SASARAN PENGURANGAN BILANGAN MURID LINUS BERDASARKAN SARINGAN TAHUN : ______________ KOHORT : ______________ Jumlah Murid Mac Murid LINUS % % Jun Murid LINUS September Murid % LINUS Catatan Bil. 14. 15. 21. 18. 4.

24 : LINUS LINUS CARTA Jan 25hb Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept GANTT PELAKSANAAN TINDAKAN PROGRAM LINUS SEKOLAH TAHUN ____________ Okt Nov Dis 1 Perbincangan dengan Guru Besar 2 12hb Penubuhan AJK LINUS Dan Carta Organisasi LINUS Peringkat Sekolah 3 Latihan Dalaman Peringkat Sekolah 4 Penghantaran Laporan Perlaksanaan Latihan Dalaman ke PPD 5 6 SARINGAN PERTAMA 7 14hb Pengasingan Pelajar Arus Perdana dan Pelajar LINUS 8 Pelajar yang Tidak Mengusasi K1 – K2 dirujuk kepada pakar perubatan 9 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD 10 Pengajaran Dilaksanakan berdasarkan Sukatan dan Modul Murid dan Modul Guru 11 SARINGAN KEDUA 12 Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana 13 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD 14 SARINGAN KETIGA 15 Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan ke Aliran Perdana 16 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS        22   17 Pemantauan Dilaksanakan GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS   .

LINUS L ANALISIS SARINGAN LINUS LITERASI ANALISA SARINGAN LINUS NUMERASI TAHUN: _________ TAHUN: _________ CATATAN: M – Menguasai TM – Tidak Menguasai SEKOLAH : ________________________________ SEKOLAH : ________________________________ SARINGAN :__________ SARINGAN :__________ BANGSA BANGSA LISAN TULISAN LISAN TULISAN TM M TM Cina P Cina L P India L P Lain-Lain M India Lain-Lain KESELURUHAN KESELURUHAN M TM NAMA MURID NAMA MURID P L Mel/Bumi Mel/Bumi L 1 L P L P L P L P M TM M TM M TM 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS 9 LINUS CATATAN: M – Menguasai TM – Tidak Menguasai : 25 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS   GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          23          24   .

LINUS 26 : TAHUN: _________ LISAN TULISAN KESELURUHAN Cina L P L P L P M TM M India Lain-Lain TM M TM P CATATAN: M – Menguasai TM – Tidak Menguasai LINUS ANALISA SARINGAN LINUS NUMERASI SEKOLAH : ________________________________ SARINGAN :__________ BANGSA NAMA MURID Mel/Bumi L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS CATATAN: M – Menguasai TM – Tidak Menguasai GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          24   .

AKTIVITI FASILINUS TEMPAT LATIHAN Dalam Kelas Di Sekolah / PPD / PKG Di PPD PPD / PSPN / Sekolah JADUAL AKTIVITI Setiap Hari (Isnin – Jumaat) Membimbing 5 orang guru seminggu selama 2 -3 jam sehari. LINUS : 27 . (Dalam proses Pengajaran Dan Pembelajaran) Setiap Bulan (di luar waktu persekolahan) Sesi pertemuan dan perbincangan dengan semua guru LINUS. Setiap Bulan Semua FasiLINUS berkumpul di PPD untuk membincangkan isu pelaksanaan dan strategi dan pendekatan GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS Jun – Disember Melaksanakan kursus di PPD / Sekolah / PSPN selama 3 hari secara on-site bagi semua guru di bawah pengurusannya.

ULASAN PEMANTAU __________________________________________________ __________________________________________________ Nama : ___________________________________ Jawatan : _________________________________ 28 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS .LINUS INSTRUMEN PEMANTAUAN (Untuk diisi oleh Pentadbir/FasiLINUS/ PPD) 1. 3. Nama dan Alamat Sekolah: Tarikh : Masa: Sila tanda ( √ ) dalam petak yang berkenaan Bil 4 Perkara Pengurusan Fail :1) 2) 3) 4) Fail Induk Fail Keputusan Saringan Fail Peribadi Murid LINUS Fail Bahan-Bahan LINUS ADA TIADA Catatan Penyediaan Pengajaran dan Pembelajaran mengikut kemahiran / konstruk LINUS 1) Buku ringkasan mengajar 2) Aktiviti P&P 3) Penggunaan Bahan Bantu Belajar Pencapaian Objektif Impak Bil 5 Rekod Perjumpaan dengan guru LINUS Masalah yang dihadapi Tindakan yang diambil 1. 2.

7.LINUS MINIT CURAI LINUS 1. 2.. Nama Pegawai : ___________________________ Jawatan Perkara Tarikh Tempat Anjuran Pengerusi : : : : : : Unit : ________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________________ Masa : _______________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ______________________________________________________ Bahan-bahan yang diedarkan : i) ii) ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 9. 4.. 6.. Tandatangan Guru Besar ……………………………… GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 29 . 5. Catatan Minit : i) _______________________________________________________________________ ii) _______________________________________________________________________ iii) _______________________________________________________________________ 10. 3. Tindakan susulan : Tandatangan Guru LINUS …………………………. 8.

LINUS 30 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS .

LINUS BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU (BPPI) NUMERASI TAHUN : ________________ NAMA MURID : __________________________________________________________ SARINGAN 1 JIKA MESTI ITEM BETUL SALAH SARINGAN 2 JAWAPAN TANDAKAN JIKA MENGUASAI (SEMUA ITEM MESTI BETUL) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ITEM BETUL SARINGAN 3 PENCAPAIAN JAWAPAN JAWAPAN KONSTRUK ITEM 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 BETUL SALAH PENCAPAIAN TANDAKAN MENGUASAI (SEMUA ITEM BETUL) SALAH PENCAPAIAN TANDAKAN JIKA MENGUASAI (SEMUA ITEM MESTI BETUL) 1 KONSTRUK 1 2 1 KONSTRUK 2 2 1 KONSTRUK 3 2 1 KONSTRUK 4 2 1 KONSTRUK 5 2 1 KONSTRUK 6 2 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS TANDATANGAN GURU : _______________ NAMA GURU :___________________________________ LINUS : 31 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          29   .

32 : LINUS TAHUN : ________________ SARINGAN 2 JIKA MESTI ITEM BETUL SALAH BETUL LINUS BORANG PELAPORAN PRESTASI INDIVIDU (BPPI) NUMERASI NAMA MURID : __________________________________________________________ SARINGAN 1 JAWAPAN TANDAKAN JIKA MENGUASAI (SEMUA ITEM MESTI BETUL) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ITEM SALAH SARINGAN 3 PENCAPAIAN JAWAPAN JAWAPAN KONSTRUK ITEM 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 BETUL SALAH PENCAPAIAN TANDAKAN MENGUASAI (SEMUA ITEM BETUL) PENCAPAIAN TANDAKAN JIKA MENGUASAI (SEMUA ITEM MESTI BETUL) 1 KONSTRUK 7 2 1 KONSTRUK 8 2 1 KONSTRUK 9 2 KONSTRUK 10 1 2 1 KONSTRUK 11 2 KONSTRUK 12 1 2 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS TANDATANGAN GURU : _______________ NAMA GURU :___________________________________ GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          30   .

LINUS BORANG PELAPORAN PRESTASI MURID LINUS SEKOLAH : ______________________________________ SR 1 BANGSA MAC JUN SEPT JANTINA UB1 PKSR 1 SR 2 UB2 SR 3 PKSR 2 CATATAN NAMA MURID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS        31   LINUS 17 : 33 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS   .

34 : LINUS LINUS GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS CARTA GANTT PELAN TINDAKAN LINUS PPD GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          32   .

LINUS UNIT PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PRESTASI NKRA CONTOH PELAPORAN FASILINUS NAMA FASILINUS : NAMA SEKOLAH PPD BILANGAN MURID SASARAN LINUS LINUS SELEPAS SARINGAN 1/3/5 BILANGAN SELEPAS 1/3/5 2010 154 20 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 210 2012 2010 2011 53 2012 MURID SASARAN PENGURANGAN MURID SARINGAN LINUS TEGAR NEGERI PENGURANGAN MURID LINUS TEGAR BILANGAN MURID TAHUN 1 THN 1 575 THN 2 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS THN 3 LINUS : 35 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          33   .

Membimbing Sekurang-kurang 3 kali Guru LINUS untuk coaching & mentoring penambahbaikan untuk sekolah yang p&P Modul 1 mempunyai > 50% murid LINUS Lampiran 13 LINUS PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN ___________ PELAN TINDAKAN TOV/ Baseline SASARAN KPI Mengurangkan 154 bilangan murid LINUS Tahun 1 20 Mengurangkan 210 bilangan murid LINUS TEGAR Tahun 1 53 Mengurangkan bilangan murid LINUS Tahun 2 Mengurangkan bilangan murid LINUS TEGAR Tahun 2 Mengurangkan bilangan murid LINUS Tahun 3 Mengurangkan Mengurangkan bilangan murid LINUS bilangan murid LINUS Tahun 3 TEGAR Mengurangkan bilangan murid LINUS TEGAR Tahun 3 Nama Sekolah : PETUNJUK : Sasaran capai GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS Sasaran capai Pelaksanaan Aktiviti NKRA Pelaksanaan PRESTASI Aktiviti TEGAR Tahun 3 Nama Sekolah : Nama Sekolah : PETUNJUK : PETUNJUK : UNIT PERANCANGAN D GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS   PRESTASI NKRA        34   . Mengadakan 100% perbincangan mempunyai > 50% dengan guru LINUS murid LINUS dilawati bagi menetapkan dan mengadakan KPI perbincangan 3.LINUS 36 : AKTIVITI J F M A M J J O S O Sasaran aktiviti TEMPOH MASA 2011 N D 1.30 buah kelas Tahun 1 sekolah 2. Menganalisis data Laporan analisis Saringan 1 setiap disediakan .

LINUS GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS : 37 .

Membantu • Mengatur dan program susulan bagi memastikan memantapkan sekolah pengajaran melaksanak dan an aktivitipembelajaran. • Pelaporan status keseluruhan pelaksanaan LINUS dalam mesyuarat kurikulum negeri. aktiviti • Perlantikan LINUS.LINUS Lampiran 14 PELAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (TAHUN 2010-2012) PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LITERASI) INDIKATO R PENCAPA IAN LINUS ISU 1 MATLAMAT OBJEKTIF AKTIVITI SASARAN KPI (ETR) 2010 2011 2012 Peranan PPD dalam program LINUS. 100% 90 sekolah mendapat maklumat yang jelas tentang LINUS. • Pemantauan pelaksanaan LINUS di semua sekolah. • Membantu FasiLINUS dalam aspek pengurusan dan pelaksanaan LINUS. Memastikan pentadbir sekolah melaksanakan program LINUS. 95 100 GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS          36   38 : GARIS PANDUAN PERANAN FASILINUS DAN PENGOPERASIAN PROGRAM LINUS . FasiLINUS mengikut yang kriteria ditetapkan.