Borang Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2013

A MAKLUMAT ASAS CATATAN

1 Nama Guru 2 3 No Kad Pengenalan & Fail Peribadi Gred & Pengalaman Mengajar

4 Nama Sekolah/PPD 5 Kelas & Waktu Kelas 6 Mata Pelajaran & Pengkhususan Guru

B

ASPEK PENCERAPAN

KRITERIA KRITIKAL
Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan. Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran. perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran. Komunikasi yang berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid. Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan PdP. Pentaksiran Berasaskan Sekolah menepati Standard Prestasi Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid. Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat. Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan keberkesanan PdP. Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru.

SKOR ( 1-6 )

1 Penglibatan murid 2 Penguasaan pembelajaran murid

3 Hasil kerja murid 4 Perancangan dan persediaan guru

5 Kaedah penyampaian Kemahiran komunikasi Pengunaan sumber 7 pendidikan 6 8 Penilaian 9 Teknik penyoalan 10 Penguasaan isi kandungan

Pengurusan kelas (bilik 11 darjah/makmal/ bengkel/padang) 12 Amalan profesionalisme keguruan

Baik (80-89%). Memuaskan(40-59%). Harapan (60-79%). Sgt Lemah(0-19%) Skor (1-3) D Jumlah Skor Peratusan Skor (100%) Taraf Pencapaian E ULASAN DAN CADANGAN Cadangan Sekolah Ulasan Keseluruhan Kategori A / B / C A : Bimbingan. Lemah(20-39%). B : Penyeliaan.C PENILAIAN GURU & MURID 1 Penilaian kendiri guru 2 Penilaian murid SKOR 1-3 : Lemah/Memuaskan/Cemerlang Refleksi guru terhadap pengurusan kelas. C : Kaunseling Tentang Kekuatan & Kelemahan PdP (Berdasarkan 12 Aspek Pencerapan) Tandatangan Nama Pencerap : : Jawatan Pencerap : Tandatangan Guru (selepas perbincangan) Tarikh Pemantauan : . teknik penyampaian & penilaian yang membawa pencapaian objektif pengajaran Murid berasa seronok mengikut kelas dan dapat memperoleh pengetahuan yang disampaikan HASIL PENCERAPAN ( Jumlah skor aspek pencerapan 1 hingga 12 ) ( Jumlah Skor ÷ 72 x 100% ) Cemerlang (90-100%).