Anda di halaman 1dari 3

Kebaikan dan Keburukan Hukuman Merotan Pada era ini, amalan merotan tidak lagi dipraktikkan di institusi-institusi pengajian.

Padahalaman 1344, kamus dewan edisi keempat,merotan membawa maksud memukul atau menyebatdengan rotan sebagai satu hukuman terhadap pesalah. Antara kesalahan yang boleh disabitkan denganhukuman merotan di sekolah ialah ponteng sekolah, membuli, melawan guru, samseng sekolah danlain-lain lagi. Hukuman merotan dapat membantu para guru untuk menyelesaikan masalah disiplindalam kalangan pelajar. Namun begitu hukuman ini mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri.Antara kebaikan merotan ialah dapat memperbaiki akhlak para pelajar yang bermasalah.Hukuman merotan tidaklah dilaksanakan sekiranya pelajar itu malakukan kesalahan pertama tetapi pelajar tersebut diberi amaran terlebih dahulu. Hukuman ini dijalankan sekiranya pelajar tersebuttidak mengendahkan amaran pertama dan amaran kedua. Pesalah yng tidak menghiraukan teguran oleh guru disiplin ibarat men!urah air ke daun keladi" . #ndi$idu yang menerima hukuman ini dapatmembentuk disiplin diri. %ereka juga dapat mengambil iktibar dari hukuman yang diterima. &leh itu, jelaslah di sini merotan dapat memperbaiki akhlak para pelajar disamping memberi satu pengajaranyang dapat diterap dalam diri setiap pesalah.'elain itu, merotan dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi akademik dan sahsiah.Hal ini kerana para pelajar tidak lagi berani mengulangi kesalahan yang dilakukan. 'eterusnya, para pelajar juga akn lebih serius dan komited dalam menuntut ilmu pengetahuan. Negara memerlukan pemangkin masa hadapan yang telus dan berwibawa. &leh yang demikian negara dapat melahirkan pemimpin yang berkualiti dan ber(ikiran rasional untuk membangunkan negara kita, %alaysia. )usteruitu, adalah baiknya kita mengubah setiap indi$idu sebelum mereka merubah sesuatu yang tidak terlintas di (ikiran.'eterusnya, hukuman yang dikenakan juga dapat mempertingkatkan jati diri para pelajar.Pelajar yang dijatuhkan hukuman dapat berubah dan dapat mendisiplinkan dirinya dalam pelbagaiaspek. *ontohnya,

apabila indi$idu itu telah menamatkan pengajiannya,dia dapat mempraktikkandisiplin dalam institusi pekerjaan, !ara berkomunikasi dan dapat menentukan !orak kehidupan padamasa hadapan. +enerasi masa kini adalah pemimpin masa hadapan. &leh yang demikian, kita perlulah bersama-sama memainkan peranan dalam membentuk jati diri para pelajar, bak kata pepatah beratsama dipikul, ringan sama dijinjing".,erdapat pelbagai keburukan bagi hukuman merotan ini. Antara keburukan merotan ialahmenimbulkan perasaan ketidak puasan hati dalam diri setiap indi$idu terbabit. Hal ini para pesalahakan memikirkan !ara untuk memuaskan hati mereka dengan mengadu domba hal ini kepada orangyang terdekat. Pada kebiasaannya, indi$idu terbabit akan meluahkan ketidak puasan dengan tindakanguru terhadap ibu bapa bagi mendapatkan pembelaan. ,idak ada ibu bapa yang sanggup melihatkeke!ewaan yang ditanggung oleh anakanak mereka akibat dari hukuman tersebut. %alah ibu bapaakan menyalahkan pihak yang telah menjatuhkan hukuman terhadap anak emas mereka. Hal ini dapatmenjejaskan hubungan silaturahim antara guru dan ibu bapa. %alah mereka sering bermusuhan.)elaslah di sini bahawa salah satu keburukan yang dapat menimbulkan rasa ketidak puasan hati palajar apabila menerima hukuman.' e l a i n i tu , k e b u r u k a n d a r i p a d a m e r o t a n i a l a h p a r a p e l a j a r t e r s e b u t a k a n b er a s a b o s a n seandainya guru yang merotannya mengajar di dalam kelas. 'ikap tidak bersungguh-sungguh dalammenuntut ilmu juga akan wujud dalam diri pelajar tersebut. Pelajar tersebut tidak akn menyiapkankerja sekolah yang diberikan oleh guru yang merotannya. *ontohnya, pelajar-pelajar tidak aknmembantu guru yang meminta pertolongan. 'ikap suka memberontak dalam kalangan pelajar akanwujud se!ara semulajadi.,untasnya, merotan dapat mendisiplinkan para pelajar. 'emua pihak harus bersama-sama m e m i k u l t a n g g u n g j a w a b u n t u k m e n j a d i k a n p a r a r e m a j a b er j a y a p a d a m a s a h a d a p a n d a n b a k a l mentadbir negara yang kita !intai ini. 'etiap yang berlaku ada hikmahnya tersendiri,jadi janganlahk i t a m e n u d i n g j a r i k e p a d a s a t u p i h a k s a h a j a . ' e b a g a i r a ky a t % a l a y s i a y a n g t e l a h m e n g e ! a p i kemerdekaan selama -1 tahun, kita perlulah

membentuk para pelajar agar kita dapat melahirkanm a s y a r a k a t y a n g d i k a g u m i p a d a m a s a h a d a p a n . . a k k a t a p ep a t a h b a g a i m a n a a ! u a n , b e g i t u l a h bentuknya"

Anda mungkin juga menyukai