Anda di halaman 1dari 3

Kebaikan dan Keburukan Hukuman Merotan

Pada era ini, amalan merotan tidak lagi dipraktikkan di institusiinstitusi pengajian. Padahalaman 1344, kamus dewan edisi
keempat,merotan membawa maksud memukul atau menyebat dengan
rotan sebagai satu hukuman terhadap pesalah. Antara kesalahan yang boleh
disabitkan denganhukuman merotan di sekolah ialah ponteng sekolah, membuli,
melawan guru, samseng sekolah danlain-lain lagi. Hukuman merotan dapat
membantu para guru untuk menyelesaikan masalah disiplindalam kalangan
pelajar. Namun begitu hukuman ini mempunyai kebaikan dan keburukan
tersendiri
.Antara kebaikan merotan ialah dapat memperbaiki akhlak para pelajar
yang bermasalah.Hukuman merotan tidaklah dilaksanakan sekiranya
pelajar itu malakukan kesalahan pertama tetapi pelajar tersebut diberi
amaran terlebih dahulu. Hukuman ini dijalankan sekiranya pelajar
tersebuttidak mengendahkan amaran pertama dan amaran kedua.
Pesalah yng tidak menghiraukan teguranoleh guru disiplin ibarat
mencurah air ke daun keladi
. Individu yang menerima hukuman ini dapatmembentuk disiplin diri. Mereka
juga dapat mengambil iktibar dari hukuman yang diterima. Oleh itu, jelaslah di
sini merotan dapat memperbaiki akhlak para pelajar disamping memberi satu
pengajaranyang dapat diterap dalam diri setiap pesalah
.Selain itu, merotan dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi akademik
dan sahsiah.Hal ini kerana para pelajar tidak lagi berani mengulangi kesalahan
yang dilakukan. Seterusnya, para pelajar juga akn lebih serius dan komited
dalam menuntut ilmu pengetahuan. Negara memerlukan pemangkin
masa hadapan yang telus dan berwibawa. Oleh yang demikian negara
dapat melahirkan pemimpin yang berkualiti dan berfikiran rasional untuk
membangunkan negara kita, Malaysia. Justeruitu, adalah baiknya kita
mengubah setiap individu sebelum mereka merubah sesuatu yang
tidak terlintas di fikiran
.Seterusnya, hukuman yang dikenakan juga dapat mempertingkatkan
jati diri para pelajar.Pelajar yang dijatuhkan hukuman dapat berubah
dan dapat mendisiplinkan dirinya dalam pelbagaiaspek. Contohnya,
apabila individu itu telah menamatkan pengajiannya,dia dapat
mempraktikkandisiplin dalam institusi pekerjaan, cara berkomunikasi dan
dapat menentukan corak kehidupan padamasa hadapan. Generasi masa kini
adalah pemimpin masa hadapan. Oleh yang demikian, kita perlulah bersamasama memainkan peranan dalam membentuk jati diri para pelajar, bak
kata pepatah beratsama dipikul, ringan sama dijinjing.

Terdapat pelbagai keburukan bagi hukuman merotan ini. Antara


keburukan merotan ialahmenimbulkan perasaan ketidak puasan hati
dalam diri setiap individu terbabit. Hal ini para pesalah akan memikirkan
cara untuk memuaskan hati mereka dengan mengadu domba hal ini kepada
orangyang terdekat. Pada kebiasaannya, individu terbabit akan meluahkan
ketidak puasan dengan tindakanguru terhadap ibu bapa bagi mendapatkan
pembelaan. Tidak ada ibu bapa yang sanggup melihat kekecewaan yang
ditanggung oleh anak-anak mereka akibat dari hukuman tersebut. Malah ibu
bapaakan menyalahkan pihak yang telah menjatuhkan hukuman terhadap anak
emas mereka. Hal ini dapatmenjejaskan hubungan silaturahim antara guru
dan ibu bapa. Malah mereka sering bermusuhan. Jelaslah di sini bahawa
salah satu keburukan yang dapat menimbulkan rasa ketidak puasan hati
palajar apabila menerima hukuman.
Selain itu, keburukan daripada merotan ialah para pelajar
t e r s e b u t a k a n b e r a s a b o s a n seandainya guru yang merotannya mengajar di
dalam kelas. Sikap tidak bersungguh-sungguh dalammenuntut ilmu juga
akan wujud dalam diri pelajar tersebut. Pelajar tersebut tidak akn
menyiapkankerja sekolah yang diberikan oleh guru yang merotannya.
Contohnya, pelajar-pelajar tidak aknmembantu guru yang meminta
pertolongan. Sikap suka memberontak dalam kalangan pelajar
akanwujud secara semulajadi.
Tuntasnya, merotan dapat mendisiplinkan para pelajar. Semua pihak
harus bersama-samam e mi k u l t a n g g u n g j a w a b u nt u k m e n j a d i k a n
p a r a r e ma j a b e r j ay a p a d a m a s a h a d a p a n d a n b a k a l mentadbir
negara yang kita cintai ini. Setiap yang berlaku ada hikmahnya
tersendiri,jadi janganlahk i t a m e n u d i n g j ar i k e p a d a s a t u p i h a k
s a h a j a . S e b a g a i r a k y a t M a l ay s i a y a n g t e l a h
m e n g e c a p i kemerdekaan selama 51 tahun, kita perlulah membentuk
para pelajar agar kita dapat melahirkanm a s y a r a k a t y a n g d i k a g u mi
p a d a m a s a h a d a p a n . B a k k a t a p e p a t a h b a g a i ma n a a c u a n ,
b e g i t u l a h bentuknya.
Hukuman Rotan Lebih Banyak Mendatangkan Kebaikan Daripada
Keburukan. Bincangkan.
Menurut laporan jawatankuasa kabinet yang mengkaji perlaksanaan
dasar pelajaran, hukuman rotan boleh didefinisikan sebagai perihal
menghukum dengan menggunakan sebuah rotan bagi kesalahan serius.
Mutakhir ini masalah juvenil dan kenakalan remaja semakin
bermaharajalela. Kemelut ini sering dipaparkan di dada-dada akhbar

ibarat barah yang menular di dalam badan. Hal ini tentu


membimbangkan para ibu bapa yang prihatin akan perkembangan
moral dan mental anak-anak mereka. Oleh itu, untuk mengatasi
masalah disiplin di sekolah-sekolah, lampu hijau telah diberikan kepada
pihak sekolah untuk melaksanakan hukuma rotan ke atas murid-murid
yang telah melakukan kesalahan berat. Persoalannya, hukuman
rotankan mendatangkan lebih banyak keburukan?
Saya akur dengan pernyataan di atas tetapi tidak sepenuh-penuhnya.
Memang tidak dinafikan bahawa hukuman rotan mendatangkan
kebaikan. Alasan pertama ialah hukuman rotan merupakan cara yang
efektif untuk menanamkan sikap disiplin di dalam diri murid-murid, lebihlebih lagi terhadap murid yang degil dan melakukan kesalahan berulangulang kali dan juga mereka yang melakukan kesalahan serius seperti
membuli, menghisap rokok, mencuri dan sebagainya. Oleh itu, dengan
mengenakan hukuman rotan, murid-murid ini akan dipupuk dengan
sikap disiplin di dalam diri mereka dan mereka tidak akan melakukan
perbuatan yang melanggar peraturan sekolah.
Alasan yang kedua adalah hukuman rotan adalah langkah pencegahan
'deterrent' yang efektif untuk murid-murid lain. Hal ini kerana apabila
murid itu dirotan sambil disaksikan oleh murid-murid yang lain, mereka
yang melihat juga akan juga merenung dan melakukan muhasabah diri.
Oleh itu, dengan adanya keinsafan dalam diri murid-murid, mereka tidak
akan melanggar peraturan sekolah dan ini dapat mengurangkan kes
disiplin di sekolah bak kata pepatah' pencegahan itu lebih baik dari
rawatan'.
Akhir sekali, hukuman rotan dijalankan dengan bertujuan untuk
memberikan pengajaran kepada murid-murid yang degil. Saya berkata
demikian kerana dengan mengadakan hukuman rotan, murid-murid
akan berfikir dahulu sebelum melakukan sebarang kesalahan disiplin
kerana risiko yang akan mereka tanggung amat berat. Selain dari
kesakitan, mereka juga akan mendapat aib di depan khalayak sekolah
dan menconteng arang di muka ibu bapa mereka. Ringkasnya,
hukuman rotan juga akan mengajar murid-murid supaya lebih berdisiplin
dan bertindak dengan fikiran yang rasional supaya tindakan mereka itu
tidak akan merugikan diri mereka sendiri.

Anda mungkin juga menyukai