Anda di halaman 1dari 17

Muqaddimah

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Al-Hamdulillah,syukur kepada Allah Taala, Solawat serta salam buat Junjungan Mulia Nabi Muhammad s.a.w dan para ahli keluarganya,sahabat-sahabat serta pengikut baginda yang setia lagi jujur hingga keakhir zaman.

Dengan izin dan rahmat Allah dapatlah saya menyiapkan tugasan yang bertajuk Kaedah-kaedah Penulisan Rasm Uthmani ini sebagai pelengkap kepada pengajian Modul HBQE 1203 Rasm Uthmani.Sesungguhnya, bidang pengajian ini terlalu banyak menyimpan sejarah yang sememangnya perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kefahaman terhadap sejarah kaedah penulisan rasm akan memantapkan lagi cara membaca al-Quran dan menambah keyakinan terhadap isi kandungannya yang telah diwahyukan.Dewasa ini, semakin banyak cabaran yang datang mengancam masyarakat Islam dari pelbagai sudut termasuklah dari aspek sejarah keagongan Islam yang seboleh mungkin ingin di putar belitkan faktanya.Dalam soal kaedah pembacaan al-Quran, golongan musuh Allah telah menyebarkan dakyahnya dengan menyatakan bahawa ia adalah ciptaan manusia semata-mata.Justeru itulah,maka wujudnya pelbagai wajah qiraat yang pada mereka direka dengan sewenang-wenangnya.

Adalah menjadi harapan saya agar apa yang dihasilkan ini dapat memberi manfaat kepada semua sebagai bahan sampingan untuk percambahan ilmu rasm khususnya buat diri saya sendiri dan sesiapa yang sudi mentelusurinya di kemudian nanti.Terima kasih tidak terhingga buat tutor, Dr. Mohd Sharani bin Mohd Naim atas bimbingan dan tunjuk ajar yang tidak jemu- jemu dihulurkan di setiap sesi tutorial, hanya Allah jua yang dapat membalasnya. Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang sentiasa bersedia untuk berkongsi buah fikiran,idea juga sumber maklumat dari awal hingga akhir .

Akhir kalam, apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya, Allah sahaja yang Maha Mengetahui dan kepada Nya saya bertawakkal.

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pengenalan Al-Quran ialah kalam Allah s.w.t yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan perantaraan Malaikat Jibril yang ditulis dalam mashaf dan disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir dan menjadi ibadat apabila membacanya. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad s.a.w dan sebuah kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia.Hal ini diakui oleh para pengkaji termasuk sarjana barat,antaranya ialah James A. Mechener (Mei;1995)yang menulis The Koran is probably the most often read book in the world,surely the most often memorized and possibly the most often influential in daily life of the people who.

Susunan al-Quran sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca hari ini adalah mengikut susunan sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum al-Quran dibukukan dalam bentuk mashaf,para sahabat Rasulullah s.a.w telah menghafalnya dengan berbagai wajah bacaan yang disandar secara langsung kepada Baginda s.a.w samada menghafal sebahagian atau pun keseluruhan 30 juzuk.Mereka adalah para huffaz yang berusaha memastikan setiap ayat al-Quran terpelihara dan disebar luas.

Walau bagaimana pun, kepelbagaian ini akhirnya menyumbang kepada perselisihan dan perbezaan pendapat di kalangan umat Islam terutama selepas sebilangan huffaz syahid di medan Yamamah yang berlaku di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakr. Zaman Khalifah Uthman bin Affan menyaksikan kemuncak perselisihan itu yang hampir membawa kepada pertumpahan darah dan kafir mengkafir sesama saudara Islam. Demi menyelamatkan ummah dari terus di robek oleh arus perpecahan yang dahsyat, Khalifah Uthman telah membuat keputusan yang bijak dengan memerintahkan Zaid bin Thabit dan beberapa orang cendikiawan ketika itu,membuat penyusunan semula al-Quran berdasarkan mashaf yang telah dibuat semasa zaman Khalifah Abu Bakr r.a. Mashaf ini kemudiannya disebar luas keseluruh empayar Islam .Kaedah penulisan dan bacaan dalam mashaf ini kemudiannya dikenali sebagai Kaedah Rasm Uthmani yang dinisbahkan kepada jasa Khalifah Uthman b. Affan r.a. Mashaf ini menjadi sumber rujukan untuk membaca dan menulis al-Quran yang diiktiraf oleh para ulamasebagai yang paling sempurna dan muktabar.

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rasm Uthmani Serta Keistimewaannya.

Pengertian Rasm bermaksud satu ilmu yang membincangkan cara menulis lafaz-lafaz atau ungkapan bagi memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang membahaskan kaedah menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf. Menurut Abdul Qadir Leung(2008;126) kalimah rasm bermaksud penulisan , penulisan berhubung dengan ejaan huruf-huruf yang berbentuk perkataan dalam ayat dari segi penggunaan, penyusunan, penyambungan dan pemisahan.

Rasm Uthmani pula ditakrifkan sebagai ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah- kalimah ayat Al-Quran yang diguna dan dipersetujui oleh Khalifah Uthman ketika proses penyalinan dan penulisan Al-Quran dilakukan. Ibrahim (2007;35) berkata Rasm Uthmani juga diistilahkan sebagai Rasm Mushafoleh MajmaBuhuth al-Islamiyyatyang memberi maksud ketentun atau pola yang digunakan oleh Saidina Uthman ibn Affan bersama sahabat- sahabat lainnya ketika penulisan (penyelarasan) al-Quran, berkaitan dengan susunan huruf- hurufnya , yang terdapat dalam mushaf-mushaf yang dikirim ke berbagai daerah dan Bandar, serta mushaf al-Imam yang berada di tangan Khalifah Uthman sendiri.

Penulisan Rasm ini dibuat berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh para ulamarasm (tulisan) daripada mashaf-mashaf yang telah dihantar oleh Khalifah Uthman r.a ke Kota Basrah,Khufah,Syam, Makkah dan Madinah termasuklah yang diperuntukkan khas bagi rujukan Khalifah di Kota Madinah.

Keistimewaan Rasm Uthmani Terdapat lima kelebihan utama pada Mushaf Rasm Uthmani yang menjadikan ia perlu diutamakan berbanding kaedah penulisan lain,iaitu;

1-Tulisan Rasm Uthmani adalah mengikut sanat Rasulullah s.a.w dan telah diwarisi oleh penulis-penulis mashaf al-Quran hingga zaman kini. Menurut Haji Uthman (1983;I) Rasm Uthmani ditulis dan di bariskan mengikut riwayat Hafs b. Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Khufi bagi bacaan Asim bin Abi al-Najudi al-Khufi al-

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

TabiI daripada Abi Abd.Rahman Abdillah bin Habib al-Sulamiy daripada Uthman bin Affan,Ali bin Abi Talib,Zaid bin Thabit dan Abi bin Kaab daripada Rasulullah s.a.w.

2-Bertepatan Dengan Pembentangan Terakhir. Setelah sempurna penurunan al-Quran,sungguhnya Jibril telah mendatangi Rasulullah dan membuat semakan bacaan buat kali terakhir dan ketika berlakunya peristiwa ini Baginda ditemani oleh Zaid bin Thabit.Oleh itu,semasa menerima tanggungjawab dari Khalifah Abu Bakr dan Uthman supaya mengumpul dan menulis semula ayat-ayat al-Quran,beliau melakukannya mengikut apa yang didengar sewaktu berlakunya pembentangan itu.Sebarang ayat yang pernah diturunkan semasa hayat Rasulullah atau yang terdapat dalam mana-mana catatan sahabat yang tidak terdapat dalam pembentangan terakhir itu adalah dianggap mansuh dari penulisan al-Quran.

3-Mashaf Rasm Uthmani ditulis berdasarkan kepada riwayat mutawatir. Jawatankuasa menyalin mashaf yang dibentuk oleh Saidina Uthman terdiri dari empat orang sahabat iaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin al-Zubair, Said bin al-Asr dan Abdul Rahman bin al-Harith bin Hisyam.Mereka merupakan orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu al-Quran,manakala bacaan mereka pula diakui benar segolongar besar para sahabat .

4-Merangkumi Tujuh Huruf al-Quran Para ulama telah berbeza pendapat dalam menterjemahkan erti tujuh huruf sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadith berkaitan.Walau bagaimana pun, perbezaan ini telah berjaya diseragamkan oleh Mushaf Rasm Uthmani sekaligus dapat menyatukan bentuk bacaan al- Quran walaupun terdapt perbezaan dalam qiraat. Menyatukan rumusan surah mengikut susunan asal iaitu tetrib susunannya sesuai dengan tertib surah dan ayat yang diperkenalkan sehingga sekarang.

5-Salah Satu Rukun Bacaan al-Quran Rasm Uthmani telah disepakati seluruh ulamadan diterima susunan ayat, kalimah dan hurufnya.Tidak seorang pun yang diperbolehkan untuk mengingkarinya.Oleh keran itu, bacaan al-Quran yang bertepatan dengan mashaf Rasm Uthmani merupakan salah satu dari tiga rukun bacaan al-Quran.Berpandukan kepada fatwa Imam Malik,al-Quran hendaklah ditulis dengan Rasm Uthmani.

4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kaedah Penulisan Rasm Uthmani Menurut Al-Syaykh Ibrahim(1995:25), penulisan Al-Quran Rasm Uthmani juga dikenali dengan nama Rasm Istilahi, iaitu penulisan yang tidak selari dengan kaedah penulisan rencana (imlai). Penulisan Rasm Uthmani tidak mengikut pada lafaz bacaan kerana sebahagian besar kalimahnya ditulis menggunakan enam kaedah sepertimana berikut;

Kaedah Meniadakan Huruf ( Hazaf). Hazaf bermaksud membuang atau mentiadakan huruf-huruf tertentu dalam struktur kalimah tertentu dari al-Quran.Terdapat lima huruf yang terlibat dalam kaedah ini iaitu huruf alif, wau, ya , lam dan nun yang terdapat pada kalimah tetentu .Hazaf juga berlaku kepada huruf-huruf alif, wau, dan ya pada kata permulaan (fawatih) surah tertentu al-Quran.

Hazaf berlaku dalam tiga bentuk iaitu;

1- Hazaf Isyarah- 2- Hazaf Ikhtisor -

bermaksud hazaf yang bertujuan menunjukkan wajah-wajah qiraat tentu. bermaksud hazaf peringkasan seperti pengguran alif pada struktur kata

3- Hazaf Iktisor -

jamaMuzakkar Salim dan JamaMuannath Salim. bermaksud hazaf pembatasan yang bermaksud hazaf alif pada kalimah- kalimah tetentu tanpa melibatkan kalimah lain.

Berikut adalah

sebahagian daripada contoh-contoh hazaf huruf tertentu berserta keterangan

berkaitan;

Huruf

   

Kalimah

hazaf

 

Tempat dan keadaan

 

contoh

asal

 

Alif pada Kalimah basmalah

 

ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﷲﺍ ﻢﺴﺑ

ﷲﺍ ﻢﺳﺎﺑ

Alif

Alif Al-Takrfdidahului huruf lam

ﺔﻜﺒﺑ ﻯﺬﻠﻟ ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻊﺿﻭ ﺖﻴﺑ ﻝﻭﺃ ﻥﺍ

ﻯﺬﻟﺍ ﻝ

(

ا )

takid atau jar.

 
 

Kalimah di awalnya hamzah Qatadisusuli hamzah wasal atau Qata

ﻥﻭﺮﺘﻔﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺃ ﻢﻜﻟ ﻥﺫﺃ ﷲﺍﺀ ﻞﻗ

ﷲﺍ ﺃ

Wau ( و )

Bila

ia

berturut-turut

dalam

satu

ﺪﺣﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻠﺗ ﻻﻭ ﻥﻭﺪﻌﺼﺗ ﺫﺍ

ﻥﻭﻮﻠﺗ

kalimah

 
 

Dibuang wau yang menumpang huruf hamzah

ﻪﻳﻮﺌﺗ ﱴﻟﺍ ﻪﺘﻠﻴﺼﻓﻭ

ﻪﻳﻭﺆﺗ

5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

Dibuang wau pada empat kata perbuatan yang marfuk

ﺔﻴﻧﺎﺑﺰﻟﺍ ﻉﺪﻨﺳ

ﻮﻋﺪﻨﺳ

Ya

Ya

mutakallim

pada

kedudukan

ﺎﺒﻛﻮﻛ ﺮﺸﻋ ﺪﺣﺃ ﺖﻳﺃﺭ ﱏﺇ ﺖﺑﺄﻳ

ﱵﺑﺃ

isim munada

 

Ya tambahan di akhir kalimah yang tidak berfungsi sebagai nidak

ﺮﺴﻳ ﺍﺫﺇ ﻞﻴﻟﺍﻭ

ﻱﺮﺴﻳ

 

Ya isim manqusberbaris dua di hadapan atau baris dua di bawah

ﺭﺎﻬﻨﻟﺎﺑ ﺏﺭﺎﺳﻮﻠﻴﻟﺎﺑ ﻒﺨﺘﺴﻣ

ﻲﻔﺨﺘﺴﻣ

Lam

Pada lam kedua dalam kalimah

 

ﻞﻴﻠﻟﺍﻭ ﻥﺍﺩ ﺊﻟﺍ,ﱵﻟﺍ,ﻦﻳﺬﻟﺍ,ﻥﺍﺬﻟﺍ,ﻯﺬﻟﺍ

 

Lam pada lafzul Jalalah

 

ﷲﺍ

 

Nun

Nun yang pertama pada kalimah “ ﺎﻨﻨﻣﺄﺗ”

 

ﻒﺳﻮﻳ ﻰﻠﻋ ﺎﻨﻣﺄﺗ ﻻ ﻚﻟ ﺎﻣ

ﺎﻨﻨﻣﺄﺗ

 

Huruf

nun

yang

ke

dua

dalam

 

ﻰﺠﻨﻧ

kalimah

ﻰﺠﻨﻧ .

 

ي,و,ا

Huruf-huruf dipermulaan surah pada surah-surah tertentu.

. .

ﻥﻮﻧ ,ﻑﺎﻗ

Rahsia Penggunaan Huruf-Huruf Hazaf Kajian yang dibuat para ulama mhruf yang dihazafkan sebenarnya memberi erti yang tersirat. Contohnya huruf Wau yang dihazafkan selepas huruf Aynpada kalimah ( عﺪﯾو ) dalam firman Allah ( ﻦﺴﻧﻹا عﺪﯾو ) adalah untuk memperkukuhkan lagi kenyataan bahawa doa seseorang itu cepat sampai kepada Allah.

Kaedah Menambah Huruf ( ةدﺎﯾﺰﻟا ) Ziadah merupakan satu perkara penting yang perlu diketahui dalam penulisan dan pembacaan Rasm Uthmani.Ziadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah kalimah tertentu dalam al-Quran. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan ketika membacanya. Huruf-huruf tambahan (ةدﺎﯾﺰﻟا ) tersebut ialah alif , wau, dan ya sepertimana contoh-contoh berikut;

6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Huruf

   

Ziadah

 

Kedudukan dalam struktur ayat

 

Contoh

Alif

Selepas wau ganti nama pada jamak muzakkar bersambung dengan fiil Mudharidan Amar di hujung kalimah

ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻞﻀﻔﻟﺍ ﺍﻮﺴﻨﺗ ﻻﻭ

 

Selepas wau jamak muzakkar salim yang berada di hujung kalimah

ﻼﻴﻠﻗ ﺏﺍﺬﻌﻟﺍ ﺍﻮﻔﺷﺎﻛ ﺎﻧﺇ

 

Alif

selepas

huruf

wau

bagi

semua

fiil

ﻩﺮﻀﻳ ﻻ ﺎﻣ ﷲﺍ ﻥﻭﺩ ﻦﻣ ﺍﻮﻋﺪﻳ

mudharik

 
 

Huruf wau yang ditukar daripada alif

 

ﺍﻮﺑﺮﻟﺍ ﻡﺮﺣﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﻞﺣﺃﻭ

 

Alif selepas huruf mim pada kalimah pecahannya

ﺔﺌﻣ

dan

ﲔﺘﺋﺎﻣ ﺍﻮﺒﻠﻐﻳ

Wau

Huruf

wau

selepas

hamzah

pada

kalimah

ﲔﻘﺴﻔﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﻢﻜﻳﺭﻭﺄﺳ

“ﻢﻜﯾروﺄﺳ”

 
 

Selepas hamazah pada kalimah “ ﻮﻟوأ”

 

ﺾﻌﺒﺑ ﱃﻭﺃ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻡﺎﺣﺭﻷﺍ ﺍﻮﻟﻭﺃﻭ

 

Kalimah “ ﻲﻟوأ”

 

ﺐﺒﻟﻷﺍ ﱃﻭﺄﻳ ﺓﻮﻴﺣ ﺹﺎﺼﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻜﻟﻭ

Ya

Ziadah

Ya selepas hamzah

pada kalimah

ﻢﻜﺒﻘﻋﺃ ﻞﻋ ﻢﺘﺒﻠﻘﻧﺍ ﻞﺘﻗ ﻭﺃ ﺕﺎﻣ ﻦﻳﺈﻓﺃ

“ ﻦﯾﺎﻓأ”

 

Huruf Ya pada kalimah

“ ىﺂﻧاء”

 

ﺭﺎﻬﻨﻟﺍ ﻑﺍﺮﻃﺍﻭ ﺢﺒﺴﻓ ﻞﻴﻟﺍ ﻯﺂﻧﺍﺀ ﻦﻣﻭ

Rahsia Penggunaan Kaedah Ziyadah Para ulamaberpendapat bahawa penggunaan huruf ziadah ini dapat membantu untuk mengetahui asal baris bagi sesuatu huruf. Sebagaimana yang di ketahui,pada peringkat awal al- Quran ditulis tanpa sebarang tanda atau baris.Contohnya kalimah (ىﺈﺒﻧ ) ditambah huruf Yaselepas Hamzah bagi menunjukkan ia berbaris kasrah.Selain itu,para ulama juga berpendapat bahawa penggunaan huruf ziadah adalah untuk memberi makna berbeza bagi perkataan tertentu.Contohnya ziadah huruf Ya pada kalimah ( ﺪﯿﯾﺄﺑ ) adalah bagi menguatkan lagi makna kekuasaan Allah.

7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kaedah Menulis Huruf Hamzah ( ةﺰﻤﮭﻟا ) Menurut Abd Ghani (2008;45) dalam Mushaf Rasm Uthmani, keadaan penulisan huruf-huruf hamzah adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada kedudukannya.Berikut adalah contoh-contoh penulisan hamzah mengikut kedudukannya;

Kedudukan Hamzah

Keadaan Penulisan

 

Contoh Kalimah

Awal kalimah atau didahului huruf ziadah.

Dutulis dengan surah(rumah) Alif samada ia fathah, kasrah atau dhummah.

ﻑﺮﺳﺄﺳ , ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺇ ,ﻝﺰﻧﺃ

Pertengahan kalimah

1-Ditulis tanpa surah sekiranya sebelumnya terdapat huruf sukun. 2-Ditulis dengan surah Ya jika ia kasrah atau sukun dan didahului kasrah 3-Ditulis dengan surah Wau apabila ia dhummah atau sukun dan didahului dhummah. 4-Ditulis dengan surah Alif apabila ia fathah atau sukun dan didahului fathah.

ﺓﺀﻮﺳ

ﺔﺌﻓ

ﻥﻮﻨﻣﺆﳌﺍ

ﻢﺘﻟﺄﺳ

 

1- Ditulis dengan surah Ya jika sebelumnya kasrah. 2- Ditulis dengan surah Wau jika sebelumnya baris dhummah. 3- Ditulis dengan surah alif jika sebelumnya baris fathah.

ﺉﺮﻗ

ﺍﺅﺮ

Hujung Kalimah

ﺄﺒﺳ ﻦﻣ

4-

Ditulis

tanpa

surah

jika

sebelumnya

ﺀﺐ

baris sukun

 
 

1- Ditulis tanpa surah jika selepasnya alif atau wau atau ya 2- Hamzah al-Wasl ditulis dengan surah alif jika ia tidak dimasuki sebarang adat atau dimasuki Alif Lam al-Tarif .Tetapi

ﻩﺩﻮﺌﻳ , ﲔﺌﻜﺘﻣ , ﻦﻣﺍﺀ

Hukum-hukum Khas

.ﺭﻻﺍ, ﺍﻭﺪﺠﺳﺍ

8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

terdapat lima keadaan ia ditulis tanpa surah;

 

1- Hamzah pada Lam

Tarif yang

ﻡﻼﺳﺀﻼﻟ

dimasuki Lam Jar atau Lam Ibtida2- Hamzah yang dimasuki Hamzah al- Qat. 3- Hamzah yang terletak pada Fil Amr ( لﺄﺳا) apbila didahului wau atau fa. 4- Hamzah yang dimasuki hamzah al- Istifham. 5- Hamzah pada lafaz ( ﻢﺳا) pada firman Allah (ﷲا ﻢﺴﺑ )

ﺍﻮﺗﺄﻓ

ﺍﻮﻠﺌﺴﻓ

ﷲﺍﺀ

ﷲﺍ ﻢﺴﺑ

Rahsia Kaedah Penulisan Huruf Hamzah Penulisan huruf-huruf Hamzah dengan surah yang berbeza sebenarnya mempunyai rahsia tersendiri. Perbezaan pada bentuk surah itu sebenarnya menjadi simbul wujudnya kepelbagaian wajah qiraat yang diharuskan. Contohnya kalimah (ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﺑ ) yang ditulis dengan surah Wau adalah kerana kalimah tersebut dibaca dengan huruf Wau oleh sesetengan ahli qiraat.

Kaedah Mengganti Huruf ( لاﺪﺑﻹا ). Ibdal ialah menukar sesuatu huruf kepada huruf yang lain . Dalam penulisan Mushaf Rasm Uthmani, al-Badlmerupakan perkara penting yang perlu diketahui dan di beri perhatian kerana huruf yang menggantikan sesuatu huruf itu tidak boleh dibaca sama sekali,sebaliknya yang dibaca adalah huruf asal yang digantikan itu.Huruf tersebut terbahagi kepada lima bahagian iaitu;

Huruf Ibdal

Tempat/Keadaan

Kalimah Berkaitan

Surah :Ayat

Huruf

 

Empat

kalimah

yang

اﻮﺑﺮﻟا. ةﻮﯿﺤﻟا . ةﻮﻛﺰﻟا . ةﻮﻠﺼﻟا

 

berulang-ulang

Empat

kalimah

dalam

. ةﻮﻨﻣو . ةﻮﺠﻨﻟا . ةﻮﻜﺸﻤﻛ . ةوﺪﻐﻟﺎﺑ

 

Ibdal huruf Alif kepada huruf Wau

surah tertentu

9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

Apabila Alif terletak hujung kalimah, walaupun ia berhubung dengan dhamir.

ﷲا ىﺪھ ىﺪﮭﻟا نإ ﻞﻗ - ﻢھﺮﻛﺬﯾ ﻰﺘﻓ ﺎﻨﻌﻤﺳ اﻮﻟﺎﻗ - ﻰﻟوﻷاو ةﺮﺧﻸﻟ ﺎﻨﻟ نإو -

Ali Imran :73 Al-Anbiya: 60 Al-Lail : 13

Huruf

Alif

pada

ﻢﻠﻏ ﻲﻟ نﻮﻜﯾ ﻰﻧأ ﺖﻟﺎﻗ - سﺎﻨﻟا ﻦﯿﻋا ﻰﻠﻋ ﮫﺑ اﻮﺗﺄﻓ اﻮﻟﺎﻗ - ﺮﺑﺎﻘﻤﻟا ﻢﺗرز ﻰﺘﺣ - ﺎﺤﻠﺻ ﻢھﺎﺧأ دﻮﻤﺛ ﻰﻟإو - ﻢﯿﻠﻌﻟا ﻖﻠﺨﻟا ﻮھو ﻰﻠﺑ - ﺪﻋﻮﻟا اﺬھ ﻰﺘﻣ نﻮﻟﻮﻘﯾو - ﻦﯿﻤﻈﻛ ﺮﺟﺎﻨﺤﻟا ىﺪﻟ بﻮﻠﻘﻟا ذإ -

Maryam : 20 Al-Anbiya: 61 Al-Takathur : 2 Hud : 61 Yasin ; 81 Yasin : 48 Ghafir : 18

Ibdal huruf Alif Kepada Huruf Ya

kalimah(ﻰﻧأ-bagaimana)

dan

kalimah-kalimah

, ﻰﺘﻣ , ﻰﻠﺑ , ﻰﻟإ , ﻰﺘﺣ , ﻰﻠﻋ . ىﺪﻟ

 

Huruf

Nun

Tawkid

ﻦﯾﺮﻐﺼﻟا ﻦﻣ ﺎﻧﻮﻜﯿﻟو ﻦﻨﺠﺴﯿﻟ - ﺔﯿﺻﺎﻨﻟﺎﺑ ﺎﻌﻔﺴﻨﻟ ﮫﺘﻨﯾ ﻢﻟ ﻦﺌﻟ ﻼﻛ -

Yusof : 32 Al-Alaq : 15

Huruf Nun kepada Huruf Alif

Khafiyyah

Huruf

Nun

pada

   
 

kalimah ( اذﺈﻓ )

اﺮﯿﻘﻧ سﺎﻨﻟا نﻮﺗﺆﯾ ﻻ اذﺈﻓ -

Ah-Nisa: 53

 

Kalimah ( ﺔﻤﺣر ) pada tujuh tempat dalam al-Quran iaitu surah Al-Baqarah:218, Al-Araf : 56 , Hud : 73 Maryam : 2 , Al-Rum : 50 , Al-Zukhruf:32 , Al-

 

Zukhruf:32.

 

Contoh:

 

.ﷲا ﺖﻤﺣر نﻮﺟﺮﯾ ﺌﻟوأ - ﻦﯿﻨﺴﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﯾﺮﻗ ﷲا ﺖﻤﺣر نإ - ﺎﯾﺮﻛز هﺪﺒﻋ ﺑر ﺖﻤﺣر ﺮﻛذ -

Al-Baqarah:218

Ibdal Taal-

Al-Araf : 56 Mayam : 2

Marbutah kepada Taal-Maftuhah

Kalimah ( ﺔﻤﻌﻧ ) pada sebelas tempat dalam al-Quran iaitu pada surah Al-Baqarah : 231, Al-Imran:103,Al- Maidah: 11, Ibrahim : 28 dan 34, Al-Nahl : 72, 83 dan 114, Lukman : 31, Fatir : 3 , Al-Tur: 29. Contoh:

 

Al-Baqarah:231

 

. ﻢﻜﯿﻠﻋ ﷲا ﺖﻤﻌﻧ اوﺮﻛذاو - .ءاﺪﻋأ ﻢﺘﻨﻛ ذإ ﻢﻜﯿﻠﻋ ﷲا ﺖﻤﻌﻧ اوﺮﻛذاو -

Ali-Imran : 103

Kalimah ( ﺔﻨﺳ ) pada lima tempat iaitu pada surah- surah Al-Anfal:38, Fatir:43 (sebanyak 3 kali),

 

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

Ghafir:85.

 

Contoh;

.ﻦﯿﻟوﻷا ﺖﻨﺳ ﻻإ نوﺮﻈﻨﯾ ﻞﮭﻓ .ﻼﯾﺪﺒﺗ ﷲا ﺖﻨﺴﺴﻟ ﺪﺠﺗ ﻦﻠﻓ . ﻼﯾﻮﺤﺗ ﷲا ﺖﻨﺴﻟ ﺪﺠﺗ ﻦﻟو

-

Fatir: 43

-

Fatir: 43

-

Fatir: 43

 

Kalimah ( ةاﺮﻣإ ) pada tujuh tempat berikut; Al-Imran: 5, Yusof: 30 dan 51, Al-Qasas:9, Al- Tahrim:9,10 (dua kali) dan 11. Contoh ;

 

(Yusof:30) .ﺰﯾﺰﻌﻟا تأﺮﻣا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻓ ةﻮﺴﻧ لﺎﻗو - (Al-Qasas; 9). ﻟو ﻰﻟ ﻦﯿﻋ تﺮﻗ نﻮﻋﺮﻓ تأﺮﻣا ﺖﻟﺎﻗو -

Kalimah ( ةﺎﺿﺮﻣ ) pada semua tempat dalam al- Quran. Contoh;

 

Ibdal Taal- Marbutah kepada Taal-Maftuhah

(Al-Tahrim: 1). ﺟوزأ تﺎﺿﺮﻣ ﻰﻐﺘﺒﺗ -

Kalimah ( ﺔﻨﻌﻟ) pada surah Ali-Imran: 61 dan Al-Nur: 7 .Ayat tersebut ialah; .ﻦﯿﺑﺬﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﷲا ﺖﻨﻌﻟ ﻞﻌﺠﻨﻓ .ﮫﯿﻠﻋ ﷲا ﺖﻨﻌﻟ نا ﺔﺴﻤﺨﻟاو

-

 
 

-

Ali Imran :61 Al-Nur: 7

Kalimah ( ﺔﯿﺼﻌﻣ ) pada dua tempat dalam surah al- Mujadalah: 8 dan 9 .

 

Tujuh kalimah mufrad iaitu; ﺖﻨﺑا – تﺮﺠﺷ -تﺮﻗ -تﺮﻤﺛ -ﺖﯿﻘﺑ -ﺖﻨﺟو -تﺮContoh:

-

 

مﻮﻗﺰﻟا تﺮﺠﺷ نإ ﻟو ﻰﻟ ﻦﯿﻋ تﺮﻗ

-

Al-Dukhan : 43 Al-Qasas : 9

-

Ibdal

Wau

kepada

Semua kata nama dan kata perbuatan yang mempunyai tiga huruf dan asal huruf ke tiganya Wau,kalimah tersebut ialah:

 

Alif

ﺂﺑأ – ﺎﻨﺳ – ﺎﻔﺷ – ﺎﻔﺼﻟا

-

Contoh;

ﷲا ﺮﺋﺎﻌﺷ ﻦﻣ ةوﺮﻤﻟاو ﺎﻔﺼﻟا نإ

-

Al-Baqarah:158

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺪﺣأ ﺂﺑأ ﺪﻤﺤﻣ نﺎﻛ ﺎﻣ

- Melainkan 6 kalimah yang ditulis dengan huruf Ya iaitu kalimah;

Al-Ahzab : 40

ﻰﻛز – ﺎﮭﺤ– ﺎﮭﻠﺗ – ﺎﮭﺣد – ﻰﺠﺳ – ﻰﺤﻟاو

Contoh:

ﻰﺠﺳ اذإ ﻞﯿﻟاو (1) ﻰﺤﻟاو -

Al-Duha : 1& 2

Rahsia Penggunaan Huruf-huruh Ibdal Para ulama melihat bahawa huruf-huruf ibdal mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Mereka berpendapat penggunaan huruf-huruf ini dapat dijadikan panduan untuk mengetahui asal bagi sesuatu huruf.Dalam penulisan Rasm Uthmani,penggantian huruf wau dan Ya dengan huruf alif adalah yang paling banyak berlaku,contohnya perkataan ( ةﻮﻠﺼﻟا ) yang ditulis dengan huruf Wau menggantikan Alif disebabkan Wau itu adalah huruf asal bagi kalimah tersebut. Begitu juga dengan kalimah ( ىﺪﮭﻟا ) yang ditulis dengan huruf Ya menggantikan huruf Alif kerana Ya merupakan huruf asal kalimah tersebut.

Kaedah Menulis Perkataan Berangkai dan Berpisah ( ﻞﺼﻔﻟاو ﻞﺻﻮﻟا ). Menurut Al-Zarkasyi, Al-Wasl wa al-Fasl adalah kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah yang tertentu .Di dalam Rasm Uthmani terdapat banyak kalimah sama yang ditulis dengan cara bersambung pada suatu tempat tetapi ditulis dengan cara terpisah di suatu tempat yang lain sepertimana berikut;

Kalimah

Tempat-tempat ditulis secara sambung serta contoh

Tempat-tempat ditulis terpisah serta contoh

ﻻأ

Semuanya ditulis dengan cara sambung (kecuali pada sepuluh tempat sebagaimana tercatat disebelah). Contoh; (Al-Baqarah:282) ﺎھﻮﺒﺘﻜﺗ ﻻأ حﺎﻨﺟ ﻢﻜﯿﻠﻋ ﯿﻠﻓ -

Al-Arof:105 & 169, at-Taubah: 118, Hud:26, al-Haj:26, Yasin:60, al-

Dukhan:19,al-Mumtahanah:12

(ﻻ نأ)

Dan Nun:24. (Nun:24) ﻦﯿﻜﺴﻣ ﻢﻜﯿﻠﻋ مﻮﯿﻟا ﺎﮭﻨﻠﺧﺪﯾ ﻻ نأ -

ﺎﻣإ dan ﺎﻣأ (ﺎﻣ نإ/ﺎﻣ مأ)

Semuanya ditulis bersambung (kecuali pada surah al-Rad:40). Contoh; (Al-Isra:23). ﺎﻤھ ﺪﺣأ ﺮﺒﻜﻟا كﺪﻨﻋ ﻦﻐﻠﺒﯾ ﺎﻣإ -

Surah al-Rad:40 ﻨﯿﻓﻮﺘﻧوأ ﻢھﺪﻌﻧ يﺬﻟا ﻌﺑ ﻨﯾﺮﻧ ﺎﻣ نإو -

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺎﻤﻋ

Ditulis bersambung pada semua tempat (kecuali pada al-Araf:166). Contoh; (Al-Baqarah:74). نﻮﻠﻤﻌﺗ ﺎﻤﻋ ﻞﻔﻐﺑ ﷲا ﺎﻣو -

Al-Araf :166

(ﺎﻣ ﻦﻋ)

ﮫﻨﻋ اﻮﮭﻧ ﺎﻣ ﻦﻋ ﻮﺘﻋ ﺎﻤﻠﻓ -

ﺎﻤﻧإ

Semua ditulis bersambung (kecuali

pada

Al-Anam:

(ﺎﻣ نإ)

al-Anam:134).

 

تﻷ نوﺪﻋﻮﺗ ﺎﻣ نإ

Contoh; (At-Taubah:18)ﷲﺎﺑ ﻦﻣاء ﻦﻣ ﷲا ﺪﺠﺴﻣ ﺮﻤﻌﯾ ﺎﻤﻧإ

ﺎﻤﻧأ

Semua ditulis bersambung (kecuali pada dua tempat iaitu al-Haj:62 dan

Al-Haj:62

(ﺎﻣ نأ)

ﺒﻟا ﻮھ ﮫﻧود ﻦﻣ نﻮﻋﺪﯾ ﺎﻣ نأو -

Luqman:30).Contoh;

 

Luqman:30

(Al-Kahfi:110). ﺪﺣو ﮫﻟإ ﻢﻜﮭﻟإ ﺎﻤﻧأ ﻲﻟإ ﻰﺣﻮﯾ -

ﺒﻟا ﮫﻧود ﻦﻣ نﻮﻋﺪﯾ ﺎﻣ نأو -

ﺎﻤﻠﻛ

Semua tempat ditulis bersambung (kecuali pada surah Ibrahim:34). Contoh; (Al-Baqarah:25) ﺎﻗزر ةﺮﻤﺛ ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻣ اﻮﻗزر ﺎﻤﻠﻛ -

Ibrahim :34

(ﺎﻣ ﻞﻛ)

هﻮﻤﺘﻟﺄﺳ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻢﻜﺗاءو

ﻦﻣأ

Semua ditulis bersambung (kecuali pada empat tempat sila lihat sebelah). Contoh; (Al-Mulk:22) ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ طﺮﺻ ﻰﻠﻋ ﺎﯾﻮﺳ ﻰﺸﻤﯾ ﻦﻣأ -

Terdapat pada empat tempat iaitu al- Nisa:109, al-Taubah;109, al-Saffat:11 dan Fussilat:40.Contoh; (Al-Nisa:109) ﻼﯿﻛو ﻢﮭﯿﻠﻋ نﻮﻜﯾ ﻦﻣ مأ -

(ﻦﻣ مأ)

Lam

Semua huruf Lam al-Jar dengan kalimah selepasnya (kecuali pada empat tempat- sila lihat sebelah). Contoh; (Al-Fatihah:4). ﻦﯾﺪﻟا مﻮﯾ ﻠﻣ -

Terdapat pada empat tempat iaitu al- Nisa:78, al-Kahfi:79, al-Furqan:7 dan al-Maarij:36. Contoh; ( Al-Furqan:7).لﻮﺳﺮﻟا اﺬھ ل ﺎﻣ اﻮﻟﺎﻗو -

al-Jar

ﻢﮭﻣﻮﯾ

Semua kalimah ini ditulis bersambung (kecuali pada dua tempat seperti sebelah). Contoh; (Al-Zukhruf:83) نوﺪﻋﻮﯾ ىﺬﻟا ﻢﮭﻣﻮﯾ اﻮﻘﻠﯾ ﻲﺘﺣ -

Terdapat pada dua tempat iaitu Ghafir:16 dan al-Dhariat:13. Contoh; (Al-Dhariat:13). نﻮﻨﺘﻔﯾ رﺎﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻢھ مﻮﯾ -

(ﻢھ مﻮﯾ)

ﺎﻤﯿﻓ

Semua kalimah ini ditulis bersambung (kecuali pada dua tempat seperti sebelah). Contoh;

(Al-Sajdah:25) نﻮﻔﻠﺘﺨﯾ ﮫﯿﻓ اﻮﻧﺎﻛ ﺎﻤﯿﻓ -

Terdapat pada dua tempat iaitu al- Syuara:146 dan al-Baqarah:240. Contoh; (Al-Syuara:146) ﻦﯿﻨﻣاء ﺎﻨﮭھ ﺎﻣ ﻲﻓ نﻮﻛﺮﺘﺗأ

(ﺎﻣ ﻲﻓ)

ﺎﻤﻣ

Semua

kalimah

ini

ditulis

bersambung

Terdapat pada dua tempat iaitu al-Nisa

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(ﺎﻣ ﻦﻣ)

(kecuali pada dua tempat seperti sebelah). Contoh; (Yasin:71).ﺎﻤﻌﻧأ ﺎﻨﯾﺪﯾأ ﺖﻠﻤﻋ ﺎﻤﻣ ﻢﮭﻟ ﺎﻨﻘﻠﺧ ﺎﻧأ -

:25 dan al-Rum : 28. Contoh; ءﺂﻛﺮﺷ ﻦﻣ ﻢﻜﻨﻤﯾأ ﺖﻜﻠﻣ ﺎﻣ ﻦﻣ ﻢﻜﻟ ﻞھ (Al-Rum: 28)

ﺎﻣ ﻦﯾأ

Terdapat pada tiga tempat iaitu al-Baqarah : 115, al-Nahl:76 dan al-Nisa:78. Contoh; (Al-Baqarah:115). ﷲا ﮫﺟو ﻢﻓ اﻮﻟﻮﺗ ﺎﻤﻨﯾﺄﻓ -

Semua kalimah ini ditulis terpisah (kecuali pada tiga tempat seperti sebelah). Contoh; (Ali Imran:112)اﻮﻔﻘﺛ ﺎﻣ ﻦﯾأ ﺔﻟﺬﻟا ﻢﮭﯿﻠﻋ ﺖﺑﺮﺿ -

(ﺎﻤﻨﯾأ )

ﻢﻟ نإ

Terdapat pada satu tempat sahaja iaitu; (Hud:14) ﻢﻜﻟ اﻮﺒﯿﺠﺘﺴﯾ ﻢﻟﺈﻓ -

Semua kalimah ini ditulis terpisah (kecuali pada surah Hud:14). Contoh; (Al-Kahfi:6). ﺎﻔﺳأ ﯾﺪﺤﻟا اﺬﮭﺑ اﻮﻨﻣﺆﯾ ﻢﻟ نإ-

(ّﻟإ)

ﻦﻟ نأ

Terdapat pada dua tempat sahaja iaitu al- Kahfi: 48 dan al-Qiyamah:3). Contoh; (al-Kahfi:48) ﻢﻜﻟ ﻞﻌﺠﻧ ﻦﻟأ -

Semua kalimah ini ditulis terpisah (kecuali pada al-Kahfi: 48 dan al- Qiyamah:3). Contoh; (Al-Balad:5) ﺪﺣا ﮫﯿﻠﻋ رﺪﻘﯾ ﻦﻟ نأ ﺴﺤﯾأ -

(ﻦﻟأ)

Rahsia Penggunaan Kaedah Menyambung dan Memisahkan Kalimah Kaedah ini juga mempunyai kaedah yang tersendiri. Jika dilihat dari segi makna,sememangnya kalimah tersebut mempunyai makna berbeza apabila bersambung dan berpisah.Sebagai contoh, kalimah (ﻦﻣ مأ ) yang dipisahkan dalam Firman Allah S.W.T ( نﻮﻜﯾ ﻦﻣ مأ ) dan disambung pula pada Firman Allah ( ﻰﺸﻤﯾ ﻦﻣأ ).Apabila ditulis dengan terpisah ia bermakna ( ﻞﺑ ),tetapi membawa makna lain pula jika ditulis bersambung.

Kaedah Ma Fih Qiraatan (Kalimah yang mempunyai dua wajah bacaan) Kaedah penulisan kalimah yang tergolong dalam kumpulan ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian; 1- Bertepatan penulisannya dengan dua wajah qiraat Antara kalimah yang terbabit ialah (ﻦﯿﮭﻜﻓ) yang ditulis dengan hazaf huruf Alif tetapi boleh dibaca sama ada panjang atau pendek pada huruf Fa. 2.Ditulis mengikut salah satu dari dua wajah qiraat. Keadaan ini berlaku apabila salah satu dari dua bacaan tersebat lebih masyhur.Contohnya kalimah (طﺮﺼﻟا ) yang ditulis dengan huruf Sad berbanding huruf Sin yang kurang masyhur penggunaannya dikalangan ahli qiraat yang mutawatirah. 3.Berlaku penambahan disebabkan wajah qiraat yang berbeza.

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Penambahan ini berlaku apabila perbezaan yang wujud antara qiraat tidak dapat diselaraskan sama sekali menyebabkan kaedah tulisan yang diguna oleh sesuatu qiraat tidak boleh diguna pakai oleh qiraat lain.Contoh seperti firman Allah (ﺮﮭﻧﻷا ﺎﮭﺘﺤﺗ ىﺮﺠﺗ ﺖﻨﺟ ) yang di tulis sedemikian pada sesetengah mashaf dan ditambah kalimah (ﻦﻣ ) selepas (ىﺮﺠﺗ ) pada mashaf yang lain.

Rahsia Penggunaan Kaedah Penulisan yang Sama Kaedah ini digunakan bagi menyesuaikan kalimah tersebut dengan pelbagai jenis wajah bacaan yang diharuskan.Contohnya kalimah ( نﻮﻋﺪﺨﯾ ) ditulis tanpa huruf Alif selepas Kha dalam Firman Allah ( ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﻻإ نﻮﻋﺪﺨﯾ ﺎﻣو ) bagi membolehkannya dibaca oleh qiraat yang mengekalkan Alif tersebut atau qiraat yang menghazafkannya. Ini merupakan satu lagi kelebihan yang terdapat pada Rasm Uthmani iaitu terdapatnya beberapa kalimah yang ditulis dengan kaedah tulisan yang sama,walau berbeza pada wajah bacaannya (qiraat).

Hukum menggunakan Rasm Uthmani Sesungguhnya pihak orientalis sentiasa mencari peluang untuk menyebarkan dakyah jahat mereka terhadap Islam. Hal sedemikian tidak terkecuali dalam urusan pembacaan dan penulisan al-Quran al-Syarif. Pelbagai tohmahan telah dibuat terhadap kepelbagaian yang berlaku dalam wajah qiraat dan penulisan al-Quran termasuklah dakwaan bahawa al-Quran dibaca dan tulis dengan sesuka hati mengikut selera dan kehendak nafsu.Oleh itu saya berpendapat, adalah menjadi satu kefarduan bagi setiap muslim untuk mempelajari serta menggunakan Mashaf Rasm Uthmani dalam pembacaan mahupun penulisan al-Quran. Berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh para ulama,mereka bersependapat bahawa Mushaf Rasm Uthmani adalah yang terbaik untuk dijadikan panduan dan diguna pakai masa kini kerana ia menepati dengan apa yang diajar oleh Rasulullah s.a.w, malah itulah kaedah yang sewajar digunakan selamanya.Keteguhan pegangan dan pengetahuan yang mendalam terhadapnya akan menjadi benteng penghalang kepada ancaman orientalis untuk melakukan dakyah terhadap kemukjizatan al-Quran yang sememang akan terpelihara sehingga akhir zaman.

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kesimpulan Ramai ulamatelah meneliti dan menyelidik penulisan kalimah-kalimah dalam mushaf Uthmani. Mereka juga telah membuat beberapa siri perbahasan mengenai perkara tersebut. Hasil dari perbincangan itu, lahirlah beberapa buah buku seperti al-maqna’” karangan Imam Abu Amru al-Dani, Al-Rasmkarangan Seikh Muhammad bin Yusof Atfish yang menerangkan tujuan serta rahsia disebalik kelainan cara penulisan tersebut.Amatlah wajar bagi setiap muslim memahami rahsia disebalik penulisan Rasm Uthmani disamping mengusai ilmu tajwid yang wajib itu.

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rujukan:

Abd. Rahman Abd Ghani (2008),Rasm Uthmani Pelengkap Pembacaan al-Quran. Kuala Lumpur:Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.

Al-Quran, Mushaf al-Madinah al-Nabawiyah, Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd.

Ahmad Kamarudin Ibrahim (2007), Rasm Uthmani. Seri Kembangan: Meteor Doc.Sdn.Bhd.

Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Sayuti (1987), Al-Itqan fi Ulum al-Quran, juz 2. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Syaykh Ibrahim bin Ahmad al-Marghani al-Tunisi (1995), Dalil al-Hayran ala Mawrid al-Zaman I Fanny al-Rasm wa al-Dabt . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Haji Abd.Qadir Leong (2008), Tajwid al-Quran Rasm Uthmani. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.Bhd.

Syaban Muhammad Ismail(Dr)(1986),Al-Qiraat Ahkamuha wa Masdaruha. Kaherah: Dar al-Salam

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com