Anda di halaman 1dari 11

WAQAF DAN IBTIDA' Perlu kita mengenal istilah-istilah terkait dengan membaca Al-Quran dan menghentikan bacaan sebagai

berikut : 1. Iftitah [ ] adalah pembukaan dalam bacaan Al-Quran yang diawali dengan membaca istiadzah, basmalah, lalu diteruskan dengan membaca ayat. 2. Waqaf [ ] adalah menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud kendak melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. 3. Ibtida [ ] adalah memulai bacaan kembali sesudah waqaf dari awal suku kata pada ayat berikutnya. 4. Qatha [ ] adalah mengakhiri bacaan Al-Quran dengan memotong bacaan sama sekali. Dan apabila hendak membuka bacaan kembali sesudah melakukan qatha, disunahkan membaca istiadzah lagi. Perhatian contoh berikut ini : 1. . PEMBAGIAN WAQAF 1. WAQAF IKHTIBARI (menguji atau mencoba). Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan untuk menguji qari atau menjelaskan agar diketahui cara waqaf dan ibtida yang sebenarnya. Waqaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar, yang sebenarnya tidak boleh waqaf menurut kaidah ilmu tajwid. 2. WAQAF IDHTHIRARI (terpaksa). Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk atau bersin dan lain sebagainya. Apabila terjadi waqaf ini, hendaklah mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. 3. WAQAF INTIZHARI (menunggu). Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak boleh waqaf. Untuk menghormati perbedaan pendapat itu, sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya waqaf pada kata itu, kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, dan diteruskan samapi tanda waqaf berikuitnya. Dengan demikian terwakili dua pendapat yang berbeda itu. 2. 3. 4. 5.

4. WAQAF IKHTIARI (pilihan). Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab lain. WAQAF IKHTIARI ADA EMPAT 1. WAQAF TAM (sempurna). Maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa maupun arti. Pada umumnya terdapat pada akhir ayat dan di akhir keterangan, cerita atau kisah. Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya. Seperti waqaf pada dalam ayat berikut : [ : 5] dalam ayat :

- Waqaf Tam bisa terjadi sebelum habisnya ayat, seperti waqaf pada kata [ : 34 ]

- Waqaf Tam terkadang terjadi pada pertengahan ayat, seperti waqaf pada kata dalam ayat : [ :29]

- Dan waqaf Tam dapat terjadi pula sesudah habis ayat tambah sedikit, seperti waqaf pada kata dalam ayat : [ : 137 - 138]

2. WAQAF KAFI (cukup). Maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa sudah dianggap cukup, tetapi dari segi arti, cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Seperti waqaf pada dalam ayat berikut : [ :45]

3. WAQAF HASAN (baik). Maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa, tetapi masih ada kaitan dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun tata bahasa. Seperti waqaf pada dalam ayat berikut :

4. WAQAF QABIH (buruk). Maksudnya adalah waqaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk dan bahkan merusak arti atau maksud dari makna ayat yang sebenarnya. Seperti waqaf pada dalam ayat berikut :

Waqaf pada akan merusak arti atau maksud ayat. Maksud dari ayat adalah : Neraka itu untuk orang-orang yang melalaikan shalat Ketika waqaf pada , maka maksud ayat lalu berubah menjadi : Neraka itu untuk orang-orang yang mengerjakan shalat"

Pembahagian sifat huruf Sifat huruf terbahagi kepada dua:

Sifat lazimah ( )ciri kekal yang pasti ada bagi setiap sebutan huruf dalam semua keadaan, tidak terpisah dari suatu huruf itu sama ada pada keadaan berbaris mahupun mati. Sifat ini juga dikenali sebagai "sifat yang berlawanan". Terdapat sepuluh sifat yang tergolong dalam kategori ini: 1. Hams lawannya jahr 2. Syiddah lawannya rakhawah (pertengahan bagi kedua-dua sifat ini dinamakan tawasut) 3. Isti'la' lawannya istifal 4. Itbaq lawannya infitah 5. Idzlaq lawannya ismat

Sifat aridhah; ( )ialah ciri mendatang yang berubah-ubah bagi suatu huruf yang adakalanya terpisah dari huruf dan menyertainya pula pada keadaan yang lain seperti tarqiq (nipis), tafkhim (tebal), ghunnah, idgham, atau ikhfa, panjang atau pendek dan seumpamanya. Sifat ini juga dikenali sebagai "sifat yang tidak berlawanan". Terdapat tujuh sifat yang tergolong dalam kategori ini: 1. Safir ( - )Suara dari hujung mulut seakan-akan bersimpul 2. Qalqalah ( - )melantun 3. Lin ( - )lembut 4. Inhiraf ( - )melencong 5. Takrir ( - )berulang 6. Tafasysyi ( - )berselerak 7. Istitolah ( - )panjang

Tiap-tiap huruf itu termasuk dalam lima sifat suara yang mempunyai lawanan. Suara-suara tidak berlawanan pula terkadang-kadang termasuk datu atau dua sifat

daripadanya, terkadang-kadang tidak termasuk suatupun. Selebihnya terkumpul pada satu huruf itu tujuh sifat suara iaitu sepet, berulang-ulang dan lima sifat yang berlawanan.

Perincian sifat huruf Hams Hams (Arab: ) dari segi bahasa bermaksud menyembunyikan; cara menyebutnya ialah dengan menyembunyikan huruf dan melarikan nafas bersamanya lafa ( kf ( ), dan t' ( ) Jahr Jahr (Arab: ) dari segi bahasa bermaksud terang dan nyata; cara menyebutnya ialah dengan menerangkan huruf dan menahan nafas bersamanya. Huruf-hurufnya ialah 19 huruf yang berbaki dari huruf-huruf hams. Beza sifat hams dengan sifat jahr ialah huruf hams disebut dengan melarikan nafas, manakala huruf jahr disebut dengan menahan nafas. Syiddah Syiddah (Arab: ) dari segi bahasa bermaksut kuat; cara menyebutnya ialah dengan menguatkan huruf dan menahan suara ketika menyebutnya. Terdapat lapn huruf yang bersifat syiddah dan dikelompokkan dalam lafa ( ham ah ( ), jm ( ,)dl ( ), qf ( ), ' ( ), b' ( ), kf ( ), dan t' ( ) Rakhawah Rakhawah ( ) bermaksud lembut; ia disebut dengan membunyikan suara ), iaitu erdapat sepuluh huruf yang bersifat hams dan dikelompokkan dalam ), iaitu f' ( ), ' ( ), th' ( ,)h' ( ,)syn ( ,)kh' ( ,)sn (,)

Huruf-huruf rakhawah ialah 15 yang berbaki dari huruf-huruf syiddah dan tawasut. Tawasut Tawasut dari segi bahasa bermaksud pertengahan; dari segi istilah bermaksud pertengahan suara Isti'la' Isti'la' ( ) bermaksud mengangkat atau meninggi Cara menyebutnya uruf-huruf isti'la' ada tujuh, (trans: khua aghin qi), iaitu kha'

ialah dengan mengangkat lidah hingga ke langit-langit dan dikelompokkan dalam lafa ( ,)ad ( Istifal

), ad ( ,)ghayn ( ,)a' ( ), qaf ( ), dan a' ( )

Ertinya rendah semasa menyebutnya ialah keadaan lidah tenang, tidak terangkat ke langit-langit ]Itbaq Itbaq bermaksud menutup atau mendempik. Semasa menyebut hurufnya, hendaklah melengkung keliling lidah ke lelangit. Infitah Infitah bermaksud membuka. Semasa menyebut hurufnya, hendaklah tidak melengkung keliling lidah ke lelangit. Idzlaq Idzlaq menurut bahasa ialah ialah tergelincir atau terlepas. Secara terperincinya ialah menyebut hurufnya dengan mudah dan lancar. Disebabkan sebahagiannya keluar daripada hujung lidah dan sebahagian lagi keluar daripada dua bibir mulut, maka ia dapat disebut dengan cepat dan lancar. Ismat Ismat'secara bahasanya ialah tertegah iaitu ditegah hanya menggunakan hurufnya untuk menyusun kalimah Bahasa Arab yang lebih daripada tiga huruf yang menjadi huruf akar pada kalimah. Maka kalimah yang berkenaan susah disebut dengan cepat dan terdapat dua puluh tiga huruf. Safir Safir ialah suara yang menyerupai suara unggas atau haiwan kerana menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir dan kuat dari antara dua bibir mulut. Hurufnya ada tiga, iaitu sd ( ), y ( ), dan sn ( )Bunyi desiran yang berlaku pada huruf sd paling kuat dibanding y dan berikutnya Perbe aan sifat safir dengan hams adalah desiran nafas yang lebih kuat berbanding dengan hams yang sekadar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan.

Semasa menyebut "

" Kedengarannya seperti suara angsa

Semasa menyebut " " Kedengarannya seperti suara lebah

Semasa menyebut " "Kedengarannya seperti suara belalang Qalqalah Qalqalah ( lebih kuat )ialah melantunkan suara sehingga terdengar sedikit detakan, erdapat lima huruf qalqalah, iaitu qaf ( ), ta' ( ), ba' ( ), jim ( ,)dan dal ).

khusus hanya apabila huruf itu mati Apabila akaf, detakan itu dibunyikan dengan ( ); dan dikelompokkan dalam lafa ( Lin

Lin ( ) bermaksud lembut; disebut dengan lembut dan mudah

urufnya ada

dua, iaitu a ( ) dan y' ( )Pembunyian dengan sifat lin hanya berlaku apabila huruf itu mati, dan di sebelumnya ada huruf berbaris atas. Contohnya waw dalam kalimah khawf ( ) dan y' dalam kalimah bayt ( ).

Inhiraf Takrir ( ) bermaksud berulang urufnya satu sahaja, iaitu ra' ( ) Dinamakan

takrir kerana bunyi unik ra' yang bergetar secara berulang. Walau bagaimanapun, getaran yang dibenarkan adalah sekali sahaja, lebih-lebih lagi pada keadaan sabdu. Tafasysyi Tafasysyi ( )bermaksud tersebar atau berselerak urufnya satu sahaja,

iaitu syin ( )Dinamakan tafasysyi kerana bunyi unik syin yang tersebar dan terselerak di kawasan hujung lidah. Istitalah Istitalah ( kanan lidah. Mahmus
Huruf-huruf Mahmus ialah

)bermaksud memanjang

urufnya satu sahaja, iaitu ad ()

Dinamakan istitalah kerana makhraj ad yang memanjang di sebelah kiri atau

(ash-shafir) Ash-shafir menurut bahasa suara yang menyerupai suitan/siulan burung. Sedangkan menurut istilah adalah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Huruf shafir ini terbagi kedalam tiga tingkatan: i ( ) Pengucapan huruf ai ini suara tambahannya menyerupai suara lebah ii ( ) Pengucapan huruf shad ini suara tambahannya menyerupai suara angsa iii ( )Pengucapan huruf sin ini suara tambahannya menyerupai suara belalang.

(al-qalqalah) Al-qalqalah menurut bahasa artinya gemetar. Sedangkan menurut istilah qalqalah adalah suara tambahan (pantulan) yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Huruf-huruf qalqalah ini ada lima yaitu: Sifat qalqalah hanya muncul pada huruf qalqalah yang bertanda sukun. Pengucapan dilakukan dengan cara menekan makhraj huruf tersebut sehingga terdengar pantulan yang kuat dan jelas. Pantulan ini akan terasa lebih kuat dan jelas pada huruf qalqalah yang bertasydid dan dan dibaca waqaf (berhenti).

(al-liin) Al-liin menurut bahasa lembut. Sedangkan menurut istilah al-liin itu adalah mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. uruf liin itu ada dua, yaitu: - :aynhotnoC hahtaf takarahreb aynmulebes nad nukusreb gnay

Huruf liin diucapkan dengan suara yang lunak dan tidak boleh dikeraskan ketika menekan suara pada makhraj huruf tersebut.

(al-inhiraaf) Al-inhiraaf menurut bahasa condong dan miring. Sedangkan menurut istilah inhiraf ialah condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Huruf inhiraf ada dua, yaitu: Untuk huruf lam, makhraj miring ke permukaan lidah Sementara untuk huruf ra, makhraj miring kearah punggung lidah. (at-takrir) At-takrir menurut bahasa artinya mengulangi. Sedangkan menurut istilah takrir ialah bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf (at-tafasy-syi) At-tafasy-syi menurut bahasa adalah menyebar dan meluas. Sedangkan menurut istilah tafasyi adalah menyebarnya angin dari dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf tafasy-syi yaitu syin ( (al-istithalah) Al-istithalah menurut bahasa adalah memanjang. Sedangkan menurut istilah istithalah ialah memanjang suara dari tepi awal pangkal lidah sampai ujung lidah.Huruf istithalah yaitu dhad () uruf takrir yaitu: ra (

Makna = Dari segi Bahasa bermaksud memasukkan satu huruf ke dalam huruf lain. Dari sudut Istilah pula bermaksud menyebut 2 Huruf dengan satu Huruf yang bertanda Tasydid. Bahagian = Bagi Idgham terdapat 4 jenis hukum iaitu : 1. Idgham Mutamasilain : Pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya 2. Idgham Mutaqaribain: Pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya, atau salah satu daripada sifat dan makhrajnya 3. Idgham Mutajanisain : Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya 4. Idgham Mutabaidain : Pertemuan dua huruf yang kedua-duanya berbeza dari segi sifat dan makhrajnya Sub-Bahagian = Setiap bahagian mempunyai 3 sub-bahagian iaitu : i. Idgham Saghir - Huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris

ii. Idgham Kabir - Huruf pertama dan kedua berbaris iii. Idgham Mutlak - Huruf pertama berbaris dan huruf kedua sukun.

Tujuan = Untuk membuat perbandingan antara 4 hukum idgham di atas dengan sifat dan makhraj huruf. Ini kerana sifat dan makhraj huruf menjadi pengukur utama dalam menentukan hukum 4 jenis idgham tersebut.

1. IDGHAM MUTAMASILAIN Makna = Mutamasilain bermaksud serupa. Iaitu pertemuan dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya (tempat keluarnya) Huruf =

bertemu bertemu bertemu

Hukum = Hukum adalah wajib diidghamkan. Bahagian = Terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Mislain Saghir (Kecil) 2. Mislain Kabir (Besar) 3. Mislain Mutlak

1.1 Mutamasilain Shaghir Makna = Huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Contoh = (Al-Baqarah : 60) Hukum = Wajib Idgham 1.2 Mutamasilain Kabir Makna = Huruf pertama dan kedua berbaris Hukum = Wajib Izhar Contoh = (Al-Baqarah : 131)

1.3 Makna Hukum

Mutamasilain Mutlak = Huruf pertama berbaris dan huruf yang kedua sukun. = Wajib Izhar

2. IDGHAM MUTAQARIBAIN Makna = Mutaqaribain bermaksud hampir. Iaitu pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya, atau salah satu daripada sifat dan makhrajnya, seperti : i. Berhampiran Makhraj dan Sifat Contoh : bertemu ii. Berhampiran Makhraj tidak Sifat Contoh : bertemu iii. Berhampiran Sifat tidak Makhraj Contoh : bertemu

Bahagian = Terbahagia kepada 3 bahagian : 1. Mutaqaribain Saghir (Kecil) 2. Mutaqaribain Kabir (Besar) 3. Mutaqaribain Mutlak

2.1 Mutaqaribain Shaghir Makna = Pertemuan dua huruf, pertama sukun dan kedua berbaris. Hukum = Izhar Contoh = (Al-Anfal : 48)

2.2 Mutaqaribain Kabir Makna = Pertemuan dua huruf, pertama dan kedua berbaris. Hukum = Wajib Izhar. Contoh = (Yusuf : 33) 2.3 Mutaqaribain Mutlak Makna = Pertemuan dua huruf, pertama berbaris dan kedua sukun. Hukum = Wajib Izhar. Contoh = (Yusuf : 10)

3. IDGHAM MUTAJANISAIN Makna = Mutajanisain bermaksud sejenis . Iaitu pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berlainan sifatnya seperti: o .. bertemu o bertemu Bahagian = Terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Mutajanisain Saghir (Kecil) 2. Mutajanisain Kabir (Besar) 3. Mutajanisain Mutlak

3.1

Mutajanisain Shaghir

Makna = Huruf pertama sukun dan kedua berbaris. Hukum = Wajib Izhar, Kecuali 6 tempat yang harus dibaca idgham, iaitu: 1. Huruf ba dan sesudahnya huruf mim, seperti 2. Huruf ta dan sesudahnya huruf dal, seperti 3. Huruf ta dan sesudahnya huruf tha, seperti 4. Huruf tha dan sesudahnya huruf dzal, seperti 5. Huruf dal dan setelahnya huruf ta, seperti 6. Huruf dzal dan sesudahnya huruf zha, seperti

Contoh

(AlHijr : 7)

3.2 Mutajanisain Kabir Makna = Kedua-dua hurufnya berbaris. Hukum = Wajib Izhar. Contoh = (Ali Imran : 7)

3.3 Mutajanisain Mutlak Makna = Huruf pertama berbaris dan kedua sukun. Hukum = Wajib Izhar. Contoh = (Yunus : 106) 4. IDGHAM MUTABAIDAIN Makna = Mutabaidain bermaksud pertermuan dua huruf yang keduaduanya berbeza dari segi sifat dan makhrajnya.