Anda di halaman 1dari 22
1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

DAFTAR KANDUNGAN

Perkara

Bahagian 1

Pendahuluan

Definisi Alat Bantu Mengajar

Matlamat ABM

Ciri-ciri Alat Bantu Mengajar (ABM)

Kesan Penggunaan ABM

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Bertutur

Kaitan Kemahiran Mendengar dan Kemahiran

Bertutur

Bahasa Arab Tahun Satu

Rancangan Pengajaran Harian

Kesimpulan

Rujukan

Bahagian 2

Lampiran

- Manual penggunaan CD

- Gambar Pokok

- Contoh Lembaran Kerja

- Contoh Kad Gambar

- Contoh Kad Huruf

- CD Tugasan dan ABM (Powerpoint)

Muka Surat

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

11

12

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Bahagian 1

Pendahuluan Dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru tidak dapat tidak mesti berkomunikasi dengan murid kerana melalui komunikasilah guru dapat menyampaikan pengajaran dan didikan. Dengan erti kata yang lain, pencapaian objektif pengajaran adalah bergantung kepada sejauh mana keberkesanan komunikasi guru dengan murid. Semakin baik komunikasi berlaku semakin banyak pula objektif pengajaran yang dapat di capai.Oleh sebab itu guru digesa supaya menggunakan alat-alat bantu mengajar terutama alat-alat yang menggunakan berbagai pancaindera seperti alat-alat yang menggunakan warna dan bentuk yang menarik, demikian juga alat-alat yang dapat didengar dan dirasa.Dengan jalan ini murid-murid dapat membina konsep-konsep dengan tepat. Selain dari itu mereka dapat mengaitkan konsep-konsep yang baru dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan dengan itu proses pembelajaran akan menjadi lebih terang dan bermakna.

Definisi Alat Bantu Mengajar Tidak ada satu takrifan yang khusus bagi menjelaskan maksud sebenar alat bantu mengajar . walau bagaimana pun, pada keseluruhannya ramai pendidik yang bersetuju bahawa penggunaan bahan bantu pengajaran dalam situasi pengajaran dan pembelajaran melibatkan penggunaan deria penglihatan dan pendengaran seseorang pelajar.

Atan Long (1982:174) berpendapat,bahan-bahan pengajaran dan alat bantu mengajar ada berbagai-bagai.Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku,carta atau slaid yang dipancarkan pada layer. Alat-alat yang menyokong penyampaian pembelajaran diberi nama Alat Bantu Mengajar.

Sebenarnya alat Bantu mengajar bukanlah merupakan sesuatu yang tersisih daripada proses pengajaran dan pembelajaran.Alat Bantu mengajar ialah satu bahagian yang padu dalam proses tersebut.Alat itu bertujuan menambah kelancaran perhubungan antara guru dengan pelajar dan sebaliknya,pelajar sesama pelajar dan membantu mempercepatkan proses pemahaman mereka (Noraziah Abd.Hamid,1981)

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Walau apa pun takrifan yang diberi,semua definisi diatas jelas menekankan bahawa alat bantu mengajar (ABM) merupakan benda atau alat yang digunakan bagi memudahkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu.alat bantu mengajar bolehlah di sifatkan sebagai sebarang alat atau bahan samada berbentuk bahan maujud,audio video atau audio visual yang digunakan semasa berlangsungnya aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Matlamat ABM Matlamat penggunaan ABM ialah untuk membantu memudahkan proses mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan penghubung antara pelajar dan guru,antara pelajar dengan pelajar dan setiap orang yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri Alat Bantu Mengajar (ABM) ABM yang baik digunakan tidak semestinya kerana harganya mahal.Malah satu ABM yang baik mungkin dihasilkan oleh guru sahaja,guru dan pelajar atau pelajar-pelajar dengan bimbingan guru dengan bahan bahan terpakai atau kos yang murah. Apa yang penting ,ianya mampu menyumbang kearah pencapaian objektif pengajaran. Antara ciri ABM yang baik ialah:

1- Isi kandungannya berguna dan penting kepada pelajar serta boleh menarik minat pelajar.

2-

Format dan corak persembahan boleh memberi kesan kepada organisasi dan susun atur aktiviti pelajar.

3-

Isi kandungan dan persembahannys sesuai dengan keadaan dan nilai semasa.

4-

Alat Bantu mengajar perlulah sederhana, mudah diguna dan mudah didapati.

5- Alat itu juga bersifat fleksibel iaitu boleh digunakan untuk lebih dari satu mata pelajaran.Contohnya,Bahasa Arab dan Ulum Syariyah. 6- Boleh dipindah dari satu tempat ke satu tempat dengan mudah tanpa

mendatangkan gangguan pada fungsinya yang asal.Ini bermakna alat itu perlulah tidak terlalu besar atau berat.

7-

Boleh diganti dengan senang dan murah jika berlaku kerosakan.

8-

Senang untuk disimpan dan tidak merbahaya.

9-

Boleh digunakan berkali-kali.

4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Menurut A.J. Romiszowki (1964:75) pula, media pengajaran yang sesuai harus mempunyai ciri-ciri seperti kesesuaian,kewibawaan atau kredibiliti dan kemaskini,aspek- aspek teknikal berkaitan dan dari segi ciri-ciri fizikal atau format.Kesesuaianbermaksud konsep mata pelajaran boleh diikuti oleh pelajar.Tajuk dan keterangan berkaitan dengan mata pelajaran. Perbendaharaan kata dan bahasa yang digunakan boleh difahami oleh pelajar samada individu atau kumpulan.Keterangan tentang isi pula perlulah tepat ,tidak membosankan malah mampu menarik imaginasi,minat dan perasaan.

Kesan Penggunaan ABM Manusia adalah makhluk yang istimewa,mereka dianugerahkan Allah kecerdasan yang membolehkannya belajar dan menyesuaikan diri dengan alam sekeliling.Menyedari hakikat ini maka dalam pengajaran, guru perlulah cuba melibatkan sebanyak mungkin pancaindera murid agar proses pembelajaran mereka dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang lebih positif untuk melibatkan lebih banyak pancaindera mereka ialah dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar. Untuk tujuan tersebut guru perlulah mengetahui beberapa pengalaman dalam proses pembelajaran supaya dapat menggunakan alat-alat tadi dengan berkesan dan menarik.

Satu kajian mendapati bahawa, seseorang guru yang sedang mengajar mungkin mengucapkan antara 100-200 perkataan dalam masa seminit.Persoalannya,sebanyak manakah perkataan-perkataan yang diucapkan itu dapat dicerap atau difahami oleh pelajar ? Hal ini bergantung penuh kepada kemampuan mereka mendengar dan menyerap apa yang didengar.Walau bagaimana pun,seorang pelajar yang mendengar dengan penuh perhatian mungkin hanya mampu mendengar antara 50-100 perkataan atau separuh dari ucapan guru.Penggunaan ABM mampu memberi kesan pengalaman yang lebih nyata berbanding hanya kata-kata yang diucapkan.Kadar kefahaman juga dapat ditingkatkan melalui pelbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan jelas diterap melalui penggunaan ABM .

5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kemahiran Mendengar Konsep Kemahiran Mendengar dalam pembelajaran bahasa ialah mendengar secara aktif terhadap apa yang di pelajar serta berusaha memahami sebutan dan maknanya dengan jelas. Proses pemahaman di kalangan kanak-kanak bermula daripada kemahiran mendengar pertuturan orang di sekitarnya. Kemudian kalimah-kalimah / bahasa itu akan mereka kuasai secara beransur-ansur dan seterusnya mengucapkan semula kalimah- kalimah tersebut menjadi pertuturan yang mereka fahami(Abdullah Hassan,1984:290). Dalam pengajaran bahasa Arab, kemahiran mendengar ini amat penting.Dengan kemahiran mendengar, pelajar dapat memahami sesuatu yang didengar dengar betul dan jelas.Kemampuan mendengar yang baik akan membantu mereka menghasilkan pertuturan yang baik. Proses pengajaran untuk mendapatkan kemahiran mendengar ini lazimnya melalui suara guru di dalam kelas. Dari aspek penggunaan alat bantu mengajar,kemahiran ini akan lebih berkesan dan afektif jika alatan seperti pita rakaman,slide video, persembahan powerpoint dan lain-lain digunakan.Melalui alat bantu ini, isi pengajaran seperti sebutan huruf, cara pengucapan kalimah,makhraj huruf dan sebagainya dapat disampaikan dengan pelbagai variasi.Suasana ini akan menarik perhatian serta minat pelajar untuk terus mengikuti dan menguasainya dengan mudah tanpa jemu.

Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur adalah punca segala kemahiran. Ia merupakan satu daripada aspek penting pengajaran Bahasa Malaysia di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia diperingkat sekolah rendah mahupun peringkat menengah (Hanapiah Sudin, 1982:1) Pendapat ini juga adalah sesuai di aplikasikan dalam pendidikan bahasa arab.Justeru itu, kemahiran bertutur ini mestilah dikuasai oleh pelajar sebelum kemahiran-kemahiran lain seperti membaca dan menulis diperolehi. Untuk membantu pengajaran bahasa dalam mencapai kemahiran bertutur di kalangan pelajar, guru boleh menggunakan alat-alat seperti tayangan slide , persembahan powerpoint, bahan-bahan bercetak, gambar-gambar menarik samada dalam bentuk nyata atau elektronik, video dan sebagainya.Melalui penggunaan alat-alat ini, berbagai akiviti untuk bertutur dapat dijalankan. Apa yang perlu di sini ialah kesediaan guru menentukan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar.

6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Dalam konteks pengajaran bahasa arab, kemahiran bertutur menjadi elemen penting.Setiap pelajar seharusnya diberi peluang dan galakan untuk bertutur sebebas mungkin di dalam kelas.Hal sebegini akan mendedahkan pelajar dengan persekitaran yang sihat untuk menguasai tatacara sebutan yang tepat dan pertuturan yang fasih. Sebabnya sebagaimana yang diketahui umum,sebutan kalimah bahasa arab amat bergantung kepada ketepatan makhraj huruf.Tanpa latihah yang cukup melalui kemahiran bertutur seperti melalui kaedah latih tubi,ulang ajuk dan sebagainya kefasihan berbahasa tidak akan dikuasai.

Kaitan Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur Seperti yang telah di nyatakan,kemampuan mendengar yang baik akan membantu seseorang menghasilkan pertuturan yang baik.Seorang kanak-kanak yang pekak seringkali didapati menghadapi masalah untuk bertutur.Ramai dari golongan ini yang lambat menguasai kemahiran bertutur jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal yang seusia mereka.Perkataan yang mereka sebut pula tidak tepat atau pelat.Ini membuktikan antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur amat berkait rapat dan mempengaruhi kebolehan individu menguasai kebolehan berbahasa.Mengikut kajian pakar pendidik,proses pembelajaran melalui tiga peringkat pengalaman iaitu;

1-

pengalaman verbal atau lisan

2-

pengalaman pengganti penglaman nyata

3-

pengalaman nyata.

Untuk memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah arab misalnya, guru terlebih dahulu memperdengarkan bunyi sebutan huruf dengan pelbagai cara melibatkan kemahiran mendengar - ini dianggap sebagai pengalaman verbal.Rupa bentuk huruf juga ditunjuk samada melalui kad imbasan atau alat visual berkaitan - langkah ini pula sebagai pengalaman pengganti pengalaman nyata.Para pelajar kemudiannya dilatih menyebut dengan betul intonasi dan makhraj huruf dengan kaedah ulang ajuk,hafazan,latih tubi dan sebagainya melibatkan kemahiran bertutur- sebagai pengalaman nyata.Disini dapat dilihat, dalam pengajaran bahasa wujud pertalian yang saling berkait antara penggunaan kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur.

7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pendidikan Bahasa Arab Tahun Satu Pendidikan Bahasa Arab Tahun satu diperkenalkan bersama program j-QAF bermula pada tahun 2006.Sesuai dengan matlamat pengajaran iaitu sebagai langkah pengenalan kepada bahasa Arab,sukatan pelajaran ini memberi penekanan kepada penguasaan perkara asas seperti berikut:

T a juk P e r t a ma

: M e ng e na l H u r uf

: Ucapan selamat.

" ف وﺮﺤﻟا ﺔﻘﯾﺪﺣ"

Tajuk Kedua

”ﻼﮭﺳو ﻼھا”

Tajuk Ketiga

: Taaruf

"فرﺎﻌﺘﻟا"

Tajuk Keempat

: Benda-benda Dalam Kelas "ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ "

Tajuk Kelima

: Peralatan Belajar"ﻢﻠﻌﺘﻟا تاوﺪﻟأ"

Tajuk Keenam

: Di sekolah

"ﺔﺳرﺪﻤﻟا"

Tajuk Ketujuh

: Keluarga Ku "ﻲﺗﺮﺳا "

Tajuk Kelapan

: Rumah ku "ﻲﺘﯿﺑ "

: Anggota Badan"ﻢﺴﺠﻟا ﺄﻀﻋا"

: Pakaian ku

Pada umumnya,akativiti pengajaran dan pembelajaran dilaksana dengan menggunakan tiga kemahiran asas berbahasa iaitu kemahiran mendengar,kemahiran membaca dan kemahiran bertutur.

Tajuk Kesembilan

Tajuk Kesepuluh

Untuk tugasan ini saya memilih tajuk pertama,iaitu "فوﺮﺤﻟا ﺔﻘﯾﺪﺣ" sebagai bahan pengajaran.Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang akan dibina adalah berdasarkan pengenalan kepada enam huruf hijiyyah tunggal iaitu و ن م ل ك ق . Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula akan dijalankan dengan mengadaptasi kaedah kemahiran mendengar dan bertutur .Kaedah ini dipilih kerana kesesuaiannya untuk dijadikan sebagai landasan asas dalam mempelajari bahasa.

8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rancangan Pengajaran Harian

ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺲﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺝﺯﻮﳕ

ﱀﺎﺻ ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ : ﻢﺳﻷﺍ

ياﺮﻛ ﻻاﻮﻛ ,ﮫﺟﺎﺿ ﺮﯿﺳﺎﻓ نﺄﺴﻐﺒﻛ ﮫﻟﻮﻜﺳ :

ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ

 

ﱃﻭﻷﺍ :

ﺔﻨﺴﻟﺍ

2009/02/22 :

ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

9.15 -8.15:

ﺖﻗﻮﻟﺍ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ :

ﺓﺩﺎﳌﺍ

(ﻙ ﻕ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ )

ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ:

ﻉﻮﺿﻮﳌﺍ

-ﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻑﺮﻌﺘﻳ ﺪﻗ :ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﳌﺍ

: ﱄﺍ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻜﻤﺘﻳ, ﺱﺭﺪﻟﺍ ﺮﺧﺁ ﰲ : ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘﻧ

. ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﻲﻠﻋ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍ : ﱃﻭﻷﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ

(ﻙ ﻕ ﻝ ﻡ ﻥ ﻭ ) ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﻖﻄﻧ :

ﱏﺎﺜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ

. ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﻦﻳﻮﻠﺗ : ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ

.ﺭﻮﺼﻟﺍ ﺐﺴﲝ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﻥﻮﻜﺘﻟ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺐﺗﺮﻳ : ﲑﻜﻔﺘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻬﻣ

ﻡﻼﻜﻟﺍﻭ ﻉﺎﻤﺘﺳﻷﺍ : ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﺮﺘﻟﺍ

9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻋﺍﻮﻘﻟﺍ :

ﻞﻣﺎﻜﺘﻟﺍﻭ ﻂﺑﺍﺮﺘﻟﺍ

ﺔﻳﻮﻳﻼﳌﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ : ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺩﺍﻮﳌﺎﺑ ﻂﺑﺮﻟﺍ

(ﺢﻣﺎﺴﺘﻟﺍﻭ ﻦﻳﺮﺧﻷﺍ ﻡﺍﺮﺘﺣﻸﺗ) ﻕﻼﳋﺍ : ﺔﻴﻣﻼﺳﻷﺍ ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ ﺱﺭﺪﻟﺍ ﻂﺑﺭ

ﺔﻇﻮﺤﻠﻣ

 

ﺔﻴﻤﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

 

ﺕﺎﻳﻮﺘﶈﺍ

ﺕﺍﻮﻄﳋﺍ

 

ﻡﺎﻣﺍ

ﻡﻼﺴﻟﺍ

ﻢﻠﻌﳌﺍ

ﻰﻘﻠﻳ

-

 

:ﺀﺎﻋﺪﻟﺍﻭ ﻡﻼﺴﻟﺍ

ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ

ﻢﻠﻌﳌﺍ

ﺠﺸﻳﻭ

,ﻞﺼﻔﻟﺍ

ﻚﺘﻤﻜﺣ

ﺎﻨﻴﻠﻋ

ﺢﺘﻓﺍ

ﻢﻬﻠﻟﺍ

(ﲔﺘﻘﻴﻗﺩ)

ﺮﻗﺍ .ﺎﻬﻨﻋ ﻥﻭﺩﺩﺮﻳ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ

 

ﻚﺘﺭ ﻦﺋﺍﺰﺧ ﻦﻣ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﺮﺸﻧﺍﻭ

 

.ﺎﻴﻋﺎﺀﺎﻋﺪﻟﺍ

 

(ﺍﺮﻟﺍ ﻢﺣﺭﺎﻳ

ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ

ﻦﻣ

ﺪﺣﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ

*

 
 

.ﻥﻮﻌﺑﺎﺘﻳ ﻯﺮﺧﻷﻭ ﺀﺎﻋﺪﻟﺍ ﺓﺀﺍﺮﻘﻟ

ﻂﻳﺮﺸﻟﺍ-

ﺭﺎﺠﻷﺍ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺮﻌﻳ -

   

:ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ

ﺪﻴﻬﻤﺘﻟﺍ

ﻞﺠﺴﳌﺍﻭ

 

.ﺎﻬﻨﻋ ﻥﻮﻠﻣﺎﺘﻳ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍﻭ

.ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﻑﻭﺮﳊﺎﺑ ﻮﺘﺭﺎﺠﻷﺍ

(ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 3)

(ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ)

.ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺑﺍﻮﺠﺘﺳﻷﺍ-

( ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ) . ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻦﻋ ﺔﺑﺍﻮﺠﺘﺳﻷﺍ -

ﻡﻮﻴﻟﺍ ﺱﺭﺪﻟﺍ ﻉﻮﺿﻮﳌﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺮﻛﺰﻳ -

 

ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﻮﻫﻭ

 

ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺕﺎﻗﺎﻄﺒﻟﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺮﻌﻳ -

 

ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺔﻗﺎﻄﺑ

ﱃﻭﻷﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ

 

.ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻣﺍ ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ

 

(ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻼﺴﳌﺍ)

(ﺔﻘﻴﻗﺩ 15)

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ

ﱃﺍ

ﻢﻠﻌﳌﺍ

ﻤﺴﻳ -

  ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ ﱃﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﻊ ﻤﺴﻳ -  
 

.ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻌﺑ ﺍﺪﺣﺍﻭ ﻑﻭﺮﳊﺍ

ﻖﻄﻨﻟ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ

ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ-

 

= ﻢﻠﻌﳌﺍ ﻖﻄﻧ ﺪﻌﺑ ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ

 

.ﺎﻳﺩﺮﻓﻭ ﺎﻳﻓﻭ ﺎﻴﻋﺎ

 

ﻑﻭﺮﳊﺍ

ﻖﻄﻧ

ﻢﻠﻌﳌﺍ

ﻤﺘﺴﻳ -

 

ﺔﻴﺋﺎﺠﳍﺍ ﻑﻭﺮﳊﺍ -

ﺎﺜﻟﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ

 

.ﺎﻴﺋﺍﻮﺸﻋ

  . ﺎﻴﺋﺍﻮﺸﻋ ( ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 10 )
  . ﺎﻴﺋﺍﻮﺸﻋ ( ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 10 )

(ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 10)

ﻉﺎﻤﺘﺳﻷ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -

ﻉﺎﻤﺘﺳﻷ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -
ﻉﺎﻤﺘﺳﻷ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -

ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ .ﻴﻟﺍ

ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ ﰒ . ﻪ ﻴﻟﺍ
ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ ﰒ . ﻪ ﻴﻟﺍ

,

ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ

ﻑﻭﺮﳊﺍ

ﺭﺎﺘﻴﻟ

 
 

.ﺕﺍﺮﻣ ﺓﺪﻋ ﺎﻫﺮﻛﺬﻳ,ﺪﻌﺑﻭ

ﻼﺴﳌﺍ -

ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ

ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ

ﻢﻠﻌﳌﺍ

ﺮﻌﻳ -

ﻑﻭﺮﺤﻠﻟ

ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ

ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ

ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺓﻮﻄﳋﺍ

ﻂﻳﺮﺸﻟﺍ/

ﰲ ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺎﻗﺎﻄﺑﻭ ﻑﻭﺮﺤﻠﻟ

 

ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺕﺎﻗﺎﻄﺑﻭ

(ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 12)

ﻞﺠﺴﳌﺍﻭ

 

.ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻣﺍ

(ﻋﻭﺮﻓﻭ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﻼﺴﳌﺍ)

ﻦﻛﺎﻣﻷ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -

ﻥﻮﻜﺘﻟ ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﻑﻭﺮﳊﺎﺑ ﺍﺮﻔﻟﺍ

ﻥﻮﻜﺘﻟ ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ ﻑﻭﺮﳊﺎﺑ ﻍ ﺍﺮﻔﻟﺍ  
 

ﺭﻮﺼﻠﻟ

ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ

ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ

 

.ﺔﺿﻭﺮﻌﳌﺍ

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

ﻖﻄﻨﻟ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ

ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -

  ﻖﻄﻨﻟ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -  
 

ﺩﺎﺭﺎﺑ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍﻭ

ﻑﻭﺮﳊﺍ

 

.ﺪﺣﺍﻭ ﺪﻌﺑ ﺍﺪﺣﺍﻭ

ﺓﺀﺍﺮﻘﻟ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -

 
 

.ﺎﻴﻋﺎﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍﻭ ﻑﻭﺮﳊﺍ

ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ

ﻢﺴﻗ ﺔﺘﺳ ﱃﺍ ﺬﻴﻣﻼﺗ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﻢﺴﻘﻳ-

ﺎﻗﺎﻄﺑﻭ ﻑﻭﺮﳊﺍﺓﺭﻮﺼﻟﺍ

ﺕﺍﻮﻄﳋﺍ

ﺎﻴﻋﺎ

ﻑﻭﺮﳊﺍ ﺕﺍﻮﺻﱃﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﻤﺴﻳ -

ي م ا س ص ق فر ن
ي م
ا س
ص
ق فر
ن
 

ﺑﺍﺮﻟﺍ

 

ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ

(ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 10)

ﻉﺎﻤﺘﺳﻷ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳ -

قر ت فا ش ف ة
قر
ت
فا ش
ف
ة

ﺔﻨﻴﻌﳌﺍ

ﻑﻭﺮﳊﺍ

ﺭﺎﺘ

,ﻴﻟﺍ

.ﻞﻛ ﺐﺘﻜﳌﺍ ﻥﻮﻔﺼﻠﻳﻭ

 
 

ﻑﻭﺮﳊﺍ

ﺕﺍﻮﺻﻷﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﻖﻄﻧ -

 

: ﻢﻴﻴﻘﺘﻟﺍ

ﺕﺍﻮﻄﳋﺍ

ﻦﻳﻮﻠﺘﻟ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳﻭ

ﺔﺳﺍﺮﻛ / ﺔﻴﻓﺎﻳﻷﺍ ﺔﻄﺸﻧﻷﺍ -

ﺲﻣﺎﳋﺍ

.ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺍﺮﻛ ﺎﻤﻛ ﻑﻭﺮﳊﺍ

 

ﻞﻤﻌﻟﺍ

(ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 10)

ﻼﺴﳌﺍ-

ﻢﻐﻨﺑ ﺪﻴﺸﻨﻟﺍ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﻤﺴﻳ -

 

:ﻷﺍ

ﺎﳋﺍ

ﻮﻳﺪﻔﻟﺎﺑ

ﻦﻣ ﻢﻠﻌﳌﺍ ﺐﻠﻄﻳﻭ

"

.."

 

ﻢﻐﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﻴﺎﻧﻷﺍ

(ﺕﺎﻘﻴﻗﺩ 3)

.ﺎﻌﻣ ﺪﻴﺸﻨﻟﺍ ﺒﻄﻳ ﻥﺍ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ

"

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Kesimpulan Setiap pembelajaran memerlukan rangsangan dan kecerdasan fikiran.Untuk merangsang murid,guru harus mencuba untuk melibatkan sebanyak mungkin pancaindera murid dengan menggunakan alat-alat bantu mengajar.Supaya matlamatnya tercapai, guru perlulah pula mengetahui jenis-jenis alat bantu mengajar dan bagimana pula cara-cara hendak menyedia dan menggunakannya.Alat-alat bantu yang berguna dan berkesan ialah alat-alat yang mudah disediakan dan menarik minat murid.Alat alat yang complicated dan sophisticated , walaupun kebanyakannya lebih menarik,tetapi tidak akan bermakna jika penggunaannya amat terbatas.Oleh itu guru tidak seharusnya memikirkan masalah kewangan dan sebagainya semasa hendak menyediakan alat-alat bantu mengajar. Apa yang penting bahan itu mudah disediakan dan mudah pula menggunakannya sementara kesannya sangat besar kepada murid.

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Rujukan

Abdullah Hassan (1984), Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysiia, Kuala Lumpur:Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Atan Long (1982),Pedagogi Kaedah Am Mengajar, Petaling Jaya :Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Dr.Ismail Abas,Fadzilah Mustafa,Abu Hisham Yusof ( 2007). Pengenalan Pendidikan Islam, Seri Kembangan : Meteor Doc.Sdn.Bhd.

Hanapian Sudin (1982),Pengajaran Pembelajaran Lisan, Kuala Lumpur : Utusan Publications

Noraziah Abd.Hamid (1981), Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa, Kertas Kerja Seminar Perguruan pada 28-30 disember,1981 di Universiti Malaya.

Mat Nor Hussin & Ab.Rahman Ab.Rashid (1990). Alat Bantu Mengajar

Dalam

Pengajaran Bahasa, Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Romiszowski,A.J. (1964),The Selection and Use of Instructional Media, London : Kogan Page

Ustaz Zawawi bin Ismail,Ustaz Mohd Abdul Nasir bin Abdul Latif, Ustaz Wan Nordin bin Wan Abdullah (2007). Pengenalan Pendidikan Bahasa Arab. , Seri Kembangan : Meteor Doc.Sdn.Bhd.

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Manual Penggunaan CD

Untuk menggunakan CD ABM persembahan Pwrpoint ini sila ikuti langkah berikut:

- Masukkan CD ke dalam pemacu CD-Rome dan jalankan.

- Pilih fail bertajuk huruf11.

dan jalankan. - Pilih fail bertajuk “ huruf11 ” . Paparan seperti di bawah akan muncul

Paparan seperti di bawah akan muncul

“ huruf11 ” . Paparan seperti di bawah akan muncul (Slid 1-Persembahan untuk Set Induksi) Sila
“ huruf11 ” . Paparan seperti di bawah akan muncul (Slid 1-Persembahan untuk Set Induksi) Sila

(Slid 1-Persembahan untuk Set Induksi)

Sila klik pada paparan untuk ke slid seterusnya

Slid 2-Set Induksi

pada paparan untuk ke slid seterusnya Slid 2-Set Induksi Slid 3- untuk aktiviti langkah 1-4 -

Slid 3- untuk aktiviti langkah 1-4

- Sila klik pada mana-mana bahagian untuk dapatkana paparan huruf satu persatu berserta bunyi sebutannya.

- Klik pada huruf berkenaan untuk melihat contoh perkataan yang bermula dengan huruf tersebut berserta sebutan huruf dan perkataan satu persatu.

Akhir sekali klik pada perkataan nasyid untuk persembahan penutup

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

LEMBARAN KERJA NAMA :
LEMBARAN KERJA
NAMA
:

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Contoh Kad

Contoh Kad 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Contoh Kad 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Contoh Kad 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Contoh Kad 18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com