Anda di halaman 1dari 16

ABSTRAK Al-Quran pada asalnya ditulis atas arahan Sayyidina Uthman r.a.

yang menjadi Khalifah Ketiga ketika itu. Al-Quran peringkat awal ditulis dalam bahasa Quraisy. Ianya terkenal dengan istilah Rasm Uthmani. Penulisan Rasm Uthmani diusahakan kerana telah terjadi banyak peselisihan tentang pembacaan al-Quran. Satu elemen penting dalam perkembangan itu ialah bertambahnya orang Ajam. Berlaku kesukaran membaca al-Quran kerana tiada dhobt untuk membantu mereka. Maklum tentang pemasalahan tersebut Sayyidina Uthman r.a. cuba mengatasinya. Perbezaan dari aspek dialek dan pengaruh budaya setempat diatasi dengan Rasm Uthmani.. Penulisannya mengambilkira penurunan al-Quran dalam tujuh ahruf. Hanya Rasm Uthmani yang memenuhi keperluan membaca al-Quran semua qiraat tanpa kecuali. 1.0 PENDAHULUAN Al-Quran yang ditulis mengikut Rasm Uthmani adalah al-Quran yang disepakati dan diterima umum sebagai yang paling sahih. Mashaf al-Quran mengikut Rasm ini ditulis sesuai dengan bacaan Hafs an Asim. Lebih 85% umat Islam di seluruh dunia membaca al-Quran Hafs an Asim. Al-Quran sejak dari zaman Sayyidina Uthman bin Affan r.a. ditulis dengan Rasm Uthmani. Ianya disandarkan kepada Khalifah Uthman r.a. Semua bacaan qiraat menggunakan alQuran yang sama walaupun diusahakan secara khusus al-Quran yang lain untuk qiraat-qiraat yang tertentu. Secara spesifiknya al-Quran Rasm Uthmani boleh dibaca oleh semua bacaan qiraat. Ini bermakna Rasm Uthmani menepati hukum bacaan Qiraat Asara. 2.0 RASM UTHMANI DAN KELEBIHANNYA Banyak perbincangan mengenai penulisan al-Quran dalam Rasm Uthmani. Jika kita menyingkap sejarah penulisan al-Quran dari zaman Rasulullah s.a.w. hingga zaman Sayyidina Uthman r.a. kita dapati penulis-penulis wahyu yang terlibat masih bersama Sayyidina Uthman r.a. semasa alQuran ditulis secara standard yang dinamakan Rasm Uthmani. Sejarah merakamkan bahawa semua bentuk tulisan al-Quran dimusnahkan. Hanya yang diusahakan oleh Sayyidina Uthman sahaja yang dikekalkan, dipelihara dan dillestarikan hingga ke hari ini. Usaha ini sesuai dengan firman Allah:


Maksudnya: Sesunguhnya Kamilah (Allah) yang menurunkan al-Quran dan Kamilah (Allah) yang memeliharanya. (al-Hjr 15:9) Rasm Uthmani ialah sistem penulisan al-Quran mengikut yang disepakati di zaman Sayyidina Uthman r.a. Prosesnya dengan pengumpulan dan penulisan kalimah-kalimah al-Quran yang terdapat pada mashaf-mashaf yang ditulis oleh para sahabat sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Uthman Bin Affan r.a. Kaedah ini dinamakan Rasm Uthmani kerana pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman Bin Affan r.a. ayat-ayat al-Quran ditulis dan dihimpunkan secara khusus seperti mashaf yang ada pada hari ini. Pengumpulan al-

Quran dan penulisannya yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. adalah berdasarkan tulisan orang Quraisy. Demi memelihara bacaan al-Quran yang tepat hanya al-Quran Rasm Uthmani sahaja yang difatwakan sebagai yang sahih. Membaca al-Quran yang bertulis dengan Rasm Uthmani memenuhi rukun membaca al-Quran. Terdapat beberapa keunggulan Rasm Utmani. Antaranya: 2.1 Mengikut Sunnah Rasulullah s.a.w. Al-Quran diterima Rasulullah s.a.w. secara langsung daripada malaikat Jibril a.s. Rasulullah s.a.w pula memperdengarkannya kepada sahabat untuk dihafal. Pada masa yang sama Rasulullah s.a.w. memerintahkan sahabat yang mahir menulis untuk mencatatkan wahyu dalam bentuk tulisan. Baginda memberi arahan spespik mengenai cara menulisnya. Apabila Rasm Uthmani direalisasikan Sayyidina Uthman r.a. mengekalkan kaedah yang telah dimulakan oleh Rsulullah s.a.w. Ini bermakna Sayyidina Uthman r.a mengekalkan sunnah Rasulullah s.a.w. 2.2 Menepati Semakan Terakhir Diriwayatkan bahawa Zaid bin Thabit r.a. hadir sama semasa Rasulullah s.a.w. dan malaikat Jibril a.s. membuat semakan terakhir al-Quran yang telah diturunkan hampir 23 tahun lamanya. Pada semakan terakhir itulah Al-Quran disusun dari al-Fatihah hingga ke an-Nas. Justeru itu Zaid bin Thabit r.a. menjadi orang yang paling layak mempengerusikan jawatankuasa pengumpulan dan penulisan al-Quran. 2.3 Berdasarkan Kepada Riwayat Mutawatir Jumlah sahabat yang menghafal al-Quran sangatlah ramai. Ini bermakna ramai sahabat yang boleh menjadi guru al-Quran. Kerana itu penulisan al-Quran Rasm Uthmani adalah berdasarkan riwayat yang mutawatir. 2.4 Menepati Tujuh Ahruf Al-Quran Ulama mengambil kata sepakat bahawa Rasm Uthmani mengambil kira tujuh ahruf dan bacaan Al-Quran. (Lihat para 5.0). 2.5 Memenuhi Keperluan Rukun Bacaan Al-Quran Bahawa hanya Rasm Uthmani sahaja yang dianggap sahih untuk dibaca dengan betul. Selain sanadnya sampai kepada Rasulullah s.a.w., membaca al-Quran hendaklah berlahjah Arab dan akhirnya membaca al-Quran hendaklah menggunakan Rasm Uthmani. 3.0 SEJARAH RINGKAS PENULISAN RASM UTHMANI

Pada awalnya Rasm Uthmani adalah tulisan tanpa harakat dan tanpa baris. Bahasa Quraisy yang digunakan sesuai dengan umat Islam peringkat awal ketika itu. Walau bagaimanapun Al-Quran tanpa dhobt tersebut menimbulkan keberagaman pembacaan. Gambar 3.1 hingga Gambar 3.3 yang berikut menceritakan kesukaran membaca al-Quran bagi orang Ajam tanpa berlatarbelakangkan Bahasa Arab.

Gambar 3.1:Tulisan Kuffah kurun ke-7 tanpa harakat dan dhobt. Al-Quran Rasm Uthmani Surah Al-ARaf 7:86 - 87.

Manuskrip kurun ke-9 H

Manuskrip Samarkand di Tashkent. Dpercayai antara yang tertua sewaktu pemerintahan Sayyidina Uthman bin 'Affan r.a.

Al-Quran dalam khat Hijazi. Kurun ke-7M.

Al-Quran waktu kegemilangan Andalusia

4.0

USLUB PENULISAN RASM UTHMANI

Rasm Uthmani direalisasikan pada zaman Saiyyidina Uthman r.a. menjadi Khalifah ketiga. Hakikat keadaan ketika itu memerlukan al-Quran yang tunggal. Dialek, tahap kemahiran dan penghayatan al-Quran semakin banyak perbezaan kerana umat Islam semakin ramai. Kawasan takluk Islam juga semakin meluas. Al-Quran pada asalnya dihafal. Selain dari qiraat yang membezakan bacaan, ramai umat Islam yang membaca al-Quran terlalu berbeza antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kerana itu Sayyidina Uthman r.a. mengambil inisiatif untuk menulis al-Quran dalam usaha untuk menyatukan umat Islam. Al-Quran Rasm Uthmani adalah usaha awal ke arah itu. Umat Islam berpecah belah dari segi pembacaan al-Quran. Sudah tentu

wujud perbezaan dari segi interaksi mereka dengan al-Quran. Tindakan mereka juga berbeza. Sahabat-sabahat yang dekat dengan Rasulullah s.a.w. yang tepat bacaannya kerana mereka bertalaqqi dan bermusayafahah dengan baginda. Sejarah merakamkan bahawa ada sahabat yang membaca al-Quran berbeza dengan sahabat yang lain. Oleh kerana Rasulullah s.a.w. masih boleh dirujuk ketika itu maka tidak timbul sebarang perbalahan antara mereka. Pada zaman Sayyidina Uthman r.a. keadaan sudah berbeza. Perbezaan membaca al-Quran tidak dapat diperbetulkan kecuali ada sesuatu yang mengembalikan mereka untuk bersatu. Sayyidina Uthman r.a. memilih untuk menulis al-Quran dengan satu Rasm sahaja. Suatu standard yang tiada tolok bandingnya. Kaedah penulisan Rasm Uthmani banyak yang tidak menepati lafaz bacaan. Kalimah-kalimah yang ditulis meliputi al-hazaf, al-ziadah, al-hamzah, al-ibdal, al-wasl wa al-fasl dan ma fih qiraatan (dua wajah). Jadual 5.1 di bawah menggambarkan keadaan-keadaan tersebut.

Kaedah Al-Hazaf Al-Ziadah Al-Ithbat

Rasm Uthmani

Catatan Dihazaf alif pada huruf ain Ziadah huruf selepas hamzah Huruf lam digandingkan kepada kalimah selepasnya Penulisan hamzah di awal kalimah Hamzah di pertengahan kalimah Hamzah di akhir kalimah Hamzah yang kedua diibdalkan menjadi alif Huruf fa disambungkan kepada kalimah selepasnya Kalimah mim alif dipisahkan dari kalimah sebelumnya

Al-Hamzah Awal kalimah , ,

, Pertengahan kalimah Hujung kalimah , ,

Al-Ibdal Al-Wasl Al-Fasl

Jadual 5.1: Kaedah penulisan Rasm Uthmani 5.0 TUJUH AHRUF Rasm Uthmani mengambil kira tujuh ahruf seperti yang disabdakan Rasulullah s.a.w.

................ ...........

Maksudnya: Dari Umar bin al-Khattab r.a. katanya: Saya mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah al-Furqan di masa hidup Rasulullah s.a.w. Saya mendengarkan bacaannya dan kebetulan dia membaca menurut beberapa huruf yang tidak dibacakan Rasulullah s.a.w. kepada saya. Hampir saya menyerangnya ketika dia sedang solat. Tetapi saya dapat menyabarkan diri sampai dia memberi salam. Lalu saya tarik dia dengan merentapnya dan mengatakan: Siapakah yang membacakan kepada engkau surah yang saya dengar engkau membacanya? Dia menjawab: Rasulullah s.a.w. yang membacakan kepada saya. Kata saya: Engkau dusta. Baginda membaca kepada saya berlainan dari yang engkau baca itu. Lalu saya menariknya kepada Rasulullah s.a.w. dan mengatakan kepada baginda: Sesungguhnya saya mendengar orang ini membaca surah al-Furqan berlainan dari yang engkau bacakan kepada saya. Kata Nabi: Lepaskan dia! Bacalah hai Hisyam!Lalu dibacanya menurut bacaan yang saya dengar tadi. Rasulullah s.a.w. berkata: Begitulah ayat itu diturunkan. Kemudian baginda berkata: Bacalah, hai Umar! Lalu saya membaca menurut bacaan yang dibacakan oleh baginda kepada saya. Nabi berkata: Begitulah ayat itu diturunkan! Sesungguhnya al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf. Maka bacalah mana yang mudah antaranya! (HR Bukhari 2025). Sayyidina Umar r.a. dan Hisyam membaca surah yang sama tetapi dengan bacaan yang berlainan. Walaupun tidak ada petunjuk secara pasti tetapi seolah-olah terdapat perbezaan qiraat. Oleh kerana Rasulullah s.a.w. masih hidup, perselisihan bacaan itu diharmonikan, diterima dan tidak menimbulkan perbezaan yang membawa petaka kepada umat. Hadith ini juga membuktikan bahawa pada zaman Rasulullah s.a.w. lagi sudah wujud wajah-wajah pembacaan al-Quran yang berbeza. Banyak pandangan ulama mengenai tujuh ahruf. 5.1 Ramai yang berpendapat mengenai perkara ini tetapi berbeza senarai bahasa yang dimaksudkan. Antaranya pendapat al-Hatim yang menyatakan al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy, Huzail, Tamim, Azad, Rabiah, Hawazin dan Saad bin Bakar. Tujuh bahasa yang berlainan dan bertaburan dalam al-Quran. Walaupun dimaklumi bahawa al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy namun bahasa-bahasa Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamin atau Yaman terdapat dalam al-Quran. Bahasa-bahasa itu bertaburan dalam al-Quran dan bukan mengenai satu-satu kalimah sahaja. 5.3 Tujuh wajah. Ada pendapat mengatakan bahawa tujuh ahruf adalah berkaitan dengan amr, nahyu, halal, haram, muhkam, mutasyabih dan amsal. 5.4 Tujuh macam hal yang terjadinya khilaf. Terdapat tujuh macam khilaf yang meliputi:

5.2

5.4.1

Ikhtilaf asma iaitu kata-kata yang berbentuk mufrad dan muzakkarseperti tasniah, jamak dan tanis. Contohnya

Kalimah yang berbentuk jamak dibaca mufrad 5.4.2

oleh Ibn Kathir

al-Maarij 70:32

Ikhtilaf irab. Ianya menunjukkan harakat akhir yang berlainan mengikut bahasa yang berlainan. Contohnya

dibaca


dengan tanwin dhommah

al-Baqarah 2:37

Ibn Kathir membaca 5.4.3 Ikhtilaf tasrif. Contohnya


Syubah membaca

Ali Imran 3:15

dengan

5.4.4

Ikhtilaf taqdim dan takhir. Contohnya


Qiraat Hamzah dan Kisaie membaca

Ali Imran 3:195

Susunannya terbalik.

5.4.5

Ikhtilaf ibdal. Ianya melibatkan penggantian huruf dengan huruf atau lafaz dengan lafaz. Contohnya

dibaca

oleh Hamzah, al-Kisaie dan Khalaf.


al-Hujurat 49:6

Hamzah, Al-Kisaie dan Khalaf membaca dengan


5.4.6

seperti
9:100) juga dibaca

Ikhtilaf ziadah atau hazaf. Dalam keadaan tertentu berlaku hazaf min hazaf min seperti pada ( at-Taubah

dengan ziadah min seperti pada

( at-Tolaq 65:11).

5.4.7

Ikhtilaf lahjah. Dalam keadaan ini bacaan mungkin ditafhim atau ditaghliz, ditashil, imalah atau taqlil. Contohnya kalimah


5.5

dibaca sama ada imalah atau taqlil.

(as-Syuara 26:48)

Tujuh yang membawa erti kesempurnaan. Dalam era itu tujuh dianggap sinonim dengan banyak. Tujuh ahruf menjadi lambang kepada maksud itu. Tujuh yang menandakan sempurna.

5.6

Tujuh ahruf yang merujuk kepada tujuh qiraat. Terdapat banyak perbezaan membaca al-Quran. Pada masa Rasulullah s.a.w. sendiri sudah wujud perbezaan itu. Kepada sahabat, apapun bacaan yang diajar oleh Rasulullah s.a.w. adalah seperti ianya diturunkan. Mereka semua mengambil sanad daripada Rasulullah s.a.w. Bilangan qiraat yang masyhur ialah saba. Banyak juga qiraat yang syaz tetapi kesemuanya ditolak. Yang diterima ialah yang bersifat mutawatirah. Setelah meneliti hadith tentang tujuh ahruf, Imam Ibnu Jazari membuat rumusan yang berikut.

5.7

Berkaitan dengan perubahan baris tetapi tidak pada huruf, makna dan bentuk tulisan.


dibaca kasrah.

Nafi, Ibn Kathir, Abu Amr, Al-Kisaie, Yaaqub dan Khalaf membaca iaitu dengan sin

al-Humazah 104:3

5.8

Berubah pada baris dan makna sahaja tetapi tidak pada huruf dan bentuk tulisan. Sila rujuk 5.4.2. mengenai perkara yang berkaitan

5.9

Berubah pada huruf dan makna sahaja tetapi tidak pada baris dan bentuk tulisan.

Yunos 10:30

Hamzah, al-Kisaie dan Khalaf membaca

5.10

Berubah pada huruf dan bentuk tulisan sahaja tetap tidak pada makna dan baris.


Hamzah pula membaca sod dengan isymam.

al-Fatihah 1:6

Qunbul an Ibn Kathir dan Ruwais an Yaaqub membaca sod dengan sin

5.11

Berubah pada huruf, baris dan bentuk tulisan sahaja tetapi tidak pada makna. Rujuk para 8.

5.12

Berubah pada takdim dan takir. Rujuk para 5.4.4.

5.13

Pertambahan dan pengurangan huruf.

Rujuk para 8.0. Perbincangan mengenai maksud sebenar tujuh ahruf terlalu panjang. Secara ringkasnya ramai ulama yang menyimpulkan bahawa Rasm Uthmani perlu diberi kedudukan utama keranabertepatan dengan wajah qiraat yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat-shabatnya. Pendapat jumhur ulama ialah tujuh bahasa yang berbeza ungkapannya tetapi membawa makna yang sama. Penulisan al-Quran menggunakan Rasm Uthmani mengambilkira semua tujuh ahruf. Lain-lain rasm tidak dapat menyempurnakan maksud tujuh ahruf seperti dalam maksud hadith di atas. Tujuh ahruf adalah hikmah anugerah Allah. 5.14 5.15 5.16 Ketujuh-tujuhnya menjadi benteng untuk memelihara al-Quran. Memudahkan semua orang Islam tanpa mengira bangsa dan loghat. Rasm Uthmani yang berdasarkan bahasa Quraisy menyatukan seluruh umat Islam dengan al-Quran menjadi lambang penyatuan itu. 6.0 DEFINISI QIRAAT

Qiraat adalah perbincangan tentang kalimah-kalimah al-Quran dan keadaan kalimah tersebut dari segi panjang dan pendeknya, farasynya dan berbagai lagi. (Jusoh, M.R. 2001). Menurut AlQattan, M.K. (2001) qiraat ialah salah satu mazhab pengucapan al-Quran yang dipilih oleh seseorang imam qurra yang membezakannya dengan mazhab bacaan yang lain. Ibrahim M.Y. (1992) pula menyatakan bahawa qiraat adalah bidang ilmu yang membincangkan mengenai caracara melafazkan al-Quran dan segala perbezaan yang menyusulinya. Walau apapun yang dibicarakan mengenai qiraat ianya mestilah memenuhi tiga syarat penting. (Subhi As-Saleh, S. 2004). Pertama, memenuhi mashaf al-Quran Rasm Uthmani. Kedua, memenuhi sistem bahasa Arab. Ketiga, benar isnadnya hingga kepada Rasulullah s.a.w. Secara umumnya qiraat adalah berkaitan dengan al-Quran dan kaedah membacanya dengan berbagai wajah yang melibatkan hal-hal seperti naql, tashil, ibdal, imalah, taqlil, taghliz, silah, idgham dan farasy. 7.0 RASM UTHMANI DAN QIRAAT Situasi umat Islam pada zaman Sayyidina Uthmani r.a. agak gawat. Sejak Sayyidina Umar dibunuh umat Islam mula mencambah perbezaan. Al-Quran yang merupakan wahyu yang selalu dikongsi oleh para sahabat dengan Rasulullah s.a.w. perlu dipelihara dengan rapi. Namun begitu berlaku banyak perbezaan dari segi bacaan. Di antara para sahabat ada yang tidak menghafal alQuran kesemuanya dan ada yang menghafaz semuannya dari Rasulullah s.a.w. Perkara yang sama juga berlaku pada huruf Qiraat. Ini kerana semasa wahyu dturunkan tidak semua sahabat

yang sama hadir. Sabahat yang tidak hadir mendengar wahyu itu pada waktu lain dari sahabat yang mendengar dan sudah menghafalnya. Begitulah yang terjadi antara Sayyidina Umar dan Hisyam bin Hakam. Mereka menghafal apa yang diperdengarkan kepada mereka oleh Rasulullah s.a.w. Pada waktu yang lain sahabat lain pula yang mendengar wahyu yang baru diturunkan. Perbezaan yang berdasarkan tujuh ahruf membuka ruang kepada perbezaan pendapat. Rasulullah s.a.w. memberi peluang kepada sahabat-sahabat memilih kaedah bacaan yang paling sesuai dengan fitrah mereka. Tujuh ahruf itu membebaskan mereka memilih kaedah yang paling mudah. Apabila al-Quran hendak dibukukan ramai penghafal-penghafalnya yang dirujuk. Sahabat yang paling sahih catatan al-Qurannya ialah Zaid bin Thabit r.a. Oleh kerana itu Rasm Uthmani banyak bersandarkan kepada catatan beliau. Melihat kepada banyaknya perbezaan pendapat mengenai tujuh ahruf tentulah jawatankuasa penulisan al-Quran mengambilkira kesemuanya. Perbezaan qiraat pula ketara antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Kesemuanya ini perlu diharmonikan dalam satu mashaf sahaja. Beberapa formula ditetapkan untuk menepati tujuh ahruf dan pada masa yang sama meraikan qiraat iaitu qiraat sepuluh. Semua aspek tujuh ahruf seperti yang dibincangkan dalam para 5.0 tidak dikecualikan dalam penulisan Rasm Uthmani. Semua bacaan qiraat boleh menggunakan al-Quran Rasm Uthmani. Walau bagaimanapun berlaku khilaf di bahagian-bahagian tertentu seperti dibincangkan dalam para 6.0. Kerana itu untuk mempelajari qiraat perlu mempelajari uslubnya. Farasy huruf umpamanya hanya diketahui melalui penerangan guru. Qiraat tidak boleh dipelajari tanpa guru. Terlalu banyak yang perlu diketahui sebelum dapat membaca al-Quran dengan betul mengikut qiraat. Selain daripada teori yang banyak, mempelajari qiraat perlukan minda yang tajam untuk mengingat dan memahami turuqnya. Setengah farasy huruf perlu dihafal dan diingat kerana kadang-kadang farasy itu berlaku dalam satu surah sahaja tetapi tidak berlaku dalam surah yag lain. Sesuai dengan mujizatnya al-Quran sesuai dengan semua qiraat. Yang perlu dilakukan hanyalah mengingat usul. Setiap qiraat ada kelainan yang unik untuk qiraat itu sahaja. Ada masanya khilaf itu berlaku juga pada qiraat yang lain. Pada keadaan lain khilaf yang sama diberi olahan lain. Umpamanya fathah yang menjadi imalah atau taqlil, naql yang boleh disaktahkan. 8.0 RASM UTHMANI MERAIKAN QIRAAT SEPULUH Mashaf al-Quran Rasm Uthmani mengekalkan kelangsungan meraikan qiraat sepuluh. Penulisan Rasm Uthmani memberi perhatian yang universal mengenai perbezaan-perbezaan bacaan antara berbagai qiraat. Kalimah-kalimah yang dikira khilaf ditulis dengan kalimah yang lestari. Dengan demikian khilaf yang berlaku diberi perhatian supaya boleh dibaca oleh semua qiraat. Ayat-ayat di bawah memberi gambaran sebahagian daripada besarnya peranan Rasm Uthmani bagi mengekal dan meraikan qiraat sepuluh. 8.1 Ibn kathir, As-Susi dan Yaaqub membaca dengan sukun ra kasrah

secara ikhtilas.

. Ad-Duri membaca ra berbaris

Yang lain membaca seperti Hafs.


an-Nisa 4:153

8.2

Nafi, Ibn Kathir, Ibn Amir dan Abu Jaafar membaca dengan menghazaf wau . Abu Amr dan Yaaqub membaca lam dengan fathah . Yang lain seperti Hafs.

membaca

. Hisham,

al-Maidah 5:53

8.3

As-Susi membaca dengan mengidgham lam bertemu lam

al-Kisaie dan Yaaqub membaca qaf dengan isymam. Yang lain seperti Hafs.

al-Baqarah 2:11

8.4 pula

Warsy dan as-Susi membaca dengan mengibdalkan hamzah membaca dengan mengubah kedudukan ta

Abu Jaafar lam

.Yang ditasydidkan

sementara

lain membaca seperti Hafs.


an-Nur 24:22 8.5 Qalun, Ibn Amir dan Abu Jaafar membaca

Kisaie dan Khalaf membaca sod dengan imalah. Yang lain membaca seperti Hafs.

. Wau pula disakinkan.

dengan mengidhal alif fathah

Warsy membaca sod dengan taqlil. Hamzah, al-


9.0 TALAQQI DAN MUSYAFAHAH

al-Baqarah 2:132

Setelah meneliti perbincangan mengenai tujuh ahruf dan Rasm Uthmani kita dapati bahawa mempelajari al-Quran perlukan guru yang mahir. Bertalaqqi dan bermusyafahah adalah wajib kerana Rasm Uthmani bukan berdasarkan lafaz yang umum. Oleh kerana Rasm Uthmani menyalahi lafaz maka hanya guru sahaja yang mampu mengajar dengan betul kaedah membaca sesuatu kalimah. Mereka yang mempelajari al-Quran hendaklah banyak bersabar demi menerapkan segala keperluan untuk menjadi pembaca yang baik. Antaranya dapat membezakan makhraj huruf, sifat huruf, hukum hakam tajwid, wakaf dan iftida. Tidak ada jalan pintas untuk menguasai al-Quran melainkan usaha yang istiqamah dan penuh sabar. Mempelajari al-Quran tidak boleh berhenti dengan seorang guru sahaja. Banyak ilmu yang jarang tersingkap pada seseorang guru. Setiap guru memiliki kelebihan yang tidak ada pada guru yang lain. Dalam pencarian itu kita belajar, mengambil segala kebaikan ilmu, memanfaatkannya kepada orang lain dan mentarbiahkan al-Quran kepada khalayak umum. Talaqqi dan musyafahah menemukan kita dengan guru yang berbagai. Dari mereka kita mempelajari gerak mulut dan bibir, intonasi huruf dan suara. Hanya dengan talaqqi kesempurnaan membaca al-Quran Rasm Uthmani dapat direalisasikan. Contoh ayat yang dibaca dengan pelbagai qiraat:

Yusof 12:19


Yusof 12:37 Nota: Semua kalimah yang bergaris adalah khilaf sama ada satu qiraat atau beberapa qiraat. 10. KESIMPULAM

Penelitian mengenai tujuh ahruf dan qiraat sepuluh membawa kita kepada suatu rumusan bahawa dalam Rasm Uthmani tersimpul semua aspek tujuh ahruf dan merangkumkan semua aspek qiraat sepuluh. Ijmak sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Uthman merealisasikan al-Quran yang standard. Sifatnya agung, lestari dan terpelihara hingga hari Qiamat. Tujuh ahruf dan qiraat sepuluh saling melengkapi. Semuanya embedded (tersimpul) dalam satu naskhah yang autentik sepanjang zaman. 10.0 IKTIBAR

Rasulullah s.a.w. telah meninggalkan pesannya, Aku tinggalkan kepada antum dua perkara iaitu al-Quran dan sunnahku. Pembukuan al-Quran yang diusahakan oleh Sayyidina Uthman r.a. disepakati sebagai al-Quran yang autentik. Walaupun ramai Orientalis mempertikaikan kesahihannya, orang Islam tidak ragu-ragu beriman dengannya. Al-Quran menjadi pandauan bahawa apabila umat Islam berselisih dalam apa jua perkara yang perlu dirujuk ialah al-Quran kerana ianya kalam Allah dan telah diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w. Hanya al-Quran Rasm Uthmani sahaja yang diperakukan untuk tujuan itu. 11.0 PENUTUP

Rasm Uthmani telah dapat menyelamatkan banyak perkara. Umat Islam bersatu kerana mereka membaca al-Quran yang satu. Perpecahan di kalangan Muslim dapat dihindarkan daripada terlalu banyak perbezaan membaca al-Quran sehingga menimbulkan ketegangan. Ternyata semua qiraat boleh membaca mashaf al-Quran yang sama sejak dari zaman Sayyidina Uthman r.a. Rasm Uthmani memenuhi syarat sanad hingga kepada Rasulullah s.a.w., bersandarkan lahjah dan bahasa Quraisy dan memenuhi rukun membaca al-Quran. Hanya al-Quran Rasm Uthmani sahaja yang diperakui menepati bacaan semua qiraat. Lain-lain rasm penulisan al-Quran menimbulkan kecelaruan dalam membaca al-Quran. Sesungguhnya Rasm Uthmani berjaya memelihara alQuran. Sifatnya yang autentik seperti yang dijamin oleh Allah S.W.T.

12.0

RUJUKAN

Basmeh, A. (2000). Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Kuala Lumpur:Darul Fikir http://www.scribd.com/doc/19207054/Penulisa Rasm Uthmani. Capaian pada 28 Oktober 2012 Abu Mardhiyah. (2007). Tajwid Al-Quran. Jilid 1 dan 2. Gombak:Al-Jenderaki Enterprise. Ahmad, M.Y. (2004). Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-Quran. Kuala Lumpur:Penerbit Universiti Malaya. Al-Asya, S. (2004). . Damsyik:Maktabah Islam. Al-Bukhari. (1997). Terjemahan Sahih Bukhari. Jilid IV. Klang:Klang Book Store. Al-Qattan, M.K. (2001). Studi Ilmu-Ilmu Quran. Jakarta:Litera AntarNusa. Al-Zarqaniy, M.A.A. (1999). Menyingkap Rahsia Ilmu Al-Quran. Batu Caves: Pustaka Ilmi. As-Salih, S. (2004). Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran. Jakarta:Pustaka Firdaus. Jamar, M.Y. (2011). Pengajaran dan Pembelajaran Qiraat:Pengalaman Di UIAM. Dibentang pada 19-20 November 2011. Jusoh, M.R. (2001). Pengenalan Ilmu Qiraat. Batu Caves: Mahsuri Timur Sdn. Bhd. Jusoh, M.R. (2008). Tarikh Al-Quran dan Rasm Uthmani Jilid 1. Batu Caves:Pustaka Khodim Al-Mashaf. Mohd Saleh, Amiruddin. (2009). http://www.scribd.com/doc/17516972/Rasm-Uthmani. Capaian pada 29 Oktober 2012. Yamint, A.M. (1985). Ilmu Qiraat Al-Quran. Kuala Lumpur:Pustaka Antara.
Posted by Md Yusof Jamar at 7:59 PM