Anda di halaman 1dari 4

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN : Petugas Kebersihan 2. KODE JABATAN : !. "NIT KERJA : Ba#an Peren$anaan Pe%bangunan Daerah #an Penana%an
M&#a'

Ese'&n II Ese'&n III.a Ese'&n I).a

: : Se(retaris : Kasubag "%u% #an Ke*ega+aian

,. KED"D"KAN DA-AM STR"KT"R OR.ANISASI :


Se(retaris

Kasubag "%u% #an Ke*ega+aian O*erat&r K&%*uter Petugas Kebersihan 7ara(a

/. IK0TISAR JABATAN : Me'a(sana(an tugas tugas #a'a% rang(a %e%e'ihara (ebersihan (ant&r beserta 'ing(ungan (ant&r agar ter$i*ta 'ing(ungan (er1a 2ang bersih. 3. "RAIAN T".AS : a. Men2usun ren$ana (egiatan harian *e'a(sanaan tugas tugas tenaga (ebersihan #i (ant&r. b. Me'a(sana(an (ebersihan ruangan4 ha'a%an #an (ebersihan (a%ar %an#i567 setia* hari sesuai #engan bagian tugasn2a. $. Me%e'ihara *era'atan (ebersihan 2ang a#a agar tera+at #an se'a'u #a*at #iguna(an. #. Menge'&'a sa%*ah #engan %e%asu((an sa%*ah &rgani( (e te%*at *eng&%*&san #an %e%buang sa%*ah an&rgani( (e te%*at *e%buangan sa%*ah. e. Me%e'ihara tana%an #an bunga serta %e%bersih(an sa'uran #an 1a'an 'ing(ungan (ant&r untu( %ening(at(an (ebersihan #an (ein#ahan (ant&r.
8. Me'a(sana(an tugas (e#inasan 'ain 2ang #iberi(an atasan bai( 'isan %au*un 'isan.

9. BA0AN KERJA N& . Bahan Ker1a


1

Penggunaan Da'a% Dinas

1. 2. !. ,. /. 3.

Ja#+a'4 aturan Ja#+a' Aturan Aturan Ja#+a'4 aturan Surat *erintah5 *erintah atasan

Pe%buatan 1a#+a' (er1a Pe'a(sanaan *e(er1aan Pen1agaan a'at (ebersihan Penge'&'aan sa%*ah Penge'&'aan tana%an #an bunga Pe'a(sanaan tugas 'ainn2a

:. PERAN.KAT 5 A-AT KERJA N& . 1. 2. !. ,. /. 3. Perang(at Ker1a Bu(u4 *ena4 SOP Sa*u4 sabun4 serbet4 (e%u$en #'' Ruangan a'at (ebersihan T&ng sa%*ah E%ber4 sabit Dis*&sisi5 *erintah 'isan Diguna(an "ntu( Tugas Me%buat 1a#+a' (er1a Me'a(sana(an *e%bersihan Men1aga a'at (ebersihan Menge'&'a sa%*ah Menge'&'a tana%an #an sa%*ah Me'a(sana(an tugas 'ainn2a

;. 0ASI- KERJA N& . 1. 2. !. ,. /. 3. 0asi' Ker1a Bu(u $atatan (egiatan harian Kebersihan (ant&r Pe%e'iharaan *era'atan (er1a Peng&%*&san sa%*ah Pe%e'iharaan tana%an #an sa'uran Tugas Satuan 0asi' Bu(u Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan

1<. TAN.."N. JA6AB 1= Kebersihan #an (ein#ahan (ant&r 2= Kea%anan *era'atan #an bahan (ebersihan 11. 6E6ENAN. 1= Menga1u(an *er%intaan *era'atan #an bahan (ebersihan 12. KORE-ASI JABATAN Jabatan Kasubag "%u% #an Ke*ega+aian Fungsi&na' "%u% 'ainn2a "nit Ker1a5Instansi Ba**e#a #an PM Ba**e#a #an PM Ker1asa%a Da'a% 0a' Arahan #an tugas

N& . 1. 2.

1!.

KONDISI -IN.K"N.AN KERJA As*e( Te%*at (er1a Suhu "#ara Kea#aan Ruangan -eta( Penerangan Suara Kea#aan Te%*at (er1a .etaran RESIKO BA0A>A Fa(t&r Di #a'a% #an 'uar ruangan Se#ang Se1u( 7u(u* Datar Terang Aga( bising Bersih

N& . 1. 2. !. ,. /. 3. 9. :. ;. 1,.

N& . 1. 1/.

Fisi( 5 Menta' Ti#a( a#a

Pen2ebab

S>ARAT JABATAN a. b. $. #. e. 8. g. Pang(at5.&'.Ruang : Juru I5$ Pen#i#i(an : S-TP Se#era1at Pe'atihan : Penge'&'aan sa%*ah #an ta%an Penga'a%an (er1a : Ti#a( #i*ers2arat(an Pengetahuan (er1a : Ti#a( #i*ers2arat(an Ketera%*i'an (er1a : Meng&'ah sa%*ah &rgani( #an an&rgani( Ba(at (er1a : 1= M. KE7EKATAN TAN.AN 1= ). Ke%a%*uan 2ang : %en2esuai(an tan*a #iri untu( %e'a(sana(an e8isiensi atau

h. Te%*era%en (er1a : berbagai tugas 2ang sering berganti #ari tugas 2ang satu (e tugas i. Minat (er1a atau &b1e(=. 2= !.a ?%e'a(u(an (egiatan rutin4 (&n(rit #an teratur=. 'ainn2a4 (ehi'angan (etenangan #iri. 1= 1a. ?%e'a(u(an (egiatan 2ang berhubungan #engan ben#a

1. "*a2a Fisi( 1= Me%egang ?se#ang= 2= Me%bung(u( ?se#ang= != Men1ang(au ?se#ang= (.K&n#isi Fisi( 1= Jenis (e'a%in 2= "%ur != Tinggi Ba#an ,= Berat ba#an /= P&stur Ba#an 3= Pena%*i'an '. Fungsi Pe(er1aan 1= D 3 ?%en2a'in= 2= O : ?%eneri%a instru(si= != B 39 ?%e%egang= 13. N & 1. 2. !. ,. /. 3. 19. B"TIR INFORMASI -AIN ......................................................................................................... .................................................. ................................................................................................................. .......................................... PRESTASI KERJA >AN. DI0ARAPKAN Satuan 0asi' Ju%'ah 0asi' ?Da'a% 1 tahun= 6a(tu Pen2e'esaian : -a(i 'a(i 5 *ere%*uan : : : : :

Anda mungkin juga menyukai