Anda di halaman 1dari 5

PJ05 SK UJONG PASIR Pilih jawapan yang betul

SULIT

1. Daya Tahan Kardiovaskular ialah A kecekapan jantung mengedarkan darah ke seluruh badan B kemampuan maksimum otot mengawasi sesuatu rintangan kemampuan kita meregangkan otot semasa melakukan aktiviti D kemampuan otot melakukan pergerakan berulang kali dalam tempoh yang lama !. Aktiviti berlari dan berjalan pantas 1""" meter merupakan aktiviti yang berkaitan dengan A imbangan B daya tahan otot komposisi tubuh badan D daya tahan kardiovaskular #. Aktiviti naik turun bangku dapat membina$$$$$$$$$$$pada otot kaki. A kelajuan B kekuatan kepantasan D kelenturan %. $$$$$$$$$$$$ adalah tahap kemampuan otot untuk bekerja. A kekuatan B kepantasan daya tahan otot D daya tahan kardiovaskular &. Di antara aktiviti berikut yang manakah berkaitan dengan kelenturan' (. )entik badan ((. Duduk jangkau (((. uit ekor (*. Tekan tubi A B D ( dan (( (( dan ((( (( dan (* ((( dan (*

+. Antara berikut yang manakah merupakan aktiviti imbangan' A ,alan B ,alan atas bangku ,alan bawah bangku D ,alan depan bangku

PJ05 SK UJONG PASIR -. )ari pecut &" meter merupakan aktiviti yang berkaitan dengan. A lonjakan B kelajuan imbangan D daya tahan kardiovaskular Soalan 8 berdasarkan Rajah 3
Ahmad sangat akti. dalam bidang seni mempertahankan diri iaitu Tae Kwan Do dan sering memenangi pingat emas dalam di peringkat sekolah dan daerah.

SULIT

Rajah 3 /. Berdasarkan pernyataan 0ajah 1 di atas1 komponen kecergasan yang manakah betul? A kepantasan B ketangkasan masa tindak balas D Daya tahan kardiovaskular 2. 3ervis 4lik dalam permainan badminton memerlukan kekuatan di bahagian A tapak B tengah belakang D pergelangan 1". Apakah jenis pukulan yang terdapat dalam permainan badminton' A pukulan kilas B pukulan lob pukulan junam D semua di atas 11. Kompas digunakan untuk menentukan A arah B rajah laluan D bearing

PJ05 SK UJONG PASIR Soalan 12 berdasarkan Rajah 2

SULIT

Rajah 2 1!. 5ambarajah di atas menunjukkan pergerakan 5imnastik Artistik. 6amakan pergerakan tersebut' A Berjalan B 7elompat )angkah skip D )angkah ke sisi gelonsor 1#. Antara yang berikut manakah bukan asas kemahiran so.bol' A 7emukul bola B 7enanduk bola 7embaling bola D 7enyambut bola Soalan 14 berdasarkan Rajah 3

Rajah 3 1%. Aksi kaki dan badan yang melepasi palang seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas adalah lompat tinggi gaya. A 5unting B 8elana Timur D 4orbury

PJ05 SK UJONG PASIR Soalan 15 berdasarkan Rajah 4 1.pastikan palang dan tiang kukuh dan selamat digunakan. !.8astikan ketebalan tiang dan kedudukan tilam adalah sesuai dan betul. Rajah 4

SULIT

1&. 7erujuk pada rajah di atas1 langkah9langkah keselamatn tersebut adalah untuk acara A )ontar 8eluru B )ompat ,auh )ompat Tinggi D 7erejam )embing 1+. *itamin K mempercepatkan$$$$$$$$$$$darah dan menghentikannya daripada terus keluar dari tempat luka. A menghentikan B pengaliran pencairan D pembekuan 1-. Ahli9ahli sukan yang mengambil dadah akan. A terjejas kesihatannya B tidak akan dihormati dihargai kemenangannya D kena tindakan undang9undang 1/. Kebanyakan dadah yang diambil oleh ahli sukan adalah dadah jenis A penenang B perangsang penggalak D beracun 12. Kemahiran asas yang terdapat dalam permainan 0agbi 3entuh ialah ( (( ((( (* A B D 7enghantar bola 7enangkap bola 7engelecek dan mengelak 7enghadang dan menyentuh ( dan (( (1 (( dan ((( ((1 ((( dan (* (1 ((1 ((( dan (*

PJ05 SK UJONG PASIR Soalan 20 berdasarkan Rajah 5

SULIT

Rajah 5 !". Berdasarkan gambar di atas ialah bola A tampar B jaring sepak D so.bol

3K:8;<ak ipta !"1% 5