Anda di halaman 1dari 5

KPD 3026 : PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO


KUMPULAN EL-N05 SEMESTER 1 / 2011
NAMA : RAMLAN BIN RAHIM ALAMAT EMEL : ramlan046007@siswa.upsi.edu.my N . !A" #EN$ENALAN : 7%%%&'(0'('')) N . !A" METRI! : "&0%0&046007 !*M#*LAN : EL(N0' ! " "AN MATA #ELA+ARAN : !#")0&6 #EN$A+ARAN, TE!N L $I - #ENA!.IRAN II #EN./ARAH #EMBIMBIN$ : "R N R AINI BINTI AHMA"

Reflek ! "e#$%&%'%# (!k') 1*0 Pe#+%,-l-%# Pengajaran mikro diaplikasikan sepenuhnya oleh guru dalam menghasilkan permulaan yang berkesan. Menurut Sharifah Alwiah (198 !" pengajaran mikro merupakan satu teknik pengajaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran guru dalam aspek#aspek tertentu seperti set induksi atau moti$asi" penyoalan" $ariasi rangsangan" penggunaan papan kapur" alat bantuan mengajar" pengukuhan" penutup dan lain#lain.

2*0

Se. I#+-k ! Menurut Moore (1989!" Set %nduksi ialah satu akti$iti yang dilakukan pada permulaan pengajaran untuk membangkitkan minat belajar. &emahiran Set %nduksi adalah merupakan kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap guru ketika ingin memulakan pengajaran. 'arus diingat set induksi bertujuan untuk menarik kesediaan pelajar untuk mengikuti pembelajaran hari itu.. Sekiranya guru tidak berjaya menarik perhatian dan kesediaan keseluruhan pelajarnya.. bermakna wujud pelajar yang tidak mengikuti pembelajaran hari itu walapun jasadnya berada di dalam kelas namun pemikiran dan mindanya masih lagi di awangan yang perlu diambil tindakan segera.

3*0

Kek-%.%# (erdapat ) *iri utama di dalam kemahiran set induksi iaitu + menarik perhatian+ mewujudkan moti$asi+ membuat perkaitan+ dan menstruktur

Menarik Perhatian merangkumi aspek penggunaan Alat ,antu Mengajar (A,M! atau ,ahan ,antu Mengajar (,,M! yang menarik dan sesuai dengan aras umur murid. -ontohnya" dalam pengajaran matematik di bawah tajuk operasi darab dengan kemahiran mendarab dalam lingkungan 1.." saya telah menggunakan kumpulan bahan maujud (straw minuman! untuk membina kemahiran konsep penambahan berulang dikalangan murid. /aktor kesesuaian alatan dengan tidak membahayakan murid sangat perlu dipertimbangkan sebelum pemilihan bahan maujud ini.

0i mulakan dengan teknik sumbang saran supaya murid boleh ber*erita tentang objek" kegunaan objek" dan warna objek. Situasi ini akan mewujudkan rasa ingin tahu di kalangan murid tentang penggunaan objek dengan pengajaran pada hari itu.Seterusnya saya menerangkan bahawa objek ini boleh membantu murid untuk dijadikan sebagai alat mengira. 0i sini akan terbina aliran pemikiran murid untuk mereka bersedia dengan pengajaran berikutnya. Akhirnya" saya bina perkaitan objek untuk melaksanakan pengiraan berulang dan konsep operasi darab dinyatakan se*ara berulang kali di sini. Penggunaan kertas mahjong yang dilukiskan penyataan matematik dengan gambar menguatkan lagi penekanan kepada konsep operasi darab (kumpulan darab ahli!. Perkaitan dengan kemahiran pengajaran lepas juga dibina ketika ini.

/aktor nada suara juga memainkan peranan yang penting supaya dapat menarik perhatian murid semasa setiap akti$iti selain daripada gerakan" kontek mata dan isyarat. Se*ara tidak langsung kawalan kelas akan dapat dimaksimumkan dan dapat menghindari dari kehilangan tumpuan di kalangan murid.

/*0

Kele(%,%#

Antara kesilapan utama dalam melaksanakan set induksi adalah menjadikan tajuk atau isi kandungan sebagai set induksi. 'arus diingat set induksi bukan tajuk mahupun isi kandungan. %a adalah momentum yang bakal dikaitkan dengan tajuk yang akan diajar. Set induksi juga dilaksanakan tidak melebihi 1 minit.. sekiranya kurang adalah lebih baik namun biarlah menarik dan bukannya sekadar satu set induksi yang betul semata#mata. Penglibatan murid yang tidak meyeluruh adalah perlu diberi perhatian supaya langkah penyampaian oleh guru tidak tersekat#sekat. Apabila situasi ini berlaku" akan wujud rasa kurang selesa dan mungkin hilang tumpuan di kalangan murid yang telah menguasai langkah penyampaian sebelumnya. 0i*adangkan supaya murid ini dikumpulkan mengikut aras iaitu kumpulan baik" kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. 0i sini guru akan hanya perlu ke kumpulan tertentu untuk memberi kefahaman yang masih tidak dikuasai oleh kumpulan ke*il ini dan tidak di hadapan kelas sahaja. Penggunaan kertas mahjong boleh digantikan dengan kad imbasan atau paparan elektronik iaitu dengan menggunakan 2-0. Persediaan awal oleh guru akan membolehan guru meren*ana dan meran*ang penggunaan alatan yang lebih sesuai untuk penjimatan masa dalam penyampaian pengajaran dan lebih memudahkan pengendalian alatan. Selaian itu tulisan akan menjadi lebih jelas dan lebih berformat untuk menelakkan kekeliruan timbul di mata murid. 5*0 Ke !("-l%# Pengajaran mikro penting untuk membina kesinambungan langkah pengajaran seterusnya. &aedah penyampaian perlu dianalisa keberkesanannya supaya dapat memberi impak yang maksimum kepada murid untuk menguasai sesuatu kemahiran yang dijelaskan. (eknik persembahan perlu di pelbagaikan agar murid tidak terdedah dengan teknik yang sama untuk tempoh masa pengajaran mereka.