Anda di halaman 1dari 11

Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -

UPM
Unit 2
Teknik Dan Proses Kaunseling
2.1Pengenalan
Berdasarkan kepada definisi-definisi kaunseling yang diberikan sebelum ini dapat
disimpulkan bahawa kaunseling adalah suatu proses. Proses kaunseling ini melibatkan
satu urutan perkembangan perhubungan antara kaunselor dengan klien yang berlaku
dalam suatu jangka waktu tertentu. Perhubungan ini bermula dari satu peringkat dan
terus berkembang ke satu peringkat yang lain. Peringkat-peringkat ini berjalan seara
teratur dan mempunyai sesuatu objektif atau tujuan yang tertentu.
!alam proses ini berlaku perbinangan yang sistematik yang dipimpin oleh kaunselor
tanpa disedari oleh klien. Pertemuan dan perbinangan ini dipanggil sesi kaunseling.
"a merupakan proses perkongsian dari segi intelek dan emosi. Proses ini bermula
apabila ada persetujuan antara klien dan kaunselor untuk melibatkan diri mereka
dalam menguruskan sesuatu persoalan. Proses perkongsian ini mungkin berlangsung
dalam beberapa sesi pertemuan kaunseling.
2.2 Peringkat-peringkat Proses Kaunseling
Pakar-pakar dalam bidang bimbingan dan kaunseling telah membahagikan proses
kaunseling kepada beberapa peringkat mengikut tanggapan atau teori yang menjadi
pegangan mereka. Peringkat-peringkat ini hanyalah suatu konsep yang dibuat bagi
menyenangkan huraian dan kefahaman sahaja. "anya bukanlah suatu yang muktamad
atau kaku. #etiap peringkat mempunyai matlamat dan tujuan yang tertentu yang
bertujuan menjadikan proses kaunseling berjalan dengan lanar dan sempurna.
$ntara ontoh model peringkat-peringkat proses kaunseling yang telah dikemukakan
adalah seperti berikut%
&'
Objektif
#elepas mempelajari unit ini anda akan dapat%
&. Memahami proses kaunseling
2. Mengetahui beberapa model proses kaunseling
(. Mengetahui beberapa teknik dalam kaunseling
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
2.2.1 Model Eisenberg dan Delaney
)isenberg dan !elaney *&+,,- membahagikan proses kaunseling kepada enam
peringkat iaitu
&. Perjumpaan awal
!i peringkat ini. kaunselor perlu menyapa klien dengan baik. menunjukkan
empati. ketulenan. kemesraan dan anggapan positif terhadap kliennya. $pabila
keadaan mesra telah wujud. klien lebih bersedia untuk berkongsi masalahnya
serta akan meneritakan lebih lanjut tentang masalah itu. Kaunselor juga perlu
menggalakkan penilaian kendiri klien iaitu klien memikirkan kekuatan dan
kelemahan dirinya sendiri dan menyediakan sesuatu untuk difikirkan oleh
klien sebelum sesi seterusnya.
2. Penerokaan masalah dan membina perhubungan
Pada peringkat ini. kaunselor terus membina perhubungan yang baik dengan
klien. Kaunselor harus memastikan keperayaan klien terhadap dirinya dengan
memelihara kerahsiaan maklumat yang diberikan oleh klien. Kaunselor juga
perlu menunjukkan bahawa beliau berempati dan amat mementingkan
kebajikan klien. !engan ara ini proses penerokaan akan dapat berjalan
dengan lanar dan berkesan.
Bagi menggalakkan klien meluahkan masalahnya. kaunselor boleh
menggunakan soalan-soalan terbuka. refleksi. parafrasa. meminta penjelasan
dan kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang lain. Tujuan utamanya adalah
untuk membolehkan kaunselor memahami klien dan membantu klien
menapai kesedaran kendiri.
(. Penentuan Matlamat
Peringkat ini terdiri daripada empat komponen yang berkait rapat iaitu
a. Penentuan matlamat kaunseling.
b. Menimbangkan iri-iri klien yang boleh mempengaruhi strategik
kaunselor.
. Memikirkan matlamat-matlamat proses iaitu yang berlaku sepanjang
proses menolong.
d. Membina satu ranangan tindakan yang akan dilaksanakan oleh klien
agar matlamatnya terapai.
'. Membina dan Melaksanakan Pendekatan
!i peringkat ini. kaunselor bersama-sama dengan klien akan uba membina
dan melaksanakan satu pendekatan yang bersesuaian untuk menapai
matlamat kaunseling.
&/
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
/. Menilai Penapaian
!i peringkat ini. kaunselor akan menilai keberkesanan strategik yang telah
digunakan. 0ika terdapat kelemahan-kelemahan atau kekurangan maka
kaunselor bersama-sama klien akan memikirkan ara-ara untuk
mengatasinya.
1. Penamatan dan susulan

!i peringkat ini. kaunselor akan membuat susulan sama ada strategik atau
pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah klien berjaya atau tidak.
0ika berjaya maka proses kaunseling bolehlah ditamatkan. 0ika tidak. sesi
kaunseling boleh dimulakan semula.
2.2.2 Model Mian dan !ali"atun
Mi2an dan 3alimatun *2442- juga telah membahagikan proses kaunseling kepada
enam langkah iaitu
&. Menyediakan Prasesi
Bagi klien yang datang dan membuat temu janji. kaunselor perlu bersedia
untuk mengetahui serba sedikit tentang profil klien demi memudahkan
kaunselor membentuk hubungan dan memberikan pertolongan.
2. Membina 3ubungan5 Melayan. Mendengar dan Memahami
Kejayaan membina hubungan yang baik dengan indi6idu yang meminta
pertolongan adalah penting dalam memulakan sesi kaunseling. Kaunselor
boleh mengujudkan hubungan yang baik ini dengan menunjukkan tingkah
laku tanpa lisan yang mesra. menunjukkan keinginan menolong. mendengar
perkara yang diperkatakan. mendengar luahan perasaan. tidak epat membuat
penilaian dan uba memahami klien.
(. Meneroka dan Menganalisis Masalah
Permasalahan yang dikemukakan oleh klien perlu diteroka. Tujuannya ialah
supaya kaunselor dan klien dapat memahami permasalahan berkenaan dengan
betul dan objektif khususnya dari aspek pemikiran. perasaan dan perlakuan
klien.
'. Mengenalpasti Puna Masalah
Klien perlu dibantu supaya dia dapat melihat di mana puna masalah bagi
memudahkan proses inter6ensi dilakukan. "ni kerana masalah selalunya
&1
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
kompleks dan berkait-kait sehingga tidak dapat dipastikan yang mana puna
utama dan yang mana masalah sampingan.
!i peringkat ini juga kaunselor dan klien berbinang mengenai pilihan atau
alternatif yang boleh digunakan bagi menapai matlamat kaunseling.
/. Mengambil Tindakan
Pilihan atau alternatif yang telah dipilih perlu disusuli dengan tindakan iaitu
klien akan melaksanakan pilihan yang telah dipersetujui bagi mengatasi
masalahnya.
1. Menamatkan #esi
Penamatan dilakukan pada setiap sesi atau setelah permasalahan klien dapat
diuruskan.
2.2.# Model $e%is
7ewis *&+,2- membahagikan proses kaunseling kepada lima tahap iaitu
&. Menentukan tujuan8matlamat klien iaitu sebab mengapa dia memerlukan
perkhidmatan kaunseling.
2. Memberi definisi8penerangan tentang proses kaunseling
(. Penerangan dan pemahaman tentang keperluan klien
'. Kemajuan ke arah menapai matlamat
/. Membuat kesimpulan dan ranangan untuk masa depan klien berdasarkan
pengalamannya semasa proses kaunseling sebelum menamatkan sesi
kaunseling.
2.2.& Model 'ra""er
Brammer *&+,(- pula mengatakan bahawa proses kaunseling mempunyai lapan
peringkat iaitu
&. Penyediaan dan kemasukan
2. Penjelasan tentang mengapa klien memerlukan kaunseling
(. Menstruktur atau merangka proses kaunseling selanjutnya seperti bagaimana
kaunselor dan klien dapat bekerjasama. had-had masa. peranan masing-
masing. membuat perjanjian. iaitu kedua-dua akan berusaha menapai
matlamat.
&,
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
'. Perhubungan mesra8membina perhubungan
/. Penerokaan masalah klien
1. Pengukuhan apabila klien mengamalkan kemahiran-kemahiran baru
,. Peranangan yang rasional
9. Penamatan iaitu merumuskan penapaian.
2.2.( Model )ibson dan Mit*+ell
:ibson dan Mithell *&++4- pula meringkaskan proses kaunseling kepada hanya
empat peringkat sahaja iaitu
&. Membina hubungan
Kaunselor dan klien membina hubungan yang menolong. !i peringkat ini
kaunselor perlu mengambil inisiatif untuk wujudkan suasana yang kondusif.
hormat menghormati. peraya memperayai dan terbuka.
2. Penerokaan dan mengenalpasti masalah
3asil dari perhubungan menolong yang telah terbina. klien akan meluahkan
masalahnya dengan mendalam. Kaunselor bertanggung jawab untuk
membantu dan merangsang klien untuk terus berkongsi pengalaman supaya
penilaian yang lebih tepat dapat dibuat.
(. ;anangan untuk menyelesaikan masalah
$pabila kaunselor telah pasti semua maklumat mengenai masalah klien telah
diperolehi dan difahami serta klien pula telah menerima kenyataan bahawa
sesuatu perlu dilakukan bagi mengatasi masalahnya maka ranangan untuk
menyelesaikan masalah klien boleh dimulakan.

Kaunselor perlu membantu klien untuk menari sebanyak mana penyelesaian
yang mungkin.
'. $plikasi penyelesaian dan penamatan
Pada peringkat ini. klien bertanggung jawab untuk melaksanakan ranangan
penyelesaian yang telah dipersetujui. Kaunselor pula sentiasa memberikan
galakan dan dorongan kepada klien. Kaunselor juga perlu membuat tindakan
susulan supaya perkembangan klien dapat dimantau. #etelah klien dapat
berdiri atas kaki sendiri. hubungan kaunseling boleh ditamatkan.
&9
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
2.2., Kesi"pulan
#eara umumnya dapat disimpulkan bahawa proses kaunseling dipengaruhi oleh
pendekatan atau teori yang digunakan oleh kaunselor yang berkenaan. Proses
kaunseling mengandungi peringkat-peringkat seperti pertemuan awal. penerokaan.
mengenalpasti masalah. menentukan matlamat kaunseling. ranangan untuk
mengatasi masalah. perlaksanaan ranangan. tindakan susulan dan penamatan. !ari
segi peranan dan tanggungjawab pula. kaunselor perlu memainkan peranan dan
tanggungjawab yang lebih utama ditahap awal proses kaunseling. Peranan dan
tanggungjawab ini kemudiannya seara pelahan-lahan beralih kepada klien hinggalah
hubungan kaunseling ditamatkan.
2.# Teknik-teknik kaunseling
Berdasarkan teori dan pendekatan masing-masing. ahli-ahli dalam bidang bimbingan
dan kaunseling telah menggunakan berbagai teknik bagi membantu para klien yang
datang mendapatkan perkhidmatan mereka.
$ntara ontoh teknik-teknik yang digunakan adalah
2.#.1 Perkaitan bebas
Teknik ini selalu digunakan dalam pendekatan psikoanalisis. Teknik perkaitan bebas
memerlukan klien meluahkan apa sahaja yang terlintas dalam pemikirannya tanpa
menapis susunan logik perbualannya dengan kaunselor. Teknik ini digunakan bagi
tujuan mengingat semula pengalaman serta emosi lampau yang pernah dialami oleh
klien. Kaunselor biasanya memberi satu sikap interaksi yang menggalakkan supaya
klien boleh bertindak seara bebas tentang perkara yang hendak diluahkan. $sas
kepada teknik ini adalah kefahaman bahawa dalam diri indi6idu memang tersemat
pendaman sebagai satu faktor mekanisma bela diri. Tujuan perkaitan bebas adalah
bagi melepaskan ke tahap sedar pendaman yang lama sehingga dapat diluahkan.
Pendaman yang banyak tersimpan menjadi tekanan desakan diri. #ehingga pendaman
tersebut dikeluarkan ke tahap sedar. ia tidak boleh disesuaikan dengan alam nyata.
2.#.2 Tranferens
Teknik ini juga selalu digunakan dalam pendekatan psikoanalisis. Trenferens
digunakan oleh kaunselor bagi memberi galakan kepada klien bahawa kaunselor
sememangnya bersedia untuk memberikan bantuan. Konsep tranferens meletakkan
klien dalam satu keadaan minda bahawa kaunselor sebenarnya adalah ibubapa atau
orang yang penting dalam kehidupan masa lampau mereka. !alam proses tranferens
seseorang klien itu akan menghidupkan semula tanpa disedari segala tingkahlaku
lampaunya kepada kaunselor. Keadaan ini sangat perlu difahami oleh kaunselor bagi
menangani proses analisis dan pentafsiran mekanisma bela diri klien.
&+
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
2.#.# Pentafsiran
!alam proses kaunseling psikoanalisis. pentafsiran penting bagi menimbulkan
wawasan psikologikal kepada diri klien. Trenferens sahaja tidak menukupi bagi
menggerakkan klien kearah kelegaan dan tingkahlaku yang baru. $nalisis dan
pentafsiran tentang mekanisma bela diri klien akan memudahkan klien memahami
kerumitan yang sedang dialaminya. Tugas kaunselor adalah untuk menjelmakan satu
katarsis atau kelegaan dalaman yang boleh dinikmati klien. Pentafsiran dapat
menggerakkan segala kefahaman superego yang lama kepada satu tahap kesedaran
baru. Pengalaman dan kefahaman baru ini selanjutnya akan diganti dengan kesedaran
ego baru dan bergerak ke arah penerimaan superego yang lebih sesuai dengan
keadaan semasa sealiran dengan klien.
!alam proses kaunseling seara psikoanalisis ini berbagai rintangan mungkin akan
timbul di antara interaksi kaunselor dengan klien. Pentafsiran yang dikemukakan oleh
kaunselor tidak semestinya diterima oleh klien. 3asil pentafsiran mungkin
menimbulkan satu reaksi kepinangan dan kaunselor wajar bersedia menerima
hakikat bahawa tidak semua analisisnya mudah diperlakukan oleh klien. $pabila
keadaan ini berlaku maka kaunselor wajar sedar bahawa klien mungkin berada dalam
keadaan transferens dan menganggapnya sebagai orang yang signifikan yang pernah
dialami dalam hidupnya yang lampau. $da kalanya juga rintangan tidak semestinya
berlaku hasil daripada proses transferens. $da kemungkinan juga rintangan berlaku
hasil daripada satu penolakan sebenar pentafsiran yang diberi oleh kaunselor. Tanda
seperti ini memberi isyarat bahawa klien belum bersedia untuk menyesuaikan dirinya
dengan keadaan yang sebenar.
2.#.& Penilaian
Teknik ini selalu digunakan dalam pendekatan kaunseling tingkah laku. Proses
penilaian memerlukan kaunselor mendapatkan segala maklumat tentang masalah yang
dialami klien. Kaunselor perlu mengumpul maklumat mengenai masa. ara masalah
berlaku. ara yang diusahakan oleh klien bagi mengatasi masalah. tempat. keadaan
trauma yang pernah dialami. pengalaman klien dan berbagai lagi iri maklumat
tentang masalah yang dihadapi oleh klien.
<ara kaunselor menyoal semasa sesi kaunseling bagi mendapatkan maklumat adalah
penting. #oalan yang bermula dengan perkataan =mengapa> wajar dielakkan manakala
soalan yang bermula dengan perkataan ?bagaimana>. ?apakah>. ?bilakah> dan ?dimana>
wajar digalakkan. @alaupun kaunselor akan mendapat maklumat dari soalan yang
dikemukakan tetapi kaunselor tidak semestinya menerima sepenuhnya jawapan yang
diberi oleh klian. <ara klien menjawab juga penting diberikan perhatian. Kaunselor
hendaklah sentiasa peka pada gerak geri dan ara klien menjawab bagi mengesan iri-
iri tidak konsisten. uba mengelak sesuatu atau membuat sesuatu yang terpesong dari
yang benar.
24
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
#atu ara lain bagi mendapatkan penilaian dari klien adalah dengan menggunakan
laporan kendiri yang dibuat oleh klien. 7aporan ini adalah baik bagi pengumpulan
maklumat tentang khayalan klien. pemikirannya dan juga perasaan mereka.
2.#.( Main Peranan
#atu teknik yang juga digunakan dalam pendekatan kaunseling tingkah laku. <ara ini
sesuai dalam menangani masalah interaksi. Biasanya kaunselor bersetuju untuk
mengambil atau memainkan peranan orang yang klien menghadapi masalah untuk
berinteraksi. !engan ara ini kaunselor dapat mengenalpasti masalah induk yang
klien hadapi dalam interaksinya dengan orang tersebut. #elanjutnya kaunselor akan
mampu untuk uba mengubah tingkah laku elaru yang dialami oleh klien dengan
menggunakan teknik sampingan seperti latihan asertif dan sebagainya.
!alam pendekatan ;)BT. klien akan melakunkan semula tingkah laku kebimbangan.
kemarahan dan kemurungan yang dialaminya. Kaunselor akan menerangkan
bagaimana ianya terjadi. Kemudian peranan tadi akan ditukar di mana kaunselor pula
akan memainkan peranan klien tadi sehinggalah klien boleh menerangkan semula
bagaimana pemikiran salah itu boleh berlaku.
2.#., )a"baran -"ej
Teknik gambaran imej boleh memberi ingatan yang lebih jelas kepada klien tentang
pengalaman yang dilalui sama ada yang lampau. sekarang atau yang akan datang.
<ara ini dapat menyenangkan klien seara menggunakan simbol dalam imejnya
tentang perkara yang menjadi kerumitannya. !isamping itu kaunselor juga akan dapat
persepsi serta penilaian yang lebih jelas tentang masalah klien setelah klien
menghuraikan pengalaman yang telah dialaminya dalam gambaran imej seara lisan.
2.#.. Desensitisasi 'ersiste"
Teknik ini menerapkan penggunaan gambaran imej dengan latihan relaksasi bagi
menghasilkan suasana selesa yang boleh diterima klien. !esensitisasi bersistem
biasanya digunakan sebagai satu teknik bagi menghindar keadaan keresahan.
kegelisahan atau kebimbangan yang dialami klien. Proses permulaannya adalah
dengan mengasingkan terlebih dahulu situasi yang menjadi pemangkin keresahan.
kegelisahan atau kebimbangan yang sedang dialami klien. Keadaan ini diukur dalam
satu bentuk kontinum antara situasi yang kurang meresahkan hingga satu penghujung
yang sangat menganam ketenteraman klien.
7atihan relaksasi seara beransur-ansur biasanya diterap sebagai elemen penghindar
yang bertentangan dengan perasaan dan pemikiran keresahan atau kegelisahan.
Kaunselor akan mengasuh klien membayangkan atau menggambarkan dalam bentuk
satu hiraki imej yang bermula dengan aara yang kurang meresahkan dan beransur-
ansur bergerak ke arah hiraki yang lebih tinggi dengan keadaan yang paling
menganam klien. Proses relaksasi disematkan ke dalam imej klien semasa klien
mengambarkan imej-imej yang dirasakan kurang selesa sehingga imej tersebut
2&
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
bertukar menjadi selesa pada pandangan dan pemikiran klien. Proses ini diulang dan
kaunselor akan hanya memimpin klien bergerak ke tahap hiraki yang lebih tinggi
apabila klien sudah mampu menangani keadaan keresahan yang baru dilalui dalam
latihannya.
2.#./ Meng+ilangkan 0asa Malu
Teknik ini digunakan dalam pendekatan ;)BT. Teknik ini memerlukan klien untuk
keluar ke khalayak ramai dan dengan berhati-hati melakukan sesuatu tingkah laku
yang dianggap ?bodoh> dan ?memalukan>. Pada masa yang sama juga klien akan
digalakkan untuk merasai seara kognitif dan emotif hanya terhadap perkara-perkara
yang boleh dimaafkan dan bukannya ?malu> apabila tingkah laku tersebut tidak
diterima oleh orang lain.
2.#.1 -"ageri 0asional-E"otif
Teknik ini memerlukan klien membuat imaginasi terhadap satu perkara yang amat
buruk yang boleh berlaku ke atas dirinya seperti membayangkan perasaan
kemurungan. negeri. ketakutan dan kemarahan. Kemudian klien akan berusaha untuk
merasai kekeewaan. kesedihan dan kehampaan seara yang lebih tepat.
2.#.12 Me"bina Kenyataan 'ersunggu+
!alam teknik ini klien ditunjukkan bagaimana untuk membina kenyataan diri yang
realistik dan rasional. Klien juga diajar bagaimana untuk menanamkannya dalam
fikiran dan jiwa sehingga mereka yakin dan peraya dengan bersungguh-sungguh.
2.#.11 Dialog-Diri 'ertenaga
!alam teknik ini klien akan merakamkan keperayaan tidak rasional ke dalam pita
dan berhujah mengenainya dengan kuat dalam pita tersebut. Kemudian klien akan
mendengar semula pita rakaman tadi dan beri orang lain mendengar sama.
#eterusnyanya klien akan menyemak sama ada ianya ukup kuat dan bertenaga.
2.#.12 Pengajaran $angsung
Kaunselor berusaha untuk menerangkan kepada klien yang kebimbangannya adalah
tidak rasional dan tidak logik.
2.#.1# $ati+an 34ersi
!alam teknik ini klien akan mengaitkan sesuatu yang pahit atau tidak selesa dengan
tinngkah laku yang hendak disingkirkan. <ontohnya seorang klien yang gemok yang
suka makan gula-gula. aiskrim. oklat dan sebagainya pada sepanjang masa. Klien in
diletakkan dalam keadaan bertenang. Kemudian apabila dia mletakkan gula-gula ke
dalam mulut. dia diminta membayangkan gula-gula itu sebagai ulat dan menyebabkan
22
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
dia muntah. Bayangan ini diulang setiap kali apabila dia hendak memakan gula-gula.
Kemudian dia diminta memberi pujian kepada dirinya sendiri ketika dia tidak makan
gula-gula.
2.#.1( Kesi"pulan
#ebenarnya ada banyak lagi teknik yang boleh digunakan dalam menjayakan usaha
kaunselor untuk membantu klien yang datang mendapatkan perkhidmatan mereka.
Pemilihan teknik ini bergantung kepada pendekatan atau teori yang menjadi pegangan
kaunselor yang berkenaan. <ontoh-ontoh teknik yang digunakan adalah
Teori Psikoanalisis%
1. Free Association
2. Interpretation
3. Dream Analysis
4. Analysis and Interpretation of Resistance
5. Analysis and Interpretation of Transference
Teori $dlerian%
1. Immediacy
2. Paradoxial Intention
3. Acting As If
4. pitting In T!e "lient#s o$p
5. "atc!ing %neself
&. P$s!'($tton Tec!ni)$e
*. A+oiding Traps
,. Tas- etting and "ommitment
Teori :estalt%
1. Dialog$e .xercise
2. /a-ing T!r Ro$nds
3. 0nfinis!ed 1$siness
4. 2I ta-e responsi1ility#
5. 2I !a+e a secret#
&. Playing T!e Pro3ection
*. Re+ersals
,. T!e R!yt!ym of "ontact and 4it!dra5al
6. 2Re!earsal#
17. 2.xaggeration#
11. 2/ay I feed 8o$ A entence#
12. /arriage'"onseling 9ames
13. 2"an 8o$ tay 4it! T!is Feeling:#
2(
Unit 2 Teknik dan Proses Kaunseling Ideal -
UPM
Teori Tingkah 7aku%
1. Relaxation Training
2. ystematic Desensiti;ation
3. /odeling /et!ods
4. Assertion Training
5. elf /anagement Program
&. elf Directed (e!a+ior
*. %perant conditioning
Teori ;asional )motif Tingkahlaku
&. Disp$ting irrational 1elief
2. "ogniti+e !ome5or-
(. "!anging one#s lang$age
'. 0se of !$mor
/. Rational'emoti+e imagery
1. Role playing
,. !ame'attac-ing exercises
9. 0se of force and +igor
Malahan ada juga pendekatan atau teori kaunseling yang tidak pula menggunakan
atau menamakan teknik-teknik tertentu dalam pengendaliannya seperti teori
pemusatan perorangan dan teori eksistential.
Teori pemusatan perorangan lebih menekankan kepada perhubungan yang rapat dan
akrab antara kaunselor dengan klien yang berasaskan kepada unsur-unsur ketulusan.
jujur. mesra. kongruen dan empati. 0ika kaunselor dapat mewujudkan suasana dan
perhubungan yang terapeutik maka dengan sendirinya kesan terapi dapat dinikmati
oleh klien.
2.& 3kti4iti
&. Binangkan maksud proses kaunseling.
2. Binangkan perbe2aan dan persamaan model proses kaunseling yang telah
dikemukakan oleh ahli-ahli dalam bidang bimbingan dan kaunseling.
(. Berdasarkan kefahaman anda mengenai proses kaunseling. sila adangkan
satu model proses kaunseling anda sendiri.
'. Merujuk kepada model yang anda adangkan. binang bagaimana anda
akan menggunakan teknik-teknik kaunseling untuk membantu klien anda.

2'

Anda mungkin juga menyukai