Anda di halaman 1dari 33

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SEMESTER I, SESI 2012/ 2013MATA PELAJ ARAN
UKUR SATELIT 1
SGU 2252

Tugasan Kumpulan
Tajuk : LAPORAN AMALI

Pelajar:

Khairul Fahmi Bin Mansor SX112242GUF04 760328-11-5357

Nik Azihan Bin Ismail SX112250GUF04 800805-03-5653

Khairul Azlan Bin Ibrahim SX095440GUD04 821124-02-5209


Pensyarah:
Dr Othman Bin Zainon
FAKULTI GEOINFORMASI DAN HARTANAH


0


ISI KANDUNGAN
1. Pengenalan ........................................................................................................................ 1

2. Objektif .............................................................................................................................. 3

3. Peralatan ............................................................................................................................ 3

4. Teori ................................................................................................................................... 4

5. Cara Kerja......................................................................................................................... 4

5.1 Mendirisiapkan alatan GNSS ............................................................................ 5
5.2 Aktifkan alat penerima GNSS ........................................................................... 5
5.3 Melakukan cerapan ............................................................................................ 6
5.3.1 Cerapan Statik ................................................................................... 6
5.3.2 Cerapan MyRTKnet (Virtual Reference Station) ...................... 7
5.4 Cara pemprosesan data hasil dari cerapan Statik Menggunakan Perisian
TBC ........................................................................................................................ 8

6. Keputusan Ujikaji .......................................................................................................... 25

7. Analisis dan Perbincangan ........................................................................................... 27

8. Kesimpulan...................................................................................................................... 31

9. Cadangan dan komen .................................................................................................... 32

10. Rujukan ................................................................................................................................ 35

1


1. Pengenalan
Pengukuran GPS merupakan penggunaan teknologi Global Navigation Satellite System
(GNSS) bagi kerja-kerja ukur dan pemetaan di Malaysia telah bermula sejak tahun 1989.
Sehingga kini, pelbagai kaedah dan teknik pengukuran GNSS telah digunakan sesuai dengan
kehendak dan tujuan sesuatu pengukuran itu dijalankan. Perkembangan dan kemajuan
teknologi GNSS telah menggerakkan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) untuk
membekalkan dan mempertingkatkan perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network
(MyRTKnet) ke seluruh negara.(PKPUP Bil 1/ 2008)
Pada mulanya sistem pengukuran menngunakan satelit ini dikenali sebagai Global
Positioning System namun sekarang ia telah dikenali sebagai Global Navigation Satellite
System (GNSS). Istilah GPS adalah merujuk kepada Sistem GNSS Amerika Syarikat kerana
sejak 2008, hanya NAVSTAR Global Positioning System yang beroperasi sepenuhnya.
GLONASS pula adalah Sistem GNSS Milik Russia yang sedang dalam proses restorasi
manakala Galileo merupakan Sistem GNSS dari European Union (EU). Sistem ini
digabungkan di bawah UNAVCO Development and testing projects yang merupakan satu
badan yang membantu penyelidikan geoscience dan pendidikan melalui geodesi dan
International GNSS Service (IGS).
Sistem GPS pada asasnya terbahagi kepada 3 segmen iaitu:
I. Segmen Angkasa
Mengandungi satellit-satellit, memancarkan isyarat diperlukan untuk mengoperasikan
sistem.

II. Segmen Kawalan
Kemudahan yang terdapat di bumi, yang berperanan menjejaki satellit, membuat
pengiraan orbit dan mengawasi segmen angkasa setiap hari.

2

III. Segmen Pengguna
Kesemua peralatan yang digunakan dan teknik pengiraan yang membolehkan hasil
kedudukan diperolehi oleh pengguna.2. Objektif
Kerja ukur GPS dilapangan dijalankan ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada
pelajar-pelajar untuk mengenali, mengendali dan melakukan kerja-kerja ukur GPS sebenar.
Terdapat 2 objektif utama kerja ukur GPS dilapangan ini iaitu :

I. Melakukan kerja ukur GPS bagi titik kawalan jaringan vertical dan horizontal
di sekitar UTM International Campus dengan menggunakan 2 kaedah iaitu
Static dan RTK.
II. Memberikan pendedahan dan membiasakan pelajar-pelajar dengan peralatan
GPS dan prosedur pemprosesan data GPS.

3. Peralatan
I. GPS Receiver (R8) (Gambarajah 1) - 1 set
II. Bipod - 1 set
III. Bateri - 2
IV. GPS Controller (Gambarajah 2) - 1 set

3


Gambarajah 1 : GNSS Receiver (R8)


Gambarajah 2 : GPS Controller
Alat ini digunakan untuk mengawal dan konfigurasi
receiver secara sambungan Bluetooth.Gambarajah 3 : Peralatan GNSS
yang telah didirisiapkan
4

4. Teori
Penentuan kedudukan sesuatu titik atau lokasi, alat penerima GNSS akan mengira
kedudukannya secara tepat melalui isyarat satelit yang dihantar oleh satelit-satelit yang
terletak di angkasa. Setiap satelit akan menghantar secara berterusan maklumat-maklumat
berikut :
Masa maklumat itu dihantar
Maklumat efemeris (precise orbital)
Maklumat Almanak Satelit (GPS Health system & rough orbit info)
Alat penerima GNSS ini akan menggunakan maklumat tersebut untuk menentukan masa
transit setiap mesej dan mengira kedudukan jarak kepada setiap satelit. Jarak ini bersama
dengan kedudukan satelit akan digunakan dengan sistem trilaterion (kaedah menentukan
lokasi relatif atau mutlak sesuatu titik dengan mengukur jarak menggunakan geometri sfera
atau segitiga) bagi menentukan kedudukan sebenar satelit tersebut. Sekurang-kurangnya 4
buah satelit diperlukan untuk menghitung sesuatu kedudukan dengan lebih tepat.
5. Cara Kerja
5.1 Mendirisiapkan alatan GNSS
Peralatan didirisiapkan di titik yang dikenalpasti
Oleh kerana peralatan yang digunakan ialah Bipod maka ketinggian alat
receiver alat ditetapkan pada ketinggian standard 2 meter.
Pastikan gelembung (spirit buble) yang terdapat pada bipod berada pada
kedudukan centre bagi memastikan kejituan koordinat titik yang
dikehendaki.
Pastikan alat penerima/receiver telah dimuatkan dengan bateri yang telah dicas
sepenuhnya

5.2 Aktifkan alat penerima GNSS
GNSS receiver diaktifkan dan tunggu sehingga isyarat satelit diterima (lampu
LED berwarna hijau akan berkelip).
5

Bagi cerapan RTK sila pastikan antena dipasang pada receiver supaya isyarat
pembetulan dapat diterima daripada server RTK Network.
Pastikan cara kerja yang hendak dilakukan samaada kaedah statik atau RTK.
Pastikan setting yang digunakan semasa cerapan dibuat menepati syarat dan
prosedur yang dibenarkan supaya kerja-kerja tersebut mudah dijalankan dan
mendapat tikaian yang baik (Elevation Mask, PDOP, Survey Type, Broadcast
Format, Antenna Height, Antenna Type dan sebagainya).

5.3 Melakukan cerapan
Terdapat beberapa prosedur yang perlu dikuti dan dipatuhi sebelum
memulakan kerja iaitu:-

5.3.1 Cerapan Statik
Setkan kerja yang hendak dilakukan didalam TCSE Survey
Controller Klik Ikon File >pilih New Job >Namakan (cth:
test)Mulakan R8 Base Receiver

6

5.3.2 Cerapan MyRTKnet (Virtual Reference Station)
Tekan Ikon Survey >Pilih JUPEM VRS >Start Survey
Pilih sistem koordinat (Malaysian RSO Geosentric) dan Zone
(RSO Geosentric-Peninsular)
Tunggu sehingga controller membuat connection kepada alat
penerima


Mulakan pengukuran
Untuk cerapan menggunakan sistem RTK, proses initialization perlu
dilakukan untuk mendapatkan nilai awalan ambiguity. Satu initialization
bersamaan dengan 1 epoch iaitu sebanyak 10 bacaan bagi setiap epoch. Untuk
kerja-kerja RTK, setiap sesi cerapan akan dijalankan sebanyak 2 epoch (20
bacaan) di mana antara kedua-dua epoch perlu dibuat proses initialization. Ini
perlu untuk membezakan antara bacaan pertama dan kedua.


Mulakan pengutipan data


7

Data-data cerapan yang akan dibuat akan disimpan di dalam memori Survey
Controller. Data mentah /raw data adalah berformat (.dat file)
Setelah selesai cerapan, data-data tadi akan dimuat turun (download) ke dalam
computer menggunakan perisian Trimble Data Transfer atau terus sahaja
dihubungkan dengan software melalui cable transfer.


Seterusnya peringkat memproses data menggunakan perisian Trimble
Business Centre (TBC).
5.4 Cara pemprosesan data hasil dari cerapan Statik Menggunakan Perisian TBC
5.4.1 Projek Baru

8

5.4.2 Penentuan Sistem Koordinat disetkan sebagai RSO Geocentric
Semenanjung Malaysia.9

5.4.3 Import semua data CORS dan data cerapan Stesen UTM2, UTM4
dan UTM9. Edit data satelit (masking).

10

5.4.4 Proses Baseline

Laporan Baseline Processing
Project Information

Name: C:\Users\fahmi\Documents\Trimble
Business Center\3stn.vce
Size: 211 KB
Modified: 10/12/2012 11:00:44 AM
Reference
number:

Description:

Coordinate System

Name: Malaysia RSO Geocentric
Datum: ITRF
Zone: RsoGeocentric- (Peninsular)
Geoid: EGM96 (Global)
Vertical datum:Baseline Processing Report

Processing Summary
Observation From To
Solution
Type
H.
Prec.
(Meter)
V.
Prec.
(Meter)
Geodetic
Az.
Ellipsoid
Dist.
(Meter)
Height
(Meter)
11

BENT --- BANT
(B16)
BENT BANT Fixed 0.009 0.030 20757'01" 87737.396 -105.997
BANT --- utm2
(B19)
BANT utm2 Float 0.309 0.162 2807'30" 43289.031 27.489
BANT --- utm4
(B18)
BANT utm4 Float 0.270 0.145 2805'52" 43357.059 28.517
BANT --- utm9
(B17)
BANT utm9 Fixed 0.015 0.026 2750'18" 43678.399 29.244
MERU --- utm2
(B30)
MERU utm2 Fixed 0.022 0.035 8401'12" 35034.727 29.969
MERU --- utm4
(B29)
MERU utm4 Float 0.240 0.140 8354'32" 35055.498 31.035
MERU --- utm9
(B28)
MERU utm9 Fixed 0.014 0.026 8317'38" 35074.426 31.729
UPMS --- utm2
(B24)
UPMS utm2 Fixed 0.021 0.033 35910'07" 19662.937 -64.008
UPMS --- utm4
(B23)
UPMS utm4 Fixed 0.020 0.035 35912'40" 19732.534 -63.125
UPMS --- utm9
(B22)
UPMS utm9 Fixed 0.013 0.024 35909'36" 20108.990 -62.262
UPMS --- MERU
(B25)
UPMS MERU Fixed 0.007 0.026 29430'55" 38611.370 -93.987
BANT --- MERU
(B26)
BANT MERU Fixed 0.007 0.026 33718'34" 37428.890 -2.453
BENT --- utm2
(B15)
BENT utm2 Float 0.319 0.165 20745'36" 44448.801 -78.429
BENT --- utm4
(B14)
BENT utm4 Float 0.266 0.145 20747'11" 44380.774 -77.434
BENT --- utm9
(B13)
BENT utm9 Fixed 0.014 0.026 20802'27" 44059.112 -76.741
BENT --- MERU
(B27)
BENT MERU Fixed 0.009 0.029 23216'45" 70226.174 -108.456
BANT --- UPMS
UPMS BANT Fixed 0.006 0.024 22811'21" 27769.614 -91.528
12

(B20)
BENT --- UPMS
(B21)
BENT UPMS Fixed 0.008 0.027 19905'37" 62428.491 -14.453
Acceptance Summary
Processed Passed
Flag Fail
18 18 0 0

Date: 25/12/2012 1:26:49 AM
Project:
C:\Users\fahmi\Documents\Trimble
Business Center\3stn.vce
Trimble Business Center

5.4.5 Network Adjustment Report
Project Information

Name: C:\Users\fahmi\Documents\Trimble
Business Center\3stn.vce
Size: 211 KB
Modified: 10/12/2012 11:00:44 AM
Reference
number:

Description:

Coordinate System

Name: Malaysia RSO Geocentric
Datum: ITRF
Zone: RsoGeocentric- (Peninsular)
Geoid: EGM96 (Global)
Vertical datum:

Network Adjustment Report

Adjustment Settings
Set-Up Errors
13

GNSS
Error in Height of Antenna: 0.000 m
Centering Error: 0.000 m

Covariance Display
Horizontal:
Propagated Linear Error [E]: U.S.
Constant Term [C]: 0.000 m
Scale on Linear Error [S]: 1.960
Three-Dimensional

Propagated Linear Error [E]: U.S.
Constant Term [C]: 0.000 m
Scale on Linear Error [S]: 1.960

Adjustment Statistics
Number of Iterations for Successful Adjustment: 2
Network Reference Factor: 1.00
Chi Square Test (95%): Passed
Precision Confidence Level: 95%
Degrees of Freedom: 41

Post Processed Vector Statistics
Reference Factor: 1.00
Redundancy Number: 41.00
A Priori Scalar: 2.97


Adjusted Grid Coordinates
14

Point
ID
Easting
(Meter)
Eastin
g
Error
(Meter
)
Northing
(Meter)
Northin
g Error
(Meter)
Elevatio
n
(Meter)
Elevatio
n Error
(Meter)
Fixe
d
BAN
T
393363.16
7
?
312813.37
0
? 11.633 ? LLh
BENT
434652.15
0
?
390225.74
8
? 116.659 ? LLh
MER
U
379011.06
1
?
347384.13
3
? 10.061 ? LLh
UPM
S
414104.71
8
?
331279.69
8
? 102.577 ? LLh
utm2
413865.14
8
0.035
350940.86
3
0.023 38.712 0.072

utm4
413878.97
8
0.045
351010.62
1
0.029 39.626 0.094

utm9
413856.69
4
0.017
351386.82
8
0.013 40.449 0.038Adjusted Geodetic Coordinates
Point ID Latitude Longitude
Height
(Meter)
Height Error
(Meter)
Fixed
BANT N249'33.44322" E10132'14.45993" 8.832 ? LLh
BENT N331'36.91144" E10154'25.92259" 114.844 ? LLh
MERU N308'17.65238" E10124'26.83975" 6.433 ? LLh
UPMS N259'36.22498" E10143'24.63228" 100.385 ? LLh
utm2 N310'16.31112" E10143'15.39101" 36.378 0.072

utm4 N310'18.58330" E10143'15.83365" 37.292 0.094

utm9 N310'30.82986" E10143'15.08324" 38.112 0.038


15


Error Ellipse Components
Point ID
Semi-major axis
(Meter)
Semi-minor axis
(Meter)
Azimuth
utm2 0.044 0.027 105
utm4 0.056 0.037 94
utm9 0.021 0.016 102


Adjusted GPS Observations
Transformation
Parameters
Deflection in Latitude: 0.170 sec (95%) 0.209 sec
Deflection in Longitude: 0.256 sec (95%) 0.157 sec
Azimuth Rotation: 0.001 sec (95%) 0.021 sec
Scale Factor: 0.99999991 (95%) 0.00000012

Observation ID

Observation
A-posteriori
Error
Residual
Standardized
Residual
BANT --> MERU
(PV26)
Az. 33718'34" 0.021 sec 0.134 sec 3.237

Ht. -2.445 m 0.037 m 0.007 m 0.216

Ellip
Dist.
37428.875
m
0.005 m -0.015 m -2.495
UPMS --> BANT
(PV20)
Az. 22811'21" 0.021 sec 0.050 sec 1.002

Ht. -91.563 m 0.017 m -0.035 m -1.013
16


Ellip
Dist.
27769.633
m
0.003 m 0.019 m 2.749
BENT --> MERU
(PV27)
Az. 23216'45" 0.021 sec
-0.048
sec
-2.673

Ht. -108.445 m 0.046 m 0.012 m 0.324

Ellip
Dist.
70226.172
m
0.009 m -0.002 m -0.158
UPMS --> MERU
(PV25)
Az. 29430'55" 0.021 sec
-0.020
sec
-0.598

Ht. -94.009 m 0.044 m -0.022 m -0.683

Ellip
Dist.
38611.354
m
0.005 m -0.016 m -2.212
BENT --> BANT
(PV16)
Az. 20757'01" 0.021 sec 0.024 sec 1.438

Ht. -105.999 m 0.049 m -0.002 m -0.048

Ellip
Dist.
87737.410
m
0.011 m 0.014 m 1.574
UPMS --> utm9
(PV22)
Az. 35909'36" 0.171 sec 0.054 sec 0.384

Ht. -62.290 m 0.041 m -0.028 m -0.948

Ellip
Dist.
20108.987
m
0.013 m -0.003 m -0.299
UPMS --> utm4
(PV23)
Az. 35912'40" 0.471 sec
-0.033
sec
-0.575

Ht. -63.110 m 0.093 m 0.015 m 0.680

Ellip 19732.530
0.029 m -0.004 m -0.889
17

Dist. m
BANT --> utm9
(PV17)
Az. 2750'18" 0.080 sec 0.046 sec 0.633

Ht. 29.273 m 0.043 m 0.030 m 0.881

Ellip
Dist.
43678.403
m
0.014 m 0.004 m 0.359
MERU --> utm9
(PV28)
Az. 8317'38" 0.079 sec
-0.056
sec
-0.810

Ht. 31.719 m 0.047 m -0.010 m -0.327

Ellip
Dist.
35074.417
m
0.017 m -0.010 m -0.668
MERU --> utm4
(PV29)
Az. 8354'32" 0.176 sec
-0.347
sec
-0.609

Ht. 30.899 m 0.102 m -0.136 m -0.663

Ellip
Dist.
35055.632
m
0.045 m 0.134 m 0.466
BENT --> utm9
(PV13)
Az. 20802'27" 0.081 sec 0.010 sec 0.147

Ht. -76.726 m 0.048 m 0.015 m 0.499

Ellip
Dist.
44059.118
m
0.015 m 0.006 m 0.558
BANT --> utm4
(PV18)
Az. 2805'51" 0.204 sec
-0.763
sec
-0.542

Ht. 28.454 m 0.095 m -0.063 m -0.296

Ellip
Dist.
43357.067
m
0.032 m 0.008 m 0.049
18

BENT --> UPMS
(PV21)
Az. 19905'37" 0.021 sec 0.013 sec 0.530

Ht. -14.436 m 0.037 m 0.017 m 0.485

Ellip
Dist.
62428.493
m
0.008 m 0.002 m 0.210
BENT --> utm4
(PV14)
Az. 20747'10" 0.202 sec
-0.265
sec
-0.198

Ht. -77.545 m 0.100 m -0.111 m -0.518

Ellip
Dist.
44380.711
m
0.033 m -0.063 m -0.367
UPMS --> utm2
(PV24)
Az. 35910'07" 0.365 sec 0.023 sec 0.132

Ht. -64.024 m 0.073 m -0.016 m -0.461

Ellip
Dist.
19662.938
m
0.023 m 0.001 m 0.067
MERU --> utm2
(PV30)
Az. 8401'12" 0.140 sec
-0.003
sec
-0.033

Ht. 29.985 m 0.074 m 0.016 m 0.431

Ellip
Dist.
35034.724
m
0.034 m -0.004 m -0.189
BANT --> utm2
(PV19)
Az. 2807'30" 0.167 sec 0.305 sec 0.203

Ht. 27.540 m 0.073 m 0.050 m 0.206

Ellip
Dist.
43289.072
m
0.023 m 0.041 m 0.174
19

BENT --> utm2
(PV15)
Az. 20745'36" 0.165 sec
-0.082
sec
-0.054

Ht. -78.460 m 0.079 m -0.030 m -0.124

Ellip
Dist.
44448.835
m
0.023 m 0.034 m 0.141

Covariance Terms
From
Point
To
Point

Components
A-
posteriori
Error
Horiz.
Precision
(Ratio)
3D
Precision
(Ratio)
BANT MERU Az. 33718'34" 0.000 sec 1 : 0 1 : 0

Ht. -2.399 m 0.000 m


Elev. -1.572 m 0.000 m


Ellip
Dist.
37428.871 m 0.000 m

BANT UPMS Az. 4810'47" 0.000 sec 1 : 0 1 : 0

Ht. 91.553 m 0.000 m


Elev. 90.943 m 0.000 m


Ellip
Dist.
27769.630 m 0.000 m

BENT BANT Az. 20757'01" 0.000 sec 1 : 0 1 : 0

Ht. -106.012 m 0.000 m


Elev. -105.026 m 0.000 m


Ellip
Dist.
87737.403 m 0.000 m

BENT MERU Az. 23216'45" 0.000 sec 1 : 0 1 : 0

Ht. -108.411 m 0.000 m

20


Elev. -106.597 m 0.000 m


Ellip
Dist.
70226.166 m 0.000 m

BENT UPMS Az. 19905'37" 0.000 sec 1 : 0 1 : 0

Ht. -14.459 m 0.000 m


Elev. -14.082 m 0.000 m


Ellip
Dist.
62428.487 m 0.000 m

UPMS MERU Az. 29430'55" 0.000 sec 1 : 0 1 : 0

Ht. -93.952 m 0.000 m


Elev. -92.515 m 0.000 m


Ellip
Dist.
38611.350 m 0.000 m

utm2 BANT Az. 20808'05" 0.167 sec
1 :
1925125
1 :
1926140

Ht. -27.546 m 0.072 m


Elev. -27.079 m 0.072 m


Ellip
Dist.
43289.069 m 0.022 m

utm2 BENT Az. 2744'57" 0.163 sec
1 :
1981300
1 :
1981340

Ht. 78.466 m 0.072 m


Elev. 77.947 m 0.072 m


Ellip
Dist.
44448.831 m 0.022 m

utm2 MERU Az. 26402'14" 0.140 sec
1 :
1026047
1 :
1026072

Ht. -29.945 m 0.072 m

21


Elev. -28.651 m 0.072 m


Ellip
Dist.
35034.721 m 0.034 m

utm2 UPMS Az. 17910'06" 0.365 sec 1 : 858668
1 :
857051

Ht. 64.007 m 0.072 m


Elev. 63.865 m 0.072 m


Ellip
Dist.
19662.936 m 0.023 m

utm4 BANT Az. 20806'26" 0.204 sec
1 :
1332573
1 :
1334558

Ht. -28.460 m 0.094 m


Elev. -27.993 m 0.094 m


Ellip
Dist.
43357.064 m 0.033 m

utm4 BENT Az. 2746'31" 0.200 sec
1 :
1367281
1 :
1370521

Ht. 77.552 m 0.094 m


Elev. 77.032 m 0.094 m


Ellip
Dist.
44380.707 m 0.032 m

utm4 MERU Az. 26355'34" 0.176 sec 1 : 783550
1 :
784237

Ht. -30.859 m 0.094 m


Elev. -29.565 m 0.094 m


Ellip
Dist.
35055.629 m 0.045 m

utm4 UPMS Az. 17912'40" 0.471 sec 1 : 669307
1 :
668678
22


Ht. 63.093 m 0.094 m


Elev. 62.950 m 0.094 m


Ellip
Dist.
19732.528 m 0.029 m

utm9 BANT Az. 20750'52" 0.078 sec
1 :
3309590
1 :
3310126

Ht. -29.280 m 0.038 m


Elev. -28.816 m 0.038 m


Ellip
Dist.
43678.399 m 0.013 m

utm9 BENT Az. 2801'48" 0.077 sec
1 :
3336479
1 :
3335679

Ht. 76.732 m 0.038 m


Elev. 76.209 m 0.038 m


Ellip
Dist.
44059.115 m 0.013 m

utm9 MERU Az. 26318'40" 0.078 sec
1 :
2131569
1 :
2132411

Ht. -31.679 m 0.038 m


Elev. -30.388 m 0.038 m


Ellip
Dist.
35074.414 m 0.016 m

utm9 UPMS Az. 17909'35" 0.171 sec
1 :
1540457
1 :
1542573

Ht. 62.273 m 0.038 m


Elev. 62.127 m 0.038 m


Ellip
Dist.
20108.985 m 0.013 m


23

Date: 25/12/2012 1:41:34 AM
Project:
C:\Users\fahmi\Documents\Trimble
Business Center\3stn.vce
Trimble Business Center


6. Keputusan Ujikaji
Dari cerapan yang telah dialakukan pada11 November 2012 dari pukul 9.30am hingga
3.00pm di dapati pemprosesan Garis Dasar (baseline) adalah seperti jadual di bawah:
Observation From To
Solution
Type
H.
Prec.
(Meter)
V.
Prec.
(Meter)
Geodetic
Az.
Ellipsoid
Dist.
(Meter)
Height
(Meter)
BENT --- BANT
(B16)
BENT BANT Fixed 0.009 0.030 20757'01" 87737.396 -105.997
BANT --- utm2
(B19)
BANT utm2 Float 0.309 0.162 2807'30" 43289.031 27.489
BANT --- utm4
(B18)
BANT utm4 Float 0.270 0.145 2805'52" 43357.059 28.517
BANT --- utm9
(B17)
BANT utm9 Fixed 0.015 0.026 2750'18" 43678.399 29.244
24

MERU --- utm2
(B30)
MERU utm2 Fixed 0.022 0.035 8401'12" 35034.727 29.969
MERU --- utm4
(B29)
MERU utm4 Float 0.240 0.140 8354'32" 35055.498 31.035
MERU --- utm9
(B28)
MERU utm9 Fixed 0.014 0.026 8317'38" 35074.426 31.729
UPMS --- utm2
(B24)
UPMS utm2 Fixed 0.021 0.033 35910'07" 19662.937 -64.008
UPMS --- utm4
(B23)
UPMS utm4 Fixed 0.020 0.035 35912'40" 19732.534 -63.125
UPMS --- utm9
(B22)
UPMS utm9 Fixed 0.013 0.024 35909'36" 20108.990 -62.262
UPMS --- MERU
(B25)
UPMS MERU Fixed 0.007 0.026 29430'55" 38611.370 -93.987
BANT --- MERU
(B26)
BANT MERU Fixed 0.007 0.026 33718'34" 37428.890 -2.453
BENT --- utm2
(B15)
BENT utm2 Float 0.319 0.165 20745'36" 44448.801 -78.429
BENT --- utm4
(B14)
BENT utm4 Float 0.266 0.145 20747'11" 44380.774 -77.434
BENT --- utm9
(B13)
BENT utm9 Fixed 0.014 0.026 20802'27" 44059.112 -76.741
BENT --- MERU
(B27)
BENT MERU Fixed 0.009 0.029 23216'45" 70226.174 -108.456
BANT --- UPMS
(B20)
UPMS BANT Fixed 0.006 0.024 22811'21" 27769.614 -91.528
BENT --- UPMS
(B21)
BENT UPMS Fixed 0.008 0.027 19905'37" 62428.491 -14.453

Manakala setelah dilakukan editing masking bagi data cerapan satelit. Dan adjustment kepada
Weighting scalar di samakan dengan ref. factor iaitu nilai 2.97, network adjustment pula
dibuat. Keputusan network adjustment adalah seperti jadual di bawah:
25


Adjusted Geodetic Coordinates
Point ID Latitude Longitude
Height
(Meter)
Height Error
(Meter)
Fixed
BANT N249'33.44322" E10132'14.45993" 8.832 ? LLh
BENT N331'36.91144" E10154'25.92259" 114.844 ? LLh
MERU N308'17.65238" E10124'26.83975" 6.433 ? LLh
UPMS N259'36.22498" E10143'24.63228" 100.385 ? LLh
utm2 N310'16.31112" E10143'15.39101" 36.378 0.072

utm4 N310'18.58330" E10143'15.83365" 37.292 0.094

utm9 N310'30.82986" E10143'15.08324" 38.112 0.038


7. Analisis Dan Perbincangan
Hasil proses baseline di jadualkan seperti berikut:
STATION
RMS
(m)
Horizontal
Precision (m)
Vertical
Precision (m)
UTM2 MERU 0.016 0.022 0.035
BANT 0.013 0.309 0.162
UPMS 0.012 0.021 0.033
BENT 0.013 0.319 0.165
UTM4 MERU 0.016 0.24 0.14
BANT 0.016 0.27 0.145
UPMS 0.016 0.02 0.035
BENT 0.019 0.266 0.145
UTM9 MERU 0.021 0.014 0.026
BANT 0.018 0.015 0.026
UPMS 0.016 0.013 0.024
BENT 0.019 0.014 0.026

Graf perbandingan antara stesen CORS (Meru, Bant, UPMS dan Bent) terhadap stesen
cerapan iaitu UTM2 , UTM4 dan UTM9. Graf ini dihasilkan menggunakan perisian
26

Microsoft Excel untuk menunjukkan perkaitan/hubungan antara RMS, Horizontal Precision
dan Vertical Precision.

Graf 1


Graf 2
MERU BANT UPMS BENT
RMS (m) 0.016 0.013 0.012 0.013
Horizontal Precision (m) 0.022 0.309 0.021 0.319
Vertical Precision (m) 0.035 0.162 0.033 0.165
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
m
e
t
e
r
BASELINE PROCESS from UTM2
MERU BANT UPMS BENT
RMS (m) 0.016 0.016 0.016 0.019
Horizontal Precision (m) 0.24 0.27 0.02 0.266
Vertical Precision (m) 0.14 0.145 0.035 0.145
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
m
e
t
e
r
BASELINE PROCESS from UTM4
27


Graf 3
Daripada graf-graf di atas di dapati nilai kecil lebih tertumpu ke Stesen UPMS berbanding
stesen lain. Stesen-stesen lain memberikan nilai yang besar dari Vertical dan Horizontal
Precision bagi stesen cerapan UTM2 dan UTM4 (sila lihat Graf 1 dan Graf 2).
J ika analisis dilakukan mengikut stesen cerapan, graf 1 menunjukkan Stesen UTM2
mempunyai range horizontal dan vertical precision yang amat besar iaitu sehingga 0.309
hingga 0.319 dari stesen BANT dan BENT masing-masing.
Manakala stesen UTM4, kesemua stesen rujukan CORS kecuali stesen UPMS mempunyai
nilai yang besar dari vertical dan horizontal precision iaitu dari 0.24 hingga 0.266.
Stesen UTM9 mempunyai nilai yang amat baik dari kesemua stesen rujukan CORS iaitu
sehingga milimeter.
Menurut Pekeliling Ketua Pengarah Ukur Pemetaan (PKPUP Bil 9/2005), ketepan bagi
cerapan single base adalah sehingga 4cm bagi horizontal dan 6cm bagi Vertical.
MERU BANT UPMS BENT
RMS (m) 0.021 0.018 0.016 0.019
Horizontal Precision (m) 0.014 0.015 0.013 0.014
Vertical Precision (m) 0.026 0.026 0.024 0.026
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
m
e
t
e
r
BASELINE PROCESS from UTM9
28


Jadual 1 (Sumber PKPUP Bil 9/2005)
Dari hitungan Root Mean Square (RMS), menunjukkan nilai milimeter iaitu dari 12mm
sehingga 21mm sahaja.. Walau bagaimanapun dari Graf 3 stesen cerapan UTM9 sahaja yang
melepasi kriteria sebagaimana dinyatakan di dalam pekeliling berkenaan. Nilai rms stesen
UTM9 betul-betul terletak di antara nilai vertical dan horizontal precision (lihat graf 3).
Punca perkara ini berlaku mungkin kerana kedudukan geometri satelit terhadap stesen semasa
pengukuran adalah kurang baik. Walau demikian kedudukan geometri satelit dan stesen
cerapan kemungkinan baik kerana hasilnya sebagaimana yang di tunjukkan pada ketiga-tiga
graf di mana stesen UPMS dapat memberikan nilai yang baik.
Untuk semakan hasil dari pengukuran kami masukkan ke perisian Google Earth dan di dapati
stesen berada di tempat yang betul. Walau bagaimana pun perisian ini hanya untuk
menyemak kedudukan sahaja bukan untuk kejituan.
29


Gambar 1 : Kedudukan Stesen Cerapan
8. Kesimpulan
Kaedah RTK untuk cerapan GNSS dengan aplikasi sistem MyRTKnet telah
merevolusikan dan memudahkan proses pengutipan data selain kaedah lain yang
digunakan seperti Static, Rapid Static dan lain-lain. Para pelajar telah didedahkan
dengan konsep dan cara menggunakan peralatan terkini GNSS untuk cerapan data dan
telah diberi peluang untuk mencuba sendiri menggunakan peralatan tersebut.
Walaupun cerapan My RTKnet tidak dapat dilakukan. Kami terpaksa menngunakan
kaedah statik secara single base. Kajian lebih terperinci perlu dibuat di kawasan yang
terdapat bangunan tinggi di mana cerapan adalah amat sukar untuk dilakukan.
Hasil mungkin akan lebih baik jika masa cerapan ditambah. Begitu juga jika cerapan
dilakukan lebih awal iaitu selepas jam 8.00am Malaysia bersamaan 0.00 Waktu GMT
yang kebiasaannya keadaan atmosfera amat sesuai untuk cerapan. Demikian juga
pada sebelah petang. Untuk MyRTKnet yang menggunakan signal 3G, waktu pagi
biasanya talian masih belum sibuk. Oleh itu amat sesuai untuk cerapan.


30

9. Cadangan dan Komen
I. J ika boleh, pihak universiti dapat menyediakan peralatan pengukuran kerana
bukan semua pelajar berpengalaman membuat kerjaluar. Namun begitu kami
masih boleh meminjam peralatan dari pihak lain tetapi dengan kadar yang
terhad.
II. Membuat perancangan awal sebelum cerapan dibuat bagi memastikan kerja
dapat dilakukan dengan sempurna.
III. Memastikan semua sistem dan komponen yang berkaitan dengan sistem
MyRTKnet berfungsi dengan baik sebelum kerja padang dilakukan.
IV. Pendedahan secara asas mengenai mendirisiapkan alat, proses pengutipan
data, proses muat turun data dan post processing data cerapan perlu
ditunjukkan lebih awal.


31

Rujukan:

1) Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan KPUP Bil 9 / 2005
2) Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan KPUP Bil1 /2008
3) Monograf Ukur Satelit
4) (http://facility.unavco.org/kb/questions/167/What+is+the+difference+between+GPS+
and+GNSS%3F)

Anda mungkin juga menyukai