Anda di halaman 1dari 9

Cara pengiraan cerapan matahari.

 untuk pengiraan waktu :

Waktu
contoh : J m

8.48 + 8.48 + 8.50 + 8.51 8 48


8 49
4 8 50
8 51
-pengiraan waktu perlu ditambah semua dan dibahagikan dengan 4
Purata 1
untuk mencari purata waktu. J m

8 50
 Pengiraan ufuk

ufuk
p.ki TR 00 00 00
0+ 62 19 55
+0 61 44 50
p.ka +0 241 43 30 -180°
0+ 242 18 30 -180°
TR 179 59 56

-pengiraan untuk ufuk ialah semua nilai penyilang kanan (p.ka) perlu
ditolak dengan 180°. Setelah itu, semua nilai penyilang kiri (p.ki) dan
penyilang kanan (p.ka) yang sudah ditolak dengan 180° perlu ditambah dan
dibahagikan dengan 4 untuk mendapatkan nilai purata ke matahari.

Contoh :
62°19°55° + 61°44° 50° + 61°43°30° + 62°18°30°

4
-untuk pengiraan tanda rujuk (TR) ialah nilai TR hendaklah ditolak dengan 180°
dan dibahagi dengan 2 dan ditolak dengan 360° untuk mendapatkan nilai purata
ke TR.

Contoh: 179°59°56° - 180° = x

360°- ( x ) ÷ 2 = ?

Purata ke matahari 62 01 41
Purata ke TR 359 59 58

 Pengiraan pugak

pugak

67 58 55 }-90
67 55 57
292 08 55 }-270
292 11 55
-untuk pengiraan pugak adalah nilai pugak yang kurang daripada 180° perlu
ditolak dengan 90°, manakala nilai yang lebih daripada 180° perlu ditolak
dengan 270°. Setelah itu semua nilai yang sudah ditolak perlulah ditambah
dan dibahagikan dengan 4 untuk mendapatkan purata tinjah.

Contoh :

22° 01° 05° + 22° 09° 03° + 22° 08° 55 + 22° 11° 55°
4
-nilai purata tinjah perlulah dilaras dengan nilai biasan dan bedalihat yang
telah diberikan.
22 06 30 Purata tinjah
- 02 02 Biasan & bedalihat
22 04 28 Tinjah dilaras

 Pengiraan kordinat

Kordinat origin U/S 133453.780 m Kordinat origin T/B 0.0000 m


Stesen U/S 103932.468 m Stesen T/B 34193.026 m
Jumlah/sel U/S 29621.312 m Jum/sel T/B 34193.026 m
Jum/sel x 0.03256 ± 0 16 4 Sel. G.bujjur = jum
x 0.03256 ± 1110
sel

g.lintang origin U -4 51 34 Sel.G.bujur x sin G.lintang = 89”


g.lintang stesen U 4 35 30 T (-) / B (+) tirusan = -0° 01° 29°

-nilai kordinat origin U dan kordinat stesen U perlu mengikut negeri yang telah
ditetapkan nilainya. Untuk pengiraan pula nilai kordinat origin U ditolak dengan
nilai kordinat stesen U. Nilai kordinat ini perlu ditolak kerana kedua-dua kordinat
mempunyai kordinat utaraan* (U). Hasil tolak kordinat akan menjadi selatan.
*
rumus =
S , S = S
U , U = S
U , S = U
S , U = U
-untuk pengiraan kordinat origin T dan kordinat stesen adalah sama seperti diatas
tetapi tidak mempunyai rumus sepertimana kordinat U.
-untuk mencari nilai jum/sel, hasil tolak kordinat U didarab dengan
0.03256(0°0°0.03256)

Contoh : 29621.312 x 0°0°0.03256 = 0° 16° 4°

-nilai garisan lintang telah diberi dan ditolak dengan hasil darab jum/sel

Contoh : 4° 51° 34° - 0° 16° 4° = 4° 35° 30°(g.lintang stesen U)

-pengiraan untuk sel.g.bujur ialah nilai hasil tolak antara kordinat T dan stesen T
didarab dengan nilai yang telah diberi 0.03246

Contoh : 34193.026 x 0.03246 = 1109.9 @ 1110°(dibundarkan)

-selapas itu pengiraan sel.G.bujur x sin g.lintang =89”

Contoh : 1110 x sin 4° 35° 30° = 88.8 @ 89°(dibundarkan)

-untuk nilai tirusan pula nilai sel.G.bujur didarab dengan sin garisan lintang

Contoh : 89°/3600 = 0° 01° 29°

-untuk menentukan waktu penilikan, nilai minit kedua-dua tilikan purata waktu
perlu diambil, selepas itu nilai purata tersebut perlulah ditolak untuk
mendapatkan sela antara kedua-dua waktu penilikan.

Contoh :

WU penilikan ① 00 50
sela 04
WU penilikan ② 00 54

 Pengiraan penilikan1 dan penilikan2


-nilai untuk pengiraan sudutistiwa telah diberi dalam almanak yang diberi
mengikut bulan dan tahun.

Contoh almanak :

HB UT Dek v
h j ° ‘ “ “
3 0 05 16 48 58
jum 6 05 17 49.1 58
12 05 18 22 59
18 05 19 18 59

Tilikan① Tilikan②
Sudutistiwa pada 05 16 48 05 16 48
(0)jam U.T (U/S)
Selisih ± 58 + 48 + 52
Sudutistiwa pada 05 17 36 05 17 40
Waktu penilikan U/S
Jarak kutub = P 84 42 24 84 42 20
G.lintang = Ø 4° 35’ 30”
Tinjah dilaras= α 22 04 28 22 35 28
Azimuth matahari 86 08 27 86 10 01
yang dikira
Azimuth 62 01 41 62 03 19
(purata ke matahari)
Selisih= Az - tilikan 24 06 46 24 06 42
TR yang ditilik 359 59 58 359 59 58
(purata ke TR)
TR sebenar 24 06 44 24 06 40
(sel+TR yang ditilik)
Aras ±

Tirusan ± - 01 29 - 01 29
Bearing grid TR 24 05 15 24 05 11
Purata Bg.grid TR 24° 05’ 13”

-nilai almanak ini adalah positif kerana ia berada disebelah utara, jika nilai
almanak negatif bermakna ia berada disebelah selatan.

-untuk pengiraan selisih, WU penilikan perlu didarab dengan nilai dek v dan
dibahagi dengan 3600. Pengiraan kedua-dua penilikan adalah sama.

Contoh : 00°50° x 58

3600 = 48

-untuk mendapatkan nilai sudutistiwa pada waktu penilaian U/S nilai sudutistiwa
perlu ditambah dengan nilai selisih.

Contoh : 05°16’48” + 0°0’48” = 05°17’36”

-untuk mendapatkan nilai jarak kutub, rumus telah diberikan ialah


90±sudustistiwa. Nilai sudustistiwa pada waktu penilikan ± 90°.

Contoh : 90° - 05°17’36” = 84°42’24”

-pengiraan untuk azimuth

Contoh : kosin Azimut = kos p –( sin Ø sin α)


Kos Ø kos α

Kos 84°42’ 24” – (sin 4°35’30” sin 22°04’28”)

( kos 4°35’30” kos 22°04’28”)

-nilai azimuth ditolak dengan nilai purata ke matahari, hasil tolak tersebut
ditambah dengan nilai purata ke TR selepas itu ditolak dengan 360° untuk
mendapatkan nilai TR sebenar. Nilai TR sebenar ditolak dengan nilai tirusan dan
hasil tersebut ditambah dengan kedua-dua nilai penilikan ① dan ②.

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM


(UKUR TANAH)

NIK FATEHAH BINTI NIK ALI


01SUT09F1018
SUT2A
ASTRONOMI
PENSYARAH : PN.LAILATUL RAHMAH NEKMAT

PENGHARGAAN

Saya Nik Fatehah Binti Nik Ali ingin mengucapkan


terima kasih kepada puan lailatul rahmah nekmat kerana
telah memberikan tunjuk ajar kepada saya semasa
membuat pengiraan astronomi dan telah memberi
penerangan untuk saya membuat jalan pengiraan.