Anda di halaman 1dari 17

1

Analisis soalan objektif dan soalan struktur UPSR


Semua soalan diambil daripada soalan UPSR Sains 028/ Tahun 2013

2

Soalan objektif 2 :
3

Soalan objektif 2 :
Kesahan isi kandungan
Isi kandungan kurikulum
Tahun 5
Theme:
Investigating living things
Learning Area:
2.Survival of the species
Learning Objectives:
2.1 Understanding that different animals have their own ways to ensure the
survival of their species.

Tahap kesukaran
Senang

Aras kognitif Taksonomi Bloom
Pengetahuan.
Aras ini menguji sejauh mana keupayaan pelajar untuk mengingat kembali
fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari.
4

Soalan objektif 4 :
5

Soalan objektif 4 :
Kesahan isi kandungan
Isi kandungan kurikulum
Tahun 6
Theme:
Investigating living things
Learning area:
2. Interaction among living things
Learning objectives:
1.4 Knowing the impact of human activities on environment

Tahap kesukaran
Sederhana

Aras kognitif Taksonomi Bloom
Sintesis.
Aras ini memerlukan keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur
yang lebih jelas.

6

Soalan objektif 5 :
7

Soalan objektif 5 :
Kesahan isi kandungan
Isi kandungan kurikulum
Tahun 5
Theme:
Investigating living things
Learning area:
3. Food chain and food web
Learning objectives:
3.2 Synthesizing food chains to construct food web

Tahap kesukaran
Sukar

Aras kognitif Taksonomi Bloom
Analisis.
Soalan ini menggunakan proses mental analisis dan memerlukan pemahaman
perhubungan. Murid dikehandaki memecahakan sesuatu perkara kepada
unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut.
8

Soalan objektif 7 :
9

Soalan objektif 7 :
Kesahan isi kandungan
Isi kandungan kurikulum
Tahun 4
Theme:
Investigating living things
Learning area:
2. Living thing undergo life process
Learning objectives:
2.4 Understanding the life process in plants

Tahap kesukaran
Sederhana

Aras kognitif Taksonomi Bloom
Kefahaman
Aras ini memerlukan keupayaan pelajar memberi huraian atau makna sesuatu
perkara. Aras ketiga dalam kefahaman menerangkan bahawa pelajar perlu
membuat ramalan tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan seperti
membuat interpretasi mudah dan menunjukkan bukti kefahaman.
10

Soalan struktur 1 :
11


12

Soalan struktur 1 :
Soalan

Kemahiran
proses
sains
Penerangan

(a) Membuat
inferens
Menggunakan maklumat
daripada pemerhatian untuk
membuat pemerhatian awal yang
munasabah.
Membuat kesimpulan awal untuk
menerangkan peristiwa
berdasarkan pemerhatian.
Biasanya, pengalaman lepas
digunakan sebagai asas untuk
membuat kesimpulan awal
tersebut.
Menggunakan inferens sebagai
titik permulaan untuk membuat
pemerhatian tambahan.

(b) Memerhati Pemerhatian kualitatif digunakan
kerana menggunakan hanya
deria untuk mengumpul
maklumat.
Mengenalpasti tertiban kejadian
yang berlaku.

(c) Meramal Menggunakan pemerhatian dan
pengalaman yang lepas atau
data yang boleh dipercayai untuk
menyatakan apa yang mungkin
13

berlaku.
Secara eksplisit menggunakan
pola sebagai bukti bagi membuat
unjuran.

(d) Mentafsir
maklumat
Membuat suatu kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpul.
Menyatakan samaada suatu
kesimpulan disokong oleh data
yang ditunjukkan.14

Soalan struktur 3 :
15


16

Soalan struktur 3 :
Soalan

Kemahiran
proses sains
Penerangan

(a) Mentafsir
maklumat
Mengesan pola atau corak yang
terdapat pada maklumat yang
didapati.
Menyatakan hubungan yang
boleh diperolehi di antara
maklumat.
Memberi penerangan yang
rasional tentang objek, peristiwa
atau pola daripada maklumat
yang dikumpul.

(b) i Mengawal
pembolehubah
Mengenalpasti pembolehubah
yang dimanipulasikan.
Pembolehubah yang
dimanipulasikan akan diubahkan
untuk menghasilkan perubahan
dalam pembolehubah
gerakbalas.

(b) ii Mengawal
pembolehubah
Mengenalpasti pembolehubah
yang dikaji.
Membantu kita menentukan
bahawa sesuatu kesan adalah
disebabkan oleh pembolehubah
yang dimanipulasikan ke atas
pembolehubah gerakbalas.

17

(c) Membuat
hipotesis
Merupakan penerangan umum
yang mungkin benar atau tidak
benar.
Mencadangkan penerangan yang
selaras dengan bukti.
Membuat sesuatu kenyataan
umum yang difikirkan benar bagi
menerangkan sesuatu perkara.
Boleh dikaji melalui pemerhatian
tambahan.