Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN ULANGKAJI SPM MATEMATIK TAMBAHAN

TOPIK : HUKUM LINEAR


1 Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang
diperoleh daripada satu ujikaji.
x 1 ! " # $
y #%& "% "%! "%$ #%1 #%&
JADUAL
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan
r
y px
px
= +
dengan
keadaan p dan r adalah pemalar.
'a( Plotkan xy mela)an x

, dengan menggunakan skala *m kepada #


unit pada kedua-dua paksi. +eterusnya, lukiskan garis lurus
penyuaian terbaik.
,# markah-
'b( .erdasarkan gra/ anda, *ari nilai bagi
'i( p,
'ii( r,
'iii( y apabila x 0 35 .
,#
markah-
Penyelesaian
'a( Persamaan tak linear :
P123K4542 06 Persamaan linear
Jadual nilai-nilai 7y dan 7

x
2
1
xy #.&8
5ujuk gra/ 'dilukis(
'b( 9aripada gra/ dan persamaan linear yg dibentuk
'i( 2ilai p 0 ke*erunan garis 0
'ii( 2ilai r:p 0 pintasan-7y 0
;aka, r 0
'iii( 4pabila 7

0 !#, nilai unjuran ke paksi-7y 0


;aka nilai y 0 35 7
TOPIK : PENGATURCARAAN LINEAR
2 Gunakan graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.
+ebuah pusat tuisyen mena)arkan dua mata pelajaran, ;atematik Tambahan
dan <i=ik. ;ereka mempunyai seramai x pelajar yang mengambil ;atematik
Tambahan dan y pelajar yang mengambil <i=ik. Jumlah pelajar yang perlu diambil
adalah berdasarkan kekangan-kekangan berikut :
I : Jumlah pelajar tidak melebihi >8.
II : .ilangan pelajar yang mengambil <i=ik tidak kurang dari separuh
bilangan pelajar yang mengambil ;atematik Tambahan.
III : .ilangan pelajar yang mengambil <i=ik melebihi bilangan pelajar
yang mengambil ;atematik Tambahan selebih-lebihnya 8.
'a( Tulis tiga ketaksamaan, selain 0 x dan
y
8, yang memuaskan
kekangan-kekangan di atas.
,!
markah-
'b( 9engan menggunakan skala *m kepada 18 pelajar untuk setiap
paksi, bina dan lorekkan rantau yang memuaskan kekangan-
kekangan di atas.
,! markah-
'!( 9engan menggunakan gra/ anda, *ari
'i( julat bilangan pelajar yang mengambil ;atematik Tambahan
jika terdapat !8 pelajar yang mengambil <i=ik.
'ii( keuntungan maksimum yang diperolehi pusat tuisyen itu jika
yuran bulanan untuk mata pelajaran ;atematik Tambahan
dan <i=ik adalah masing-masing 5;#8 dan 5; ?#.
," markah-
Penyelesaian
'a( Tiga ketaksamaan lain ialah
I :
II :
III :
'b( 5ujuk gra/ 'dilukis( dan rantau 5 dilorek memuaskan kelima-lima
ketaksamaan
'*( 'i( Julat
'ii(
Keuntungan maksimum