Anda di halaman 1dari 20

PANITIA LUKISAN KEJURUTERAAN

2009
LAPORAN PANITIA LUKISAN KEJURUTERAAN 2009
BIL

AKTIVITI/ PROGRAM

TARIKH
PERLAKSANAAN

SASARAN

OUTPUT

KPI

Mesyuarat Panitia

22 Jan 2009
18 April 2009
27 September 2009

Guru LK

3 kali mesyuarat

Bilangan mesyuarat

Kelas Tambahan

Mac Oktober 2009

Pelajar 5 Teknologi

Setiap Minggu

Ceramah Teknik Menjawab

17 Julai 2009

Pelajar 5 Teknologi

1 kali setahun

Ujian Diagnostik (dalaman)

13 September 2009

Pelajar 5 Teknologi

1 Kali Setahun

Kerja Kursus (Tingkatan 4)

Julai 2009

Pelajar 4 Teknologi

Mengikut keperluan

Kerja Kursus (Tingkatan 5)

Jan Julai 2009

Pelajar 5 Teknologi

Mengikut keperluan

Keputusan
Peperiksaan
Keputusan
Peperiksaan
Keputusan
Peperiksaan
Keputusan
Peperiksaan
Keputusan
Peperiksaan

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT)


BIDANG

: PENGURUSAN KURIKULUM

PANITIA

KEKUATAN (STRENGTH)

Pelajar telah mempunyai asas dalam mempelajari subjek ini daripada


subjek KH dan Matematik semasa di menengah rendah
Guru mempunyai matlamat dan objektif yang jelas dan selari dengan
keperluan dan matlamat panitia dan matapelajaran.
Menyediakan kelas tambahan bagi tujuan pengukuhan dan pengayaan
Sumber tenaga pengajar yang berpengalaman di bidang teknikal
Subjek ini mempunyai bahagian amali yang banyak.
Kerja kursus membantu dalam pemarkahan

PELUANG (OPPORTUNITIES)

Subjek ini membuka banyak peluang di IPT dan pelbagai jenis bidang
kerja
Guru boleh menghadiri kursus perkembangan staf dan P&P
Guru mendapat sokongan dari PIBG dan ibubapa.
Kursus yang dihadiri adalah untuk menambah pengetahuan dan kemahiran
guru.
Jika pelajar boleh mengatasi tekanan ini mereka akan jadi manusia yang
hebat.

: LUKISAN KEJURUTERAAN (LK)


KELEMAHAN (WEAKNESS)
Pelajar tidak dapat mempergunakan kemahiran sedia ada dengan
sebaiknya.
Guru kurang kreatif dalam mempelbagaikan kaedah P&P kerana masih
terikat dengan teknik P&P yang lama.
Pelajar kurang berminat mengikuti kelas tambahan
Perubahan jadual waktu yang kerap serta kursus yang banyak dianjurkan
menyebabkan guru kurang masuk ke kelas
Waktu pembelajaran yang terhad (4 waktu seminggu) membuat pelajar
kekurangan waktu untuk membuat kerja lukisan dengan berkesan.
ANCAMAN (THREATS)

Kurang budaya ilmu, malas memeperbaiki diri, disiplin diri yang lemah
dan pengaruh rakan sebaya yang negatif.
Sukar membuat pelajar faham konsep asas lukisan lanjutan
Pelajar kurang selesa kerana jumlah kelas tambahan yang terlalu padat
Guru yang keluar kursus dengan selalu dan lama boleh menyebabkan
pelajar hilang minat
Tekanan akibat kurangnya waktu belajar dan ulangkaji bagi subjek ini
boleh membuat pelajar tertekan.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


BIDANG

: PENGURUSAN KURIKULUM

ISU STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

1. Prestasi akademik
dalam peperiksaan
dalaman dan awam
boleh dipertingkatkan

Meningkatkan
minat pelajar
dalam proses P&P
LK

PANITIA

: LUKISAN KEJURUTERAAN (LK)

OBJEKTIF

KPI

Meningkatkan keputusan
akademik yang lebih
cemerlang khususnya dalam
peperiksaan awam.
Meningkatkan minat pelajar
dalam proses P&P

Mendapat gred purata


mata pelajaran 2.4
Meningkatkan pencapaian
pelajar mendapat 1A dan
2A dalam subjek LK.
100% kelulusan

TOV
2008

SASARAN
2009

INISIATIF/
STRATEGI

90% lulus
SPM 2007

Meningkat
kepada
100%

1.
2.
3.
4.
5.

Peningkatan
keberkesanan P&P
latih tubi berfokus
membiasakan pelajar
dengan kawalan
format dan masa
kelas tambahan
ganjaran dan hukuman

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK 1

: Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam boleh dipertingkatkan

Strategi 1

: Peningkatan keberkesanan P&P

BIL
1.
2.
3.

PROGRAM/PROJEK

PIPP

T/JWB

Mempelbagaikan kaedah
pengajaran
Menyediakan BBM yang
sesuai dan lengkap
Kursus peningkatan
Profesionalisme guru LK

Teras 2
Teras 5
Teras 2
Teras 5
Teras 3
Teras 4

Ketua Panitia
Ahli panitia
Ketua Panitia
Ahli panitia
Ketua Panitia
Ahli panitia

TEMPOH/
HARI

KOS/ SUMBER

Jan - Okt

PCG LK

Jan - Okt

PCG LK

Sekali setahun

Peruntukan
penganjur

OUTPUT

KPI

100% pelajar dapat


manfaatkan bahan
100% pelajar dapat
manfaatkan bahan
100% guru dapat
manfaatkan kursus

Peratus
pencapaian
Peratus
pencapaian
Peratus
pencapaian

PELAN
KONTIGENSI
Pengulangan
modul
Penggunaan
model bongkah
Kursus dalaman

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK 1

: Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam boleh dipertingkatkan

Strategi 2

: latih tubi berfokus

BIL

PROGRAM/PROJEK

PIPP

T/JWB

TEMPOH/
HARI

KOS/ SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGENSI

1.

Latih tubi berasaskan


latihan mengikut tajuk

Teras 6

Ketua Panitia
Ahli panitia

Jan - Okt

PCG LK

100% pelajar dapat


manfaatkan bahan

Peratus
pencapaian

Pengulangan
modul

2.

Latih tubi berasaskan


soalan tahun-tahun lepas

Teras 6

Ketua Panitia
Ahli panitia

Jun - Okt

PCG LK

100% pelajar dapat


manfaatkan bahan

Peratus
pencapaian

Sesi ujian
simulasi

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK 1

: Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam boleh dipertingkatkan

Strategi 3

: membiasakan pelajar dengan kawalan format dan masa

BIL

PROGRAM/PROJEK

PIPP

1.

Ceramah teknik menjawab

Teras 2
Teras 5

2.

Ujian simulasi

Teras 6

T/JWB
Penceramah
Jemputan
Ketua Panitia
Ketua Panitia
Ahli panitia

TEMPOH/
HARI

KOS/ SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGENSI

2 kali setahun

PCG LK

100% pelajar dapat


manfaat

Peratus
pencapaian

Ceramah oleh
guru

Jun - Okt

PCG LK

100% pelajar dapat


manfaatkan bahan

Peratus
pencapaian

Sesi ulangkaji

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK 1

: Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam boleh dipertingkatkan

Strategi 4

: kelas tambahan

BIL

PROGRAM/PROJEK

PIPP

T/JWB

1.

Kelas tambahan berjadual

Teras 2
Teras 5

Ketua Panitia
Ahli panitia

2.

Program guru muda

Teras 2
Teras 5

Ketua Panitia
Ahli panitia

TEMPOH/
HARI
1 kali
seminggu
Jan - Okt
Mengikut
keperluan Jan
- Okt

KOS/ SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGENSI

PCG LK

100% pelajar dapat


manfaatkan bahan

Peratus
pencapaian

Perbincangan
berkumpulan

PCG LK

100% pelajar dapat


manfaatkan bahan

Peratus
pencapaian

Perbincangan
berkumpulan

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK 1

: Prestasi akademik dalam peperiksaan dalaman dan awam boleh dipertingkatkan

Strategi 5

: ganjaran dan hukuman

BIL

PROGRAM/PROJEK

PIPP

T/JWB

TEMPOH/
HARI

KOS/ SUMBER

OUTPUT

KPI

1.

Anugerah kecemerlangan

Teras 2
Teras 4

Ketua Panitia
Ahli panitia

Sekali setahun

PCG LK

100% pelajar dapat


meningkatkan
motivasi

Peratus
pencapaian

2.

Kaunseling untuk pelajar


yang tiada komitmen

Teras 2
Teras 4

Ketua Panitia
Ahli panitia

2 Jan - Okt

Kaunselor
sekolah

100% pelajar dapat


meningkatkan
komitmen

Peratus
pencapaian

PELAN
KONTIGENSI
Penyampaian
hadiah kepada
pelajar yang
meningkat ketara
Menasihatkan
pelajar secara
individu

PELAN OPERASI
PELAN OPERASI 1
Nama Projek 1

: Mempelbagaikan kaedah pengajaran

Rasional

: pelajar dapat menguasai pengetahuan dengan lebih baik

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali setahun

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 2
Nama Projek 2

: Menyediakan BBM yang sesuai dan lengkap

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 3
Nama Projek 3

: Kursus peningkatan Profesionalisme guru LK

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua guru LK

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

2.

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Jawatankuasa penganjur
(JPN/JPTek/LPM)

1 kali setahun

Mengikut perancangan
penganjur

PELAN OPERASI 4
Nama Projek 4

: Latih tubi berasaskan latihan mengikut tajuk

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 5
Nama Projek 5

: Latih tubi berasaskan soalan tahun-tahun lepas

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 6
Nama Projek 6

: Ceramah teknik menjawab

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 7
Nama Projek 7

: Ujian simulasi

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 8
Nama Projek 8

: Kelas tambahan berjadual

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 9
Nama Projek 9

: Program guru muda

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Semua pelajar LK SPM 2009

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Panitia

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh

PELAN OPERASI 10
Nama Projek 10

: Anugerah kecemerlangan

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Pelajar terpilih

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1.

Mesyuarat Penyelarasan

GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia

1 kali

Dilaksanakan pada Ogos 2009

Jawatankuasa terlibat
Ketua Panitia & Guru LK

2 minggu sebelum program

Dilaksanakan pada 05
November 2009

Guru LK

1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan

2.

3.

Surat menyurat:
PIBG/ penganjur
Ibubapa & pelajar
Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

PELAN OPERASI 11
Nama Projek 11

: Kaunseling untuk pelajar yang tiada komitmen

Rasional

: Pelajar dapat memahami dan menguasai kepentingan pembelajaran LK

Objektif

: 1. Menarik minat pelajar untuk belajar


2. pelajar lebih yakin semasa menjawab soalan

Tempoh/ Tarikh Perlaksanaan

: Januari Oktober 2009

Kumpulan Perlaksanaan

: Pelajar terpilih

BIL

PROSES KERJA

1.

Mesyuarat Panitia

Perbincangan dengan badan kaunseling sekolah

3.

Perlaksanaan
Kehadiran
Disiplin

TANGGUNGJAWAB
GPK 1
GKMP Teknik & Vokasional
Ketua & Ahli panitia
Guru LK
Guru Kaunseling sekolah
Guru LK

TEMPOH

STATUS/ PELAN
KONTIGENSI

1 kali

Dilaksanakan pada Januari


2009

Mengikut keperluan
1 kali sebulan
(Jan Oktober 2009)

Dilaksanakan mengikut tempoh


terpilih

Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai


77400 Melaka
Disediakan oleh:
Ketua Panitia Lukisan Kejuruteraan