Anda di halaman 1dari 26

TEORI KECERDASAN PELBAGAI

APLIKASI DALAM P&P PENDIDIKAN


JASMANI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

OLEH : ROHANI BT BADARUDDIN


PRA . FEB/2012
PENSYARAH: PN AMY WONG

Kecerdasan pelbagai
Teori Kecerdasan Pelbagai mempunyai pengaruh signifikan
dalam pendidikan serta membawa kesan penting
pembelajaran organisasi.

Gardner mengatakan bahawa pendidikan tradisional dengan


proses pengujian tradisional (ujian IQ) telah mengabaikan
kecerdasan pelbagai manusia

kebanyakan ujian IQ hanya mengukur kebolehan verbal atau


bahasa dan pemikiran logikal atau matematik. Kemahiran lain
seperti sosial, interpersonal dan emosi yang membolehkan
manusia berfungsi dengan berkesan telah dikecualikan
daripada ujian IQ tradisional.

Apakah Kecerdasan Pelbagai

Berdasar pemikiran dalam kemampuan intelek diukur melalui ujian IQ dan


sangat terbatas.

Ujian IQ hanya menekankan logik matematik dan bahasa sahaja.

Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya yang tersendiri dan unik


untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka.

Kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Ia


merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat sesuatu
masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau
membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain.

Definisi kecerdasan pelbagai yang diberikan oleh Gardner (1983) adalah


kepakaran kecerdasan manusia seharusnya mempunyai kemahiran untuk
menyelesaikan masalah, menangani masalah sesuai dengan masa dan
tempat dan menghasilkan output yang efektif.

Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Gardner (2000) mendasari dua prinsip


asas iaitu manusia mempunyai kecerdasan yang pelbagai dan semua
orang dapat mengembangkan kesemua kecerdasan ini ke satu tahap yang
kompeten.

Teori ini hasil daripada kajian beliau yang dijalankan terhadap pelbagai
lapisan masyarakat yang mempunyai pelbagai kriteria tersendiri dalam
kalangan kanak-kanak biasa dan kanak-kanak istimewa.

Menurut Howard Gardner, kecerdasan tidak boleh diwarisi semata-mata


dan kecerdasan boleh dipengaruhi oleh budaya, persekitaran, peluang
pendidikan, makanan, suasana pembelajaran dan lain-lain.

Teori Kecerdasan Pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner lebih


kepada aspek kognitif dan perkembangan psikologi, antrapologi dan
sosiologi dalam menjelaskan kecerdasan manusia.

Howard Gardner menunjukkan bahawa kecerdasan seseorang


dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan.

Setiap individu mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza


kecerdasan dan kecerdasan tersebut boleh ditingkatkan dengan
pendidikan melalui aktiviti yang bersesuaian.

Dalam konteks pendidikan, guru memainkan peranan penting untuk


merancang aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran supaya
dapat memenuhi keperluan kecerdasan iaitu yang terdiri lapan
kecerdasan yang diperkenalkan oleh Gardner.

Rumusan Definasi
a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sebenar
b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan
c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan
perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
( Linda Campbell, Bruce Campbell & Dee Dickinson)

Dr. Roger Sperry (Institut Teknologi California 1965) menyatakan kecerdasan


dan fungsi otak manusia berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan
jantina individu
Otak kanan dan otak kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya
manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja.
Tkp berkembang mengikut konteks penggunaannya

Lapan TKP menurut Gardner (1992)


Verbal/
Linguistik
Logik/
Matematik

Intrapersonal

Interpersional

8 Tkp

Visual/
ruang

kinestatik

Muzik
Naturalis

1.Kecerdasan Verbal-Linguistik
Kebolehan menggunakan kata-kata secara
berkesan dalam lisan dan penulisan ,
termasuklah kebolehan mengingat maklumat,
menyakini orang lain, serta bercakap tentang
bahasa itu sendiri.
Contoh ahli-ahli sasterawan seperti Osman
Awang , Zaaba dan lain-lain

2. Kecerdasan Logik- Matematik


Kebolehan menggunakan nombor secara
berkesan dan bijak berhujah, termasuk
memahami kelompok nombor asas, prinsip
sebab-sebab serta kebolehan menjangka
Contoh : Saintis, jurutera, doktor,arkitek

3. Kecerdasan Visual- Ruang


Kebolehan mengesan dan menggambarkan
bentuk, ruang,warna dan garisan. Termasuk
kebolehan mempersembahkan idea visual dan
ruang secara grafik
Contoh: Pelukis , arkitek, - Datuk Azhar Mansor

4. Kecerdasan Kinestatik
Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan
idea, perasaan dan menyelesaikan masalah,
termasuk kemahiran fizikal seperti koordinasi,
keanjalan, kepantasan dan keseimbangan
Contoh: atlik, penari, juruterbang seperti Nicole
David, Shalin Zulkifle, Datuk Lee Chong Wei

5. Kecerdasan Muzik
Kebolehan mengesan irama dan lagu, termasuk
kebolehan mengenal lagu mudah serta membezakan
atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi
yang mudah
Contoh : ahli muzik, pengubah lagu , komposer
seperti P. Ramli

6. Kecerdasan Interpersonal
Kebolehan memahami perasaan , motivasi, tabiat
serta hasrat orang lain. Kecerdasan ini juga
merupakan kemahiran bertindak secara berkesan
terhadap orang lain secara praktikal, seperti
menggalakkan murid menyertai sesuatu projek
Contoh : Ahli Falsafah, Pemikir dan Pemimpin- Dato
Mahathir Mohamad, Datuk Anuar Ibrahim

7. Kecerdasan Intrapersonal
Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan,
kelemahan, hasrat dan kehendak, termasuk
kemahiran bagaimana seseorang itu sama atau
berbeza dengan orang lain. Kecerdasan ini juga dapat
membantu individu menangani perasaan, beradap
sopan, serta mengawal kemarahan atau kesedihan
diri contoh: Kaunselor, spt : Dr Fazilah bin Kamsah

8. Kecerdasan Naturalis
Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuhtumbuhan, galian dan binatang, termasuk rumput
dan batu-batuan serta pelbagai flora dan fauna. Ia
juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak
budaya dari segi pakaian dan makanan.
Contoh: Ahli Geologi,

Aplikasi TKP dalam P&P


TKP banyak membantu guru untuk melaksanakan
tanggungjawab mendidik anak murid bagi mendapatkan
ilmu pengetahuan.

Terdapat 3 peringkat dalam melaksanakan TKP dalam P&P


1. Peringkat Padanan
2. Peringkat Percubaan
3. Peringkat Peningkatan

1.Peringkat Padanan
Guru memadankan pengajaran dan pembelajaran dengan kecerdasan
pelbagai murid.
Guru perlu mengenalpasti kecerdasan pelajar - bagi memudahkan
proses pembelajaran
contohnya. jika majoriti pelajar dalam sesebuah kelas mempunyai
kecerdasan kinestetik, maka guru tersebut, perlu melakukan aktiviti
yang melibatkan pergerakan seperti melakukan ujikaji, senaman dan
sebagainya bagi menarik minat pelajar,
walau bagaimanapun aktiviti-aktiviti lain juga perlu bagi mengasah
kecerdasan yang dimiliki oleh pelajar. Hal ini di sebabkan pelajar
mempunyai kebolehan yang berbeza.
Guru mengenal pasti kekuatan sendiri dalam kecerdasan pelbagai
dan juga kekuatan murid.
Melalui mengenal pasti ini, guru dapat memilih strategi pengajaran
dan pembelajaran yang sesuai dan memadankan dengan kecerdasan
murid. Dengan ini guru boleh memperkembangkan potensi murid
dalam kecerdasan lain yang belum menyerlah.

2. Peringkat Percubaan
Guru mengaitkan TKP yang dimiliki oleh murid- murid dalam menyediakan
rancangan pengajaran .
Melalui:
Verbal Linguistik - Bagaimana menggunakan lisan,bacaan dan
penulisan.
Logik-Matematik - Memasukkan nombor, pengiraan, pengelasan dan
menggalakkan pemikiran kritis.
Visual-Ruang
- menggunakan alat bantu mengajar visualisasi,
warna, seni, metafora atau penyusun grafik.
Muzik
- menggunakan muzik, bunyi-bunyian persekitaran
atau unsur ritma dan melodi.
Kinestatik
- melibatkan pengalaman pergerakan seluruh badan
atau aktiviti hands-on .
Interpersonal
- melibatkan pelajar dalam perkongsian rakan
sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi
kumpulan
Intrapersonal
- memberi pilihan kepada pelajar merangsang
perasaan kendiri
Naturalis
- membawa alam semula jadi ke dalam bilik darjah
atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi -

3. Peringkat Peningkatan
Guru perlu mengaitkan teori kecerdasan pelbagai dengan kemahiran berfikir untuk
perkembangan murid. Melalui peningkatan ini, murid dapat mengaplikasikan apa
yang di ajar dalam hal tertentu:
Contoh:
Visual ruang - murid dapat melakar, membuat peta minda,
membayangkan masalah dan penyelesaiannya
Kinestatik
- murid boleh memanipulasi alat, bahan untuk
penyelesiakan masalah.
Muzik
- murid memahami ritma, harmoni, mengenal
pasti masalah dan penyelesaiannya
Interpersonal- murid mendapat pelbagai idea melalui interaksi dengan
orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannya
Intrapersonal- murid membuat refleksi secara mendalam berasaskan
pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan
penyelesaiannya
Naturalis
- murid menggunakan contoh daripada alam semula jadi
untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya.

Mengapa dengan TKP


Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
keperluan murid
Menerima persamaan atau perbezaan individu dengan
mengakui bahawa setiap murid adalah unit dan belajar
dengan cara yang berlainan

Meningkatkan kecerdasan seseorang dan menyedari


bahawa potensinya tidak terbatas

Mengapa dengan TKP


Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui P&P
yang menyeronokkan. Contoh melalui TGFU Pendidikan
Jasmani
Meningkatkan profesional guru dan menggalakkan inovasi dan
penyelidikan dalam P&P
Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah- perbincangan
Mempelbagaikan cara penilaian - (teori dan praktikal)

IMPLIKASI KEPADA P & P


Guru perlu memberi peluang kepada semua pelajar yang
berpotensi mengikut kecerdasan masing-masing. Guru
perlu membina semula kefahaman pelajar-pelajar secara
aktif. Guru yang bertanggungjawab dapat membentuk
pelajar,bersesuaian dengan kecerdasan yang dimiliki. Guru
perlu merancang aktiviti yang berguna serta relevan yang
dapat membantu proses P&P.
Teori pelbagai kecerdasan melengkapi teori asas utk
menentukan perbezaan kebolehan & bakat pelajar.
Kecerdasan setiap pelajar tidak dapat dilihat secara
langsung@pengiraan . Pendekatan & penilaian
pembelajaran dalam perkara ini mendapati pembelajaran
berlaku secara meluas, seterusnya menyebabkan kejayaan
pelajar ketika proses pembelajaran dalam bilik darjah.

IMPLIKASI KEPADA P & P


TEORI KECERDASAN PELBAGAI BOLEH DIAPLIKASIKAN
DALAM SITUASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
SECARA HUBUNGAN BERIKUT:
PERKATAAN (linguistic intelligence) NOMBOR ATAU LOGIK
(logical-mathematical intelligence) GAMBAR (spatial
intelligence) MUZIK (musical intelligence) REFLEKSI
KENDIRI (intrapersonal intelligence) PENGALAMAN FIZIKAL
(bodily-kinesthetic intelligence) PENGALAMAN SOSIAL
(interpersonal intelligence), and/or PENGALAMAN DENGAN
ALAM SEMULAJADI (naturalist intelligence)

Dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.


Manusia dapat menempa nama dalam bidang masingmasing. Masa depan yang cerah, menjadi penyumbang
utama dalam sejarah manusia dan dihormati sepanjang
zaman.

Penutup
Sesungguhnya TKP penting untuk pengajaran dan
pembelajaran kerana teori ini boleh dijadikan sebagai
petunjuk kepada potensi murid supaya guru dapat
merancang pengajaran yang lebih berkesan
Gardner menyedarkan kita bahawa sekiranya kanakkanak tidak pandai dalam akademik, tidak semestinya
mereka tidak cerdas. Mereka mungkin mempunyai
kecerdasan kinestetik-badan, dan sekiranya mereka
mendapat bimbingan dan galakan, suatu hari nanti
mereka boleh berjaya menjadi bintang sukan negara
yang menyerlah.

Bibliografi

Eleanor Ann Tan Lye Neo. Munira Mohsin. Chia Chiow Ming. Gananathan M.
Nadrajah. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani. Oxford Fajar Bakti
Sdn.Bhd.

http://www.docstoc.com/docs/19708001/APLIKASI-TEORI-KECERDASANPELBAGAI-DALAM-PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN
http://www.staripoh.com/muat_turun/
Bahan%20PPK/bsk/bpanduan/teori_kecerdasan.pdf.
http://www.slideshare.net/normalaprasekolah/kecerdasan-pelbagai-8791485
http://cikgunazifah.blogspot.com/2010/09/strategi-kaedah-pengajaran-dan.html

Anda mungkin juga menyukai