Anda di halaman 1dari 15
{—— — Goiighusiecne No. Kod : BMMS104 BAHAGIAN A. (20 Markah) Jawab semua soalan. 1. _Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang penting dalam pengajaran_kemshiran bahasa. ‘Antara objektf pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur adalah untuk (A) melakuikan arahan atau tindak balas perkara yang dithat. (®) —mentafsir makna-makna perkataan, frasa atau ayat yang ctu (©) menyebut dengan jelas sesuatu perstiva atau huraian dengan tepat perkara yang dibaca, (0) menyebut dengan jelas sesuatu perstiva atau huraian dengan tepat perkara yang dibaca. 2. Penguasaan kemahiran bertutur berlku secara berperingkat-peringkat agar ‘md boleh bert dengen fash dan bettesan. Pecngat- peringttersebut lah (6 perngkat awl, pertengahan dan maju , (8) peringkat awal, pertengahan dan penghasilan. (©) _peringhat aval pemerlehan dan penghasian (0) _ peringkat pemerolehan, penghasilan dan maju. 2 suuT No. Kod : BMMS104 3. Penagunsan pendekatan, kaedah dan teknik yang tepat adalah penting dalam merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaran, ‘Teknik yang manakah yang paling sesusi bagl mencapai keberkesanan ppengajaran dan pembelajaran mendengar dan bert? (A) simula (BY wawancara (©) permainan bahasa (©) penyetesaian masaiah e 4. Cicgu A merancang untuk melakukanaktivtl mengecam bunyé-buny binatang unk Tahun Sata ‘Apakah prinsip pemithan bahan yang perl dipatubi oleh Cakgu A? |. menepatiobjektit~ UL jimat dan murah WL praktikal dan wes. IV. menank dan canggih V.menark minat mutid- mur (A) (11, dan it sahaja (@) Ml, Vdan V sahaja (©) \.thtVdan V sahaja (O) 1h. Wan V sahaja No. Kod : BMIMS104 5. Main peranan, simulasi, wawancara dan nyanyian adalah antara teknik yang boleh digunakan untuk menguj kemahiran mendengar dan bertutur rmurid-muri, ‘Apakah aspek dalam kemabiran mendengar dan bertutur yang sesuai dj oleh ‘guru dalam teknik tersebut? jada dan mora (GF sebutan dan intonast (©) saya dan kelancaron (©) Kosa kata dan kepetahan Guru mengajar tentang puisi Melayu Wedisional Murid diminta mencan bahan bacaan tambahan dari intemet_ bagi meluaskan pengetahuan tentang {opi tersebut. JJenis bacaan yang diaplikasi oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran tersebutialah bacaan 09 st © wove (©) means Gh raerat 4 suuT No. Kod : BMMS104 7. Penggunaan tekrik membaca yang berkesan dapat meningkatkan kefahaman ‘murid dalam proses membaca, Teknik imbasan ialah (A) _kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan khusus. (8) membaca secara luas bagi mencari maklumat tambahan bagi mendapatkan keseronokan. ‘membaca cepat dengan cara mengutip maklumat secara sepintas lalu untuk mendapatkan idea, 2 (©) membeca is! secara tet dan terperine! dengan tujuen _memperkembang kebolehan dalam menelii, memahami dan 8. Pendekatan kornunikatit menekankan penggunaan bahasa dalam omunikasi ‘Akt bacaan yang menggunakan pendekatan komunikatif ialah (A) membunyikan suku kata (B) _ membatangkan perkataan, (©) membaca ayat-ayat tunggal (OY membaca dan menyatakan idea pens, No. Kod : BMM3104 10, rome (0 |irears| ogee ‘Apakah lenis kaedah membaca yang menggunakan proses seperti dalam rajah (A) Kaedah abjad (®) Kacdah foneti (©) Kaedah perkstaan ¢ 99 ota panto et Dalam mengajarkan murid:muridnya membaca secara mentais, guru ‘mengedarkan teks petkan. Murid-murd dikehendaki melalui prosedur ‘membaca seperti yang berikut Mengingat semule apa yang telah dketahul Menentukan apa yang ingin diketahui ‘Melakukan pembacaan ‘Mengetahui apa yang telah diperolehi metal! pembacaan tad © _Menentukan apa lagi yang ingin diperolehnya ‘Teknik bacaan yang diimplimentasikan oleh guru tersebut boleh drum = o oleh dirumuskan ) PaRST ®) KMH ©) RTA © sa3R 8 suuT No. Kod : BMM3104 1" 12, Kemahiran berbahasa meliput kemahiran mendengar dan bertutur, Kemahiran ‘membaca dan kemahiran menus. ‘Apakah objektif pengajaran kemahiran membaca kepada murid-murid sekolah rendah? “ ®) © ‘Menghargai dan menial Keindahan bahasa melalui sktvti kebshesaan, Botincang dn berongs pondapa dengan akan rang bahen yang ‘Memibaca pelbagal jenis bahan sastera dan bukan sastera ‘menggunakan pelbagal teknik yang sesual ‘Menghasikan penulisan kreatf dan kis daripada bahan bacaan ‘menggunakan teknik menulis yang Ses Dalam proses pengajaran membaca, guru akan melakukan aktvit sebelum, ‘semasa, dan selepas membaca. ‘Berdasarkan huralan di bawah, padanan manakah yang tepat? © Co) |. Aktivit eebelum membaca +p dapat membantu murid memahami ‘sesuatu teks dengan lebih jelas dan berkesan ‘Aktvit sebelum membaca —» murid mendapat penjelasan tentang konsep idea baru ‘Aktvii somasa membaca —», /murid mencatatkan isis! penting ‘semasa proses membaca 1. Aktvi selepas membaca + murid membina soalan daripada teks V. —Aktivit selepas membaca + murid menjawab soalan pemahaman ‘atau mengajarrakan sebaya |. dan WV sahaja IV dan V sahaja 1,1, i dan IV sahaja 1.1, dan V sahaja ' No. Kod : BMIMS104 13, 14. ‘Murid diminta membaca keratan petkan yang anggarannya 100 perkataan, Berdasarkan kefahaman mereka tentang teks tersebut, Marl sr ebt bole Rirpebot hin stile oe tpotatown hee Fauyet aa (6markahy 13 ‘suut No. Kod : BMMS104 ‘Angka Giliran a bbentuk seperti buku, petkan Bahan bacaan Dols meranghuni pabagai Stoo, mash, se sau dan suber maya (2) yatakan emp i ahanbacaan yang boleh mempengart = aohacn 0) Mapeyes itartmes yang nares polnee muclah forfarih Pe, beahan bacoan yo mauynss © Hema glen ska 4—aabbabide, tn burrathna. pergolanen ermoton orga yang whnena sebuai cLirgan lubed ) bales gang ehessban 60 Auda dipeieals — blah bel secona mutans dipasaion (4markah) (©) Penertuan mush dan sitar sesutsbahan bacaanbergantung kepada aspek linguistk dan aspek Konsep idea bahan bacaan itu, Jetaskan maksud kedua-dua aspektrsebut. . feph ling — bahate yory Lirnakn mids di fohawe , dtaferr bon lan nemloes mahnn wale a Jrden babe dir tesba musts terlara, legrk dan bots diliima paiho hanepad crlatere penbata (Gmarkah) \ No. Ked : BMM3104 Angka Gian; 4 Dalam penutisan, dea dihuraikan melalul perenggan, Perenggan pula rmembentuk penuisan. (@) _Nyatakan dua maksud perenggan dalam penuiisan, 0) Brenggen put adalah pengeneton lapochn bays hee ae egh aren tired prnnan onkth @ elares Chovken) dn be haven Cruntetan) feupemn delim mm bavegear (marian) (©) Jelaskan dua maksud perenggan pengenalan dengan persnggan ‘penutupan dalam karangan. Aarggat penguin + kerdnpal tw slam ida nha putmehiani’ Sapale Stcata aminr Cape , bla, (6markah) 5 sur BAHAGIAN C (40 Marka) Jawa dua soalan sania 1 Pendekaian Koruntkatt dalam pengalaran dan pembelajaran bagi Kemahian ‘mendengat dan bert befandaskan eon itraks, io Huraian Kelebinan pengaaran yang menggunskan Pendekatan Komunkatt Gengan member sat emairan yang tereebut (20 markah) 2 Dalam kematiran membaca, pelbadaikaedah cigunakan, cee ae, acd es Keedah Abjad. psa ue ee a oe papery : venta omagene acaraen Cafwas coda Rerarglan mat met sete ohep mangaey Sere ae pot wt ee ye ret mai ' mts eal dan eset br haraigen gmt Out el — ag SaerEar. ele cenk ae Weare barmdeyon aigech Lanhig yp ose epurn Raranete. wacarn aa Ss sur © bemabaon bakes yrug brian gett recteags clean ae — pct nn Gat pi ee re bat