Anda di halaman 1dari 7

DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Dasar-dasar Pembangunan Negara bermatlamat ingin menjadikan Malaysia
sebuah negara makmur dan bersatu-padu berasaskan sistem demokrasi di
dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Dasar-dasar ini juga
menunjukkan ketrampilan Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang
terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Dalam mencapai matlamat
sebuah negara maju, Malaysia perlu merancang dan melaksanakan dasardasar pembangunan yang sesuai.Ini bagi menjamin potensi pembangunan
yang tingginegara, dan secara langsung menjadi faktor pemangkin kepada
masa depan Negara.
Sesuatu pembangunan memerlukan dasar. Dasar pembangunan merupakan
asas atau tapak, panduan besar, falsafah (yang ada matlamat dihujungnya)
dan

peraturan

mengenai

cara

mencapai

matlamat

dasar

tersebut.

Pembangunan mempunyai pelbagai maksud dan dimensi. Umumnya,
pembangunan adalah merujuk kepada usaha mengubah masyarakat atau
negara daripada keadaan mundur kepada maju. Ia juga meliputi aspek-aspek
kebendaan dan bukan kebendaan, sumber fizikal dan sumber manusia.
Umumnya, pembangunan merupakan kemampuan manusia memenuhi
potensi mereka untuk mempastikan mereka dapat memperolehi keperluankeperluan asas (makanan, pakaian, tempat tinggal), pekerjaan dan
kesamarataan.
TUJUAN DASAR
MEMBANTU NEGARA MENCAPAI
1. Matlamat keselamatan negara.
2. Perpaduan dan kestabilan negara.
3. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.

 Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. tekstil dan beberapa jenis industri gantian import). wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.  Masalah politik di rantau Asia. .  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh.  Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah.  Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.(Tertumpu kepada industri elektronik.  Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasa-kuasa besar di rantau ini.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya.

. tapak. PERKEMBANGAN DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA Pembangunan peringkat pertama telah tercapai apabila negara mencapai kemerdekaan-iaitu bebas daripada penjajahan dan telunjuk penjajah. khususnya dalam buku-buku Rancangan Pembangunan Lima Tahun Negara. Malaysia mempunyai perancangan dan dasar-dasar pembangunan yang bersesuaian dengan pengalaman sejarah dan keperluan rakyatnya. Rancangan pembangunan negara dilakukan mengikut tahap-tahap (tahun) tertentu. Memandangkan kepentingan dan keperluan pembangunan.  Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain. Oleh sebab itu. PENEKANAN DASAR-DASAR PEMBANGUNAN Setiap rancangan pembangunan biasanya menekankan kepada aspek dan pembangunan-pembangunan tertentu seperti pembangunan pertanian. kerajaan telah membentuk dasar-dasar pembangunan yang akan menjadi asas. Pendatang tanpa izin. Dasar dan perancangan pembangunan yang lebih sistematik ketara dalam zaman selepas merdeka-iaitu bermula dengan Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) dan Rancangan Malaya Kedua. nama rancangan pembangunan ialah Rancangan Pembangunan Lima Tahun yang lazimnya disebut sebagai Rancangan Malaysia. Dasar-dasar pembangunan ini tercatat dalam dokumen rasmi kerajaan. KEPENTINGAN DASAR PEMBANGUNAN Malaysia tidak menggunakan kaedah barat dalam usaha menjadi negara industri. dan peraturan pembangunan. Pengisiann kemerdekaan adalah dalam bentuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. khususnya masyarakat luar bandar. pemandu. ekonomi dan sebagainya.

pengorbanan dan iltizam yang memerlukan satu perubahan sikap atau mental semua penduduk di negara ini. desa dengan bandar. Ia juga merupakan satu dasar yang mempunyai cabaran.Setiap rancangan pembangunan mempunyai strategi-strategi tertentu untuk mencapai matlamat pembangunan. negeri-negeri pantai barat dengan pantai timur dan negerinegeri di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Dasar pembangunan menjadi lebih ketara. DEB merupaka satu strategi negara dalam menghadapi realiti 'perbezaan etnik' dalam usaha mewujudkan keseimbangan dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh. Matlamat DEB adalah serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat supaya aktiviti ekonomi tidak dikaitkan dengan mana-mana kaum atau keturunan. DEB diperkenalkan dan dilancarkan bagi tempoh 20 tahun (1971-1990). khusunya bermula dari tempoh Rancangan Malaysia Kedua sehingga Rancangan Malaysia Kelima (1971-1990)-iaitu dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang 1 (RRJP1) yang meliputi Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan seterusnya dalam Rancangan Malaysia Keenam sehingga Rancangan Malaysia Ketujuh (19902000)-iaitu dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang 2 (RRJP2) yang meliputi Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Program-program pembangunan sejak merdeka belum dapat mengatasi perbezaan sosioekonomi antara bumiputera dengan bukan bumiputera. Dasar Ekonomi Baru adalah tercakup dalam RRJP1 (1970-1990). . Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan dalam tahun 1970 sebagai tindak balas atau reaksi kepada peristiwa 13 Mei 1969. Rancangan Malaysia Keenam mempunyai strategi-strategi tertentu untuk terus mengekalkan dan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara.

RRJP2 juga merupakan langkah permulaan bagi Wawasan 2020. tumpuan diberikan kepada straregi membasmi kemiskinan di kalangan golongan termiskin. Ia digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN). DPN dilaksanakan dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang 2 (RRJP2) (1991-2000). Dalam DPN. Tumpuan khas diberikan kepada keluarga termiskin menerusi Program Pembasmian Rakyat Termiskin (PPRT). Dasar Pembangunan Nasional Dasar Ekonomi Baru berakhir pada tahun 1990.Secara keseluruhannya. DPN mempunyai strategi pengagihan melalui pertumbuhan. Beberapa strategi telah digalurkan. penglibatan sektor swasta juga ditingkatkan. Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) dan Pelan Induk Perindustrian (PIP) diadakan yang bertujuan untuk menyemak dan mengubah suai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada dan mengkaji semula galakan-galakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. DASAR-DASAR KHUSUS PEMBANGUNAN Dasar Perindustrian Negara Dasar Perindustrian Negara mempunyai matlamat untuk mempergiatkan lagi proses industrialisasi negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan ekonomi negara. . DEB telah berjaya membawa perubahan dalam tempoh dua puluh tahun ia dilaksanakan (1971-1990) sepanjang tempoh RRJP1. Daripada segi menyusun semula masyarakat pula. Antaranya ialah mengemaskan perlaksanaan dan pendekatan program membasmi kemiskinan. Tumpuan juga diberikan kepada mengurangkan masalah kemiskinan relatif. Untuk mencapai matlamat ini. Dalam DPN.

Penswastaan diharap akan dapat meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan sesebuah perusahaan supaya kadar pertumbuhan ekonomi negara dapat sama-sama dipertingkatkan. pembangunan luar bandar telah menjadi tunjang dasar-dasar kerajaan. dan pembangunan industri kampung. Dasar Penswastaan Konsep penswastaan bermaksud pemindahan kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. . Hala Cara Baru dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar Semenjak tahun-tahun 1950-an. kadar sumbangan sektor pertanian dalam pembangunan adalah rendah. memaju dan meningkatkan hasil dan mutu komoditi-komoditi yang mempunyai potensi besar untuk eksport atau bahan gantian import. memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan dan kualiti hidup keluarga diperbaiki. penyatuan tanah dan pengurusan aktiviti pertanian secara komersial. DPN digubal bagi menggariskan matlamat dan strategi pembangunan sektor pertanian ssehingga tahun 2000. Berbanding dengan sektor perindustrian dan perkhidmatan.Dasar Pertanian Negara Dasar Pertanian Negara (DPN) digubal berdasarkan rasional bahawa sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara semakin menurun. Satu dasar baru yang diberi nama Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung dan Luar Bandar dikemukakan untuk menegaskan komitmen berterusan kerajaan untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan kemunduran desa. Antara objektif DPN ialah memaksimumkan pendapatan sektor pertanian. Beberapa strategi dicadangkan seperti pengelompokan kampung-kampung.

Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar pensyarikatan Malaysia adalah berlandaskan kepada kesedaran bahawa kedua-dua sektor awam dan swasta harus memupuk kerjasama erat dan saling tolong-menolong supaya melaluinya dapat diwujudkan satu suasana yang lebih sempurna. Tujuan utama Dasar Pensyarikatan Malaysia ialah untuk mengurangkan persaingan dan pertentangan antara pihak awam dan swasta. wilayah dan negeri agar integrasi nasional dapat dicapai. dasar-dasar pembangunan dibentuk untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu. KESIMPULAN Pembangunan negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat supaya semua rakyat tanpa mengira kaum dapat menikmati kehidupan yang sempurna. . Dengan demikian. Usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk mengurangkan lagi jurang perbezaan antara kaum. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan sifat 'permusuhan' antara kedua-dua sektor dengan menggalakkan perkongsian maklumat.