Anda di halaman 1dari 7

CIRI-CIRI AGAMA ISLAM:

1. Islam adalah agama Tauhid, maka iman kepada pencipta alam merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh
setiap akal sehat. Pencipta itu ialah Allah yang hanya Dia saja yang berhak disembah. Oleh karena itu kalau
memotong hewan atau nadzar harus ditujukan kepadaNya saja, terutama berdoa. Rasululloh shallallahu alaihi wa
sallam bersabda :

.
Doa itu adalah ibadah. (Hadits hasan shahih riwayat Turmudzi)
Oleh karena itu tidak boleh ibadah itu ditujukan kepada selain Allah.
2. Islam agama pemersatu dan bukan pemecah belah.
Islam mengajarkan agar beriman kepada semua utusan Allah yang diutusNya untuk memberikan petunjuk kepada
semua manusia dan untuk mengatur kehidupannya dan beriman bahwa Rasululloh Muhammad shallallahu alaihi wa
sallam adalah penghabisan semua Rasul Allah, syariatnya menggantikan semua syariat yang sebelumnya. Beliau
diutus kepada seantero manusia untuk menyelamatkan mereka dari kelaliman dan agama-agama palsu. Ditegaskan
pula bahwa agama Islam selalu terpelihara kebenarannya.
3.Islam adalah agama yang mudah, jelas dan bisa dimengerti. Islam tidak mengakui takhayul dan kepercayaan
yang merusak serta falsafah yang sulit, ia dapat diterapkan di segala tempat dan waktu.
4.Islam tidak memisahkan antara moril dan materil.
Ia memandang kehidupan ini sebagai kesatuan yang meliputi keduanya. Ia tidak mengambil salah satunya dan
meninggalkan yang lain.
5. Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan sesama muslim. Ia anti terhadap semua yang bersifat
perbedaan daerah dan tingkat sosial. Allah berfirman :

Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa di antaramu. (AlHujurat : 13).
6.Islam tidak mengajarkan kekuasaan tokoh agama yang memonopoli agama. Islam juga tidak mengenal
pikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya. Juga tidak mengenal apa yang disebut pembesar-pembesar agama
yang dipuja. Setiap manusia bisa mempelajari Al-Quran dan hadits Rasululloh shallallahu alaihi wa sallam menurut
faham orang-orang shaleh dahulu, kemudian mewarnai kehidupan masyarakat sesuai dengan Quran dan Hadits.

CIRI KHAS ISLAM


1.Islam adalah Agama TAUHID.
Yang dimaksud At-Tauhid disini adalah Ifradullah bil Ibadah ( Meng-Esa-kan Allah dlm Beribadah)
** artinya: Padahal mereka hanya Diperintahkan untuk Mengikhlaskan Menyembah kepada Allah
semata..
(QS. Al-Bayyinah : 5)
** artinya: Katakanlah, Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, hidupku, dan Matiku hanya untuk Allah,
Tuhan seluruh alam
(QS. Al-Anam : 162
Inilah Islam yang Hakiki, Islam yang selalu mengajak Manusia secara Umum kepada At-Tauhid
(mengEsakan Allah), tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu Apapun, menyerahkan seluruh Hidup
dan Mati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
** artinya: Wahai manusia! Sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum
kamu, agar kamu bertakwa
(QS. Al-Baqarah : 21)
Ayat ini merupakan ayat pertama dalam Al-Quran yang berisi perintah untuk Menyembah hanya
kepada Allah semata.
** artinya : Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun
(QS. An-Nisa: 36)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah menjelaskan di kitab Al-ubudiyyah
Definisi ibadah adalah Suatu Nama yang mencakup hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah
baik berupa perkataan atau perbuatan baik Amalan Lahir maupun Batin.
Sedangkan Arti Islam sendiri,
menurut Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah dalam kitab Al-Ushul Ats-tsalatsah,
Islam Adalah, Menyerahkan diri kepada Allah dengan Mentauhidkan-Nya, Tunduk dan Patuh
kepada Perintah-Nya, serta Berlepas diri dari Kesyirikan dan para pelakunya
Inilah Islam Islam adalah Agama yang dibangun diatas Tauhid.
Contoh Ibadah:
A.Doa
**. .Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa Kepada-Ku.
(QS. Al-Baqarah : 186)
B.Berkurban

**.maka laksanakanlah Shalat karena Tuhanmu, dan Berkurbanlah..


(QS. Al-kautsar : 2)
C.Meminta Pertolongan dikala Susah (Istighasah)
**. (ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu
(QS. Al-Anfal : 9)
** namun yang perlu diperhatikan disini adalah cara melakukan Istighasah itu sendiri. Istighasah bukan
dengan bersama-sama berkumpul di lapangan lalu berdoa bersama.. bukan seperti itu. Karena yg
demikian itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
Radhiyallahu anhum ajmain.
Inilah Islam Islam selalu menggembleng seorang Muslim ataupun Muslimah untuk selalu
Mengokohkan Tauhidnya.
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat menasihati Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma yg waktu
itu masih kecil, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan:
Jagalah Allah, Allah akan Menjagamu! Jagalah Allah maka Allah akan ada dihadapanmu! Apabila
engkau memohon, Mohonlah kepada Allah! Dan apabila Engkau meminta pertolongan, Mintalah hanya
Kepada Allah semata. (HR. Tirmidzi)
Dari sini kita dapat memahami, Bahwa Dakwah Tauhid adalah sesuatu yang Urgen, sesuatu yang
Penting, sesuatu yang harus didakwahkan sebelum membahas (berdakwah) Masalah Fiqih,
sebelum Membahas Masalah Politik, Sebelum membahas Masalah Jihad.. Lihatlah Rasul ketika
menasihati seorang sahabat yg masih kecil saat itu, langsung dengan Dakwah Tauhid,,tidak Pantas kita,
yang mengaku sebagai Umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk berpaling atau
mengesampingkan Dakwah Tauhid dalam berdakwah..
**Tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini,
Allah Subhanahu wa taala berfirman:
Dan tidaklah Aku Ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk Beribadah (semata-mata) kepada-Ku..
(QS. Ad-Dzariat : 56)
** Tauhid adalah tujuan utama Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada Manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman:
Dan sungguh, kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyeru Sembahlah Allah dan
Jauhilah Thaghut.
(QS. An-Nahl : 36)
** Tauhid adalah Inti Dakwah para Nabi dan Rasul.
Allah Subhanahu wa taala berfirman:
Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada Kaumnya, lalu dia berkata,Wahai Kaumku!

Sembahlah Allah dan Tidak ada Sesembahan bagimu selain Dia


(QS. Al-Araf : 59)
Dan kepada Kaum Ad (kami utus) Hud, saudara mereka. Dia berkata,Wahai kaumku, Sembahlah Allah!
Dan Tidak ada Sesembahan bagimu selain Dia
(QS. Al-Araf : 65)
Dan kepada Kaum Tsamud (kami utus) saudara mereka Shalih. Dia berkata,Wahai kaumku, Sembahlah
Allah! Dan Tidak ada Sesembahan (yang Haq) bagimu selain Dia
(QS. Al-Araf : 73)
Wahai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah
Allah yang Mahaesa, Mahaperkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang
kamu buat-buat, baik oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan sesuatu
keterangan pun tentang hal itu. Tidak ada Hukum kecuali Hukum Allah**. Dia telah memerintahkan agar
kamu tidak menyembah selain Dia, Inilah Agama yang Lurus
(Qs. Yusuf : 39-40)
** maksud Hukum Allah disini adalah tidak ada penyembahan yg Haq kecuali kepada Allah.
Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Rahimahullah berkata:
Perumpamaan orang yang bijak dalam berdakwah itu, Fokus Dakwahnya adalah Mengokohkan pondasi
dalam Bangunan Agamanya.. sedangkan Orang yg Jahil (bodoh), mereka membangun Bangunan yang
sangat tinggi tanpa terlebih dahulu untuk memenguatkan Pondasinya, yang pada Akhirnya runtuh
mengenai kepalanya
KEUTAMAAN TAUHID
a.Salah satu penyebab diampuninya Dosa
b.Tauhid adalah Jalan satu-satunya mendapat kesenangan di dunia dan kemuliaan di Akhirat serta
mendapat Petunjuk dari Allah.
c.Allah akan menjadikan kita Khalifah di muka Bumi ini.(QS. An-Nur : 55)

2.Islam adalah Agama yang Sempurna


. Pada hari ini telah Aku sempurnakan Agamamu, dan telah Aku cukupkan Nikmat-Ku bagimu, dan
telah Aku Ridhai Islam sebagai Agamamu..
(QS. Al-Maidah : 3)
** Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ayat ini merupakan Nikmat Allah yang terbesar bagi ummat
ini,yang mana Allah telah menyempurnakan Agama Islam bagi mereka, maka mereka (umat Islam) tidak

membutuhkan Nabi, Agama lain. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi
wasallam kepada Jin dan Manusia. Tidak ada yang Halal kecuali yang telah Dihalalkan oleh Rasulullah,
dan tidak ada yg Haram kecuali yg telah Diharamkan oleh Rasulullah. Maka, apa-apa yg tidak menjadi
agama pada saat itu, hingga kapanpun tidak akan pernah menjadi Agama.
Alangkah mulianya Islam karena Islam juga Menjaga atas 5 hal:
1).Islam Menjaga Agama ini atas segala bentuk penyimpangan.
2).Islam Menjaga Jiwa Manusia
3).Islam Menjaga Kehormatan Manusia, khususnya Wanita Muslimah (QS. An-Nur : 4)
4).Islam menjaga Nasab Keturunan Manusia ( An-Nur : 2)
5).Islam menjaga Harta Manusia.
Ittabiu wa laTabtadiu Faqod Kuufitum(Ikutilah Rasulullah dan Jangan membuat perkara-perkara yang
baru dalam Agama ini karena Kalian telah Tercukupi)
3.Islam adalah Agama Pertengahan.
Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan
(QS. Al-Baqarah : 143)
sebagai contoh Islam adalah agama pertengahan adalah Masalah Nabi.
Di agama Nashrani, mereka terlalu Ekstrim dalam mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Sampai
mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan dari tuhan yang tiga.. Tapi di dalam Islam, kita berada pada
pertengahan, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah (Rasul Allah), namun Rasulullah
adalah seorang manusia biasa, bukan Tuhan.. Allah berfirman :
Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah
menerima wahyu.
(QS. Al-Kahfi : 110)
Seorang Rasul di utus kepada kaumnya adalah untuk ditaati, bukan untuk diperTuhankan..!!
inilah sikap pertengahan Kaum Muslimin..
Demikian pula Islam Pertengahan antara Kaum Yahudi dan Nashrani dalam masalah Fiqh (thoharoh).
Orang yahudi, ketika isteri mereka sedang haid, mereka tidak mau duduk bersama atau makan bersamasama dengan isteri-isteri mereka. Adapun orang Nashrani, mereka berlebihan dengan Isteri mereka,
dengan tetap (maaf) menggaulinya, meskipun isteri mereka sedang Haid. Adapun Islam memerintahkan
untuk tidak menyetubuhi Isteri-Isterinya ketika Haid, namun masih tetap membolehkan untuk dudukduduk, mengobrol, atau makan bersama.

Inilah Islam, Islam tidak Ekstrim juga tidak meremehkan tentang ajaran agama khususnya masalah
Fiqh.Namun Pertengahan Islam haruslah dengan dalil, bukan pertengahan sesuai akal, perasaan
atau hawa nafsu.
Orang Yahudi secara Ilmu, mereka mengetahui tapi Tidak Mau mengamalkan. Sedangkan Orang
Nashrani, mereka bersemangat untuk mengamalkan, tapi Tidak Berilmu tapi Islam, mengajarkan
Untuk Mengamalkan sesuatu dengan Ilmu, artinya, melandasi setiap perkara Agama yang harus
diamalkan dengan adanya Ilmu terlebih dahulu.. hal ini (memiliki Ilmu) dapat terwujud bila, seorag
Mukmin bersemangat untuk mencarinya..
Barangsiapa yang dikehendaki Allah suatu kebaikan, Maka Allah akan memberi Kepahaman
dalam (ilmu) agamanya
(HR. Muslim)
4.Islam adalah Agama Kasih Sayang
Allah berfirman :
dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam
(QS. Al-Anbiya : 107)
Islam mengajarkan kita untuk saling mengasihi antara seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya.
Barangsiapa yg tidak mengasihi Manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya
(Muttafaq alaih)
Ini sekaligus menjadi bantahan yang telak bagi para Teroris yang mengatasnamakan terror
dengan bom bunuh diri dengan sebutan ajaran Islam.. Bagaimanakah mereka bisa menyebut
terror dengan ajaran Islam, padahal mereka berkiblat atau mengambil Ilmu dari seorang Ahli
Ekonomi (Osama Bin Laden), bukan seorang Ahli Ilmu?? Itu yang semestinya dipahami Rakyat
untuk tidak mudah mengidentikkan terror dengan Islam.
Islam juga menyuruh kita untuk berbuat adil dengan siapa saja, meskipun kepada kaum kafir,
Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang
tidak memerangimu dalam urusan Agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku Adil
(QS. Al-Mumtahanah : 08)
**namun yang perlu dipahami disini adalah kita boleh berlaku adil dan berbuat baik kepada kaum kafir,
asalkan masih sesuai batasan-batasan Islam agar kita tidak sampai menggadaikan aqidah kita dengan
berdalih dengan keadilan..
5.Islam adalah Agama yang Mudah
Allah berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan Shalat, maka basuhlah wajahmu
dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata
kaki. Jika kamu Junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari
tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka
bertayyamumlah dengan debu yang suci. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnaan Nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur
(QS. Al-Maidah : 6)
Subhanallah Sungguh Indah dan Mudah Islam itu saudara, Saudariku.
Islam tidak menghendaki kesulitan Bagimu, namun Islam ingin Memuliakanmu
Sungguh aneh (semoga dia mendapatkan Hidayah oleh Allah) jika ada seorang Muslim yang
mengatakan dengan terang-terangan jika ajaran Islam itu sudah usang dan tidak relevan lagi
untuk menyelesaikan Masalah yang timbul pada masa Sekarang,, itu kan zaman dahulu,
Masya Allah kesempurnaan Islam itu hingga berakhirnya alam semesta ini saudar, Saudariku..
Masuklah Islam secara keseluruhan jika kau ingin Mengenalnya lebih Jauh akan
kesempurnaannya!!
Islam itu Mudah..namun jangan dimudah-mudahkan.. Mudahnya Islam haruslah disertai dalil,
bukan dengan Hawa Nafsu kita..