Anda di halaman 1dari 24

Disediakan oleh:

Muhammad Faez B. Nurazman Amrullah


Pengenalan Islam Sebagai Agama
Universal
• Islam merupakan agama yang bersifat universal
('alamiyyah)
• Tidak membeza-bezakan antara lelaki dan
wanita, antara yang berkulit putih mahupun
hitam.
• Qur'an al-Karim menyatakan secara berulang
kali bahawa Islam merupakan agama yang
bersifat 'universal' (lebih 70 kali kalimah al-
'alamin yang membawa maksud alam sejagat
atau sekalian alam.)
Islam Bersifat Universal

• Islam tidak memaksa umat selainnya


memeluk Islam, oleh itu Islam menerima
kewujudan kepelbagaian agama
• Ia dirakamkan sendiri dalam banyak ayat al-
Qur'an lebih-lebih lagi ayat 11 dalam surah
Hud yang menyebut sekiranya dikehendaki
Allah SWT nescaya seluruh manusia akan
dijadikan umat yang satu.
Islam Bersifat Syumul (Universalitas)

• Universalitas Islam meliputi waktu, tempat


dan seluruh bidang kehidupan.
• Kesempurnaan Islam ini ditandai dengan :

Syumuliyatuz Syumuliyatul
Syumuliyatul
Zaman Minhaj
Makan (Semua
(Sepanjang (Mencakup
Tempat)
Masa) Semuanya)
Syumuliyatuz Zaman (Sepanjang
Masa)
• Adalah agama masa lalu, hari ini dan sampai
akhir zaman nanti.
• Kemudian disempurnakan oleh Allah melalui
risalah nabi Muhammad SAW sebagai
kesatuan risalah dan nabi penutup.
• Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW
dilaksanakan sepanjang masa untuk seluruh
umat manusia hingga hari kiamat.
Syumuliyatul Minhaj (Mencakup
Semuanya)
• Melingkupi beberapa aspek lengkap yang terdapat
dalam Islam itu sendiri, misalnya jihad dan da’wah
(sebagai penyokong/ penguat Islam), akhlaq dan
ibadah (sebagai bangunan Islam) dan aqidah
(sebagai asas Islam).
• Firman Allah SWT: “Sesungguhnya agama (yang
diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Ali ‘Imran
3: 19)
• Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini
sebagai satu kesatuan. Pencipta alam ini hanya Allah
saja. Karena berasal dari satu pencipta, maka semua
dapat dikenakan aturan dan ketentuan kepada-Nya.
Wujudnya persamaan antara Tamadun Islam dengan tamadun
dunia yang lain.

Tamadun Islam turut mengandungi beberapa ciri yang terdapat


pada tamadun-tamadun lain

Tamadun Islam tetap mementingkan beberapa ciri yang bersifat


material tersebut namun diseimbangkan dengan ciri khusus
yang menekankan aspek ruhaniah.
Nilai-Nilai Universal Dalam
Tamadun Islam
Demikian juga tamadun dunia lain seperti Tamadun Lembah Indus,
Tamadun Hwang Ho, Tamadun Mesir, Tamadun Greek,Tamadun
Rom dan sebagainya.

Kewujudan tamadun-tamadun ini sangat bergantung kepada


kebolehan bangsa pembentuk tamadun tersebut. Kebolehan
bangsa Arab adalah berpegang keapda al Quran.

Tamadun Islam menekankan aspek urbanisasi, revolusi pertanian,


pembentukan sistem pemerintahan dan pentadbiran,
perkembangan perdagangan dan sebagainya.
Masyarakat Islam Mengamalkan
Konsep Keadilan (Justice)
Etika Berinteraksi Sesama Manusia (Hablum
Minan-nas)
•Kita sentiasa saling memerlukan antara satu sama
lain bagi menampung kekurangan tanpa mengira
latar belakang kaum dan agama seseorang.
•Wujud konsep toleransi dalam ajaran Islam,
dinyatakan oleh Allah melalui firman-Nya:

‫س ََل َمَ دِينًا‬ ِ ْ َ‫يت لَكم‬


ْ ‫اْل‬ َ ‫علَ ْيك ْمَ ِن َْع َم ِتي َو َر ِض‬ َ ‫ت لَك َْم دِينَك َْم َوأَتْ َم ْم‬
َ ‫ت‬ َ ‫ا ْليَ ْو َمَ أَ ْك َم ْل‬
Bermaksud: "Pada hari ini, sudah-Ku sempurnakan untukmu
agamamu, dan sudah-Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Aku
menyukai Islam itu menjadi agamamu". (Surah al-Maidah, ayat 3).
Konsep Keadilan (Justice)

•Agama Islam menjunjung tinggi segala amalan


yang dapat membawa ke arah hubungan baik
sesama manusia dalam memenuhi keperluan
masing-masing
•Syarat hubungan itu hendaklah didasari atas
semangat setia kawan.
•Dari sudut menegakkan keadilan,
sesungguhnya, Islam tidak mengamalkan
diskriminasi.
Masyarakat Islam Mengamalkan
Konsep Persaudaraan

• Persaudaraan (ukhuwwah) merupakan asas


kepada kesatuan umat manusia dalam sesebuah
entiti masyarakat
• Citra dan hati budi seseorang itu bukan
bergantung kepada bangsa, warna kulit,
keturunan, pangkat atau hartanya, tetapi diukur
berasaskan ketinggian budi pekerti yang terpuji.
• Dalam kerangka persaudaraan ini, interaksi
sosial sesama manusia perlu mengikut adab-
adab yang telah digariskan oleh Islam.
Konsep Persaudaraan

• Konsep persaudaraan yang berteraskan ikatan


rabbani menjadi asas dan instrumen yang efektif
kepada perpaduan seluruh umat Islam.
• Ikatan rabbani bersifat universal dan bersifat
kualitatif tanpa mengira perubahan masa dan
zaman.
• Pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad s.a.w,
Baginda telah berjaya membentuk satu masyarakat
yang bersatu padu dan harmoni antara masyarakat
Islam dan bukan Islam.
Konsep Persaudaraan
• Antara objektif konsep persaudaraan ini adalah bagi
memenuhi konsep saling lengkap melengkapi
(simbiosis) sesama insan dalam suasana yang
harmoni.
• Kepentingan konsep persaudaraan sangat
ditekankan kepada umat manusia dalam
mengimbangi tuntutan hablu min al-Allah (hubungan
dengan Allah) dan hablu minannas (hubungan
sesama manusia).
• Melahirkan sebuah peradaban manusia yang unggul.
• Membentuk masyarakat yang bersatu padu dan
akhirnya akan membentuk bangsa yang kuat
Prinsip Kemasyarakatan
Islam mempunyai prinsip dan acuan tersendiri
dalam konteks kemasyarakatan khususnya dalam
nilai persaudaraan seperti berikut:
• Persaudaraan (ukhuwwah) menjadi wasilah atau
mekanisme untuk mendekatkan diri pada Allah
dan RasulNya.
• Persaudaraan merupakan keperluan bersama
iaitu saling lengkap-melengkapi dan bantu
membantu antara muslim dengan muslim yang
lain.
• Persaudaraan dapat memupuk nilai dan etika
pergaulan sesama manusia.
Prinsip Kemasyarakatan

• Persaudaraan merupakan obligasi sosial


yang merangkumi kewajipan-kewajipan
ringkas yang perlu dilaksanakan.
• Persaudaraan juga merupakan jalinan
kemesraan dan kasih sayang.
• Persaudaraan dapat memupuk ke arah
pengukuhan perpaduan dan keamanan.
Kesimpulan

• Kesimpulannya. penerapan nilai dan etika


persaudaraan sebagaimana yang dituntut oleh
ajaran Islam dapat mengeratkan perpaduan dan
keutuhan dalam komuniti masyarakat.
• Justeru itu, dalam konteks negara Malaysia yang
mempunyai variasi kaum, agama dan bangsa
penerapan nilai-nilai murni sebagaimana yang
yang dianjurkan oleh ajaran Islam perlu dihayati
dan diasimilasikan dalam realiti masyarakat
majmuk.
Masyarakat Islam dan Konsep
Kebebasan (Liberalisme)

Kebebasan Beragama
• Islam telah membuktikan keagungan dan kehebatan
agamanya dengan memberikan empat kebebasan
yang sememangnya berhak dimiliki oleh semua
manusia
• Islam tidak memaksa mana-mana golongan
mahupun individu untuk memeluk agama Islam dan
meninggalkan agama nenek moyang mereka
• Islam juga telah mewajibkan cukai yang mudah
kepada penganut agama lain yang dinamakan Jizyah
(‫ (الجزية‬.
Konsep Kebebasan (Liberalisme)

• Bertujuan membuktikan bahawa orang bukan


Islam juga mempunyai hak sama rata dengan
orang Islam, Nyawa mereka dilindungi dari
menjadi mangsa pembunuhan , harta mereka
dikawal rapi daripada dicuri dan dirompak dan
sebagainya.
• Namun tidak bererti seseorang itu boleh
sewenang-wenangnya masuk kedalam agama
Islam dan kemudiannya menukar agama lain
Konsep Kebebasan (Liberalisme)

Kebebasan Berpolitik
• Politik yang dimaksudkan adalah bersatu padu dalam
menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan
rakyat dalam negara Islam.
• Antara perkara terawal yang pernah berlaku dalam
sejarah politik Islam adalah proses perlantikan
Khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW
menurusi kaedah perjanjian (‫ (المبايعة‬.
• Pada zaman Rasulullah SAW, Baginda
menggunakan Sistem Syura bagi memutuskan
keputusan sesuatu masalah yang besar
Konsep Kebebasan (Liberalisme)

• Kaedah ini adalah kaedah yang mengunakan


pendapat umum untuk mendapatkan keputusan,
Kaedah ini adalah kaedah yang popular digunakan
pada masa kini.
• menunjukkan Islam amat prihatan dalam menjaga
Hal ehwal kerajaan dan kebersamaan masyarakat
dalam menjaga negara.
• Diantara kebebasan politik yang terbesar dalam
Islam adalah masyarakat dapat menentukan dan
menegur kerajaan dan pemerintah jika berlaku apa-
apa masalah dan kecacatan dalam pemerintahan.
Konsep Kebebasan (Liberalisme)

Kebebasan Berfikir Dan Memberikan Pendapat


• Islam tidak melarang untuk berfikir dan memberikan
pandangan selagi pandangan dan pemikiran itu
berlandaskan jalan dan kaedah yang betul serta
menghormati pandangan yang dikemukakan oleh
orang lain.
• Juga menganjurkan masyarakat untuk mengkritik
mana-mana pendapat yang dirasakan salah dan
menyeleweng.
• bukan hanya pada urusan agama sahaja, malahan,
kebebasan ini juga diberikan pada urusan-urusan
keduniaan.
Konsep Kebebasan (Liberalisme)

Kebebasan Individu
• kebebasan seseorang melakukan sesuatu tanpa
tegahan dan bangkangan dari kerajaan mahupun
orang lain.
• diperlukan oleh manusia bagi menjalankan apa yang
difikirkan baik dalam kehidupannya
• Islam memberi panduan kepada setiap individu
dalam melakukan sesuatu perkara dengan dua
panduan utama :
Kesimpulan

• Islam telah memberi kebebasan yang luas


kepada masyarakat Islam dan lainnya, namun
masih lagi dipertikaikan kerana kejahilan yang
tinggi didalam kalangan masyarakat.
• Masyarakat mencari sistem kehidupan yang lain
dari Islam kerana merasakan diri mereka tidak
selamat jika berada dalam Sistem Islam oleh itu
mereka memfitnah hukum Islam dengan Fitnah
Terorist, tidak adil, tidak bebas dan sebagainya
Sekian, Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai