Anda di halaman 1dari 10

KAEDAH ANALISIS

DATA KUALITATIF

1. Kaedah
2. Kaedah
3. Kaedah
Teori
4. Kaedah
5. Kaedah
6. Kaedah
7. Kaedah

analisis Tipologi
analisis Domain
analisis pembentukan
analisis
analisis
analisis
analisis

statistic kuasi
peristiwa
Hermeneutikal
Kandungan

KAEDAH ANALISIS TIPOLOGI


kaedah mengelaskan data mengikut corak dan tema tertentu
setiap kategori data tidak bertindih antara satu sama lain.
contoh : jadual 3.1 ( hasil analisis tipologi) konsep kreativiti mengikut
persprektif guru pendidikan seni dan pakar kreativiti m/s 61
Chua menghuraikan data yang diperolehi dari temubual dan juga dokumen
mengenai konsep kreativiti dengan membahagikan data tersebut kepada 5
kategori iaitu potensi, proses, hasil akhir, ciri-ciri individu dan juga keadaan
persekitaran.
membolehkan pengkaji menghuraikan data kualitatif dengan lebih
sistematik dan jelas

KAEDAH ANALISIS DOMAIN


untuk memperolehi gambaran umum tentang perkara yang dikaji.
caranya ialah dengan membaca data secara keseluruhan dan menyeluruh
untuk memperolehi domain.
pengkaji belum perlu membaca dan memahami data secara terperinci
kerana sasaran pengkaji hanyalah untuk mendapatkan domain kajian sahaja.

KAEDAH ANALISIS
PEMBENTUKAN TEORI
Digunakan dalam rekabentuk kajian teori beralas
menggunakan data yang diperolehi seperti data temubaul, pemerhatian
dan dokumentasi, pengalaman membuat pengekodan data untuk
membentuk subtema, tema dan kemudian menghubungkaitkan tema-tema
tersebut untuk membentu 1 teori yang akan ditunjukkan dalam satu rajah
paradigma.

1. Memilih sampel

6. Melaporkan
keputusan analisis
iaitu teori beralas
yang dihasilkan

2. Mengumpul data
- temubual,
pemerhatian,
analisis dokumen
* Triangulasi data

3. Pengekodan data

5. Menyusun data
dalam 1 model
paradigma untuk
menunjukkan
perhubungan antara
tema

4. Pembentukan
tema

KAEDAH ANALISIS STATISTIK


KUASI
Unutk menyemak data
mengira frekuensi/kekerapan aspek yang ingin dikenalpasti dalam data
kajian
tingkah laku / konsep yang kerap ditemui dalam data akan menjadi focus
analisis data kajian.
pengkaji akan melaporkan hasil temubual dengan menggunakan perkataan
paling kerap, majoriti, atau paling kurang.
contoh : jadual 3.3 kesimpulan enumerasi data kualitatif m/s 64

KAEDAH ANALISIS PERISTIWA


kaedah analisis mikro/ kaedah analisis rangka
pengkaji akan mengenalpasti rangka sesuatu peristiwa dari titik awal
(permulaan) hingga titik akhir peristiwa berkenaan.
setelah rangka peristiwa dikenalpasti, frasa yang berkaitan dengan objektif
kajian akan ditentukan dalam rangka peristiwa tersebut.
analisi data dilakukan ke atas beberapa rangka peristiwa yang telah
dikenalpasti dan laporan kajian di tulis berdasarkan rangka peristiwa
tersebut.
contoh : m/s 65

KAEDAH ANALISIS
HERMENEUTIKAL
Mementingkan maksud teks daripada pendangan informan/responden.
memberikan maksud kepada perkara yamg dikaji
Perkara yang dikaji perlulah suatu teks yang mengelirukan, tidak lengkap
dan kurang jelas.
maka, penghuraian data kajian bertujuan untuk memberi kefahaman yang
jelas kepada perkara yang mengelirukan.

KAEDAH ANALISIS KANDUNGAN


1 teknik yang membolehkan pengkaji mengkaji tingkah laku manusia
dengan secara tidak langsung melalui komunikasi
jenis komunikasi merangkumi buku teks, esei, majalah, verbal, audio, video
dan sebagainya.
analisis ini memerlukan organisasi bahan bagi memudahkan kerja analisis.
kaedah yang banyaj digunakan dalam penyelidikan terutama penyelidikan
pendidikan.
contoh :
memahami pola organisasi, dengan memeriksa carta organisasi, majalah, struktur
organisasi, perlembagaan dan lain-lain.
Mendapatkan idea bagaimana sekolah berjuang ke arah pencapaian prestasi
melalui plan strategic, visi, matlamat, piagam dan sebagainya.