Anda di halaman 1dari 12

AL-SUNNAH

AKU TINGGALKAN KEPADA KAMU DUA


PERKARA DI MANA KAMU TIDAK AKAN
SESAT SELAGI KAMU BERPEGANG
TEGUH DENGAN KEDUANYA IAITU KITAB
ALLAH DAN SUNNAHKU.
-Malik,al-Qadr:1601- (DALIL HADIS)

PENGERTIAN AL-SUNNAH
Bahasa : Kelakuan,perjalanan dan adat
Istilah : Cara atau kebiasaan Rasulullah,

berkaitan cara hidup, perilaku baginda.

Menurut Ahli Sunnah Wal-Jamaah, Sunnah

adalah segala sesuatu yang diriwayatkan


oleh Rasulullah SAW yang merupakan
perkataan, perbuatan,ketetapan,peribadi,
akhlak, mahupun perilaku, baik sebelum
mahupun sesudah dilantik menjadiRasul.

Jenis-jenis sunnah
Terdapat 4 jenis Sunnah
Hadis perkataan( qauliyyah ) : iaitu hadis yang

lahir dari perkataan dan pertuturan Nabi s.a.w.


Hadis perbuatan( filiyyah ) : iaitu hadis yang

terbit dari perbuatan Nabi s.a.w.


Hadis pengakuan( taqririyyah ) : iaitu pengakuan

Nabi samada secara jelas ataupun diam.


Hadis sifat( sifat ) : iaitu hadis yang lahir daripada

sifat Nabi samada sifat akhlak atau sifat kejadian

PENGERTIAN HADIS:
Perkara yang berkisar dengan Sunnah

Rasulullah S.A.W. dan apa yang


disandarkan kepada Rasulullah dari
segi perbuatan, pengakuan, sifat,
akhlak, dan sifat kejadiannya.

Fungsi utama hadis & sunnah


Penguat dan penyokong kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam

al-Quran.
Contoh : Kewajipan menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan
Ramadhan dan menunaikan haji.
Penghurai dan pentafsir bagi ayat-ayat al Quran yang umum.

Contoh : Bilangan rakaat dalam solat, cara menunaikan haji, cara


menunaikan zakat dan kaedah jual-beli.
Menjadi keterangan tasyri iaitu menentukan sesuatu hukum yang

tiada di dalam al-Quran.


Contoh: makan daging dhab (biawak padang pasir), arnab, dan anak
kambing dalam perut ibunya.
Memperincikan lagi masalah-masalah yang berhubung pelaksanaan

sesuatu ibadat sama ada wajib, sunat, makruh atau haram.


Menjelaskan hukuman dan undang-undang dalam al-Quran seperti

hukuman terhadap penzina.

JENIS-JENIS HADIS
HADIS MUTAWATTIR

diriwayatkan oleh beberapa orang perawi yang


dapat diterima oleh ramai orang dan saling
menyampaikan hadis dan yakin hadis itu tidak
didustakan kerana bilangan mereka yang ramai.

Contoh : "Barangsiapa berdusta atas namaku


dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka.
" (H.R Bukhari, Muslim, Ad Darimi, Abu Daud,
Ibnu Majah, Tirmizi,. Abu Ha'nifah, Tabrani, dan
Hakim).

Hadis Ahad
Diriwayatkan oleh seorang atau dua orang perawi sahaja, khasnya di

tingkatan pertama, yakni para sahabat.


Contoh :

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus, akan


tetapi Allah mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama.
(Riwayat Bukhari)

Hadis
Dhaif

Tidak diketahui periwayatnya atau periwayat tidak bersifat seperti

hadis Sahih dan Hassan ; tidak bersambung sanad atau kecacatan


pada perawi hadis.

Hadis Maudhuk
Hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan mendustakannya dari

Nabi Muhammad S.A.W. (hadis palsu)

HADIS SAHIH
Hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil & dhabit iaitu
tepat dan kuat ingatan. Sanadnya perlu bersambung dari awal sampai
akhir.
Beberapa ciri yang perlu dipenuhi oleh perawi hadis Sahih iaitu :
- Adil
- Dhabit dan penjagaannya baik.
- Hadis diterima daripada perawi-perawi yang sama sifatnya.
- Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir.
- Tidak terdapat kejanggalan.

Contoh Hadis Sahih :


Dari Jabir r.a katanya :Rasulullah s.a.w. bersabda :"Apabila salah
seorang daripada kamu telah menunaikan solat (fardhu) dalam masjid
maka sebaik-baik pula ditunaikan solat dirumahnya,kerana dengan
solat (sunat) itu Allah akan memberikankebahagian dalam rumah
tangganyaHadis sahih riwayat Muslim

Hadis Hassan
Perlu bersambung sanad dari mula hingga akhir

tapi ciri-ciri perawi kecualikan kuat ingatan.


Contoh :

-Ishak bin Ibrahim dari Itab bin Basir dari


Ubaidillah bin Abu Ziyad dari Abu Zubair,
dari JabirNabi Muhammad S.A.W.
(Ubaidillah bin Abu Ziyad dikecualikan daripada
orang yang kuat ingatan).

Dalil-Dalil Kehujahan As-Sunnah


Al-Quran al-Karim
Banyak yang mewajibkan kaum muslimin agar mentaati Rasulullah

saw. Dan menjadikan ketaatan padanya sama seperti ketaatan pada


Allah.

Diantara ayat-ayat tersebut :


Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya


serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. {Qs.An-Nisaa:136}

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah dan apa

yangdilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. {Qs.Al-Hasyr:7}Sunnah


Nabawiyah

Banyak hadits yang menunjukkan akan wajibnya mengikuti sunnah

sebagai sumber hukum Islam untuk menetapkan hukum-hukum.

Diantara Hadits-Hadits tersebut :


Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama

berpegang teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnahku (HR.
al-Hakim dan Malik)

SOALAN ?

SEKIAN , TERIMA KASIH