Anda di halaman 1dari 125

Dengan


IKHLAS

UFUK 2009 2


3
4
5
6
8
10
15
16
17
19
21
24
31

40
41
42
44
61

69
74
78
87
96
107
116
117
121
123

UFUK 2009 3

Dari Segi Bahasa Ufuk atau kaki langit bermaksud garis yang kelihatan seperti pemisah
bumi dan langit. Lebih tepatnya, ufuk ialah suatu gari s yang membahagi arah garis
pandang kita ke dalam dua kategori: I aitu arah gari s pandang yang memotong
permukaan Bumi, dan gari san yang tersembunyi (tidak kelihatan). Dalam bahasa
inggeri s ufuk didefi nisikan sebagai horizon.

Ufuk atau horizon memberi makna yang begitu signifikan dengan sejarah SMKA Tun
Datu Mustapha sebagai sebuah Sekolah yang paling bungsu dalam kalangan SMKA
seluruh Malaysia. Kebiasaannya, dalam sebuah kel uarga anak bongsu akan menj adi
tumpuan atau perhatian sel uruh ahli keluarga dan dalam kontek i ni anak bongsu itu
di baratkan sebagai ufuk dalam kel uarga tersebut.

Dal am konteks l ukisan atau lakaran pula pusat titik yang menj adi tumpuan mata j uga
di sitilahkan sebagai ufuk. Dal am ilmu penerbangan ufuk berperanan sebagai panduan
juru terbang untuk mengaw al arah pesaw at yang sedang dikemudi.

Sesuai dengan peredaran masa dan maksud pengurusan terkini , perkataan New
Hori zon berkait rapat dengan kaedah pengurusan Blue Ocean iaitu penambahbai kan
yang berterusan. Ufuk j uga menjadi lambang peralihan dan pergerakan yang signifi kan
dengan peningkatan nilai diri setiap i ndivi du. Nabi Muhammad s.a.w . ada menyebut
dalam hadis yang bermaksud:

Si apa yang hari ini lebi h baik daripada kelmarin, di a seorang yang hebat. Si apa yang
kelmarinnya lebi h baik dari pada hari ini , dia tercela. (Riw ayat Nuaim bin Abdur Rahman
dan Yahya Bin Jabi r).“Ocean” atau lautan itu dapat di kenali sempadannya dengan
berasakan ufuk yang masi h boleh dicapai oleh sudut penglihatan.

Oleh itu, kalimah Ufuk adalah yang paling sesuai diguna sama ada dalam bahasa
Melayu dan Arab untuk nama majalah yang diterbitkan sebagai mani festasi kepada
kew uj udan SMKA Tun Datu Mustapha. Fakta Sej arah yang telah tercatat sejak w ujud
nya SMKA Tun Datu Mustapaha, bermula dari w arisan UKM dan SMKA Limauan
sehinggalah SMKA Tun Datu Mustapha yang tersergam indah pada masa ini... .

Dal am konteks Syariat I slam, Ufuk berperanan penting khususnya unt uk Urusan I badah.
I aitu, sebagai Penentu Waktu Solat subuh dan Maghrib, Perali han m asa dari malam
ke subuh juga bermula dari ufuk timur, Siang kepada malam dilihat pada Ufuk Barat.
Selai n itu, pada setiap bulan, ufuk Barat menjadi tumpuan untuk penentuan Bulan Baru
Hij rah.

Kalimah UFU K mempunyai akronim yang menari k dan sesuai berkait langsung dengan
maksud SMKA yang bermaksud “sentiasa mendapat keredhaan Allah”.. Perbuatan
mencari itu adalah satu usaha, usaha adalah jihad. Oleh itu Ufuk adalah Usaha Faktor
Utama Kecemerlangan. Implikasi daripada kesel uruhan m akna ufuk jika di gabungkan
dengan SMKA akan menjadi usaha faktor utama kecemerlangan agar sentiasa
mendapat keredhaan Allah

UFUK 2009 4



“Aku redha Allah sebagai


Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai Nabi
dan Rasulku” 


“Bahawasanya kami, pelajar-pelajar Sekolah Menengah
Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha berikrar dan
berjanji akan menunaikan segala perintah Allah S.W.T dan
menjauhi segala laranganNya, mentaati dan menghormati
para guru, berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran,
menjaga dan menyayangi sekolah, mematuhi semua
peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh
pihak sekolah, demi mencapai kecemerlangan di dunia dan di
akhirat. Dengan ini, kami juga berikrar sekiranya kami
melanggar peraturan dan undang-undang yang telah
ditetapkan oleh pihak sekolah, kami bersedia dikenakan
tindakan tatatertib daripada pihak sekolah”

UFUK 2009 5



1. HIJAU : Suasana dan persekitaran yang selamat


2. KUNING : Kesetiaan kepada raja dan Negara
3. BIRU : Bersatu Padu
4. PUTIH : Ketulusan

1. Bulatan : Melambangkan kesejagatan


2. Bulan Sabit : Melambangkan agama Islam
3. Piala : Kecemerlangan dalam semua aspek
4. Pen Hijau : Menuntut ilmu untuk akhirat
5. Pen Kuning : Menuntut ilmu untuk dunia
6. Buku : Penerapan budaya membaca
7. Gunung : Negeri Sabah
8. 3 Bucu di atas : Melambangkan ilmu, iman dan taqwa

UFUK 2009 6

SMK Agama Tun Datu Mustapha
Pembentuk warisan bangsa
Penegak agama makmurkan bumi bertuah
Malaysia yang tercinta

Tekun dedikasi maju jaya


Itulah cogan kita
Sahsiah terpuji mengikut syiar Ilahi
Terserlah jati diri

Pegang teguh ikhlas setia


Iltizam tinggi junjung amanah
Kasih sayang sesama insan
Quran dan hadis jadi panduan

Junjung kecemerlangan
Wawasan kita jayakan
Bergerak maju memburu seribu harapan
TDM di puncak jaya

Pegang teguh ikhlas setia


Iltizam tinggi junjung amanah
Kasih sayang sesama insan
Quran dan hadis jadi panduan

Junjung kecemerlangan
Wawasan kita jayakan
Bergerak maju memburu seribu harapan
TDM di puncak jaya

TDM di puncak jaya (3X)

Pencipta lirik:
1. Ustaz Haidon Hadi Sapiri
2. Ustaz Melih Bedin
3. Hj. Zakaria Hj. Nasip dan,
4. Pn. Hjh. Rosana Abdullah

UFUK 2009 7


NEGARAKU
TANAH TUMPAHNYA DARAHKU
RAKYAT HIDUP
BERSATU DAN MAJU
RAHMAT BAHGIA
TUHAN KURNIAKAN
RAJA KITA
SELAMAT BERTAKHTA



SABAH TANAH AIRKU


NEGERI KITA YANG TERCINTA
PEMUDA PEMUDI SEMUA MARILAH
BANGUNLAH BERSATU SEMUA

MARILAH BERSAMA
SERTA MAJU JAYA
MERDEKA SEPANJANG MASA

BERSATU SEGALA BANGSA SENTOSA


SABAH NEGERI MERDEKA

UFUK 2009 8


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
Negara

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM


Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan untuk
menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berteraskan
Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran,
keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang
mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat,
alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan
kesejahteraan abadi di akhirat.

FALSAFAH SMKA
Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan panduan
ilmu, iman dan amal soleh serta budaya Islam dan suasana
pembelajaran yang senpurna ke arah melahirkan pelajar yang
berilmu pengetahuan, seimbang, cemerlang, berakhlak mulia,
bertakwa dan bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup
Islam serta mampu memberi sumbangan yang bermanfaat kepada
agama, diri ummah, dan Negara.

UFUK 2009 9


“ BERILMU, BERAMAL, BERTAQWA”



“TEKUN DEDIKASI MAJU JAYA”



Selangkah ke hadapan Seribu harapan


SMKATDM Sekolah Cemerlang 2010 di
negeri Sabah



 Melahirkan pelajar cemerlang akademik dan ko-


kurikulum berteraskan kemantapan akidah yang
tinggi.
 Membentuk warga pendidik yang mempunyai nilai dan
budaya kerja yang cemerlang.
 Menerapkan semangat “kerja berpasukan” dalam
kalangan staf.
 Mewujudkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang
cekap dan berkesan.
 Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selamat.

UFUK 2009 10
PERUTUSAN

Bismillahirahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Ertamanya saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa sidang

P redaksi majalah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha atas kegigihan,
kesungguhan dan kejayaan menerbitkan majalah UFUK yang pertama. Sesungguhnya kelahiran
majalah merupakan nadi penting kepada semua warga sekolah sebagai satu wadah untuk merakam
dan menyalurkan daya kreativiti masing-masing sebagai satu kesenimbangun ilmu yang berterusan.
Biarpun majalah ini merupakan penampilan sulung dan pertama, namun, kecenderungan
intipatinya amat bermakna, kerana UFUK akan menjadi kayu pengukur (bench marked) terhadap
pencapaian sekolah serta menjadi sumber rujukan yang bernilai pada masa-masa akan datang. Justeru itu,
saya percaya dengan kelahirannya, ini akan membantu memberikan motivasi serta dorongan kearah
melahirkan warga sekolah yang lebih berinformasi, kreatif dan berdaya saing kearah kecemerlangan yang
hendak dicapai.
Sesungguhnya kejayaan penerbitan pertama ini memerlukan kerjasama dan pengorbanan yang
tinggi. Justeru, keikhlasan dan kesungguhan para pendidik dalam mencurahkan ilmu kepada para pelajar,
tidak mungkin dapat dibayar dengan wang ringgit. Namun, pencapaian kearah kecemerlangan dan
perubahan yang positif sama ada dari segi pencapaian, sahsiah serta pemikiran merupakan ganjaran yang
amat bermakna dan berharga bagi mereka. Ini bersesuaian dengan hasrat yang ingin dilahirkan berdasarkan
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) iaitu seimbang dari segi jasmani, rohani dan sahsiah.
Akhir kata, saya berharap semoga penerbitan majalah UFUK ini akan terus melakarkan kejayaan
dan kecemerlangan SMKA Tun Datu Mustapha. Doa saya sentiasa mengiringi segala usaha dan komitmen
semua warga sekolah dalam mencapai matlamat serta visi sekolah yang cemerlang akademik dan sahsiah
terpuji melalui penerapan budaya Islam yang syumul berteraskan Al-Quran.

Sekian, terima kasih.

UFUK 2009 11
PERUTUSAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

T erlebih dahulu setinggi-tinggi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Sidang Redaksi
Majalah Sekolah atas kejayaan penerbitan UFUK yang pertama ini.

Saya amat berharap penerbitan majalah sekolah ini manjadi tanda aras dan kayu
pengukur ke arah kecemerlangan sekolah. Majalah sekolah merupakan satu dokumen yang amat
berharga kerana di dalamnya terakam pelbagai maklumat berkenaan sejarah, aktiviti kurikulum
dan kokurikulum serta pencapaian sekolahdalam bidang ilmu tahun berkenaan. Sehubungan itu,
pelajar khususnya dapat berusaha dengan lebih gigih untuk membentuk budaya saing yang sihat
sekaligus mendorong ke arah kecemerlangan pelajar, guru dan sekolah secara keseluruhannya.

Melalui kesempatan ini, saya ingin menyeru kepada semua warga sekolah agar
berusaha dengan lebih gigih untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang. Kerjasama
daripada semua pihak amat penting untuk merealisasikan visi dan misi sekolah dengan jayanya.

Akhir sekali, semoga usaha yang dicurahkan oleh setiap warga sekolah akan
membuahkan kejayaan yang lebih cemerlang dan menjadikan kenangan bersejarah bermula
daripada penerbitan sulung majalah ini.

Sekian, terima kasih.

(EN. ABIDIN MARJAN)


Pegawai Pelajaran Daerah Papar

UFUK 2009 12
PERUTUSAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

S elawat dan salam buat junjungan besar nabi Muhammad SAW, para sahabat, kaum
keluarga baginda serta kaum muslimin serta muslimat yang dirahmati Allah SWT.
Bersyukur ke hadrat IIlahi kerana dengan limpah kurnia-Nya majalah UFUK Edisi
Pertama ini dapat diterbitkan untuk menggarap kembali segala catatan dan peristiwa penting
yang berlaku sepanjang SMKA Tun Datu Mustapha ditubuhkan. Syabas dan tahniah kepada
semua Sidang Redaksi atas kesungguhan dan pengorbanan dalam menghasilkan majalah ini.
Bersesuaian dengan perkembangan era teknologi maklumat dan globalisasi dalam
pendidikan, peranan generasi muda terutamanya para pelajar adalah sangat penting. Namun ia
harus diukur dengan keupayaan, kewibawaan, dan kebijaksanaan agar tidak bercanggah dari
landasan yang sepatutnya. Semoga apa yang dipaparkan dalam majalah ini dari bingkisan kata
aluan, nasihat, rakaman bergambar serta segala aktiviti yang berlangsung di sekolah ini dan lain-
lainnya akan menjadi satu ikatan kukuh dan memori indah antara warga sekolah sesama mereka.
Dengan ibu bapa dan sekolah ini sendiri.
Semoga kalimat UFUK yang membawa maksud petanda peralihan masa dan tempat
jarak penglihatan mata yang paling jauh menjadi perangsang dan pendorong semua warga
SMKA Tun Datu Mustapha sentiasa bergerak maju demi kecemerlangan duniawi dan ukhrawi.
Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar lepasan
SMKA Tun Datu Mustapha yang telah mengharumkan nama sekolah sama ada dari segi
akademik atau kokurikulum. Selamat berjaya juga saya ucapkan kepada semua calon PMR dan
SPM tahun 2010. Saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang.

Sekian, terima kasih.

“TEKUN, DEDIKASI, MAJU JAYA”


HAIDON HADI SAPIRI
Sentiasa Mencari Keredhaan Allah, Teras Diri Mukmin(SMKA TDM)

UFUK 2009 13
PERUTUSAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh dan Salam Sejahtera.

T erlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang merakamkan sepatah
dua kata dalam ruangan ini. Syabas dan tahniah saya tujukan kepada ahli Sidang Redaksi SMK(A)
Tun Datu Mustapha yang telah berjaya melahirkan majalah sulung ini.
Sebenarnya, harapan ibubapa terhadap warga sekolah ini begitu tinggi biarpun kami tidak mampu
untuk membalasnya dengan wang ringgit namun kejayaan anak-anak sentiasa menjadi impian. Biarlah
anak-anak kami ini mendapat asuhan dan bimbingan yang sempurna, menjadi insan yang berguna dan
dapat memberi sumbangan kepada masyarakat.
Ibu-bapa seringkali gusar dengan ledakan perkembangan budaya, maklumat dan teknologi
canggih dan asing dalam kehidupan anak-anak. Ada saja isu yang menggugat keyakinan kita tentang masa
depan anak-anak sama ada mereka ini mampu atau tidak berhadapan dengan cabaran yang mendatang. Apa
yang paling penting, kami sentiasa memberi dorongan dan menyokong apa sahaja tindakan yang diambil
oleh warga pendidik terhadap anak-anak kami demi kebaikan mereka.
Justeru, ibubapa perlu sentiasa bersikap terbuka dan sudi menghulur bantuan sedaya upaya jika
ianya diperlukan. Anggaplah anak-anak kami seperti anak-anak warga pendidik sendiri. Sayangnya,
kasihnya, marahnya pendidik terhadap mereka begitulah perasaan kami terhadap mereka.
Akhir kata, saya mewakili ibu bapa di sekolah ini mendoakan agar wujud jalinan mesra dan
kerjasama yang erat dalam kalangan ahli PIBG, warga pendidik, dan anak-anak dalam usaha menggilap dan
melahirkan generasi watan yang berilmu dan beramal. Guru cemerlang, pelajar gemilang, sekolah terbilang.

Sekian, terima kasih.

Dr. Hj. Abd. Aziz B. Hj. Ahmad


YDP PIBG
SMKA Tun Datu Mustapha

UFUK 2009 14
DARI MEJA
EDITOR

 2009
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

A lhamdulillah,syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya, maka majalah UFUK
kebanggaan SMKATDM akhirnya dapat diterbitkan buat pertama kalinya.

Selaku wakil Sidang Redaksi Majalah UFUK bagi Edisi 2009 /2010,saya ingin mengambil
kesempatan ini untuk mengalungkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada warga sidang redaksi
atas usaha dan komitmen yang telah diberikan bagi merealisasikan penerbitan sulung majalah ini.

Untuk pengetahuan semua, warga sidang redaksi telah bertungkus lumus mengumpul bahan, idea
dan kreativiti bagi memantapkan kandungan dan mutu persembahan dalam menjayakan majalah ini.

Penerbitan majalah UFUK ini adalah penting sebagai nadi penghubung warga SMKATDM yang
cuba menghimpunkan seribu satu wajah dan nukilan sebagai coretan kenangan serta memori indah
sepanjang berada di SMKATDM. Harapan kami , agar majalah sulung ini dapat mengikat silaturahim
antara para pendidik dan para pelajar.

Akhir bicara, sekali lagi ucapan penghargaan kepada senmua yang terlibat sama ada secara
langsung atau tidak secara langsung dalam menghasilkan majalah sulung ini. Andai ada salah silap dan
kekurangan dalam penerbitan ini, saya menyusun sepuluh jari memohon kemaafan. Sesungguhnya yang
baik itu daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri..

Sekian, terima kasih.

(PN. ZUARIAH BT. BAKAR)


Ketua Editor UFUK 2009

UFUK 2009 15
UFUK 2009 16


S
ekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustapha, Papar (SMKATDM)
telah dimulakan operasinya pada 6 Januari 2003 dengan menggunakan tapak SMKA
Limauan Kota Kinabalu. Tapak dan bangunan asalnya adalah Kampus Universiti
Kebangsaan Malaysia Cawangan Sabah sejak tahun 1973 yang di bawah
pengawasan Yayasan Sabah. Kemudian pihak Yayasan Sabah membuat penyerahan rasmi
pada tahun 1997 kepada Jabatan Pendidikan Sabah melalui Datuk Dr. Hasbullah Mohd.
Taha Pengarah Pendidikan Sabah ketika itu. Maka rasmilah tapak dan bangunan asal ini di
bawah kawalan dan penjagaan Jabatan Pendidikan Sabah.

Pada Disember 2002 SMKA Limauan


berpindah ke bangunan baru di Kimanis. SMKA
Tun Datu Mustapha mengambil alih bangunan ini
bermula pada 6 Januari 2003. Pada 7 Januari 2003
sekolah ini menerima pendaftaran pelajar seramai
120 orang dengan membuka 4 kelas tingkatan satu
dan 1 kelas tingkatan dua. Pada 12 Januari 2003
Bangunan Sekolah 1982-1986 Majlis Penyerahan Kunci dan Inventori SMKA
Pandangan dari asrama Tun Datu Mustapha diadakan dengan rasminya
dengan disaksikan oleh Pemangku Ketua Sektor
SPPIM Ustaz Mohd. Kassim Tusin.
d
Sejak sekolah ini dibuka sehingga sekarang, SMKA TDM diterajui oleh Ustazah
Fatmawati Mohd. Sahari sebagai Pemangku
Pengetua yang juga Penolong Kanan 1, dibantu
oleh Ustaz Ismail Haji Anam sebagai Penolong
Kanan HEM dan Puan Raimah Samari sebagai
Penyelia Kanan KOKUM bersama 17 orang
guru dan 6 orang staf sokongan . Bermula 16
September 2003, Ustaz Haidon Hadi Sapiri
memulakan tugas sebagai Pengetua Pertama
SMKA Tun Datu Mustapha di bantu oleh
Ustazah Fatmawati Mohd. Sahari sebagai
Penolong Kanan 1 (Pentadbiran) , Ustaz Ismail Rumah Warden
Haji Anam sebagai penolong Kanan HEM dan Ustaz Melih Bin Bedin sebagai Penolong
Kanan KOKUM bersama 36 orang guru dan 10 orang KTBM. d

Sehingga kini, SMKA Tun Datu Mustapha terus mengorak langkah memburu
kecemerlangan dengan pembinaan blok-blok bangunan baru yang dijangka akan siap
sepenuhnya pada thaun 2012. Dengan diketuai oleh Ustaz Haidon Hadi Sapiri selaku
pengetua dan dibantu oleh Ustazah Shamiza Ahmad (Pen. Kanan Pentadbiran), En.
Rosmazlan Hj. Abd. Rasyid (Pen. Kanan HEM) dan Pn. Dayang Rosimah (Pen. Kanan Ko-
Kurikulum) beserta 50 orang guru dan 10 orang KTBM, diharapkan semoga SMKA Tun
Datu Mustapha akan terus maju membina Modal Insan yang cemerlang duniawi dan ukrawi

UFUK 2009 17
 


Pengetua
Ustaz Haidon Hadi Sapiri (2003- sekarang)
Anak jati Sabah ini di lahirkan pada 23 Oktober 1962. Pendidikan tinggi beliau bermula
di Universiti Al-Azhar dalam bidang Ulum Wahyu dan Warisan Islam. Seterusnya beliau
mendapatkan Sarjana Pendidikan di Universiti Malaya pada 1998.
Pernah berkhidmat sebagai guru di beberapa buah sekolah antaranya SMK Tenom dan
SMK Kinarut dan menjadi pengetua di SMKA Tawau (1989-1990), SMKA Kota Kinabalu (1990-
1992) dan SMKA Limauan (1992-1996). Pada tahun 1996, beliau berkhidmat di JPN Sabah
sebagai Penolong Pengarah di Bahagian Teknologi Pendidikan, seterusnya 1998 beliau dilantik
sebagai Ketua Unit di Unit Maklumat, JPN Sabah. Mulai tahun 2003, beliau kembali ke sekolah
dan menjadi Pengetua pertama SMKA Tun Datu Mustapha sehingga ke hari ini.
Penolong Kanan Pentadbiran
Ustazah Fatmawati Mohd Sahari (2003-2006)
Beliau dilahirkan di Putatan, Sabah dan juga merupakan Penolong Kanan Pentadbiran
pertama serta juga pemangku pengetua bagi SMKA Tun Datu Mustapha. Mendapat pendidikan
tinggi dari Universiti Malaya serta memperolehi B.A (Hons) dalam Pendidikan Islam, sejarah
perkhidmatan beliau di SMKA Tun Datu Mustapha bermula sejak tahun 2003. Beliau merupakan
seorang guru Pendidikan Islam. Pada tanggal 13 November 2006, beliau telah berpindah ke SMK
Sanzac, Kota Kinabalu.

Penolong Kanan Pentadbiran


Ustazah Shamiza Ahmad (2006 - sekarang)
Anak kelahiran Kedah ini mendapat pendidikan tinggi di Universiti Kebangsaan
Malaysia (UKM) dalam jurusan Sarjana Muda Pengajian Islam. Beliau seterusnya mengambil KPLI
di Maktab Perguruan Islam, Bangi. Dalam bidang pendidikan, beliau pernah berkhidmat di
beberapa buah sekolah, antaranya di Maktab Sabah (1994-2006). Perkhidmatan beliau di SMKA
Tun Datu Mustapha bermula pada 30 Oktober 2006 apabila beliau dilantik menjadi Penolong
Kanan Pentadbiran (PKP) menggantikan Ustazah Fatmawati yang berpindah ke SMK Sanzac.

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


Ustaz Ismail Anam (2003-2006)
Ustaz Isamil Anam merupakan anak kelahiran Kudat,Sabah. Beliau merukan antara
perintis awal pendidik di SMKA Tun Datu Mustapha. Beliau memulakan tugas sebagai PK HEM
pertama pada tanggal 1 januari 2003. Mendapat pendidikan tinggi di Universiti of Yarmouk
Jordan. Beliau memperoleh B.A (Hons) dalam Syariah Islamiah Tasawwur Islam. Sejarah
perkhidmatan beliau sebagai warga pendidik SMKA Tun Datu Mustapha berakhir pada tanggal
31 Disember 2008 apabila beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana di Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM).

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


Khadijah Ahmad (2006-2008)
Pn. Khadijah Ahmad berasal dari Perlis. Sejarah perkhidmatan beliau di SMKA Tun
Datu Mustapha bermula pada 30 Oktober 2006 dengan memegang jawatan sebagai Penolong
Kanan Hal Ehwal Murid. Selain memegang jawatan sebagai PK HEM, beliau merupakan seorang
guru yang mengajar subjek Pendidikan Islam. Perkhidmatan beliau di SMKA Tun Datu Mustapha
berakhir pada 1 Jun 2008 apabila beliau berpindah ke SMKA Inanam. Pada masa sekarang ini,
beliau berkhidmat SMKA Tun Ahmad Shah.

UFUK 2009 18



Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
En. Rosmazlan Abd. Rasyid (2008- Sekarang)
Beliau berasal dari Batu Pahat, Johor. Dilahirkan pada 1 Mac 1968.
Mendapat pendidikan awal di Johor dan Keningau,Sabah, seterusnya
beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia
(UPM).Mempunyai pengalaman yang luas sebagai pendidik dan pernah
berkhidmat di beberapa buah sekolah antaranya SK.Kebulu,Keningau,
SMK Kudat, SMK Banggi dan Pejabat Pelajaran Gabungan. Beliau juga
pernah dillantik menganggotai Jemaah Nazir Sekolah bagi negeri Sabah
termasuk cawangan Tawau. Beliau memulakan khidmat sebagai PK HEM
di SMKA Tun Datu Mustapha pada tahun 2008 menggantikan Pn.
Khadijah Ahmad yang berpindah ke SMKA Inanam.
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Raimah Samari

Beliau sekarang bertugas di SMK Abdul Rahim 2, Kudat.

Penolong Kanan Ko-Kurikulum


Melih Bedin
Berasal dari Kota Belud, Sabah. Beliau dilahirkan pada 10 Oktober
1966. Mendapat Ijazah dari Institut Agama Islam Surabaya. Mula
bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu
Mustapha pada 1 Jun 2004. Namun pada tanggal 1 Mac 2008,
beliau telah berpindah ke SMK Usukan, Kota Belud.

Penolong Kanan Ko-Kurikulum


Mulsid Otohdikih
Berasal dari Semporna, Sabah. Beliau dilahirkan pada 16 Julai
1965. Status berkahwin. Mula bertugas di SMKA Tun Datu
Mustapha pada 7 Januari 2008. Walau bagaimanapun, beliau
mengambil cuti tanpa gaji bermula 6 Januari 2009 sehingga 24
Oktober 2009. Seterusnya beliau telah berpindah ke Selangor.
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Pn. Dayang Rosimah Hj. Awg. Tengah (2008-sekarang)
Anak jati Sabah yang berasal dari Kg. Benoni, Papar ini
dilahirkan pada 9 Mei 1971. Mendapat pendidikan tinggi dari
UKM dan meneruskan KPLI di Maktab Batu Lintang, Sarawak.
Beliau mula berkhidmat pada tanggal 13 Januari 1997 dan
memulakan tugas sebagai PK KOKUM di SMKATDM pada 13 April
2009.

UFUK 2009 19



JANUARI
05.01.2009 - Hari Pertama Persekolahan 2009
06.01.2009 - Minggu Suai Kenal Tingkatan 1
18.01.2009 - Gotong-Royong Perdana
20.01.2009 - Mesyuarat Lembaga Disiplin
24.01.2009 - Merentas Desa 2009
29.01.2009 - ‘Post-Mortem’ PMR

FEBUARI
02.02.2009 - Program Bijak Bahasa
06.02.2009 - Kem Kepimpinan Pelajar
12.02.2009 - Bengkel Kemahiran SPM 1
20.02.2009 - MTQ Peringkat Sekolah
27.02.2009 - Majlis Aku Janji PMR & SPM

MAC
02.03.2009 - Ujian Setara 1 Bermula
05.03.2009 - Bengkel Kemahiran PMR 2
06.03.2009 - Kem Bina Sahsiah Pelajar
12.03.2009 - Bengkel Kemahiran SPM 2
27.03.2009 - Sambutan Maulidur Rasul
30.03.2009 - Minggu Bidang Bahasa

APRIL
13.04.2009 - Minggu Bidang Math & Sains
16.04.2009 - Bengkel Kemahiran SPM 3
23.04.2009 - Ujian Personaliti Ting. 2
30.04.2009 - Majlis Ihtifal Kecemerlangan

Mei
04.05.2009 - Peperiksaan Penggal 1 Bermula
19.05.2009 - Bengkel Kemahiran Asertif
22.05.2009 - Perkhemahan Agung Beruniform
28.05.2009 - Program Hala Tuju SPM
29.05.2009 - Hari Terbuka Sekolah

Jun
17.06.2009 - Seminar Teknik Menjawab SPM
22.06.2009 - Minggu Bidang Kemanusiaan
25.06.2009 - Penutupan Bulan Akademik
26.0562009 - Kem Bina Sahsiah Pelajar

UFUK 2009 20

JULAI
01.07.2009 - Kelas Kecemerlangan Akademik
09.07.2009 - Bengkel Pengurusan Stress PMR
20.07.2009 - Percubaan PMR
27.07.2009 - Ujian 2 (Tg. 1,2 & 4)

OGOS

06.08.2009 - Ceramah Awal Remaja Tg. 1


13.08.2009 - Konferens Lembaga Penduduk
27.08.2009 - Program Pembangunan Kerjaya
20.08.2009 - Bengkel Membuat Resume SPM
31.08.2009 - Hari Kebangsaan

SEPTEMBER
04.09.2009 - Kem Bina Sahsiah Pelajar
08.09.2009 - Ceramah Pecutan Akhir PMR
17.09.2009 - Program Ihya Ramadhan
24.09.2009 - Majlis Sambutan Aidilfitri
28.09.2009 - Percubaan SPM 2

OKTOBER
09.10.2009 - Majlis Mohon Restu PMR
12.10.2009 - Peperiksaan PMR Bermula
19.10.2009 - Peperiksaan Akhir Tahun
30.10.2009 - Hari Kemuncak Asrama
NOVEMBER
02.11.2009 - Sukantara 2009
05.11.2009 - Sukan Tahunan Kali Ke-7 2009
10.11.2009 - Ceramah Pecutan Terakhir SPM
11.11.2009 - Majlis Mohon Restu SPM
16.11.2009 - Peperiksaan SPM Bermula

DISEMBER
16.12.2009 - Peperiksaan SPM berakhir
03.01.2010 - Pendaftaran pelajar lama untuk
Sesi 2010

UFUK 2009 21


Barisan Pertama Dari Kiri : Pn. Rusifah, Pn. Habsah Abol, Pn. Fatimah, Pn. Dayang Rosimah (PK KOKUM), Pn. Shamiza Ahmad (PKP), Us. Haidon Hadi Sapiri
(Pengetua), En. Rosmazlan (PK HEM), Pn. Baniah, Pn. Halimah, Pn. Hjh. Misliah dan Pn. Wan Suhaibah.
Barisan Kedua Dari Kiri: Pn Ruliah, Pn. Rohani, Pn. Kamarul Azizah, Pn. Aspur, Pn. Dora, Pn. Intan Masnurul, Pn. Norshahidah, Pn. Khairulza, Pn. Monaliza, Pn. Anis
Adlinena,Pn. Kamisah, Pn. Zuariah, Pn. Rosneh, Cik Norhaziaty dan Pn. Noor Asliza.
Barisan Ketiga Dari Kiri: Pn. Norisah, Cik Madiana, Cik. Dayang Masliana, Cik Asnimah (Kaunselor), Pn. Muliati, Pn. Nurasyikin, Cik Nor Asfarinah, Pn Rohayati, Pn.
Sharmiza, Cik Rafidah dan Pn. Misnie.
Barisan Keempat: En. Mujiburrahman Ahmad, En Zafany, En. Faizo, En. Mohd Syaiful Azwan, En. Asnan, En. Ishak, En. Mohd Fadzil, En. Hamid dan En. Mat Razali.

UFUK 2009 22


USTAZ HAIDON HADI SAPIRI


PENGETUA SMKATDM

EN. ROSMAZLAN HJ. ABD. PN. DAYANG ROSIMAH AWG.


USTAZAH SHAMIZA AHMAD RASHID TENGAH
PENOLONG KANAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN MURID KOKURIKULUM


UFUK 2009 23



PN. FATIMAH BINTI


SULAIMAN PN. BANIAH BT. SADEH PN. HALIMAH BT. TOLLAH
KETUA BIDANG KETUA BIDANG SAINS DAN KETUA BIDANG
PENDIDIKAN ISLAM & MATEMATIK KEMANUSIAAN
BAHASA ARAB

PN. HJH. MISLIAH BT. JUHARI @


PN. HABSAH BT. ABOL
JOHARI
KETUA BIDANG BAHASA
KETUA BIDANG TEKNIK &
VOKASIONAL

UFUK 2009 24




Duduk dari kiri: Pn. Dayang Rosimah, Pn. Shamiza, Us. Haidon dan En. Rosmazlan.
Belakang dari kiri: Pn. Habsah, Pn. Halimah, Pn. Baniah, Pn. Fatimah dan Pn. Hjh.
Misliah.



Duduk dari kiri: Pn. Habsah, Pn. Dg. Rosimah, Pn. Shamiza Ahmad, Us. Haidon, En.
Rosmazlan, Pn. Rohayati dan Pn. Monaliza.
Belakang dari kiri:En. Asnan, Pn. Rohani, Pn. Rosneh, Pn. Intan, Cik Nor Asfarinah,
Pn. Halimah, Pn. Hjh. Misliah dan En. Mohd Syaiful.

UFUK 2009 25


Duduk dari kiri:Pn. Norisah, Pn. Baniah, Pn. Dg. Rosimah, Pn. Shamiza Ahmad, Us.
Haidon, En. Rosmazlan dan Pn. Rusifah Sulaiman
Belakang dari kiri:Cik Norhaziati, Cik Madiana, Pn. Aspur, Pn. Anis Adlinena, Pn.
Khairulza, Pn Dora Fatimah, Pn. Wan Suhaibah dan Pn. Ruliah


Duduk dari kiri: Pn. Halimah, Pn. Dg. Rosimah, Pn. Shamiza Ahmad, Us. Haidon, En.
Rosmazlan dan Pn. Zuariah.
Belakang dari kiri: Pn. Noor Asliza, Pn. Kamarul Azizah, En. Zafany, En. Asnan, En Ishak,
En. Hamid, Pn. Habsah dan Pn. Muliati.

UFUK 2009 26


Duduk dari kiri: Pn. Noor Asliza, Pn. Dg. Rosimah, Pn. Shamiza, Us. Haidon Hadi Sapiri
dan Pn. Hjh. Misliah.
Belakang dari kiri: : En. Zafany, Cik Madiana, Cik Norhaziaty, Pn. Khairulza, Pn. Zuariah,
Cik Rafidah dan En. Hamid.



Duduk dari kiri: Pn. Fatimah, Pn. Dg. Rosimah, Pn. Shamiza Ahmad, Us. Haidon Hadi
Sapiri, En. Rosmazlan, En. Mohd. Fadzil
Belakang dari kiri:En. Mujib, En. Mat Razali, Pn. Sharmiza Salleh, Pn. Misnie, Pn.
Norshahidah, Pn. Kamisah, Cik Nurasyikin, Pn. Habsah dan En. Faizo

UFUK 2009 27


Duduk dari kiri: Cik Madiana Handalin, Pn. Dayang Rosimah, Pn. Shamiza Ahmad,Us.
Haidon Hadi Sapiri, En. Rosmazlan, En. Asnan Ibrahim dan En. Hamid.
Belakang dari kiri: Cik Syazawani, Cik Nurasyikin, Pn. Intan, En. Mohd Syaiful Azwan,
Cik Asfarinah dan Cik Rafidah.



Duduk dari kiri: Pn. Hjh Azlenda, Pn. Dg. Rosimah, Ust. Shamiza, Us. Haidon Hadi
Sapiri, En. Rosmazlan, Pn. Aisah Saruji
Belakang dari kiri: Pn. Norahainun, Pn. Noor Hasmah, Pn. Dinmah, Pn. Salmiah, Cik
Nurul Asyikin

UFUK 2009 28


Duduk dari kiri: Pn. Habsah, Pn. Dayang Rosimah, Pn. Shamiza Ahmad, Us. Haidon Hadi
Sapiri, En. Rosmazlan, En. Mohd Syaiful Azwan dan Pn. Zuariah Binti Bakar.
Belakang dari kiri: Pn.Rohani,Cik Madiana, Pn. Hjh. Azlenda Abiza, Cik Nurasyikin, Pn.
Monaliza, Pn. Khairulza, Cik Asfarinah, Cik Rafidah, Cik Norhaziaty dan Pn. Noorhainun.



Duduk dari kiri: Rahmania, Azura Karim, En. Mohd Syaiful Azwan, Hajiji dan Roslan.
Belakang dari kiri: Khadiza, Aizuddin, Azahari Sagap, Suhaimi Suhaili dan Nor Azie
Maznie.

UFUK 2009 29


Fail Rujukan
Bil Nama Guru / Staff Gred Ke
Sekolah
1 Pn. Daisy Charles DG41 SM. St. Mary
2 Pn . Jupini Baharum DG44 500-1/12 SMK. Kinarut
3 En. Leo Galang DG41 500-1/28 SMK. Bandaraya
4 Pn. Saidah S. Latif DG44 500-1/26 SMK Kuala Penyu
5 En. Maslan Zakaria R3 500-2/10 PPD, Sandakan
6 En. Affendy Ahmad R3 500-2/8 PPD, Tawau

Fail Rujukan
Bil Nama Guru Gred Dari
Sekolah
1 Pn. Habsah Abol DG44 500-1/53 KK High School
2 En. Mat Razali Mat Lazin DG41 500-1/50 Terengganu
3 En. Mohd Syaiful Azwan DG41 500-1/51 Kelantan
Cik Nurasyikin Mohd
4 DG41 500-1/52 Perak
Ismail
5 Pn. Rohayati Sidin DG41 500-1/56 SMKA Kota Kinabalu
6 Cik Nor Asfarinah Mansor DG41 500-1/59 Kota Belud
7 Pn. Nurdiyana Abd. Jalil DG41 500-1/57 Melaka
8 En. Hamid Bin Angin DG41 500-1/58 Keningau
Pn. Dayang Rosimah
9 DG44 SMK Kinarut
Awang Tengah

Guru dan Staf Bersara


Bil Nama Guru / Staf Gred Tarikh Bersara
1 Pn. Ramlah Laini R11 31 Jun 2009

“PENTINGKAN YANG LEBIH PENTING


KERANA YANG LEBIH PENTING ITU ADALAH
LEBIH PENTING DARIPADA YANG PENTING”
(Hamka)

UFUK 2009 30


ANALISIS BILANGAN GURU


Bil Kategori Guru Lelaki Perempuan Jumlah
1 Siswazah DG48 1 1
2 Siswazah DG44 1 10 11
3 Siswazah DG41 8 27 35
4 Guru DGA32 1 1 2
5 Bukan Siswazah DGA29 - 1 1
Jumlah 12 39 50

BILANGAN STAF SOKONGAN


Bil Kategori Guru Jumlah
1 Ketua Pembantu Tadbir N22 -
2 Pembantu Tadbir N17 02
3 Penyelia Asrama 02
4 Pembantu Makmal 01
5 Pemandu 04
6 Pembantu Pejabat 02
Jumlah 11

ANALISIS PENGHUNI ASRAMA 2009


Bil Tingkatan Lelaki Perempuan Jumlah
1 Tingkatan 1 34 43 77
2 Tingkatan 2 47 42 89
3 Tingkatan 3 42 28 70
4 Tingkatan 4 19 42 61
5 Tingkatan 5 13 16 29
Jumlah 155 171 326

BIASISWA DAN KEBAJIKAN PELAJAR


Jenis Biasiswa Tingkatan Jumlah
Biasiswa Kecil Persekutuan 1-5 76
Yayasan Sabah 1 27
Yayasan TM 4 1
KWAMP 1 22
Jumlah - 126

UFUK 2009 31

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
97.30%

93.00%
95.00% 93.80%
92.90% 92.90%
92.00%

90.00%

85.70%

85.00%

80.00%

75.00%
BM BI Matematik Sejarah Geografi

2004 2005 2006 2007 2008 2009UFUK 2009 32


100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
100.00%

90.00% 79.00%
78.00%
80.00% 74.60%
67.70%
70.00% 64.30%

60.00%
50.70%
50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Sains KH P. I KH P.IV Pend. Islam Bahasa Arab

2004 2005 2006 2007 2008 2009UFUK 2009 33


PENCAPAIAN DALAM GRED GRED
JUMLAH
JUMLAH
MATAPELAJARAN
CALON
LULUS DALAM
A B C D E PURATA
PERATUS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % (%)
BAHSA MELAYU 14 0 0 10 71.4 4 28.6 0 0 0 0 100 2.29
BAHSA INGGERIS 14 0 0 1 7.1 4 28.6 7 50 2 14.3 85.70 3.71
MATEMATIK 14 0 0 1 7.1 5 35.7 7 50 1 7.1 92.9 3.57
SEJARAH 14 0 0 2 14.3 9 64.3 3 21 0 0 100 3.07
GEOGRAFI 14 0 0 5 35.7 4 28.6 4 28.6 1 7.1 92.90 3.07
SAINS 14 0 0 2 14.3 5 35.7 7 50 0 0 100 3.36
K.HIDUP P. I 6 1 16.7 4 66.7 1 16.7 0 0 0 0 100 2.00
K.HIDUP P. IV 8 1 12.5 1 12.5 6 75.0 0 0 0 0 100 2.63
PENDIDIKAN ISLAM 14 2 14.3 7 50 4 28.6 1 7.1 0 0 100 2.29
BAHASA ARAB 14 0 0 0 0 0 0 9 64.3 5 35.7 64.30 4.36




PENCAPAIAN DALAM GRED GRED


JUMLAH
JUMLAH
MATAPELAJARAN
CALON
LULUS DALAM
A B C D E PURATA
PERATUS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % (%)
BAHSA MELAYU 68 16 24 47 69 5 7 12 0 0 0 100 1.9
BAHSA INGGERIS 68 5 7 25 37 22 32 12 18 4 6 94 2.8
MATEMATIK 68 16 23 30 30 10 15 3 18 0 0 100 2.3
SEJARAH 68 12 18 25 37 28 41 2 4 0 0 100 2.3
GEOGRAFI 68 14 21 30 44 22 32 7 3 0 0 100 2.2
SAINS 68 3 44 26 38.2 32 47.1 0 10.3 0 0 100 2.6
K.HIDUP P. I 34 15 15 10 15 14 21 0 0 0 0 100 2.1
K.HIDUP P. IV 34 10 22 16 23 3 4 0 0 0 0 100 1.6
PENDIDIKAN ISLAM 68 37 54 22 33 9 13 27 0 0 0 100 1.6
BAHASA ARAB 68 4 6 7 10 16 23.5 27 40 14 20.5 79 3.6




PENCAPAIAN DALAM GRED GRED


JUMLAH
JUMLAH
MATAPELAJARAN
CALON
LULUS DALAM
A B C D E PURATA
PERATUS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % (%)
BAHSA MELAYU 73 41 56 24 33 7 9.6 1 1.4 0 0 100 1.56
BAHSA INGGERIS 73 3 4.1 15 20.5 15 20.5 25 34 7 9.6 90.4 3.2
MATEMATIK 73 18 25 15 20.5 10 15 12 18 0 0 100 2.64
SEJARAH 73 9 12.3 28 38.4 27 37 9 12.3 0 0 100 2.49
GEOGRAFI 73 12 16.4 35 48 22 30.1 3 4.1 1 1.4 100 2.26
SAINS 73 11 15.1 31 42.5 20 27.4 11 15.1 0 0 100 2.42
K.HIDUP P. I 42 10 24 27 64 5 12 0 0 0 0 100 1.88
K.HIDUP P. IV 31 14 45 12 39 5 16 0 0 0 0 100 1.7
PENDIDIKAN ISLAM 73 24 33 38 52 10 13.6 1 1.4 0 0 100 1.83
BAHASA ARAB 73 3 4 7 9.6 12 16.4 35 48 16 22 78 3.73

UFUK 2009 34



PENCAPAIAN DALAM GRED GRED
JUMLAH
JUMLAH
MATAPELAJARAN
CALON
LULUS DALAM
A B C D E PURATA
PERATUS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % (%)
BAHSA MELAYU 65 28 43.1 33 50.8 3 4.6 1 1.5 0 0 100 1.64
BAHSA INGGERIS 65 3 4.6 14 21.5 28 43.1 16 24.6 4 6.2 93.8 3.06
MATEMATIK 65 11 16.9 17 26.2 20 30.8 17 26.2 0 0 100 2.66
SEJARAH 65 6 9.2 31 47.7 20 30.8 8 12.3 0 0 100 2.46
GEOGRAFI 65 12 18.5 15 23.1 27 41.5 11 16.9 0 0 100 2.56
SAINS 65 3 4.6 20 30.8 25 38.5 17 26.2 0 0 100 2.66
K.HIDUP P. I 34 9 26.5 14 41.2 10 29.4 1 1.5 0 0 100 2.08
K.HIDUP P. IV 31 10 32.3 16 51.6 5 16.1 0 0 0 0 100 1.83
PENDIDIKAN ISLAM 65 25 38.5 31 47.7 7 10.8 2 3.1 0 0 100 1.78
BAHASA ARAB 65 2 3.1 3 4.6 8 12.3 31 47.7 21 32.3 67.7 4.01




PENCAPAIAN DALAM GRED GRED


JUMLAH
JUMLAH
MATAPELAJARAN
CALON
LULUS DALAM
A B C D E PURATA
PERATUS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % (%)
BAHSA MELAYU 75 29 38.7 36 48 10 13.3 0 0 0 0 100 1.75
BAHSA INGGERIS 75 5 6.7 15 20 23 30.7 26 34.7 6 8 92 3.17
MATEMATIK 75 21 28 21 28 21 28 12 16 0 0 100 2.66
SEJARAH 75 11 14.7 33 44 25 33.3 4 5.3 2 2.7 97.3 2.37
GEOGRAFI 75 12 16 21 28 33 44 9 12 0 0 100 2.52
SAINS 75 7 9.3 33 44 20 26.7 15 20 0 0 100 2.57
K.HIDUP P. I 38 13 34.2 21 55.3 4 10.5 0 0 0 0 100 1.76
K.HIDUP P. IV 37 14 37.8 16 43.2 6 16.2 1 2.7 0 0 100 1.84
PENDIDIKAN ISLAM 75 25 38.3 39 52 9 12 2 2.7 0 0 100 1.84
BAHASA ARAB 75 2 2.7 8 8 10 13.3 20 26.7 37 49.3 50.7 4.12




PENCAPAIAN DALAM GRED GRED


JUMLAH
JUMLAH
MATAPELAJARAN
CALON
LULUS DALAM
A B C D E PURATA
PERATUS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % (%)
BAHSA MELAYU 71 27 38 36 50.7 8 11.3 0 0 0 0 100 1.73
BAHSA INGGERIS 71 2 2.8 14 19.7 19 26.8 31 43.7 5 7 93 3.32
MATEMATIK 71 27 38 18 25.4 21 29.6 5 7 0 0 100 2.06
SEJARAH 71 17 23.9 40 56.3 11 15.5 3 4.2 0 0 100 2.00
GEOGRAFI 71 26 36.6 24 33.8 20 28.2 1 1.4 0 0 100 1.94
SAINS 71 8 11.3 41 57.7 18 25.4 4 5.6 0 0 100 2.25
K.HIDUP P. I 71 22 31 31 43.7 18 25.4 0 0 0 0 100 1.94
K.HIDUP P. IV 71 33 46.5 34 47.9 4 5.6 0 0 0 0 100 1.59
PENDIDIKAN ISLAM 71 27 38 36 50.7 8 11.3 0 0 0 0 100 1.73
BAHASA ARAB 71 3 4.2 6 8.5 18 25.4 26 36.6 18 25.4 74.6 3.70

UFUK 2009 35


100.00% 100.00% 100.00%
100.00%
88.20%
90.00% 85.70%
81.80%82.10%
80.00%
70.60%
70.00% 65.40%
58.80%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Sains BAT

2004 2005 2006 2007 2008


UFUK 2009 36


100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
96.20% 97.10%
100.00%
90.90%
96.00%
90.00% 85.20%
80.00%
80.00% 76.50%
70.60%
66.10% 68.00%
70.00%
57.10%
60.00%

50.00% 37.50%
38.50%
40.00% 36.40%
28.60%
30.00%
18.20%
20.00%

10.00% 5.90%
0.00% 0.00%
0.00%
Mat Tamb. Perdagangan Prinsip PQS PSI Fizik Kimia Biologi EST
Akaun

2004 2005 2006 2007 2008UFUK 2009 37



1A + 2A 3B + 4B + 5C +6C 7D + 8E Lulus Gagal
JUM
MP AMBIL 1A 2A Bil % 3B 4B 5C 6C Bil % 7D 8E Bil % % %
BM 17 3 6 9 59.4 5 1 0 0 6 35.3 2 0 2 11.8 100 0
BI 17 0 0 0 0 1 2 0 3 6 35.3 4 5 9 52.9 88.2 11.8
SEJ 17 0 0 0 0 0 1 3 3 7 41.2 7 3 10 58.8 100 0
MAT 17 0 0 0 0 0 0 1 2 3 17.6 1 6 7 41.2 58.8 41.2
SNS 17 0 3 3 17.6 1 5 3 4 13 76.5 0 1 1 5.9 100 0
BAT 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11.8 2 8 10 58.8 70.6 29.4
MTAM 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5.9 5.9 94.1
PDGN 17 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11.8 5 6 11 64.7 76.5 23.5
PP 17 0 0 0 0 0 1 1 2 4 23.5 4 4 8 47.1 70.6 29.4
PQS 17 0 0 0 0 0 5 2 7 14 82.4 1 2 3 17.6 100 0
PSI 17 0 0 0 0 2 2 6 4 14 82.4 1 2 3 17.6 100 0


3B + 4B + 5C
1A + 2A +6C 7D + 8E Lulus Gagal
JUM
MP AMBIL 1A 2A Bil % 3B 4B 5C 6C Bil % 7D 8E Bil % % %
BM 14 12 2 14 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
BI 14 0 0 0 0 0 2 2 1 5 35.7 6 3 9 64.3 100 0
SEJ 14 2 2 4 28.6 3 2 2 2 9 64.3 0 1 1 7.1 100 0
MAT 14 0 0 0 0 1 3 5 2 11 78.6 3 0 3 21.4 100 0
SNS 9 0 4 4 28.6 2 1 2 0 5 35.7 0 0 0 0 100 0
BAT 14 0 0 0 0 0 0 1 4 5 35.7 3 4 7 50 85.7 14.3
MTAM 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 28.6 28.6 71.4
PDGN 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 21.4 6 0 6 42.9 100 0
PP 9 0 0 0 0 0 1 0 3 4 28.6 2 3 5 35.7 100 0
PQS 14 0 0 0 0 4 2 5 2 13 92.9 1 0 1 7.1 100 0
PSI 14 0 0 0 0 3 6 4 1 14 100 0 0 0 0 100 0
FIZIK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 100 100 0
KIMIA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 80 80 20
BIO 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 3 1 4 80 100 0
EST 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 60 1 1 2 40 100 0


3B + 4B + 5C
1A + 2A +6C 7D + 8E Lulus Gagal
JUM
MP AMBIL 1A 2A Bil % 3B 4B 5C 6C Bil % 7D 8E Bil % % %
BM 11 3 2 5 45.5 5 0 1 0 6 54.5 0 0 0 0 100 0
BI 11 0 1 1 9.1 2 0 0 0 2 18.2 3 5 8 72.7 100 0
SEJ 11 1 1 2 18.2 0 2 1 2 5 45.5 2 0 2 18.2 81.8 18.2
MAT 11 2 1 3 27.3 0 0 0 0 0 0 3 4 7 63.6 90.9 9.1
SNS 5 0 0 0 0 1 1 2 0 4 80 1 0 1 9.1 100 0
BAT 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 18.2 2 5 7 63.6 81.8 18.2
MTAM 11 0 0 0 0 1 1 0 1 3 27.3 0 1 1 9.1 36.4 63.6
PDGN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 45.5 100 0
PP 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9.1 1 0 1 9.1 18.2 82.8
PQS 11 0 1 1 9.1 0 5 0 1 6 54.5 3 1 4 36.4 100 0
PSI 11 0 0 0 0 1 2 1 1 5 45.5 2 3 5 45.5 90.9 9.1
FIZIK 6 0 0 0 0 0 1 1 0 2 18.2 1 3 4 36.4 100 0
KIMIA 6 0 0 0 0 0 1 1 0 2 18.2 2 2 4 36.4 100 0
BIO 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 18.2 1 3 4 36.4 100 0
EST 3 0 0 0 0 1 0 2 0 3 100 0 0 0 0 100 0

UFUK 2009 38



3B + 4B + 5C
1A + 2A +6C 7D + 8E Lulus Gagal
JUM
MP AMBIL 1A 2A Bil % 3B 4B 5C 6C Bil % 7D 8E Bil % % %
BM 52 14 11 25 48.1 20 7 0 0 27 51.9 0 0 0 0 100 0
BI 52 0 1 1 1.9 3 5 10 11 29 55.8 17 5 22 42.3 100 0
SEJ 52 1 5 6 11.5 6 9 11 10 36 69.2 4 4 8 15.4 96.2 3.8
MAT 52 7 8 15 28.8 5 3 5 8 21 40.4 10 6 16 30.8 100 0
SNS 27 0 1 1 3.7 4 11 8 3 26 96.3 0 0 0 0 100 0
BAT 52 0 0 0 0.0 0 0 2 4 6 11.5 10 18 28 53.8 65.4 34.6
MTAM 52 1 0 1 1.9 0 0 0 2 2 3.8 6 11 17 32.7 38.5 61.5
PDGN 27 0 0 0 0.0 0 1 2 3 6 22.2 14 7 21 77.8 100 0
PP 27 0 0 0 0.0 0 2 4 4 10 37.0 5 8 13 48.1 85.2 14.8
PQS 52 0 1 1 1.9 6 3 10 9 28 53.8 12 9 21 40.4 96.2 3.8

PSI 52 0 2 2 3.8 4 8 15 9 36 69.2 11 3 14 26.9 100 0


FIZIK 26 0 0 0 0.0 0 0 1 2 3 11.5 9 13 22 84.6 96.2 3.8
KIMIA 25 0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 4.0 6 10 16 64 68.0 32.0
BIO 25 0 0 0 0.0 0 2 5 1 8 32.0 11 5 16 64 96.0 4.0
EST 28 0 0 0 0.0 2 2 5 8 17 60.7 3 8 11 39.3 100 0


3B + 4B + 5C
1A + 2A +6C 7D + 8E Lulus Gagal
JUM
MP AMBIL 1A 2A Bil % 3B 4B 5C 6C Bil % 7D 8E Bil % % %
BM 56 31 10 41 73.2 11 2 0 2 15 26.8 0 0 0 0 100 0
BI 56 1 1 2 3.6 9 4 9 5 27 48.2 19 6 25 44.6 96.4 3.6
SEJ 56 3 1 4 7.1 5 6 8 11 30 53.6 8 8 16 28.6 91.1 8.8
MAT 56 7 5 12 21.4 5 3 6 6 20 35.7 11 10 21 37.5 94.6 5.4
SNS 21 1 1 2 9.5 8 2 4 3 17 81.0 2 0 2 9.52 100 0
BAT 56 0 0 0 0.0 0 1 5 6 12 21.4 12 22 34 60.7 82.1 17.9
MTAM 56 0 0 0 0.0 0 1 1 3 5 8.9 6 10 16 28.6 37.5 62.5
PDGN 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0
PP 21 0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 4.8 7 4 11 52.4 57.1 42.9
PQS 56 6 11 17 30.4 9 9 12 5 35 62.5 1 2 3 5.36 98.2 1.8
PSI 56 0 0 0 0.0 1 4 6 12 23 41.1 5 9 14 25 66.1 33.9
FIZIK 19 0 0 0 0.0 0 1 2 3 6 31.6 9 4 13 68.4 100 0
KIMIA 35 0 0 0 0.0 0 2 0 4 6 17.1 11 18 29 82.9 100 0
BIO 35 0 0 0 0.0 0 3 3 5 11 31.4 11 18 29 82.9 97.1 0
EST 36 0 0 0 0.0 2 2 6 10 20 55.6 12 4 16 44.4 100 0

UFUK 2009 39


PMR
2004- Abdul Qayyum B. Abd. Latif (2A 1B 4C 2D) 2009- Noor Hazwani Barahim (7A 2C)
2005-Mohd. Asrab B. Adam (9A) -Safeekah Joimin (6A 3B)
-Sitti Hasmah Bt. Mohammad Salleh (9A) -Laudin Laupe (6A 2B 1C)
-Mohd Khairuzzaman B. Baroji (7A 1B 1C) -Rosidah Orip (6A 2B 1C)
-Siti Nurain Bt. A. Hamid (5A 4B) -Mizuan Mijid (5A 3B 1C)
-Khairul Anwar B. Azalan (5A 4B) -Ahmad Faiz Hamir (5A 3B 1C)
-Sahrizal B. Salleh (5A 3B 1C) -Mohd. Shukri Ramlan (5A 3B 1C)
-Azneah Bt. Mohd. Addnan (5A 3B 1C) -Ahamd Arif Zulkifli (5A 3B 1D)
-Mohd Shafiee B, Adiman (5A 3B 1C) -Yazid kifli (5A 2B 2C)
-Muhamad B. Yamin(5A 2B 1C 1D)
2006- Hamizah Hussin (9A) SPM
-Aiman Badriah Nafsun (8A 1B) 2005- Salsiah Binti Gusili (2A 3B 4C 1D 2E)
-Rohana Noor (7A 1B 1C) -Nurul Aqidah Sulaiman (2A 3B 3C 1D 3E)
-Nurul Fatin Farhah (6A 2B 1C) -Setia Sari Binti Setupo (2A 2B 4C 2D 1E)
-Hamizan Jafrin (6A 2B 1D) -Sazarinah Binti lapisik (2A 2B 3C 2D 2E)
-Mohd. Norazrin Mohd Rodzi (6A 2B 1D
-Muhammad hadi Baba (5A 3B 1C) 2006- Atiqah Binti Nafsun (5A 4B 3C )
-Syafiqah Ahmad Zukhi (5A 3B 1D) -Siti Nazerah Bt. Sulin (3A 6B 2C 1E )
2007- Nurul Farzana Azira Bt. Mustapah (8A 1B) -Rosnani Bt. Masulin (2A 1B 1C 3D 4E )
-Siti Norsidah Bt. Mohd. Khair (8A 1B) -Mohammad Amirulhadi (1A 2B 3C 1D 5E )
-Ahmad Khairul Syah B. Ahmad (7A 1B 1D)
-Mohd Khairul Anwar B. Ramlee (6A 2B 1C) 2007- Fazilah Binti Suhud (4A 5B 2C 1D)
-Ashmat Alimat (5A 2B 2C) -Mohd. Nazri Bin Tajudin(3A 2B 2C 4D 1E)
-Norhasimmah Bt. Jasrin (5A 2B 2D) -Siti Nurain Binti Hamid (3A 1B 5C 2D 1E)
-Abu Huzaifah Bin Mohd Ilyas (4A 4B 1C) -Mohd khairuzzaman (2A 4B 4C 2D)
-Rashidah Bt. Murat (4A 3B 1C 1D) -Nurhafiza Bte Yazulla (2A 4B 2C 2D 1E)
-Siti Rumaiyah Bt. Alias (4A 3B 2D)
-Nurul Anisah Bt. Sulaiman (4A 1B 4C) 2008- Hamizah Binti Hussin (4A 6B 2C)
2008- Mohd. Fahmy Mahmur (9A) -Aiman Badriah Binti Nafsun (4A 3B 5C)
-Anis Amirah Binti Zakaria (9A) -Nusaibah Binti Nasaruddin (4A 3B 4C 1D)
-Nurhidayahani Binti Kasim Sulamat (8A 1B) -Nurul farhana Aziemah (4A 3C 4D 1E)
-Nurfarahana Binti Abd. Majid (7A 2B) -Rohana Bt. Noor(3A 6B 2C 1D)
-Nor Azie Maznie Binti Masri (7A 2C) -Monaliza Binti Sulaiman (3A 1B 3C 4D 1E)
-Zubaidi Bin Asmin (6A 2B 1C)
-Suzielah Supin (5A 3B 1C)
2009- Siti Musfirah Jahri (9A)
-Nadzirah Rahmat (7A 3B)
-Mohd. Fikry Hakim Awg Mumin (7A 1C 1E)

UFUK 2009 40


Barisan hadapan dari kiri: Hidayahani, Siti Musfirah, Rahmania, Pn. Intan, Cik Nor Asfarinah, Cik Nurasyikin, Pn. Kamisah, Pn. Shamiza, Ust. Haidon, En.
Rosmazlan, En. Syaiful, Hajiji, Mizuan, Ghazali
Barisan kedua dari kiri: Hafizah, Shafiqah, Laila Azwa, Afifah, Fatin Amanina, Adilah, Sorafizah, Balqis, Azrah, Fiona, Hamizah, Fadzliah, Shazwanie, Zaleha,
Nadzirah, Farahana, Anisa, Hardiana, Atika, Soleha, Asfiani, Rozieana, Aqila
Barisan belakang dari kiri: Nordin, Arif, Sulhajjiril, Faridz, Khairul Anuar, Shukrie, Fahmy, Roslan, Dzulfikry, Sahleyzan, Syafiq, Firdaus, Rosmanizuan

UFUK 2009 41
pengawas pusat sumber smkatdm 2009/2010

Barisan hadapan dari kiri: Nurul Diyana Wasimin, Rifhana Karim, Pn. Khairulza, Pn. Shamiza Ahmad, Us. Haidon Hadi Sapiri, En. Rosmazlan Abd.
Rasyid, En. MohdSyaiful Azwan, Cik Nor Asfarinah, Nor Ain Basir, dan Nor Ain AYub.
Barisan kedua dari kiri: Nurul Asyiqin Mustapha, Arifah Ahliun, Nurul Atikah, Nur Farain Stan, Azizah Diakup, Dg. Nur Aqilah, Azlina Aziz, Suzana
Ahadin, Nurul Umira, Noor Nabila, Nor Afikah.
Barisan belakang dari kiri: Suhaimi Suhaili, Mohd Zaini Abdul Karim, Azhari Sangap, Mohd Nor Fickry Azield, Mohd Sharul Nidzam dan Zubaidi
Asmin.

UFUK 2009 42



Duduk dari kiri: Safeekah, Eyreen, Pn. Azian, Pn. Dg. Rosimah, Pn.Shamiza, Ust. Haidon,Cik Asnimah,Md
.Zulhilmi ,Miftahulail.
Barisan kedua dari kiri:Rohana Ismail,Hamima karim,Siti Norazlin,Noor Hazwani,Johana,Azela,Nur Amirah,
Harnah, Nur Fatin, Nur Saerah, Sofia Aqilla, Nurul Umira , Aisa Arbi,Nur Fazira, Rahimah dan Raidah.
Barisan belakang dari kiri:Firdaus, Yusoff, Asyraf, Syukri, Hadi Putra, Khairul Qayyum, Al-Mufarridun, Shafiee,
Azman Ali Osman, Haffizee, Yazid, Abdul Karim, Nawi dan Mohd Arsyad.



Duduk dari kiri: Fatin, Pn.Azian, Cik Asnimah dan Miftahulail.


Barisan kedua dari kiri:Hafizah, Mardhiah, Aisa Arbi, Siti Zakiyyah, Sofia Aqilah, Linda,Khalisah, Nor Azianah,
Syazrina dan Husna.
Barisan belakang dari kiri: Firdaus, Hafiz, Syafiee, Niruneb, Fitri, Aizuddin,Fakhrul,Fazli,Shafiq, Faizal,F ikri dan
Ikmal

UFUK 2009 43

 
PROGRAM / AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN
Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 1 Tahun 2009 06 – 09 Januari 2009
 Mesyuarat Agong Kelab Pembimbing Rakan Sebaya 15 Januari 2009 (Khamis)
(PRS)
 Ujian Saringan ( Ujian Psikologi) Ahli PRS Baru 21 Januari 2009 (Rabu)
Program Bengkel Pengurusan Masa Tingkatan 2 22 Januari 2009 (Khamis)

 Sesi Temuduga Ahli PRS Sesi 2009/2010 28 & 29 Januari 2009 (Rabu &
Khamis
Mesyuarat Jawatankuasa Unit Bimbingan dan Kaunseling 30 Januari 2009 (Jumaat)
 Kali i

 Program Mentor-mentee bermula Februari – November

 26 Jun 1973 Mesyuarat Program Ta’aruf Pelajar Tingkatan 4 03 Februari 2009


Mesyuarat Pemilihan Ahli Jawatankuasa PRS Kali Ke II 04 Februari 2009
 Papar, Sabah
Program Ta’aruf Pelajar Tingkatan 4 Tahun 2009 05 Februari 2009 –07 Februari
 SM. Pend. Bimbingan &
2009
Kaunseling Mesyuarat Agung Kelab Bimbingan dan Kaunseling 12 Februari 2009
 Mula berkhidmat pada 13 Januari Karnival Pengajian Tinggi Negara (KPTN) 15 Februari 2009

1997 dan di SMKATDM pada 26 Mesyuarat Program Mentor Mentee Tahun 2009 19 Februari 2009
Bengkel Kemahiran Belajar Tingkatan 3 & 5 24 Februari 2009 –26 Februari
Mac 2008.
2009
 Guru Bimbingan & Kaunseling Program Akujanji Pelajar Tingkatan 3&5 27 Februari 2009
 Dreams do not work until you do Mesyuarat Jawatankuasa Pertandingan Pendidikan 07 Mac 2009
it. Pencegahan Dadah dan Pendidikan Kaunseling Kerjaya
Citra IKBN 16 – 21 Mac 2009
Seminar Pendidikan Kerjaya Peringkat Daerah Papar 24 Mac 2009
 Karnival Pendidkan Kaunseling Kerjaya dan Karnival Seni 26 Mac 2009
Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Daerah Papar
 Karnival Pendidkan Kaunseling Kerjaya dan Karnival Seni 30 Mac 2009
Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Zon Beaufort

 Lawatan Kerjaya Tentera Laut Diraja Malaysia ( TLDM ) 21 April 2009


Program Motivasi Tingkatan 3 anjuran Felcra 08-10 Mei
Ujian Personaliti Kerjaya Tingkatan 5 21 Mei 2009
 Program Intervensi Pelajar (PIP) Peringakat Negeri Sabah 08 – 11 Jun 2009
Bengkel Motivasi dan Kepimpinan Pelajar Islam Peringat 16-17 Jun 2009

Negeri

Seminar Teknik Menjawab Peperiksaan PMR 2009 Dan 18 – 20 Jun 2009
 5 Januari 1982 Ceramah Motivasi
 Kota Tinggi, Johor Seminar Teknik Menjawab Peperiksaan SPM 2009 Dan 22 Jun – 02 Julai 2009

 ISM. Kaunseling, UM, Dip. Pend. Ceramah Motivasi


Lawatan ke Galeri Tun Datu Mustapha Pelajar Tingkatan 1 04 Ogos 2009
(Kaunseling), USM.
Lawatan ke Muzium Tamadun Islam dan Muzium Negeri 20 Ogos 2009
 Berkhidmat di SMKATDM pada 1 Pertandingan Permainan Tradisional Sempena 16 Ogos 2009
Januari 2008 Kemerdekaan
 Guru Bimbingan & Kaunseling Menyertai Kursus Jangka Pendek Anjuran IKBN pelajar 31 Oktober 2009

 If we think we can, we can do it, if Tingkatan 4 & 5


Program Selepas PMR 14 hingga 30 Oktober 2009
we think we can’t, we can’t make
Seminar Pembimbing Rakan Sebaya Peringkat Derah 27 November 2009
it, so, don’t think why you can’t,
try your best to get what you
want.UFUK 2009 44
UFUK 2009 45
SAMBUTAN HARI GURU
PERINGKAT SEKOLAH 2009

UFUK 2009 46
Majlis Iftar Jama’ie dan Khatam
Al-Quran 2009

UFUK 2009 Halaman 47


Mesyuarat Agung PIBG
2009

UFUK 2009 Halaman 48


MAJLIS PENTAULIAHAN
AJK BADAR 2009

UFUK 2009 Halaman 49


UFUK 2009 Halaman 50
UFUK 2009 Halaman 51
UFUK 2009 Halaman 52
UFUK 2009 Halaman 53
UFUK 2009 Halaman 54
UFUK 2009 Halaman 55
Pelancaran Minggu Membaca
1 Malaysia

UFUK 2009 Halaman 56


KKO
ONNSSU
ULLTTA
ASSII &
& JJA
AMMUUAANNAAKKHHIIRR TTA
AHHU
UNN
SSMMKKAATTD
DMM220
00099
TTAAN NGGDDYYNNAASSTTYY H
HOOTTEELL
1144 N
NOOVVEEM
MBBEERR 220
00099

UFUK 2009 Halaman 57


UFUK 2009 Halaman 58
UFUK 2009 Halaman 59
UFUK 2009 Halaman 60
UFUK 2009 Halaman 61
UFUK 2009 Halaman 62
UFUK 2009 Halaman 63

UFUK 2009 Halaman 64


UFUK 2009 Halaman 65


UFUK 2009 Halaman 66


UFUK 2009 Halaman 67


UFUK 2009 Halaman 68




Barisan hadapan dari kiri: Fickry Hakim, Fifi, Nor Menah, Helina Peji, Wan Ahmad Shahir, Siti Aminah, Azura Karim, Shamimi Ain, dan Fiona.
Barisan kedua dari kiri: Natrah, Sakinah,Amirah, Nur Amira Nawatul Raini, Siti Rosiela, Nur Fazira, Hermin dan Adilah.
Barisan ketiga dari kiri: Afiq, Asyraf, Aswan, Dzul, Rafiz, Shafiq, Nazirul, Zaim, Ismail, Uweis, Al-Bazli dan Faiz.
Barisan belakang dari kiri: Julhairin, Rafiuddin, Almufariddun, Redhwan, Sulhajril, Izzuddin, Sabrin, Fauzi, Ziman dan Shafiq.

UFUK 2009 Halaman 69




Barisan hadapan dari kiri: Roslan, Izahar, Rafidah, Fahmy, Faizal, Norsidah, Faizul, Nurul Atika, Fahiz Damit
Barisan kedua dari kiri: Asfiani,Syafika, Noor Azirrah, Balqis, Seriwirandani, Farahin, Khairani, Amirah Ain,Erra Atika, Nur Hafizah, Farah Fatin, Anisah,
Khaleeda, Hafizah, Hidayahani, Siti Rumaiyah
Barisan ketiga dari kiri: Najib Izdiyad, Hazrul,Mohd Azam, Syazwan, Kamarul, Amirul Faezani, Nasrah
Barisan belakang dari kiri: Firdaus, Faridzuan, Ameen, Karim, Azlan, Fikri, Khairul, Sahleyzan, Zamrien, Julhaimie, Syafikah, Arifah, Khodijah.

UFUK 2009 Halaman 70




Barisan hadapan dari kiri: Ahmad Syah, Rushdy, Ashmat, Mohd Azeem, Ustaz Mat, En. Saiful, Afizah, Razana, Jumriah, Siti Khadizah.
Barisan kedua dari kiri: Hanani, Hikmah Dianah, Erra Faridah, Farahain, Fauziahlina,Nor Mala, Sutinah, Rahimah, Zaidah,Laila, NorAmalina, Dg
Nuraqilah,Zulekhajan, NorAqidah,Azila,Dayang, Sajidah
Barisan ketiga dari kiri: Razman, Zulfikar, Jumatli, Hafiz, Fitri, Al Hafiz, Adib, Afiq, Hafiz Admin, Ayub, Dato, Fikri
Barisan belakang dari kiri: Dahlia, Abu Usamah, Al Hazman, Amirul, Yusuf, Fakri Asad, Jaiddey, Rahim, Syahmil, Syazwan, Solehin, Nordin, Arif Syahmi,
Hafizan, Noor Anita
UFUK 2009 Halaman 71


Barisan hadapan dari kiri: Azlina, Syakirah, Farahana, Aidatul Laila, Nazatul, Rosidah, En. Ishak, Safuan, Nizam Baba, Zubaidi
Barisan kedua dari kiri: Hanif, Yazid, Sharieza, Ummu Khalida, Syuhada, Aida, Fatin Amanina, Mahira, Sahliehanazira, Umi Fanina, Zulhilmi,
Mizuan.
Barisan belakang dari kiri: Qayyum, Syukri, Husaini, Jufri, Asyraf, Baco, Fakhrul, Syukri Ahmad Jalil, Sharizon, Laudin, Nawi, Amirulloh,
Amandee, Nasiruddin, Arif Lasemang,

UFUK 2009 Halaman 72




Barisan hadapan dari kiri: Ainor Mahira, Dgku Nur Dayana, Soleha, Rahmania, Pn. Dg Rosimah,Hayati, Azmilah, Siti Yusni, Hidaya, Sofinah
Barisan kedua dari kiri: Syafawani, Halimatussadiah, NorAin, Fatin Afifah, Rifhana, Nur Hafizah, Suzielah, Nur Azrah, Siti Zaleha, Habibah,Hafidah
Putri, Nor Azlin, Azizah, Zakiyyah, Syahira, Atiqah, Rashidah
Barisan belakang dari kiri: Nur Ashikin, Nur Azie, Johana, Masria, Suhaima, Nadzirah, Nor Afizan, Suhada, Rozieana, Safema, Atika Adha, Nor Azlin,
Fadhilah, Hardiana.

UFUK 2009 Halaman 73

 
 Keningau, Sabah
 Sarjana Pendidikan, UM
Ijazah Sarjana Muda Ulum Wahyu
dan Warisan Islam, Universiti Al-
Azhar (1985). Depan dari kiri: Pn.Kamarul Azizah, Siti Mufirah, Pn.Rohayati
 Mula berkhidmat pada tahun 1988 Belakang dari kiri: Baco Mohd Aidil, Fahmy, Ust.Fadzil, Yazid.
dan bertugas sebagai Pengetua di
SMKATDM pada tahun 2003. Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
 TekunDedikasi Maju Jaya Pn. Rohayati Sidin
 En. Mohd Fadzil  Mesyuarat Agung Tahunan
Pengerusi  Taklimatt merentas desa
 Fahmy Mahmur  Latihan merentas desa
 Latihan olahraga
Naib Pengerusi
 Latihan Kawad Kaki
 Siti Musfirah Jahri
Setiausaha Pencapaian
 Nurhidayahani

  Johan Kawad Kaki Sukan


Pen. Setiausaha
 Tahunan 2009.

Yazid Kiffli
  Tempat ke-3 Keseluruhan
Bendahari Sukan Tahunan 2009.
 20 April 1968
 Kedah Darul Aman.

Soleha Ashkar  Tempat ke-4 Keseluruhan
 Sarjanamuda (kep) UKM.  AJK
Latihan: Baco Mohd Aidil
Merentas Desa.
 Pungutan Pingat:
 Mula berkhidmat pada 1 Julai 1994
dan di SMKA Tun Datu Mustapha  Dahlia Ali
Makanan:
Ting. 5: Hassan Maarof
Emas: 6
Perak: 8
pada 30 Oktober 2006.
 PK. Pentadbiran
 Ali Osman
Ting. 4: Azman Gangsa:7
Ting. 3: Nidzam Baba
 Tegas tidak beerti keras, lembut Ting. 2:Raidah Robut
Ting. 1: Md. Uzair

tidak beerti lemah

UFUK 2009 Halaman 74

Duduk dari kiri:

Belakang dari kiri:c




 
 1 Mac 1968
 Batu Pahat, Johor D. Takzim
 BDC pendidikan
 Mula berkhidmat pd 2008
 Berjuang selagi ada daya, berusaha
Duduk dari kiri: Siti Khadizah, Nurul Atikah, Nor Azie, Farahana. selagi ada usaha, tawakal selagi ada
Belakang dari kiri: Pn.Zuariah, En.Asnan, Cik Madianah, Mohd doa, renung diri sentiasa
Azeem.


Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
En. Asnan 
 Mesyuarat Agung Tahunan
Pengerusi  Mesyuarat merentas desa
Mohd. Azeem Abd Hamid  Latihan merentas desa 
Naib Pengerusi  Latihan Olahraga
Nurul Atika Yazulla 
Pencapaian
Setiausaha 
Nor Azie Maznie Masri 
 Naib johan rumah sukan
Pen. Setiausaha

Emas:6

 9 Mei 1971
Nurfarahana Abd Majid Perak:8
Gangsa:10
  Kg. Benoni, Papar


Bendahari  B.A (Hons) UKM
Siti Khadizah Amad
 Naib johan kawad kaki
 Naib johan merentas desa  KPLI (Sej) Maktab Batu Lintang,
AJK  Anugerah Olahragawati  Sarawak.
Ting 1: Noordin Mohd Din bawah 18 tahun- Nor Azie  Mula berkhidmat pada 13 Januari
 2: Arrahimi
Ting Maznie 1997 dan di SMKATDM pada 13

Ting 3: Arif Zulkifli
Ting 4: Fakhrul Razi
April 2009.
Ting 5: Safuan Salim  Berusaha mencapai
kecemerlangan.

UFUK 2009
Duduk dari kiri:
Halaman 75
Belakang dari kiri:c


 19 April 1970
 Papar, Sabah.
 BBA (Hons) Pengurusan
Perniagaan, Diploma Pendidikan
Bahasa Melayu.
Depan dari kiri: Rahmania, Pn. Norsyahidah, Zainab, Pn. Rohani,


Mula berkhidmat di SMKA Tun
Datu Mustapha pada 2 Julai 2003.
Miza dan Ainor.
Kedua dari kiri: Pn. Intan, Syukri, Juffri,Ust. Mujib dan Pn. Anis.
 Keikhlasan merupakan penentu 
Belakang dari kiri: Syukri Ramlan, Fizzi dan Fahiz
kemenjadian manusia.

Guru Penasihat
Ust. Mujiburahman
 Aktiviti Tahunan

Pengerusi   Mesyuarat Agung


 Mohd Syukri Tahunan
Naib Pengerusi   Mesyuarat merentas
 desa
Rahmania   Latihan merentas desa
Setiausaha

 Zainab Sunning   Pencapaian

  Pen. Setiausaha  Tempat ke-4
keseluruhan


Ahmad Faiz Hamir
 Emas:5
 5 Disember 1976

 Papar, Sabah.
Bendahari
Ainor Mahira Awang
Perak:5
Gangsa:4
 B.A. English Literature, Utah State Pen. Bendahari  Tempat ke-4 dalam
 University, USA. Mohd Almufariddun Pertandingan Kawad
 Mula berkhidmat pada Januari Kaki.
 2002 dan di SMKA Tun Datu AJK  Tempat ke-4 Acara
Fiona Mohd Taha Merentas Desa. 
Mustapha pada tahun 2005.
Haffizee Kasni  Olahearawari –
 A journey of a thousand miles Juffrifirdaussafwan 
Nurraidah Aqilah.
begins with a single step. Nurul Umira Rahayu 

UFUK 2009 Halaman 76


 
 1 Januari 1960
 Selangor.
 B.Sc. (Hons)
 Mula berkhidmat pada 5 Januari
Depan dari kiri: Pn.Ruliah, Azrul, Hasnawiyah. 1987 dan di SMKA Tun Datu
Belakang dari kiri: Siti Sorafizah, Syazwani, Mohd Fifi, Ust.Mat, Mustapha pada 4 Januari 2007.
Afindey, Aizuddin Bian.  KP Sains, S/U Biasiswa dan S/U
Ting 3: Mohd fikry hakim Kualiti sekolah.
Guru Penasihat Ting 4: Miftahulail  Kesungguhan dan keikhlasan
Pn. Norisah Ting 5: Safuan Salim
membawa kebahagiaan.
En. Mat Razali
Aktiviti Tahunan 
En. Zafani
Pn. Norsidah
 Latihan Sukan Olahraga 
Pengerusi
 Latihan Merentas Desa
Hajiji Arif 
 Taklimat Merentas Desa 
 Mesyuarat Bina Kekuatan

Naib Pengerusi
Rifhana Karim Atlet 
Setiausaha  Pencapaian 
Ghazali Kulah
 
Pen. Setiausaha  Tempat pertama  18 Disember 1984
Nor Azra Fazira Sepuan 
Keseluruhan Pertandingan  Pasir Mas, Kelantan
Antara Rumah Sukan.

Bendahari Emas- 12 Perak-8 Gangsa-8


B.Ed. TESL, UKM
Mula berkhidmat pada di SMKA
Aizuddian Bian
 AJK
 Tempat pertama Merentas
Desa.
Tun Datu Mustapha pada 10
November 2008
Ting 1: Faizul  Tempat ke-3 Kawad Kaki


Ting 2: Sulhajiril Abd. Hamid  Anugerah Olahragawan
Guru Tingkatan
Terbaik.  Procrastination is a thief of time!

UFUK 2009 
Halaman 77

 2 September 1982
 Wilayah Persekutauan Kuala
Lumpur. Duduk dari kiri: Roslan, Ikmal, Faridzuan Helmy, Mizuan
 B.Ed. IHons) Science. Belakang dari kiri: Siti Musfirah, Nor Azie, Pn. Monaliza,
 Mula berkhidmat pada 15 Januari Suzielah Supin.
2007 di SMKA Tun Datu Mustapha
 “Prepare for the worse & hope for Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
the best” Pn. Monaliza Abd.
Manaf  Perlantikan ahli

Pn Rosneh bt. Dullah jawatankuasa.
 Menghias papan kenyataan
 Pengerusi
panitia
Mohd. Fahiz Damit
 Membincangkan mengenai
 Naib Pengerusi  pertandingan dan aktiviti-
 Siti Musfirah bt. Jahri aktiviti yang dianjurkan.
  Mengendalikan dan menyertai
 Setiausaha
pertandingan “word be”
Suzielah Supin
  (membina perkataan)
 Pen. Setiausaha
  Menghias papan kenyataan
 Nur Fazirah Johari
 29 Jun 1985

Bendahari
 Kota  Belud, Sabah
Nor Azie Maznie Masri
 B.Ed. (Hons) Major English & Ahmad Safuan Salim

Literature, UNITAR
AJK
 Mula berkhidmat pada 26. Oktober
 di SMKA Tun Datu Mustapha
2009
Mohd. Faridzuan Helmy
Mohd Nurikmal R. Azmi
 Asrama & Guru Disiplin
 Warden
Mizuan Majid

 “A person who is successful has simply
Mohd Sharizon Sari
formed the habit of doing things that

unsuccessful people will not do” Ahmad Safuan B. Salim

UFUK 2009 Halaman 78
 Duduk dari kiri:
Belakang dari kiri:c 
 24 Jun 1972
 Kg. Kawang, Papar, Sabah
Duduk dari kiri: Fickry Azield, Syukri, Syauqi dan Laudin.  B.Ed. TESL
Belakang dari kiri: Pn. Rohayati, Cik Asfarinah dan  Mula mengajar pada 1 Disember
1994, dan di SMKATDM pada 5
Januari 2009.
Guru Penasihat Aktiviti Tahunan  Jawatan- Guru Pusat Sumber
Pn. Rohayati Sidin  “Laughter is the best tranquilizer
Cik Nor Asfarinah  Perlantikan ahli with no side effects”
jawatankuasa.
Pengerusi 
 Membuat buku skrap.
Noor Aqidah
 Pertandingan permainan
Naib Pengerusi bahasa. 
Siti Razanah bt. Rostan  Lawatan ke Impian Jadi di
Tuaran 
Setiausaha
Mohd Al-Bazli  Permainan sahibba dalam
bahasa Inggeris 
Pen. Setiausaha  Menjalankan aktiviti kuiz 
Nur Farahana Abd. Majid  Perbincangan baju 
Bendahari persatuan  13 Mac 1975
Nurul Farzana Mustapha  Tuaran, Sabah
 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
AJK
(Hons)
Siti Rozillah Mohd Rahim
 Mula mengajar pada 16 Januari
Laila Azwa bt. Riki
2002, dan di SMKATDM pada 1
Mohd Redhwan Roslan
Izzat Syafiq Borhan Januari 2003.
 Jawatan- SU Kokum, Penyelaras
Prinsip Akaun.
  “Ceria Selalu”

Duduk dari kiri:
BelakangUFUK 2009
dari kiri:c Halaman
 79
 



 5 Mei 1978
 Batu Kikir, N,Sembilan
 Sarjana Muda Pend. Islam Duduk dari kiri: Rahmania, Zubaidi, Ust.Mat, Siti Khadizah.
 Mula berkhidmat pd 12 Jun 2006 di Belakang dari kiri: Nabila, Nur Azrah, Roslan, Norhamizah.
SMKA Tun Datu Mustapha
 Allah menjanjikan kpd org-org yg Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
beriman & mengerjakan kebajikan Ust Mat Razali Mat Lazim
diantara mereka,ampunan & Ustz Fatimah Sulaiman  Perlantikan ahli
pahala yg besar. Ustz Norsidah Mat Kassim jawatankuasa.
 Perancangan aktiviti
 Pengerusi tahunan.
Mohd Faizal Syazwan Yunus  Menyaksikan Pertandingan
 Pantas Jawi.
Naib Pengerusi  Memberi nama setiap
 Rahmania Hassan blok,kolam dan bilik khas
dalam Bahasa Arab.
 Setiausaha   Cari benda di kawasan
sekolah dan menamakan
Siti Khadijah Ahmad
  dalam Bahasa Arab.
 Kuiz Bahasa Arab.

Pen. Setiausaha
 Zubaidi Asmin



Bendahari
 28 Julai 1972 
Norhamiza Ali Ahmad
 Papar,Sabah AJK
  
UKM-Sarjana Muda Sastera


(kepujian).
Mula berkhidmat pd 1 Julai 1996

Mohd Nur Firdaus
Awgku Izahar Nazle

dan di SMKATDM pada 1 Jan. 2003. Nor Nabila Gan
 Nur Azrah Fazirah

Guru Ibarat Mentari yg Bersinar.
Nur Hadi Amin

 UFUK 2009 Halaman 80
 
 5 Feb 1985
 Kedah
Duduk dari kiri: Zulhilmi, En.Saiful, Zaini, Dzulfikry.  Ijazah Sarjana Muda Pend.Islam &
Belakang dari kiri: Zainab, Nazatul, Fadilah, NurAthirah Al-Quran.
 Mula mengajar pd 10 Nov 2008
Guru Penasihat Aktiviti Tahunan  “Iman seseorang hamba Allah tidak
Pn. Halimah Tollah akan lurus sebelum hatinya lurus,&
Pn. Habsah Abol  Kuiz Sejarah dan hatinya tidak akan lurus sebelum
Geografi. lidahnya lurus”
Pengerusi  Silang Kata.
Nurul Anisah Sulaiman  Mengumpul artikel 
 berkaitan kemerdekaan.
Naib Pengerusi  Membincangkan lawatan 
Mohd Asyraf Sulaiman dan eksplorasi.

Setiausaha


Azlina Aziz 


Pen. Setiausaha

Nurhafina


Bendahari 

Noramira  3 September 1972
 Pahang
AJK 
 B.A(HONS) Bhasa & Sastera Arab,
Ahmad Shah
Rohana
UNIV OF YARMOUK JORDAN
 Mula berkhidmat pada 1 Julai 1999
 dan mula mengajar di SMKATDM
pd 16 Jan 2003.
  When There Is A Will, There Is A

 Way

Duduk dari kiri:BelakangUFUK 2009
dari kiri:c Halaman 81


 28 Mei 1985
 Papar, Sabah. Duduk dari kiri:Fahmy, Pn.Rusifah,Pn.Aspur, Dahlia.
 Ijazah Sarjana Muda Pend. Dgn Belakang dari kiri:Azhari,Faiz Amir, Nadzirah,Khleeda.
Sains (Major Fizik)
 Mula mengajar pd 10 Nov 2008 Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
 FORTUNE favours the brave Pn. Rusifah Sulaiman
 Pn. Ruliah Abd Majid  Mesyuarat Agong
Pn.Aspur Adumi  Membincangkan
aktiviti/Pembentukan
 Pengerusi
kumpulan aktiviti
Rafidah Ariffin
 Mengambil keratan akhbar
 Naib Pengerusi mengenai isu sains
Siti Noor Aminah Yusuf  Membuat mural sains di
 makmal sains
Setiausaha
Norhayati Muara menggunakan cat kapur

 Menyiapkan projek taman
 Pen. Setiausaha sains
 Rashidah Murat   Menyiapkan projek mural



17 Jul 1983
Bendahari
makmal sains
 Mengumpul artikal-artikal
Nadzirah Rahmat
 Kg. Naradau,Ranau  sains
 Ijazah Sarjana Muda Pend. Teknik  Menyiapkan projek mural
& Vokasional  AJK
Mohd. Uzir Jahri
makmal sains.


Mula mengajar pd 12 Jan 2010
Kemulian hanya akan diberikan kpd
 Asnul Ahmad
Mohd
Ahmad Faiz Hamir

mereka yg selalu   Mohd Fahmy Mahmur

mendambakannya dengan penuh Nurul Atikah Yazullah
kesabaran.


Duduk dari kiri:
UFUK 2009 Halaman 82
 Belakang dari kiri:c



 17 Dec 1983
 Sandakan, Sabah
Duduk dari kiri:Rahim, En.Saiful, Wan Ahmad Najib, Nor Azura.
 Ijazah Sarjana Muda Pend. Saina
Belakang dari kiri:Noor Aidatul Laila, Hidayahani.
Sosial
 Mula mengajar pada 10 Nov 2008
Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
 Utk kita kenal erti
Pn. Monaliza Abd. Manaf
kejayaan,sesekali kita perlu
Pn Rosneh bt. Dullah  Perlantikan ahli
jawatankuasa. menangis & terhiris agar kita
Pengerusi mensyukuri nikmat yg diberi.
 Menghias papan kenyataan
Mohd. Fahiz Damit
panitia. 
Naib Pengerusi  Membincangkan mengenai
Siti Musfirah bt. Jahri pertandingan dan aktiviti- 
Setiausaha aktiviti yang dianjurkan.
Suzielah Sipin  Mengendalikan dan 
menyertai pertandingan
Pen. Setiausaha
Nur Fazirah Johari

“word be” (membina
perkataan).

Bendahari 
 Menghias papan
kenyataan.


Nor Azie Maznie Masri
Ahmad Safuan Salim  
AJK   9 Mac 1973
 Terengganu

Mohd. Faridzuan Helmy
Mohd Nurikmal R. Azmi  Ijazah Sarjana Muda Sasttera
Mizuan Majid
Mohd Sharizon Sari
 (Sejarah)
 Mula berkhidmat 1 Januari 1997
Ahmad Safuan B. Salim  dan di SMKATDM 3 Januari 2007
 “ Relaxlah”

Duduk dari kiri:
UFUK
Belakang 2009
dari kiri:c  Halaman 83


 25 April 1984
 Papar, Sabah. Duduk dari kiri:Soleha, Pn.Noor Aslizah,Hajiji, Mohd Azeem
 ISM Pend. Teknologi Maklumat Belakang dari kiri:Masitah, Fakhrul.
 Mula mengajar pd 7 Jan 2008
 “Shoot For The Moon, Even If You Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
Miss, You’ll Land Among The Stars” Pn Noor Asliza Che Omar
 Ustz Norshahidah Hj  Mesyuarat Agung.
Zakaria  Membuat kuih abuk-abuk.
 Pn Zuariah Bakar  Membuka gerai jualan
Pengerusi makanan.
Mohd Hassan Maarof  Melukis alatan tangan.

Naib Pengerusi  Membuat iklan.
 Soleha Ashkar
Setiausaha
 
Masitah Abd Malik


Bendahari
 Hajiji Aris
 24 Julai 1971 
AJK
 Perak Ahmad Syamil
 Akademik:B.A. Perakaunan, 
Shafiee Mailee


Ikhtisas:DIP. Pendidikan
Mula berkhidmat pada 16 Ogos

Jufri Firdaus Safwan
Mohd Azeem Abd Hamid
2001 dan mula mengajar di 
SMKATDM pada 21 Jan 2004
 Hidup mesti bermatlamat 
 
 Duduk dari kiri:

 Belakang dari kiri:c

UFUK 2009 Halaman 84
 
 23 Ogos 1960
 Sabah
Duduk dari kiri:Asyraf, Syafiq Nin, Pn.Khairulza,Noor Azirah,
 Sarjana Muda Sains
Rafiuddin
 Mula berkhidmat pada 1 Ogos
1986 dan mula mengajar di
Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
SMKATDM pada 1Mei 2008
Pn Khairulza Abd Rasyid
 A Winner Never Quits. A Quiters
Pn Anis Adlinena Jani  Perlantikan ahli
Never Wins.
Pn Rohani Marasan jawatankuasa.
Pengerusi 
Jumriah Zairul  Perbincangan mengenai T-
shirt kelab 
Naib Pengerusi
Mohd Syafiq Nin

Setiausaha  Rekacipta T-shirt
Siti Yusni Janig 
Pen. Setiausaha 
 Keratan akhbar

Nur Hikmah Dayanah
 

Bendahari  Perbincangan tajuk-tajuk
Nur Hidayah Jasrin berkenaan jenayah   14 Jun 1978
 Kg. Kawang,Papar
AJK   Sarjana Muda Pend. Islam
Nasiruddin Ibrahim
Aidah SafuraMat Isa   Mula berkhidmat dan mengajar di
SMKATDM pada 5 Feb 2003.
  Guru Tingkatan.


Tekun,Dedikasi & Maju Jaya (TDM)


 

UFUK 2009 
Halaman 85
 
 6 Mac 1979
 Perak Ijazah Sarjana Muda Sains&
Duduk dari kiri: Fahmy, Pn.Rusifah,Pn.Aspur, Dahlia.
Pendidikan, Universiti Sains
Belakang dari kiri: Azhari,Faiz Amir, Nadzirah,Khleeda
Malaysia
 Mula B’khidmat pd 1 Feb 2005
 TAKE CHALLENGES AS Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
OPPORTUNITIES, BE OPTIMISTIC & Pn. Kamarul Azizah
Pn. Dora Fatimah  Perlantikan ahli
YOU WILL SUCCEED
Hjh. Misliah Hj. Johari jawatankuasa Kelab
Pencinta Alam 2009.
 Pengerusi
Ashmat Alimat
 Perbincangan program yang
 Naib Pengerusi akan dibuat.
Redzuan Nin
 Setiausaha
Siti Rumaiyah Alias  Mengumpulkan herba yang
 mempunyai nilai komersil.
Pen. Setiausaha 

 Nurfatin Afifah  Membuat Herbarium.
Abd. Aziz

 14 Apr 1975 Bendahari
Azmilah Man  Melukis alam semulajadi di


Kedah
Sarjana Muda Sastera & Pendidikan
 AJK kawasan sekolah.
 Mula mengajar di SMKATDM 16 Mohd Arif  Permainan Alam Sekitar.
Apr 2004 Mohd Azlan Truman
 Guru Akademik Yazid Kifli
 Kesabaran dan keikhlasan adalah
kunci kebahagiaan hidup. Dimana

Mohd Syukri Ahmad Jalil
Halina Peji
 Ceramah Alam Sekitar.
 Lawatan Sambil Belajar ke

ada kemahuan,di situ ada jalan. Tenom.

UFUK 2009 Halaman 86

 Duduk dari kiri:


Belakang dari kiri:c


 
 30 April 1983
 Kimanis Papar,sabah
 Ijazah Sarjana Muda Pend. Islam
 Mula berkhidmat dan mengajar di
SMKA Tun Datu Mustapha pada
Duduk dari kiri:Azrul,En.Saiful, Mohd Fifi. 12Feb 2008.
Belakang dari kiri:Afindey,Miftahullail.  “As long as you live, keep learning
how to live.
Guru Penasihat Aktiviti Tahunan 
En Zafany
En. Mat Razali  Pertandingan peringkat 
Daerah Papar.
Pengerusi
 Menyertai Pertandingan 
Safuan Salim
Anugerah Asrama
Naib Pengerusi Terbilang (ASAT).
Baco Mohd Aidil

 Perlawanan
Setiausaha 
persahabatan dengan
SMK Kinarut.

Miftahullail

Pen. Setiausaha
 Latihan mingguan.  

17 Feb 1968
Azrul 
Pencapaian  K. Kinabalu, Sabah
Bendahari  Ijazah Sarjana Muda Pend. Islam
Fifi Fedora
 Separuh Akhir

Pertandingan Peringkat  Mula berkhidmat 1 Julai 1993 dan
AJK Daerah.  mula mengajar di SMKATDM 4 Julai
2008.
Sulhajril  Separuh Akhir ASAT
Afindey Onong   Ketua Bidang Pend. Islam & B. Arab
 Sesungguhnya Allah tidak
Azman Ali Osman
Ashmat Alimat
 menerima suatu amalan melainkan
 amalan yg ikhlas & mencari
keredhaan Allah.


UFUK
Duduk dari kiri: 2009 Halaman 87
Belakang dari kiri:c 
 
 12 Mei 1970
 Sandakan, Sabah.
 B.A. (Hons) Psikologi, UKM.
 Mula berkhidmat pada 1 Ogos
1995 dan mula mengajar di SMKA
Tun Datu Mustapha pada 15 Duduk dari kiri:Fazli, Mohd Azeem, Ikmal,Aizuddin.
Januari 2007. Belakang dari kiri:En.Asnan, NurKhairulmiza, Ainor Mahira.
 Prepare For The Worse &Hope For
The Best Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
En. Asnan Ibrahim

Cik Nurhaziaty Aduit  Perlantikan ahli
Pn. Misnie Busu jawatankuasa sukan bagi
 tahun 2009
Pengerusi
 Mohd Faizal Shazwan  Belajar teknik bermain bola
Naib Pengerusi tampar

Jumriah bt. Zairul 
 Setiausaha
Narazmilah bt. Man
  Belajar & mempelajari
 teknik baru
 Bendahari 


20 Disember 1965
Kuala Penyu, Sabah.

Siti Yusni Bt. Janing
Mohd. Azeem
 Perlawanan persahabatan
antara ahli
 Ijazah Sains Komputer.  AJK
 Mula berkhidmat pada 3 Julai 1995
Ak. Izahar Nazlee
Mohd Ameen Nur Shafiq
dan mula mengajar di SMKA Tun  Mempelajari teknik
bermain yang baru
Datu Mustapha pada 1 Januari
2003.
Mohd Uwies Qarni
Izzat shafiq Borhan

 Dengan izin Allah, hari ini mesti Noor Hidayah
lebih baik dari kelmarin.

UFUK 2009 Halaman 88


 “Hail the King!!” Duduk dari kiri:
 Belakang dari kiri:c 

 1 November 1979.
 Kelantan.
 Sarjana Muda Pendidikan Islam
(Pengajian Arab & Tamadun Islam)
 Mula berkhidmat pada 3 Januari
2006 dan di SMKATDM pada 1
Januari 2008.
 
Bila tiba masa berubah/ peluang


tapi kita telah abaikan maka kita
telah melakukan kesilapan besar
dalam hidup!
Duduk dari kiri: Najib, Faridz, Nizam.

Belakang dari kiri: Fahmy, En.Saiful, Baco. 

Guru Penasihat

En.Mohd Syaiful Azwan  24 Jun 2009: Latihan  
Pn.Sharmiza Saleh Sepak Takraw
 Pengerusi

Mohd.Fahmy Mahmur  15 Julai 2009: latihan

Naib Pengerusi
Sepak Takraw 

Mohd Nizam Baba 
Setiausaha  5 Ogos 2009: Latihan  7 April 1974 
Jumatli Musli Sepak Takraw  Kelantan. 
 BHSc. (Hons) in Arabic Language &
 Bendahari  Latihan
 2 Sept 2009: Literature.
 Lokman Othman
Mohd Sepak Takraw  Mula berkhidmat pada 3 Januari
 2005.
  Ketua Panitia Bahasa Arab
 Kalau kail panjang sejengkal,
 jangan lautan hendak diduga.

UFUK 2009 Halaman 89


Duduk dari kiri:  “Hail the King!!”
Belakang dari kiri:c 


 
 11 Mei 1975
 Terengganu.
 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan.
 Mula berkhidmat pada 28 Jun 1999 Duduk dari kiri: Siti Musfirah, Aisa Arbi, Pn. Baniah, Pn.Intan,
dan di SMKATDM pada 1 Mac Hamizah, Rahmania, Fadzillah Edrus.

2005.
 Guru Disiplin

Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
 Sesungguhnya Allah melihat apa 
Pn. Baniah Sadeh
yang kita lakukan. Pn. Intan Masnurul Ismail  Perlantikan Ahli
 Pengerusi
 Jawatankuasa.
Siti Norsidah 
  Merancang aktivti
Naib Pengerusi
Soleha Ashkar
 sepanjang tahun.

Setiausaha 
 Penerangan undang-undang
 Siti Musfirah
 bola jaring
Bendahari
 Halina peiji   Latihan bola jaring

 AJK 
 -
 17 Oktober 1984 
 Terengganu 
 Ijazah Sarjanamuda Pend. Al-
Quran Bahasa Arab. 
 Khidmat 5 Januari 2009 
 Guru KKQ
 Adalah Perjuangan
 Hidup
 
Duduk dari kiri:
UFUK 2009 Halaman 90
Belakang dari kiri:c 
 3 Januari 1981.
 Kota Kinabalu, Sabah.
 Ijazah Sarjana Muda dengan
kepujian.
Duduk dari kiri: Roslan, Ustzh Kamisah, Azrah, Fatin Afifah.
 Mula berkhidmat pada 3 Januari
2007 SMKA Tun Datu Mustapha
Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
 Orang yang bodoh itu mulutnya
Pn. Kamisah
ialah hatinya, manakala orang
 Pertandingan Badminton
Pengerusi yang bijak itu hatinya ialah
antara Dorm
Siti Noor Aminah bt. Yusof mulutnya.
Naib Pengerusi  Latihan Mingguan 
Nur Azrah Fazirah bt.
Sepuan 
Setiausaha  Perjumpaan Bulanan
Nurfatin Afifah bt. Abdul 
Aziz  
Pen. Setiausaha  

Nur Afizah bt. Selamat


 

18 Febuari 1969.
Bendahari
Mohd Roslan Seol   Kuala Penyu, Sabah.
 STPM (Diploma pendidikan)
AJK   Mula berkhidmat pada 2 Disember
-
 1991 dan di SMKATDM pada 8
Januari 2008.
  Ketua Warden
 “Kecemerlangan bermula dari
 langkah pertama-…tapi langkah
yang bagaimana…Fikirkan..” 
Duduk dari kiri: 
Belakang dari kiri:c
UFUK 2009 Halaman
 91
 
 Mohd Fadzil B. Ali
 20 Sept 1969
 Pokok Sena, Kedah
 B.A (Peng. Islam Al-Quran & Al- Duduk dari kiri: Nur Hidayahani, Dahlai, Mohd Uzir, Ustz.
Sunnah), M.Sc (Pembangunan Fadzil, En. Saiful, Al-Mufariddun, Aswan.
Sumber Manusia)
 Mula b’khidmat pd 14 Feb 2007
 Jangan sangka diri kita adalah yg Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
terbaik kerana kita belum kecapi En.Mohd Fadzil BinAli
kejayaan yang org lain telah lalui. Cik Nurasyikin Bt.Mohd  24 Jun 2009: Latihan Ping
Ismail Pong.
Pengerusi
 Hajiji Aris
 15 Julai 2009: Latihan
Ping pong
 Naib Pengerusi
Nurul Anisa Sulaiman
  Setiausaha  5 Aug 09: Latihan Ping
Pong.


 Nurul Farzana Azira
Bendahari
 
12 September 1985 Nurhidayani Kasim Sulamat
 2Sept 09: Kuiz Sejarah
 Pagalungan, Nabawan, Sabah.
 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan,
AJK
 Latihan Ping Pong.
Mohd Uzir, Moha Aswan,


UPSI.
Mula berkhidmat pada 20 Oktober
Muhd Almufaridun, Dahlia


Ali, Sofinah Osman
di SMKA Tun Datu Mustapha


Setiausaha Sukan, Warden Asrama.
 Carilah ilmu sedalam mutiara di

lautan, sentiasa ikhlas dalam
perjuangan.

UFUK 2009 Halaman 92


 19 Januari 1958
 Bagan Datoh, Perak
 Bachelor of Arts (Humanities)
Majoring in English.
Duduk dari kiri: Syukri Maarof, Yazid, En. Rosmazlan, Pn.
 Mula berkhidmat pada 7 Januari

Norisah, Azura Hamzah dan Nor Hazwani.
1980 dan di SMKATDM pada 1
Belakang dari kiri: Faezul
Januari 2003.
Guru Penasihat   Ketua Bidang Teknik & Vokasional.
En. Rosmazlan b. Abd. Aktiviti Tahunan
 Rasyid
 Be the best in everything. You can
do it if you really try.
 -Mesyuarat Agung

Pn. Norisah Sabuddin
Cik Madiana Handalin  Perancangan Aktiviti
Pengerusi


Latihan Bermain Hoki
Perlawanan Antara Ahli 

Nurhadi b. Mohd Amin
 Latihan Bermain Hoki
Naib Pengerusi 
Mohd Hassan b. Maarof 
Pencapaian 
Setiausaha
Noor Hazwani Barahim

 Setiausaha  Tempat ke-2 peringkat

Pen. daerah bagi kategori 


 Farhana Azlan
Natrah perempuan.  2 Januari 1967.
 Tempat ke-4 peringkat  Perak.
 Bendahari
Nur Fadhilah Saidin
daerah bagi ketegori lelaki.  B.A (Hons) Usuluddin dan Falsafah.
 4 orang pelajar telah
 AJK terpilih untuk mewakili
 Mula berkhidmat pada 1989 dan di
SMKATDM pada 1 April 2009.

Mohd Faizul Mohd Din
Ahmad Syukri Mahrup
daerah ke peringkat
gabungan.
 Ketua Bidang Bahasa.
 Jika kita menghadapi masalah
 Yazid Kiffli hubungan dengan manusia, nilai
Nor Azura Hamzah

Ridhuan Mohd Nin
kembali hubungan kita dengan
Allah.

UFUK 2009 Halaman 93

Duduk dari kiri:
Belakang dari kiri:c 
 13 Febuari 1982
 Kelantan
 Sarjana Muda Pendidikan. Depan dari kiri:Syafiqa, Hamima, Balqis, Habibah, Ifwatul, Amira
 Mula berkhidmat pada 2005 dan Ain, Dg. Shareza, Nur Fadhilah dan Fauziah Lina.
mula mengajar di SMKA Tun Datu Belakang dari kiri: Karim, Fithri Shamsudin dan Hussaini.
Mustapha pada tahun 2008.
 S/U Peperiksaan Dalaman Guru Penasihat Aktiviti Tahunan
 When it comes time to change you En. Ishak Riduan
must change.  Latihan Mingguan
Pengerusi
 Wan Ahmad Syahir B. Wan
 Perlantikan AJK
Hassan

Naib Pengerusi
 Ifwatul Hanani  Pemilihan wakil peringkat
Setiausaha sekolah.
 Nurul Hafizah Mat Jaib

Pen. Setiausaha

- 

 Bendahari 
 AJK
 Amira Ain Ag. Damit
 11 September 1984
 Batu Pahat, Johor -Mohd Fithri Shamsuddin
 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab -Alradhiatul Zulaikaha Al-
dan Kesusasteraan.  Jaffry
 mula berkhidmat pada 5
 Tarikh


Januari 2009.
 Guru Penyelaras Ting. 1

 Erti Hidup Pada Memberi

UFUK 2009 Halaman 94
 

 

 

  

  

  

 15 September 1952
 Lenggog, Perak


5 Disember 1972
Kelantan
 Diploma Pendidikan (BM, Sej)   Sarjana Muda Ekonomi
 .Mula berkhidmat pada 1 Mac 1973 dan di 

Mula berkhidmat pada 8 Januari 1998 dan
SMKATDM pada 1 Januari 2003. di SMKATDM pada 1 Januari 2003.
 You can’t direct the wind, but you can   Guru Akademik
adjust the sail  A true friend is hard to find, harder to leave

 and impossible to forget.


 
 
 
 

 
 

 2 Jan 1969 



 Kedah
Ijazah Sarjana Muda Pend. (Sains)  17 September 1969
 Mula berkhidmat pada 5 Jan 1997 dan di  Sarawak
SMKA Tun Datu Mustapha pada 1 Julai  Ijazah Sarjana Muda Ekonomi
 2003  Mula berkhidmat pada 2 Januari 1996 dan
di SMKATDM pada 10 Januari 2005.


 Guru (Penyelaras Pusat Sumber)
Mencari keredhaan Allah  Guru Akademik
  Agi Idup Agi Ngelaban


UFUK 2009 Halaman 95Warga TDM ALaF BARU MENGAPA??????
Sekarang warga TDM dalam kemajuan Mengapa?Mengapa?
Tahun dahulu penuh dengan
kemiskinan
Adalah manis kehidupan dibibir Hanya golongan kami sahaja menjadi
Tahun sekarang penuh pencapaian pengalaman mangsamu.
Mengapa?
Warga TDM . . . . Debar pertama kaki kerdil Kami sering diserang,bahkan,ditindas!
Warga pengharum nama sekolah
Warga TDM bakal menjadi pemimpin
melangkah Oleh askar-askarmu yang tidak terlatih.
Kerana sekolah TDM kita bahagia rakaman utama
Kerana sekolah TDM juga kita Berjaya Kedengaran suara raungan,
Titik hidup yang sungguh Jeritan di sana sini.
Warga TDM . . . .
Warga yang inginkan kejayaan
bersejarah Juga bunyi derupan tapak kaki,
Warga TDM mahukan keberkatan Sejak itu alamnya berubah Tercetuslah fenomena yang huru-hara.
Kami datang dengan harapan
Kami pulang dengan kejayaan.
Bahagian diri Wahai monyet TDM,
Diwarnai guru-guru Mengapa pelajar putra tidak menjadi
Nukilan, sasaranmu?
Dibentuk rakan aeperjuangan
Nor Menah Abd Aziz ( 5 IK)
Rakan sepermainan -Balqis nabila Hadi @2 Fatimah-

HARI YANG PANJANG


TEMANKU
Minumlah secawan kopi, SEKOLAH….
Kala ufuk timur menyinari
bumi, SMK(A) Agama Tun Datu Jangan asyik buai mimpi,
Lama nian berpeluk tubuh,
Bergulakan manisan di hujung
bibir,
Mustapha Ayuhlah kita mengatur langkah,
Ketika fajar masih menyuluh.
Golakkanlah bara api dijiwa, Setelah berpisah
Biarkanlah ia terus membara, Jangan leka bertanya tujuan ,
Dan teduhkanlah ia dengan Dimana diri terdampar Ayuhlah menlangkah satu haluan,
panji-panji keikhlasan Maju gembira terus berjalan,
Kerana tuhan.
Dimana kaki terpijak Ilmu diperolehi jadikan panduan.
Senang atau susah Cita-cita kita tinggi nian,
Jangan biarkan ia terpadam,
Oleh titis-titis manik musuhmu, Manis atau pahit Menara gading harus kita jejak,
Jangan leka,jangan berangan-angan,
Yang berazam untuk
membinasakanmu, Ingatan pada alamnya Sebelum umur kita terlanjak.
Berbekalkan senjata iman yang
tajam,
Pasti berkekalan Biar susah payah,
Kita mesti tabah,
Dan perisai solat yang ampuh, Abadi dalam kenangan….. Biar peluh mengalir basah,
Kau akan tentangnya habis- Jangan berundur mengaku kalah,
habisan, Ilmu kita cari,
Sehingga cahaya mulai malap Ilmu pelita hati,
dan berlabuh. Sebagai penyuluh kemudian hari.

Mohd Fahmy (5 ibnu Rushdy) *Noor Jannah bte Salman (5 Ibnu Sina)* Asfiani Binti Sulaiman (4 Ibnu Sina)

UFUK 2009 Halaman 96


SELOKA 3 Aisyah ...

Burung keruak,burung kenari,


Terbang hinggap di tepi kali,
Jasanya amat kami hargai,
Bila kita mengenali TUHAN Itulah dia ust. Haidon Hadi Sapiri.
Keras batu pun hati,
lembut jua . . Budak lelaki bermain bola,
Hitam mana pun jiwa bersih jua . . Budak perempuan bermain biola,
Apa guna bersandiwara,
Runtuh luluh pun akhlak, Kalau hasilnya tidak berguna.
terbina jua . .
Dua tiga kucing berlari,
Bila kita menyedari TUHAN Mana nak sama kucing pak man,
Jauh bermusim pun bermusafir, Mana ingin kucari ganti,
kembali jua . . Sikap prihatin cikgu Rosmazlan
Hebat mana pun dunia berdiri,
tak kemana jua . . Buah cempedak di luar pagar,
Ambil galah tolong jolokan,
Geruh guruh kala tengkujuh pun S M K (A) TDM tiada pagar,
sementara Cuma . . Siapa datang dialu-alukan,

Bila Tuhan menyakiti, Buah anggur, bauh laici,


Bukan sekadar disakiti, Enak rasa tiada terperi,
Bukan setakat mengeluh merintih, Kasih sayang silih berganti,
Tapi DIA memperingati. Walaupun hilang tak ada ganti.

Kalau ada sumur di ladang,


Tapi ingat ! Bolehlah saya menumpang mandi,
Bila Tuhan murka, Kalau ada masa yang panjang,
Tiada yang boleh meneka, Akan coretkan lagi.
DIA bisa musnahkan mereka-mereka
yang leka, Lelah sana,lelah sini,
Dan DIA telah menjanjikan neraka. Naik tangga laluan puteri,
Asyik belajar tak kira hari,
Yakin kejayaan bakal menanti.

Pulau pandan jauh ke tengah,


Gunung daik bercabang tiga,
Walaupun monyet banyak kerenah,
Murid TDM tak pernah gundah.
Nukilan

Hasil nukilan,
Nor Baizah Bte Baital (3 Aisyah)

UFUK 2009 Halaman 97


HARI YANG INDAH
Kita sebenarnya layak untuk memilih pagi bagaimana yang kita

hajati. Sekiranya kita inginkan pagi yang indah dan
membahagiakan, maka bisikkan pada hati kita
Lakaran satu mimpian
“hari ini adalah hari yang indah untukku ”.
Tugu agama menjadi sasaran
Lalu kita ke surau untuk menunaikan solat subuh. Sesudah solat Dihati biar penuh keluhan
subuh ,kita segera ke dewan makan untuk sarapan. Tetapi
hanya terdapat biskut kering dan air kosong, lalu katakanlah
Tapi naluri insan
pada diri kita Kami simpan semua harapan . .
“Ada insan lain yang tidak memilih apa-apa untuk dimakan ”
Jiwa yang kosong ini
sudah pasti kita akan dapat mensyukuri nikmat ALLAH untuk Perlahan-lahan ditafsiri
pagi yang membahagiakan itu. Lalu kita terus kembali ke asrama
bagi bersiap-siap untuk ke sekolah. Sewaktu bersiap, kita Satu persatu kami baca dan fahami
melihat sepasang kasut kesayangan kita yang hampir tiga tahun Mencipta cinta dalam diri
kita memakainya. Dengan lafaz Bismillah kita mengambil kasut
tersebut, tiba-tiba kita dapati kasut yang kita miliki itu basah Pada Tuhan yang hakiki . .
kuyup akibat ditimpa hujan. Tertanya pada diri kita sendiri

“kasut apakah yang harus kita pakai pada pagi ini ”.


Disini, tersedar kami keagungannya
Berwalikan bumi TDM ini,
Jadi kita terpaksa pergi ke sekolah dengan kasut yang basah itu.
Di atas tanah berpijak segala . .
“Katakanlah pada diri kita. Ada manusia yang tidak memiliki kaki Dalam tadah doa hati kerdil
untuk berjalan”. Tuhan menemani . .
Alangkah bahagianya kita yang memiliki kaki serta kasut
tersebut. Sewaktu kita berada di sisi persekolahan, terdengar Kami tertunduk dosa di ufuk kiblat
deringan loceng menandakan waktu rehat. Kita pun dengan hati
yang gembira melangkah menuju ke kantin untuk mengalas Setiap bingkisan kalimah taubat
perut. Setelah tiba di kantin, kita mengeluarkan beg duit kita Kami pohon restu dan keampunan
untuk membeli makanan. Tiba-tiba kita melihat duit bekalan kita
hanya tinggal 30 sen. Tetapi kita harus juga bersyukur kerana Dan air mata mengalir bersama
masih memiliki wang walaupun sedikit dan katakanlah pada diri keinsafan..
kita

“Ada manusia yang hidup dikelilingi dengan hutang dan


terpaksa menempu hari-hari mereka dengan keresahan”.

Alangkah indahnya hari baru yang kita lalui.

HARI INI LEBIH BAIK DARI SEMALAM


ESOK LEBIH BAIK DARI HARI INI

Nukilan,
Hasil nukilan,
Ahirun Nasrah (5 Ik) Ainor Mahirah Awang (5 IS)

UFUK 2009 Halaman 98


.
Kedengaran laungan azan yang bergema memecah alam di keheningan subuh yang dingin, menyeru agar
● ● ● setiap insan menunaikan kewajipan namun… mengapa tubuhku sukar untuk berhenti daripada bergelung di atas katil?
FOR YOU MY Aku merasakan dilambung kealpaan.tetapi aku tidak berdaya untuk melepaskan diriku daripada kealpaan ini. Kalau
diikutkan hati, ingin saja aku bangun dan segera menunaikan kewajipan. Tapi ini sudah menjadi kebiasaanku, aku
FRIEND...!!! terikut-ikut rakan seasramaku yang ingin keseronokan duniawi… hatiku keras menjadi batu! Adakah aku bersedia
untuk mati sekarang? Jika disoal tentang kematian… sudah tentu tidak ya Allah…
Became friend by choice
Still friend by decision, Sudah masuk dua minggu aku tidak bersekolah disebabakan kau gagal dalam PMR. Tapi aku asyik
And when say friend for ever memikirkan tentenag rayuan kembali ke sekolah. Adakah aku berpeluang? Sebelum ini, aku hanya membazirkan masa
That’s a definitely a lifetime promise dengan melakukan kes disiplin di sekolah. Aku menyesal! Aku telah menitiskan air mata ibu yang menjagaku sejak
kecil. Peristiwa tersebut, Alhamdulillah… Allah telah memberi taufik hidayah kepada diriku.
No words is as beautiful as friend
And no friend is as wonderful as you “Ayah, ibu… ampunkan aku kerana menyusahkan ayah dan ibu. Aku mencium tangan ayah dan ibu”
A friend is sweet when it’s new
It’s sweeter when it’s true Dalam beberapa hari aku menunggu surat tawaran dari sekolah, aku tidak dapat mengawal perasaan
It’s sweetest when it’s you yang amat mengembirakan ayah, ibu dan diriku sendiri apabila melihat peluang keemasan untuk kembali ke SMK (A)
Tun Datu Mustapha. Aku masih ingat akan amanat dari tuan pengetua iaitu Ustaz Haidon Hadi Sapiri bahawa setiap
Show me the meaning of being lonely pelajar perlu menanamkan niat
Is this the feeling I need to talk with “saya mahu mencari keredhaan Allah, saya mahu keputusan A. Sehingga mencapai keputusan, Tamaman, Dai’Man,
Tell me why I can’t be there where you Mumtaz yang diambil dari singkatan nama sekolah iaitu SMKA TDM”
are
There’s something missing in my heart Aku pernah bertanya pada diriku, adakah aku bersedia untuk mati? Aku kini… hanya menunggu saat
panggilan itu. Semua orang ingin hidup lama, kalau boleh untuk selama-lamanya. Tetapi ini adalah takdir yang tidak
Smile and then you laugh, dapat diubah lagi. Kematian adalah kewajipan setiap insan.
Just feel the happy, “Ayah, ibu… usahlah ditangisi”.
Don’t feel the sad,
I will be always be with you Aku sendiri hanya menahan air mataku daripada menitis apabila doktor mengesahkan aku menghidap
Anytime and anywhere penyakit kanser paru-paru. Aku akur dengan ujian-Nya untukku. Tapi… sempatkah aku melihat keputusan SPM ku
Just be my friend pada 2011.
Aku tidak dapat mengawal diriku apabila darah membuak-buak keluar dari mulutku. Aku terjatuh
It’s a nice feeling when you know, that bagaikan daun kering ditiup angin di hadapan pintu gerbang sekolahku semasa menulis nama dalam buku rekod
Someone love you, kepulangan di pondok pengawal pada akhir tahun. Aku membuka kaca mataku dan cuba untuk bangun. Tapi… aku tidak
Someone needs you, berdaya. Ayah dan ibu yang sedang menunggu, tergesa-gesa keluar dari kereta apabila melihat keadaanku. Ayah
But it feels much when you know, that mengangkatku ke dalam kereta dan ibu bersusah payah mengelap darah yang keluar dari mulutku.
Someone never forgets you, “Ibu, ampukan aku, ayah ampunkan aku”.

If one lonely meet don’t separated with Suaraku semakin lemah. Ibu semakin kuat menangis mendengar kata-kataku sehingga air mata ibu
the final, jatuh ke pipiku semasa aku baring di pangkuan ibu. Ayah memandu kereta semakin laju semata-mata untuk
If one introduction meets don’t pollute menghantar aku ke hospital.
it with bluffing
If one valuable relationship …… Tanpa aku sedari, tahun 2011 sudah tiba. Aku melihat ayah dan ibu disisiku. Aku melihat mata ibu
Appreciate it with sincere heart …… bengkak akibat terlalu menangis. Ibu menyerahkan slip keputusan SPM ku yang berderetan A di setiap subjek. Aku
masih mampu tersenyum dan ibu juga mnegukir senyuman yang manis. Ya Allah… terima kasih. Akulah orang pertama
yang mendapat keputusan SPM yang paling cemerlang di sekolah ini. Akhirnya, aku berkesempatan melihat
keputusan SPM ku dan aku telah menjalankan tanggungjawabku sebagai seorang anak dan pelajar yang soleh. Semua
ini atas semangat dan keikhlasan yang dibentuk oleh sekolahku SMKA TDM…
(AIDAH SAFURA)
Tubuhku kaku…aku melihat seorang doctor muda terburu-buru menyuruh pembantunya memanggil ibu
● ● ● dan ayah yang terlena di luar wad. Aku melihat ibu menangis lalu mengucup dahiku. Ayah memegang erat tanganku.
Degupan jantungku semakin lemah dan aku ingin membalas rangkulan ibu dan ayahku, namun… aku tidak berdaya, aku
terasa semakin pilu dan kian diamuk gelora. Adakah ini masanya untukku pergi? Ya Allah… betapa pedihnya mati ini…
izinkan aku pergi dalam iman. Ibu membisikkan dua kalimah syahadah di cuping telingaku, aku hanya mampu
mengikutinya di dalam hati,
“La..ila..ha..illah..mu..hammad..darra..su..lullah..” aku memejamkan mata secara tenang.
“Ibu, ampunkan segala dosa kau hakimi… ibu halalkan segala makan minum kau. Ibu doakan agar kau bahagia di sana.
Ibu relakan kau pergi”.

Air mataku melahir dari kelopak mata yang terpejam. Aku melihat ibu berdoa disamping tubuhku yang
hanya terkaku, lemah longlai dan tak lagi bernyawa..

Hasil tangan – Rifhana karim93

UFUK 2009 Halaman 99


● ● ●
…A CHANCE…
OUR TDM`S White their four over their books art
Plays computer game, I think of my future is
Hello and peace upon to you, disdain,
How are you, member of TDM? I am to wed and old woman.
Hope you are healthy and happy always
The members of TDM are the excellent Oh my god!
student.
I cannot choose the man,
I do not know his name,
The high and beautiful hill,
Had a school at there, If dad’s lucky, we’ll get a pot of land,
All of them are Muslims But I and the other only get pain.
Our school named SMKA TDM While they play with their Barbie Dolls,
I will have babies to hold,
Keep moving forward Before my time I will grow old,
With one thousand hope And never knew the childhood which they stole…
SMKA TDM excellent at 2010
That is our school vision
Remember:
A diligent and dedication a key of the For the girls of TDM, life is precious using
Developed of success your time for study not for finding your
That is our school`s motto “princes”…
Must be always remember People often consider wealth to be the best
For memories in later measure of person successful! That is a
very narrow view.
Every Monday we pledge, Education important to ourselves, so use
So that we obey the rules, your time to study.
Take up our hand designate our promise Lastly, love your parents; not your „Prince‟!
But many students break the rules. Love your Family not your future husband!!

I wants to say `thank you`


I am sorry if my language had many mistake
Don`t dismay your parents hope and
Don`t disregard your teacher`s hope.
Nur Athirah Jamil @ TeaJay
By: Rahimah Ruksal (3 Aisyah)

● ● ●

UFUK 2009 Halaman 100


UFUK 2009 Halaman 101
KETAWA ITU SIHAT…...

Pulau Tioman …

Cikgu Fendi: Jef dimanakah Pulau Tioman ?


Jef: di Terengganu, cikgu.
Cikgu Fendi: Salah!berdiri diatas kerusi.
Jef: Cikgu, adakah dengan berdiri diatas
kerusi saya boleh Lihat Pulau Tioman.
Cikgu Fendi: Alahai… bengangnya budak ni…

Lima Sahaja

Ayah Silatui: Si karungkung kamu dah ambil


ujian matemetik?
Si karungkung: Sudah ayah.
Ayah Silatui: kamu dapat semua betul?
Si karungkung: Tak ayah,ada lima salah.
Ayah silatui: bagus anak ayah!!Berapa jumlah
soalannya?
Si karungkung : Lima sahaja.

Rambut putih…

Kora: ayah,kenapa rambut ayah putih?


Ayah: pasal korang nakallah rambut ayah jadi
putih macam ni.
Kora: kalau begitu…makanya ayah ni lagi
nakal.
Ayah: kenapa pula?
Kora: sebab rambut datuk lagi
putih…hehehe……

Oleh :

Azlan bin truman

UFUK 2009 Halaman 102


UFUK 2009 Halaman 103
hutan rimba

UFUK 2009 Halaman 104




Tik tok… tik tok! Aku memandang jam yang berada diatas almari sebelah katilku. Jam sudah
menunjukkan tepat pukul 3.30 pagi. Tadi aku terjaga tepat jam 2.30 pagi. Memang itu niatku semalam untuk
menunaikan solat sunat Tahajud. Tenangnya perasaan aku ketika ini. Jarang sekali aku merasakan dan
fikiranku setenang ini sejak kebelakangan ini.
Aku mengamati suasana dinihari sayup-sayup kedengaran suara cengkerik dan unggas saling
bersahut-sahutan dari hutan belakang asrama. Suasana bilik begitu sunyi dan tenang. Teman-temanku
semuanya ku lihat begitu enak dibuai mimpi.
Fikiranku terus melayang dalam mengamati suasana dinihari. Masih terngiang-ngiang pesanan
Abah sebelum aku pulang ke asrama beberapa mingggu lepas.
“Zah, kaulah satu-satunya anak abah dengan ummi, abah harap Zah tak sia-siakan masa muda Zah
ni dengan perkara yang tak elok. Abah bersyukur Zah dapat masuk sekolah agama. Zah lah harapan kami
untuk masa hadapan dan mendoakan kami bila kami sudah tiada nanti. Belajar rajin-rajin Nak. Abah dan
ummi sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Zah.”
Tanpa kusedari beberapa titis air mata mengalir keluar dari kelopak mataku, aku terlalu merindui
mereka.
Aku memandang syiling, aku mengesat pipiku yang dibasahi air mata. Ini merupakan tahun
terakhirku berada di SMK (A) Tun Datu Mustapha, beberapa bulan lagi aku akan menduduki SPM. Aku
teringat amanat pengetua semasa perhimpunan lepas. Maksud SMKA boleh dicabangkan kepada pelbagai
tafsiran dan antara yang bersesuaian ialah “saya mahu keredhaan Allah”, “saya mahu keputusan A” dan
“Tamaman Dai’man Mumtaz”.
Aku berpegang teguh dengan kata-kata pengetua itu untuk kau jadikan pembakar semangat untuk
berjaya.
Lamunanku terhenti, aku bangun dan menuju ke almari. Aku mengambil potret keluarga yang
tersusun elok dalam almari. Entah berapa lama aku berdiri di hadapan almari merenung gambar tersebut.
“Buk!!”
“Subhanallah”
Hanya itu yang terpacul dimulutku apabila pintu bilik ditutup dengan kuat. Aku melihat jam di atas
almari.
“Ya Allah! Lamanya aku mengelamun, jam 4 pagi sudah, patutlah budak sebelah dah bangun.”
Aku keluar bilik dan menuju ke kolah mess.
“Alhamdulillah! Ada air, nampaknya masalah air semakin lama semakin dapat diatasi. Syukur ya
Allah” aku bermonolog di dalam hati. Aku memandang langit.
“Subhanallah, cantiknya ciptaan-Mu ya Allah, Engkau maha sempurna ya Allah, kerdilnya hamba-
Mu ini, Engkau tetapkanlah hati hamba-Mu ini ya Allah, teguhkanlah benteng keimanan di hati hamba-Mu”
Aku melihat taburan jutaan bintang di dada langit dan dihiasi pula dengan bulan sabit yang begitu
menyerlah.
Aku masuk semula kebilik, kulihat temanku semuanya masih lena. Aku teringat kejadian yang
mengerikan petang semalam. Masih terbayang lagi di layar mataku, bagaimana dengan rakusnya seekor
gobok (monyet) mengejarku dan merampas bakul plastik dari tanganku.
Aku betul-betul terkejut dan tergamam. Nasib baik hanya bakul plastik yang gobok rampas, kalau
dia cederakan aku, aku tak tahulah apa yang terjadi dengan aku. Mungkin sekarang aku dah pulang
kampong sebab trauma. Hehe…
Aku mencapai buku sejarah untuk dibaca. Tepat 4.30 pagi, aku mengejutkan semua teman-
temanku untuk membersihkan diri dan ke surau untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Huh!
Semunaya liat nak bangun, almaklumlah hari sabtu, kalau tak jam 3.30 pagi semuanya dah bangun. Semoga
aku dan teman-teman akan memperolehi keputusan yang cemerlang tahun ini. Itulah doaku selalu setiap
kali selepas solat fardhu atau sunat.
11.15pm
26/01/10 (selasa)
Nur Afizah Selamat

UFUK 2009 Halaman 105SELOKA 4 IBNU RUSHDY (2009)
 
Pergi ke sawah menuai padi, Apabila kudekati kupandang atas,
Padi dituai di pagi hari, Terpaksa ku naik di atas kerusi,
Kalau nak tahu apa yang berjela-jela ni, Dahlia Ali paling tinggi di kelas,
Inilah seloka 4 Rushdy. Tingginya seperti bangunan KLCC.

Naik sampan pergi ke utara, Pandangan ditunduk baik orangnya,


Pergi ke utara membeli gula, Baik hati, penyayang dan cantik sekali,
Dua jejaka tampan pelengkap utama, Nurhafizah selamat lembut orangya,
Dikerumuni oleh 16 kuntum bunga. Muslimah sejati yang dicari selama ini.

Tubuhnya kecil manis senyumnya, Tubuhnya gempal bercermin mata,


Kusangkakan budak tingkatan lima, Jerawat di setiap inci wajah,
Madiana Handalin guru kelas yang peramah, Sumandak keningau dialah Nurul Diana,
Dara pujaan itulah statusnya. Hatinya baik pemurah orangnya.

Bertubuh kecil putih orangnya, Bahasa Dusun tidak kumengerti,


Apabila senyum wajahnya berseri, Apatah lagi disebut setiap hari,
Itulah dia Atika Yazulla, Norain Basir dusun sejati,
Ketua kelas 4 Ibnu Rushdy. Guru Bahasa Dusun di kelas kami.

Wajahnya indah bak permata, Buku sentiasa dalam genggamannya,


Menambat hati apabila melihatnya, Kuat usaha dan suka ketawa,
Nurfatin Afifah itulah orangnya, Nurfarahana manis senyumannya,
Wanita yang diburu semua jejaka. Anggun orangnya bercermin mata.

Dari jauh kulihat macam Siti Nurhaliza, Sindirannya pedas membengakkan telinga,
Dari dekat kulihat Siti Khadizah, Suka sangat balik apabila waktu kepulangan,
Garangnya bagaikan singa, Nurdayana tajam renungannya,
Namun ayunya tetap terserlah. Tengok sekali semua lari bertempiaran.

Tubuhnya kecil kuat bersukan orangnya, Ayat tergantung sering dilafazkan,


Lontar peluru acara kegemarannya, Membuat orang fikir yang lain-lain pula,
Soleha Ashkar itulah gerangannya, Noor Aidatul Laila kuat merajuk,
Sifatnya sama dengan namanya. (betul ke??) Budak-budak pun tak juga macam tu bah.

Tiada pasal suka cari pasal, Rupanya seiras dengan kakaknya,


Itulah gelagat anak paling muda, Kepintarannya juga turut diwarisi,
Masitah Malik jiwanya kental, Norhamizah dialah orangnya,
Walaupun dicaci jutaan manusia. Membuka mulut payah sekali.

Rupanya yang cantik berwarna putih, Dialah pelari trpantas di sekolah,


Ditambah keayuan yang memikat hati, Bijaksana dan baik orangnya,
Nor Azie Maznie nama diberi, Hajiji Aris tampan orangnya,
Harganya mahal susah nak dicari. Jejaka idaman setiap wanita.

Cantik rupanya bercermin mata, Gempal badannya dan juga bijaksana,


Apabila mengamuk bergegarlah dunia, Al – Quran dan hadis dalam kepalanya,
Suzielah Supin itulah orangnya, Mohd. Fahmy comel orangnya,
Melayan perasaan itulah hobinya. Bakal ustaz yang berbakti pada agama.

Abe Mie from 4IR

UFUK 2009 Halaman 106


Duduk dari kiri: Shamil, Sazri, Amirul shah, Taufik, Usama, Wan Suhaibah, Faizul, Fauzi, Ilham, Ameen, Nur
Firdaus 
Belakang dari kiri:Al-Hazman, Faizrul, Firdaus, Zulfikar, Afiq, Uzir, Ayaas, Nazirul, Syafiq, Arif, Qayyum, Noordin,
Syahrum. 



Duduk dari kiri: Norsyafira, Ummu Khaledah, Aidah, Fatin, Shahira, Dayang Masliana, Habibah, Afifah,
Asyiqin, Rozila, Dg. Moharina

Belakang dari kiri: Amira, Syuhaidah, Hafidah, Atikah, Wan Nurul, Syuhada, Balqis, Adilah, Fatin Nor
Dyeanna

UFUK 2009 Halaman 107


 



Duduk dari kiri:Rozieana, Syafiqa, Syazierra, Pn. Khairulza, Pija, Siti Suhaima,
Berdiri dari kiri: Faridzuan Helmy, Rosmanizuan, Lukman, Syariff Hanif, Ariff, Adib, Sharin, Syafiq,Amirul,
Syazwan 


Duduk dari kiri:Hamimah, Nur Suhada, Nurraidah, Nur Hikmah, Ustzh.Nur Asyikin, Umi Fanina,Khodijah,
Arifah,Nor dan Mala. 

Belakang dari kiri:Ain Nasuha, Nur Syafiqah, Nor Hazwani, Fatin, Nurul Ainey,Fauziahlina,Mahirah, Masria.
Azizah dan Hardiana.

UFUK 2009 Halaman 108

Duduk dari kiri: Sabrin, Hussaini, Izuddin, Aswan, Pn. Muliati, Fadzley, Syukri, Amirrullah dan Julhairin
Berdiri dari kiri: Solehin, Nasir, Razman, Najib, Datu, Hafiz dan Nidzam Burahim



Duduk dari kiri: Salinah, Sutinah, Norfaraain, Norazlina, Khairani, Ust. Fadzil, Laila, Zulaikha, Nurul Farah,
Norafizan, Safema
Belakang dari kiri: Dyg. Sharezza, Nurul Hafizah, Norbaizah, Norhikmah, Noratika, Noorhairulmiza, Amira,

Zaleha, Era Faridah, Norazlin, Atikah dan Rahimah Rukhsal.

UFUK 2009 Halaman 109

Duduk dari kiri: Karim, Yusoff, Ahmad Shah, Ustazah Shamiza Salleh, Syafiq Nin, Nawi dan Arsyad.


Belakang dari kiri: Hazmie, Rafiz, Arrahimi, Azam, Fithri Shamsuddin, Haziq Borhan, Julhairin dan Sulhajril.



Duduk dari kiri: Dg.Siti Radziah, Afifah, Siti Noorazira, Siti Sahlihanazira, Pn. Norisa, Nor Fazira, Raidah,
Nur Suhada dan Sajidah. 

Belakang dari kiri: Wirandani, Norazela, Nur Fadhilah, Zulekhajan, Norhafizah, Ifwatul Hanani, Johana,
Aqilah, Farah, Nurul, Amirah, Nur Nadzirah, Farrahain dan Hermin.

UFUK 2009 Halaman 110

Duduk dari kiri: Aman D, Rafiuddin, Hafiz, Syafiee, Pn. Ruliah, Aysrull, Al-Hafizzan,Fikri dan Azrin.


Belakang dari kiri: Azad, Amirul, Zaim, Kamarul Ariffin, Niruneb, Azlan Truman, Asyraf Dzulfahmi dan Ikmal.

Duduk dari kiri: Suhaimi Suhaili, Fickry Azield, Mizuan Mijid, En. Asnan, Nur Asyraf, Izzuddin dan Amirul
Belakang dari kiri: Hafiz Admin, Dehya, Nidzam B, Ismail, Fikry Hakim dan Jufrifirdaussafwan

UFUK 2009 Halaman 111

Duduk dari kiri:Rosidah, Siti Musfirah, Nadzirah, Ayub, Pn. Rohayati,Syafika,Hazatul, Umirah dan Hazwani.

Belakang dari kiri: Laudin, Yazid, Khairul, Syukri, Hafizze, Roslan, Faiz, Uweis, Sharul Nizam, Almufariddun
dan Shahleyzan. 




Duduk dari kiri: Eireen, Fatin, Noridah, Azlina, Aisa, Aspiani.
Belakang dari kiri: Zaidatul, Noraziana, Amalina, Nabila, Rohana.

UFUK 2009 Halaman 112

Duduk dari kiri: Riduan, Syauqi, Pn. Rosneh, Faridz Izzat dan Rahim Ma’arof.


Belakang dari kiri: Jaiddey Ansimin, Jumatli, Afiq Amirul, Baco Mohd Aidil dan Zamren.



Duduk dari kiri: Aqidah, Khaleedah, Achmad Ashraff, Cik Norhaziaty, Lukman, Siti Norazlin dan Erra Atika.

Belakang dari kiri: Shahira, Zakiyyah, Nooranita dan Sakinah.

UFUK 2009 Halaman 113

Duduk dari kiri:Ainor Mahira, Wan Nabilah,Zainab,Pn.Intan, Wan Ahmad Najib,Hasnawiyah,Fatin


Nabilah dan Nur Azrah Fazirah. 

Belakang dari kiri:Nor Azura, Ghazali, Mohd Azeem, Fakhrul, Zubaidi dan Rahmania.



Duduk dari kiri:Nor Hamizah, Suzielah, Nor Hafizah, Fahmy,Cik Madiana,Hajiji, Nurul Atikah, Nor Ain dan
Nurul Diana. 
Belakang dari kiri:Siti Khadizah, Fatin, Azie, Laila, Dahlia, Farahana, Masitah, Hidayani, Dayana dan Soleha.

UFUK 2009 Halaman 114


Duduk dari kiri: Ajai, Miftahulail, Syazwani, Ustzh. Nurshahidah, Siti Fadzilah, Balqis dan Fitrie Syaliati.
Belakang dari kiri: Nur Atikah Jumatli, Siti Nurfadilah, Suzana, Nur Jannah dan Nor Ain.



Duduk dari kiri: Azman Ali Osman, Ahirun Nashrah, Syukri, En. Ishak, Zulhilmi, Dzulfikri, Azrul dan Afindey.

Belakang dari kiri: Nur Atira, Shamimi, Halimatussaadiah, Sorafizah, Fiona, Syafawani, Nur Menah, Rifhana
dan Farahin.

UFUK 2009 Halaman 115


Duduk dari kiri: Andy Mirza, Nur Hadi, Safwan Salim, Pn. Anis Adlinena, Rashidah, Al-Bazli, Ashmat dan Riduan.
Belakang dari kiri: Rozana, Norhayati, Sati Rumayah, Rafidah, Jumaria, Norsidah, Norazmilah dan Norfarzana.



Duduk dari kiri: Wan Ahmad Shahir, Faizal Syazwan, Fahiz, Cik Norhaziaty, Izwannira, Anisah dan Yusni.
 
Belakang dari kiri:Faizie, Latif, Dzul Hazwan, Hassan, Norhidaya, Aminah, Sofinah dan Helina.

UFUK 2009 Halaman 116




UFUK 2009 Halaman 117
Nama: Ashmat Alimat Nama: Andy Mirza B.
Alamat: Kg. Termenung, Abdul Aziz
Tuaran, Sabah. Alamat: Kg. Rampazan,
No H/p: 0138630686 Jalan Lama KK-Papar,
Papar Sabah.
Email: -
No H/p: 019-5844243
Motto: Kegagalan bukan
satu penamat. Email: red_dragon2164
@yahoo.com
Motto: Get Smart, Not
Naughty
Nama: Mohd Al Bazli Nama: Mohd Dzul
Adzemy Hazwan Abd Razak
Alamat: No 55 Jalan Pantai Alamat: Kg. Rancangan
Manis, 89600 Papar, Sabah. Klias, 89098 Beaufort,
No H/p: 016-5092649 Sabah.
Email: silifonguard@ No H/p: 014-8581463
yahoo.com Email: eraid_coil_bonner
Motto: Gagal sekali tidak @yahoo.com
bermakna gagal Motto: Bah…
selamannya
Nama: Mohd Faizal Nama: Mohd Faizy Kassim
Shazwan B. Yunus Alamat: Taman Mat
Alamat: Kg. Pengalat Kecil, Salleh, Fasa 2, Kepayan,
P/S 144, 89600, Papar. 88200 Kota Kinabalu,
No H/p: 014-5610240 Sabah
Email: mirusydiloy@ No H/p: 013897045
yahoo.com Email: -
Motto: Beriman Pada Allah Motto: Tungganglah
Yang Satu dengan selamat, ingatlah
yang tersayang!
Nama: Mohd Fahiz Damit Nama: Mohd Hassan
Alamat: 97, D/A Ismail Maarof
Jirim, Taman Bersatu Fasa Alamat: P/S 179, 89725
1, 88100, Putatan, Sabah. Membakut, Sabah..
No H/p: 014-5675321 No H/p: 019-5373167
Email: - Email:
Motto: Tiada kejayaan mohdhassanmaarof@
semanis hempedu jika yahoo.com
usaha tidak sepahit Motto: Tekun, Dedikasi,
hempedu. Maju Jaya (TDM)

UFUK 2009 Halaman 118
Nama: Ahmad Safuan Salim Nama: Wan Ahmad Syahir
Alamat: P/S 51, 89957, Wan Hassan
Rumah Kerajaan Nabawan, Alamat: Ibu Pejabat
Sabah. Kontinjen, Blok Mantis,
No H/p: 08736614 Kepayan.
Email: - No H/p: 0165527611
Motto: Selalu dipuji, elak Email: -
dimarah dan ingat Allah. Motto: Tekun, Dedikasi,
Maju Jaya (TDM)

Nama: Mohd Nurhadi Nama: Mohd Abd Latif


Mohd Amin Alamat: Kg. Tinompok
Alamat: Kg Kawang, Liwan, P/S 55 89657
89600 Papar, Sabah. . Tambunan, Sabah.
No H/p: 014-3527754 No H/p: -
Email: demonhadi@ Email: -
yahoo.com Motto: Beriman, Beramal,
Motto: Setiap perbuatan Bertaqwa..
bermula dengan niat yang
Baik atau buruk.

Nama: Rafidah Binti Ariffin Nama: Siti Norsidah Binti


Alamat: No. 90-1 Taman Mohd Khair
Jaya Diri, Sepanggar, Alamat: Kg. Pilajau, 89800,
88450 Kota Kinabalu, Beaufort, Sabah.
Sabah. No H/p: 019-8230591
No H/p: - Email: potassiumiodide
Email: - @yahoo.com
Motto: Anak yang baik Motto: Never Give Up and
adalah anak yang do the things again and
Mendengar kata. again till success.
Nama: Nurul Anisah Nama: Jumriah Binti
Sulaiman Zairul@ Ejum.
Alamat: No. 56, Taman Alamat: 92.D-4-3, Rumah
Kim Lam, Jln Penampang Pangsa Safoda, Jln Safoda
88200 Kota Kinabalu. Jica,89600, Kinarut.
No H/p: 0148751795 No H/p: 014-538742
Email: - Email:-
Motto: Never give up, you Motto: Wheresoever you
can do it! go, go with all your heart.

UFUK 2009 Halaman 119 


Nama: Norhayati Binti Nama: Noor Hidayah Binti
Muara Jasrin
Alamat: Kg. Siaun, 89767, Alamat: Kg. Tampasak
Menumbok. Liwan, Jalan Ranau, P/S
No H/p: 019-8031063 243, 89657, Tambunan,
Sabah.
Email: -
No H/p: 019-8122077
Motto: Try to be The Best!
Email: -
Motto: Study Biar Lepak,
Result Biar Gempak!!
Nama: Rashidah bte. Murat Nama: Siti Yusni Janing
Alamat: Kg. Bangkatan, Alamat: Keningau, Sabah.
Merapok, 98850, Lawas, No H/p: 019-8415413
Sarawak.
Email: -
No H/p: 013-5442606
Motto: Mustahil ke boleh.
Email: ibnu_sirrin@yahoo. Usaha Tangga Kejayaan
com
Motto: Diam Jangan
Disangka Tiada

Nama: Halina Peiji Nama: Siti Razanah Bt.


Alamat: Jabatan Patalogi Rostan
Hospital Queen Elizabeth Alamat: P.O. Box 220,
88586, Kota Kinabalu, Sulaman Central, 88000,
Sabah. Kota Kinabalu, Sabah.
No H/p: 0198234392 No H/p: 014-8689976
Email: - Email: princess_yana@
Motto: Kegagalan bukan yahoo.com
satu penamat Motto: Be Yourself!

Nama: Siti Rumaiyah Bte


Nama: Siti Noor Aminah Alias
Yusof Alamat: Lot 218, Lorang
Alamat: Kg. Kawang Layang 1, Taman Pantai
89609, Papar, Sabah. 89600 Papar, Sabah.
No H/p: 0198716202 No H/p: 019-8230591
Email: - Email: -
Motto:Usaha Tangga Motto: Tekun, Dedikasi,
Kejayaan Maju Jaya (TDM)

UFUK 2009 Halaman 120
Nama: Izwanira Khairun Nama: Norazmilah Man
Nisa bt. Kamarjan Alamat: Kg. Sambah W.D.T
Alamat: Taman Wajar, 10T, 15, 89250 Tamparuli,
Papar, Sabah. Sabah.
No H/p: 019-8206372 No H/p: 013-5437281
Email: - Email: -
Motto: Biar Nakal Asal Motto: Jangan Mudah
Berakal Terpenagruh Dengan
OrangLain..

Nama: Sofinah Osman Nama: Mohd Redzuan B.


Alamat: Kg Pengalat Besar Mohd Nin
89608 Papar, Sabah. Alamat: Kg. Kawang,
89609, Papar, Sabah.
No H/p: No H/p: -
Email: - Email: -
Motto: Think Positive, Not Motto: Tekun Dedikasi
Negative.. Maju Jaya (TDM)

Nama: Nurul Farzana Azirah


Mustapha
Alamat: Kg. Somboi, “Bintang Barat terbitan petang,
Kinarut. Bintang Timur terbitan pagi,
Jika tidak melarat panjang,
No H/p: 016-8467089 Ada umur ketemu lagi”
Email: -
Motto: Belajar jangan -Safuan Salim, 5 IR 2009-
stress, hidup biar relaxs..

Pantun Menuntut Ilmu

Kangkung tumbuh di tepi paya, Laut tenang langit berbiru, Berenang-renang si ikan kelah,
dipetik ibu untuk tetamu, pelancong bersiar ditepi pantai, berenang bersama si ikan kerapu,
di dalam kelas selalu bertanya, masa belajar jangan jemu, setiap pagi kita ke sekolah ,
supaya mendapat banyak ilmu.  supaya kita cepat pandai. jangan bosan menuntut ilmu.

Sumber: http://adikintan.blogspot.com

UFUK 2009 Halaman 121


 

COMPLIMENT
From
Sri Sutera Enterprise
LKT. No 128, Bukit Manggis
Road, Kg.Lakut, Jalan Batani,
89608 Papar,
Sabah.
Tahniah di atas kejayaan penerbitan majalah UFUK yang
pertama 2009/2010

COMPLIMENT COMPLIMENT
From From
AZ MARKETING SH: SINAR HARAPAN
PEJABAT POS MINI INDAH ENTERPRISE.
PERMAI, Pn. Naisah Binti Hj. Neh
PETI SURAT 880, 016-8401081/016-8421039
58450, KOTA KINABALU
Menyediakan katering untuk:-
majlis perkahwinan, pertunangan,
kenduri kesyukuran ,majlis hari jadi,
Tahniah di atas kejayaan penerbitan
jamuan mesyuarat, dan perjumpaan
majalah UFUK yang pertama
korporat/rasmi
2009/2010

UFUK 2009 Halaman 122


BALQIS ENTERPRISE KELAB STAF SMKA TUN DATU


PETI SURAT 11552 MUSTAPHA
88817 KOTA KINABALU WDT 15, 89609, PAPAR, SABAH
TEL : 016-8031110 TEL : 088-752955 FAX : 088-75294
Tahniah di atas kejayaan penerbitan Tahniah di atas kejayaan penerbitan
majalah UFUK yang pertama
majalah UFUK yang pertama
 2009/2010
2009/2010

Salam Ingatan
Lembaran Ditatap…
Ingatan Digarap…
Kenangan Bersama di
SMKATDM tersemat
Selamanya

Daripada:
Warga Kerja
UFUK 2009/2010
UFUK 2009 Halaman 123
UFUK 2009 Halaman 124
UFUK 2009 Halaman 125