UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««..««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««.«. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««.«.

3 . ingkang tansah winantu ing suka rahayu. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. ingkang tansah kaantu-antu barokah. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. Panjenenganipun para µAlim. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin.wb. pendonga. minangkani kulawarga.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. para pinisepuh. sugeng pepanggihan. Panjenenganipun para pepundhen. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. wilujeng siang/dalu. Amiin. lan sugeng lelenggahan. miwah pitutur luhuripun. sahengga wonten ing menika wekdal. para 'Ulama. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. para Kyai. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. Sugeng rawuh.Allahumma amin. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. menapadene. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. para pilenggah. Purwakaning atur. mboten manggih alangan setunggal menapa. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. sugeng rawuh. Sagung para rawuh. Allah SWT. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. kakung sumawana putri. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. kanthi pinaringan karaharjan. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. Panjenenganipun para rawuh. kakung sumawana putri.

mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. saha sanak sedherek. ngreronce. amiwaha suta mahargya siwi. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . tansah atut runtut. tasih badhe nyuwun ugungan malih. lancar. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. pinaringan turun ingkang soleh solihah. Ewa semanten. minangkani kulawarga. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. 4 . miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. Allahumma amin. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. alhamdulillahirobbil'alamin. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. kulawarga anggenipun angrerantam. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. atas nami kulawarga. kanthi satataning agami lan negari. samad-sinamadan. bandha beya. mawaddah warohmah. dados kulawarga ingkang sakinah. keparenga atur uninga. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. katur sanggya para rawuh. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. menapadene iguh pratikel. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. gendhon rukon. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. sayuk rukun. Ingkang menika. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. Allahumma amin. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. bau suku. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu.Ing panginten. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. dhestun anglangkungana. tansah pikantuk berkah. sembada ingkang samya sinedya.

wonten kiranging subasita. mawantu-wantu para kadang kulawarga. menapadene cicir. Mboten kekilapan. Ing wasana.wb. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. mugi keparenga diagung ing pangaksama. Akhirulkalam. menapadene kirang gupuh. lan cupeting atur. Para rawuh. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. cewet. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. 5 . mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. mugi keparenga diagung ing pangaksami. mbokbilih wonten kiranging suba sita. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. wassalamu'alaikum wr. kirang ing tangguh. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan.

Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. lekas wekasing sedya wigatosing gati. Para pepundhen. kinen ngaturaken pambagyo harjo. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala.. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. para pinisepuh. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. para sesepuh ingkang pantes pinundhi. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. 6 . karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya.

Wr.Wb. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita. 7 . Wassallammualaikum.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. basa tuwin sastra.

para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. dhumateng panjenengan sedaya.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. dhumateng para tangga tepalih. satemah migunani dhateng bebrayan. ingkang kinurmatan bapak ustad. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. bangsa lan agami. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti.Wr. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya.Wb 8 . Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. allahumma amin. saged mikul dhuwur mendhem jero. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. minggahipun dhateng nusa. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Wassallammualaikum. Ewa semanten. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya.

Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. 9 . langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Cekap semanten atur kawula. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. bangsa lan agaminipun. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. Nuwun. Wassallammualaikum. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Saking Bapak Margono sarimbit. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. para pinisepuh ingkang kinabekten.Wb. saha migunani dhateng negari. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Bapak-bapak.Wr.

Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. para pinisepuh. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. para pepunden. Bapak ± bapak. Para sesepuh. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. 10 . Wb. para tamu undangan kakung sumawana putri. Wassalamu¶alaikum Wr. Wb. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga.

jati temahan waluya. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. Amin. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. para sesepuh. Para pepundhen. Innalillahi wainna illahi roji¶un.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. Kawilujengan.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. minangka purwakaning atur kula. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. para satriyaning praja. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan.

iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. kula pribadhi minangka sulih salira. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. keparengipun para panandhang. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. Wassallammualaikum. 12 . Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. keparengipun para kulawarga.Wb.Wr. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. jembar kubure. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati.