atur pambagya harja

UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

«.«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««.DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««.. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .«. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««.««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««.

lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. Panjenenganipun para rawuh. wilujeng siang/dalu.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. kakung sumawana putri. kakung sumawana putri. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. pendonga. ingkang tansah kaantu-antu barokah. Panjenenganipun para pepundhen. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. 3 . Amiin. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. para pilenggah. sugeng rawuh. Sagung para rawuh.Allahumma amin. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. Panjenenganipun para µAlim. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. para pinisepuh. minangkani kulawarga. lan sugeng lelenggahan. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. kanthi pinaringan karaharjan. Sugeng rawuh. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis.wb. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. sahengga wonten ing menika wekdal. para Kyai. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Purwakaning atur. Allah SWT. menapadene. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. mboten manggih alangan setunggal menapa. sugeng pepanggihan. miwah pitutur luhuripun. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. para 'Ulama. Ing ngriki kula minangkani kulawarga.

Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. alhamdulillahirobbil'alamin. dados kulawarga ingkang sakinah. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. kanthi satataning agami lan negari. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. Allahumma amin. bau suku. katur sanggya para rawuh. mawaddah warohmah. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. dhestun anglangkungana. atas nami kulawarga. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. sayuk rukun. 4 . putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. samad-sinamadan. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . ngreronce. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. Allahumma amin. lancar. gendhon rukon. menapadene iguh pratikel. kulawarga anggenipun angrerantam.Ing panginten. amiwaha suta mahargya siwi. Ingkang menika. tansah pikantuk berkah. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. pinaringan turun ingkang soleh solihah. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. keparenga atur uninga. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. tansah atut runtut. saha sanak sedherek. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. sembada ingkang samya sinedya. Ewa semanten. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. tasih badhe nyuwun ugungan malih. bandha beya. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. minangkani kulawarga.

Mboten kekilapan. menapadene kirang gupuh.wb. wonten kiranging subasita. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. mawantu-wantu para kadang kulawarga. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. Ing wasana. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. mbokbilih wonten kiranging suba sita. cewet. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. mugi keparenga diagung ing pangaksama. lan cupeting atur. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika. 5 . Para rawuh. wassalamu'alaikum wr. mugi keparenga diagung ing pangaksami. menapadene cicir. Akhirulkalam. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. kirang ing tangguh.

para sesepuh ingkang pantes pinundhi. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. 6 . karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. kinen ngaturaken pambagyo harjo.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. lekas wekasing sedya wigatosing gati. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. Para pepundhen. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur.. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. para pinisepuh. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan.

Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. 7 . hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita. basa tuwin sastra.Wr.Wb. Wassallammualaikum.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya.

karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. bangsa lan agami. Wassallammualaikum. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. satemah migunani dhateng bebrayan. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya.Wr. allahumma amin. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. Ewa semanten. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. saged mikul dhuwur mendhem jero. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. dhumateng para tangga tepalih. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.Wb 8 . dhumateng panjenengan sedaya. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. ingkang kinurmatan bapak ustad. minggahipun dhateng nusa. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos.

Wb. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. Cekap semanten atur kawula. Saking Bapak Margono sarimbit. Wassallammualaikum. Bapak-bapak. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. bangsa lan agaminipun.Wr. saha migunani dhateng negari. 9 . Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. para pinisepuh ingkang kinabekten. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nuwun.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami.

Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. Para sesepuh. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Wb. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Wb. Bapak ± bapak. para pinisepuh. 10 . para tamu undangan kakung sumawana putri. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. Wassalamu¶alaikum Wr. para pepunden. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak.

Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. minangka purwakaning atur kula. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Innalillahi wainna illahi roji¶un. Para pepundhen. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. jati temahan waluya. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. Kawilujengan. para satriyaning praja. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. Amin. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. para sesepuh.

mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. keparengipun para panandhang. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan.Wb. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. keparengipun para kulawarga.Wr. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. 12 . labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. jembar kubure. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. kula pribadhi minangka sulih salira. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. Wassallammualaikum. Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful