UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

«.DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««.««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««.«..«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .

mboten manggih alangan setunggal menapa. Purwakaning atur. kakung sumawana putri. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. ingkang tansah kaantu-antu barokah. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja.Allahumma amin. Panjenenganipun para pepundhen. pendonga. 3 . lan sugeng lelenggahan. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. Panjenenganipun para µAlim. sugeng rawuh. sugeng pepanggihan. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. para Kyai.wb. kakung sumawana putri. wilujeng siang/dalu. para pilenggah. kanthi pinaringan karaharjan. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. Sagung para rawuh. minangkani kulawarga. menapadene. lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. Amiin. para 'Ulama. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. para pinisepuh. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. Sugeng rawuh. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. Panjenenganipun para rawuh. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. sahengga wonten ing menika wekdal. miwah pitutur luhuripun. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. Allah SWT. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika.

putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. Allahumma amin. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. alhamdulillahirobbil'alamin. keparenga atur uninga. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. 4 . samad-sinamadan. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. minangkani kulawarga. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. Allahumma amin. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. tansah pikantuk berkah. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. kulawarga anggenipun angrerantam. gendhon rukon. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. amiwaha suta mahargya siwi. Ewa semanten. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. ngreronce. sayuk rukun. tasih badhe nyuwun ugungan malih. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. lancar. bau suku. sembada ingkang samya sinedya. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. pinaringan turun ingkang soleh solihah. bandha beya. menapadene iguh pratikel. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. katur sanggya para rawuh. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. kanthi satataning agami lan negari. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. atas nami kulawarga. dhestun anglangkungana. mawaddah warohmah. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. Ingkang menika. tansah atut runtut.Ing panginten. dados kulawarga ingkang sakinah. saha sanak sedherek.

para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. mugi keparenga diagung ing pangaksama. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. kirang ing tangguh. mbokbilih wonten kiranging suba sita. menapadene cicir. wassalamu'alaikum wr. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. mugi keparenga diagung ing pangaksami. 5 . cewet. Mboten kekilapan.wb. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. mawantu-wantu para kadang kulawarga. Ing wasana. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. Para rawuh. lan cupeting atur. Akhirulkalam. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. menapadene kirang gupuh. wonten kiranging subasita.

Para pepundhen. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. para sesepuh ingkang pantes pinundhi. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. 6 . para pinisepuh. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. kinen ngaturaken pambagyo harjo. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. lekas wekasing sedya wigatosing gati.. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan.

7 . mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya.Wr.Wb. Wassallammualaikum.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita. basa tuwin sastra.

Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. allahumma amin. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. Wassallammualaikum.Wr. minggahipun dhateng nusa. ingkang kinurmatan bapak ustad. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. saged mikul dhuwur mendhem jero. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih.Wb 8 . keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. dhumateng panjenengan sedaya. dhumateng para tangga tepalih. Ewa semanten. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. satemah migunani dhateng bebrayan.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. bangsa lan agami.

Wr. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Cekap semanten atur kawula. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Wassallammualaikum. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. Bapak-bapak. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. saha migunani dhateng negari. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. para pinisepuh ingkang kinabekten. bangsa lan agaminipun. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. 9 .Wb. Nuwun. Saking Bapak Margono sarimbit. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan.

Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Wb. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Bapak ± bapak. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. Wb. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Wassalamu¶alaikum Wr. para pinisepuh. para pepunden. para tamu undangan kakung sumawana putri. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. 10 . Para sesepuh. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga.

minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. para sesepuh. menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. Amin. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. Kawilujengan. Para pepundhen. jati temahan waluya. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. minangka purwakaning atur kula. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. para satriyaning praja. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Innalillahi wainna illahi roji¶un.

Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. keparengipun para kulawarga.Wr. keparengipun para panandhang. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. Wassallammualaikum. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan.Wb. 12 . labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. jembar kubure. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. kula pribadhi minangka sulih salira. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful