UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .«. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««..««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««.«.DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««.«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««.

minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana.Allahumma amin. para Kyai. sahengga wonten ing menika wekdal. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. para 'Ulama. Sugeng rawuh. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Panjenenganipun para rawuh. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. ingkang tansah kaantu-antu barokah. kakung sumawana putri. Allah SWT. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. Panjenenganipun para pepundhen. miwah pitutur luhuripun. Purwakaning atur. Amiin. Sagung para rawuh. 3 . lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. pendonga. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. mboten manggih alangan setunggal menapa. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. kakung sumawana putri. wilujeng siang/dalu. Panjenenganipun para µAlim. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen.wb. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. sugeng pepanggihan. para pilenggah. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. para pinisepuh. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. menapadene. minangkani kulawarga. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. lan sugeng lelenggahan. kanthi pinaringan karaharjan. sugeng rawuh. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami.

sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. minangkani kulawarga. amiwaha suta mahargya siwi. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. dados kulawarga ingkang sakinah. tansah pikantuk berkah. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. dhestun anglangkungana. tasih badhe nyuwun ugungan malih. bandha beya. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih.Ing panginten. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. 4 . ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. ngreronce. sembada ingkang samya sinedya. kanthi satataning agami lan negari. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. menapadene iguh pratikel. Allahumma amin. mawaddah warohmah. pinaringan turun ingkang soleh solihah. bau suku. atas nami kulawarga. samad-sinamadan. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. Ewa semanten. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. katur sanggya para rawuh. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. keparenga atur uninga. lancar. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. kulawarga anggenipun angrerantam. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. gendhon rukon. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. Allahumma amin. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. saha sanak sedherek. sayuk rukun. tansah atut runtut. Ingkang menika. alhamdulillahirobbil'alamin.

mugi keparenga diagung ing pangaksami. mugi keparenga diagung ing pangaksama. menapadene cicir.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. mawantu-wantu para kadang kulawarga. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. Akhirulkalam. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. 5 . Para rawuh. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. wassalamu'alaikum wr. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. Ing wasana. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. menapadene kirang gupuh. wonten kiranging subasita. cewet. lan cupeting atur.wb. kirang ing tangguh. mbokbilih wonten kiranging suba sita. Mboten kekilapan. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika.

para sesepuh ingkang pantes pinundhi. para pinisepuh. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. kinen ngaturaken pambagyo harjo. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. Para pepundhen. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. lekas wekasing sedya wigatosing gati.. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. 6 . para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung.

Wr. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita.Wb. Wassallammualaikum. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. 7 . mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. basa tuwin sastra.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama.

saged mikul dhuwur mendhem jero. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. Ewa semanten. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. Wassallammualaikum. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh.Wb 8 . ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. satemah migunani dhateng bebrayan.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. dhumateng panjenengan sedaya. allahumma amin. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. minggahipun dhateng nusa. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. ingkang kinurmatan bapak ustad. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. bangsa lan agami.Wr. dhumateng para tangga tepalih. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi.

Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. Bapak-bapak. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Cekap semanten atur kawula. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Wassallammualaikum.Wr. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Saking Bapak Margono sarimbit. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. bangsa lan agaminipun. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. saha migunani dhateng negari. 9 . Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. para pinisepuh ingkang kinabekten. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman.Wb. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. Nuwun. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya.

Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Bapak ± bapak. para pepunden. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Wb. Ibu-ibu lan sederek sedaya. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Wassalamu¶alaikum Wr. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. Wb. para tamu undangan kakung sumawana putri.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. Para sesepuh. 10 . para pinisepuh. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak.

Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. Innalillahi wainna illahi roji¶un. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. jati temahan waluya. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. Amin. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. para satriyaning praja. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. Kawilujengan. para sesepuh.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. minangka purwakaning atur kula. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. Para pepundhen. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman.

suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. keparengipun para panandhang. Wassallammualaikum. keparengipun para kulawarga.Wb. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. jembar kubure. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah.Wr. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. 12 . kula pribadhi minangka sulih salira. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful