UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

«.. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««.«.««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««.«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««.

panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. mboten manggih alangan setunggal menapa. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. para Kyai. lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. Sagung para rawuh. minangkani kulawarga. wilujeng siang/dalu. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. sahengga wonten ing menika wekdal. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. 3 . saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. Panjenenganipun para pepundhen. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr.wb. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. menapadene. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. sugeng pepanggihan. miwah pitutur luhuripun. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. ingkang tansah kaantu-antu barokah. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. Allah SWT. kakung sumawana putri. Sugeng rawuh. para 'Ulama. kakung sumawana putri. para pinisepuh. Amiin. Purwakaning atur. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. para pilenggah. pendonga.Allahumma amin. kanthi pinaringan karaharjan. Panjenenganipun para µAlim. Panjenenganipun para rawuh. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. lan sugeng lelenggahan. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. sugeng rawuh. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci.

kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. bandha beya. lancar.Ing panginten. dhestun anglangkungana. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. tasih badhe nyuwun ugungan malih. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. kulawarga anggenipun angrerantam. Allahumma amin. minangkani kulawarga. keparenga atur uninga. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. atas nami kulawarga. gendhon rukon. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. tansah pikantuk berkah. Ewa semanten. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. mawaddah warohmah. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. dados kulawarga ingkang sakinah. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. samad-sinamadan. kanthi satataning agami lan negari. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. saha sanak sedherek. amiwaha suta mahargya siwi. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. 4 . nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. tansah atut runtut. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. ngreronce. bau suku. pinaringan turun ingkang soleh solihah. Allahumma amin. alhamdulillahirobbil'alamin. sembada ingkang samya sinedya. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. Ingkang menika. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. sayuk rukun. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. menapadene iguh pratikel. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. katur sanggya para rawuh. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya.

wb. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika. mugi keparenga diagung ing pangaksama. menapadene kirang gupuh. lan cupeting atur. mawantu-wantu para kadang kulawarga. 5 . minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. mbokbilih wonten kiranging suba sita. Para rawuh. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. mugi keparenga diagung ing pangaksami. wonten kiranging subasita. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. cewet. Akhirulkalam. Ing wasana. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. menapadene cicir. Mboten kekilapan. wassalamu'alaikum wr. kirang ing tangguh.

para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. 6 . para sesepuh ingkang pantes pinundhi. Para pepundhen. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. para pinisepuh. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. lekas wekasing sedya wigatosing gati.. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. kinen ngaturaken pambagyo harjo.

Wr.Wb. 7 .Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. basa tuwin sastra. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita. Wassallammualaikum.

saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun.Wr. saged mikul dhuwur mendhem jero. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. ingkang kinurmatan bapak ustad. minggahipun dhateng nusa. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. bangsa lan agami. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. Ewa semanten. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya.Wb 8 . Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. dhumateng panjenengan sedaya. Wassallammualaikum. dhumateng para tangga tepalih. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. allahumma amin. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. satemah migunani dhateng bebrayan.

Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. bangsa lan agaminipun. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan.Wr. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan.Wb. 9 . bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. para pinisepuh ingkang kinabekten. Saking Bapak Margono sarimbit. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nuwun. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Cekap semanten atur kawula. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. Bapak-bapak. saha migunani dhateng negari. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. Wassallammualaikum.

Wassalamu¶alaikum Wr. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. para pepunden. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. 10 . Wb. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. para tamu undangan kakung sumawana putri. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. Wb. Para sesepuh. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. para pinisepuh. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. Bapak ± bapak. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni.

perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. minangka purwakaning atur kula. jati temahan waluya. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Kawilujengan. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. para sesepuh. menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Innalillahi wainna illahi roji¶un. Amin. para satriyaning praja. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 .00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. Para pepundhen. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu.

Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. 12 . kula pribadhi minangka sulih salira.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. keparengipun para panandhang. keparengipun para kulawarga. jembar kubure. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar.Wb. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. Wassallammualaikum. Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung.Wr. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful