UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««.«.«. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««.DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««..

Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. Sagung para rawuh. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Panjenenganipun para pepundhen. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. para pinisepuh. minangkani kulawarga. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. Allah SWT. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna.wb. kanthi pinaringan karaharjan. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. sugeng rawuh. 3 . Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. Sugeng rawuh. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Panjenenganipun para µAlim. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. sahengga wonten ing menika wekdal. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. sugeng pepanggihan. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. kakung sumawana putri. ingkang tansah kaantu-antu barokah. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. para Kyai. para pilenggah. miwah pitutur luhuripun. lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. menapadene. lan sugeng lelenggahan. para 'Ulama. mboten manggih alangan setunggal menapa. Amiin. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. pendonga. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. Panjenenganipun para rawuh. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum.Allahumma amin. wilujeng siang/dalu. Purwakaning atur. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. kakung sumawana putri.

lancar. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. dados kulawarga ingkang sakinah. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. sembada ingkang samya sinedya. Ingkang menika. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . Allahumma amin. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. atas nami kulawarga. pinaringan turun ingkang soleh solihah. bandha beya. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. tansah atut runtut. dhestun anglangkungana. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. 4 . mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. minangkani kulawarga. gendhon rukon. saha sanak sedherek. tasih badhe nyuwun ugungan malih. menapadene iguh pratikel. samad-sinamadan. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. alhamdulillahirobbil'alamin. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. kanthi satataning agami lan negari. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga.Ing panginten. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. sayuk rukun. katur sanggya para rawuh. kulawarga anggenipun angrerantam. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. amiwaha suta mahargya siwi. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. ngreronce. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. keparenga atur uninga. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. Allahumma amin. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. Ewa semanten. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. tansah pikantuk berkah. mawaddah warohmah. bau suku. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika.

ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika. mugi keparenga diagung ing pangaksami.wb. mawantu-wantu para kadang kulawarga. wassalamu'alaikum wr. mugi keparenga diagung ing pangaksama.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. kirang ing tangguh. 5 . Para rawuh. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. Akhirulkalam. mbokbilih wonten kiranging suba sita. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mboten kekilapan. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. menapadene kirang gupuh. Ing wasana. cewet. menapadene cicir. wonten kiranging subasita. lan cupeting atur.

sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. Para pepundhen. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. 6 . lekas wekasing sedya wigatosing gati. para pinisepuh. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. kinen ngaturaken pambagyo harjo. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan.. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. para sesepuh ingkang pantes pinundhi.

Wassallammualaikum.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita.Wr.Wb. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. 7 . Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. basa tuwin sastra.

keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. saged mikul dhuwur mendhem jero. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. ingkang kinurmatan bapak ustad. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. bangsa lan agami. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. Wassallammualaikum. Ewa semanten. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika.Wr. minggahipun dhateng nusa. dhumateng para tangga tepalih. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. dhumateng panjenengan sedaya. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. allahumma amin. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti.Wb 8 . Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. satemah migunani dhateng bebrayan.

mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Wassallammualaikum. para pinisepuh ingkang kinabekten. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. Bapak-bapak. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. saha migunani dhateng negari.Wr. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. 9 . Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Nuwun.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb.Wb. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. bangsa lan agaminipun. Cekap semanten atur kawula. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. Saking Bapak Margono sarimbit. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami.

Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. 10 . sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Bapak ± bapak. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. Wb. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. para pinisepuh. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. Para sesepuh. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. para tamu undangan kakung sumawana putri. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. Wassalamu¶alaikum Wr. Wb. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. para pepunden.

minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. minangka purwakaning atur kula. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. Innalillahi wainna illahi roji¶un. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Para pepundhen. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. Amin. jati temahan waluya. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. para sesepuh. para satriyaning praja. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. Kawilujengan.

menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti.Wr. Wassallammualaikum. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. jembar kubure. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. keparengipun para panandhang. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang.Wb. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. 12 . mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. keparengipun para kulawarga. kula pribadhi minangka sulih salira. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan.