P. 1
atur pambagya harja

atur pambagya harja

|Views: 2,739|Likes:
Dipublikasikan oleh Dita Nur Hanifah

More info:

Published by: Dita Nur Hanifah on Feb 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««.««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .«.«.DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««.. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««.«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««.

lan sugeng lelenggahan. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. sugeng pepanggihan. para pinisepuh. menapadene. Allah SWT. 3 . lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. miwah pitutur luhuripun. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. pendonga. mboten manggih alangan setunggal menapa. sugeng rawuh. ingkang tansah kaantu-antu barokah. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis.wb. Panjenenganipun para pepundhen. minangkani kulawarga. kakung sumawana putri. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. kakung sumawana putri. Sugeng rawuh. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. sahengga wonten ing menika wekdal. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. Panjenenganipun para rawuh. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen.Allahumma amin. Purwakaning atur. para Kyai. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. Panjenenganipun para µAlim. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. kanthi pinaringan karaharjan. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. para pilenggah. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. wilujeng siang/dalu. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. para 'Ulama. Amiin. Sagung para rawuh. ingkang tansah winantu ing suka rahayu.

bau suku. Ewa semanten. Allahumma amin. pinaringan turun ingkang soleh solihah. 4 . tansah atut runtut. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. kanthi satataning agami lan negari. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. sembada ingkang samya sinedya. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. bandha beya. Ingkang menika. gendhon rukon. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. katur sanggya para rawuh. tansah pikantuk berkah. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. tasih badhe nyuwun ugungan malih. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. samad-sinamadan. dhestun anglangkungana. keparenga atur uninga. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. dados kulawarga ingkang sakinah. atas nami kulawarga. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. amiwaha suta mahargya siwi. ngreronce. kulawarga anggenipun angrerantam. menapadene iguh pratikel. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. minangkani kulawarga. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. Allahumma amin. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. mawaddah warohmah. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. sayuk rukun. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa.Ing panginten. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. saha sanak sedherek. alhamdulillahirobbil'alamin. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. lancar.

5 . kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. Ing wasana. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan.wb.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. mbokbilih wonten kiranging suba sita. Mboten kekilapan. cewet. Akhirulkalam. mawantu-wantu para kadang kulawarga. wassalamu'alaikum wr. menapadene kirang gupuh. kirang ing tangguh. lan cupeting atur. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. mugi keparenga diagung ing pangaksama. menapadene cicir. wonten kiranging subasita. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. mugi keparenga diagung ing pangaksami. Para rawuh. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika.

Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. kinen ngaturaken pambagyo harjo. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Para pepundhen. para sesepuh ingkang pantes pinundhi. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. lekas wekasing sedya wigatosing gati. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan.. 6 . karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. para pinisepuh.

mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama.Wr. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula. 7 . hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita.Wb. basa tuwin sastra. Wassallammualaikum.

para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. satemah migunani dhateng bebrayan. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. saged mikul dhuwur mendhem jero. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. Ewa semanten. ingkang kinurmatan bapak ustad. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. bangsa lan agami. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya.Wr. minggahipun dhateng nusa. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. dhumateng panjenengan sedaya. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika.Wb 8 . Wassallammualaikum. allahumma amin. dhumateng para tangga tepalih. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya.

saha migunani dhateng negari. para pinisepuh ingkang kinabekten. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Nuwun. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. bangsa lan agaminipun. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. Wassallammualaikum. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. 9 . Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Saking Bapak Margono sarimbit. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. kula nyuwun agunging samodra pangaksami.Wr. Cekap semanten atur kawula. Bapak-bapak. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur.Wb.

mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. para tamu undangan kakung sumawana putri. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Para sesepuh. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Wb. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Wb. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. 10 . mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Bapak ± bapak.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. para pepunden. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Wassalamu¶alaikum Wr. para pinisepuh. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu.

parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Kawilujengan. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Para pepundhen. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . para satriyaning praja. jati temahan waluya. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. minangka purwakaning atur kula. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. Innalillahi wainna illahi roji¶un. menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. para sesepuh. Amin. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana.

dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. jembar kubure. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati.Wb. 12 . labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar.Wr. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. keparengipun para kulawarga. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. Wassallammualaikum. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. kula pribadhi minangka sulih salira. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. keparengipun para panandhang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->