UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

«. 10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 ..DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««.«. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««.««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««.«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««.

para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. para pilenggah. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. menapadene. Panjenenganipun para µAlim.Allahumma amin. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. sahengga wonten ing menika wekdal. Sugeng rawuh. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. sugeng rawuh. kakung sumawana putri. wilujeng siang/dalu. Purwakaning atur. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. para Kyai.wb. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. minangkani kulawarga. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. Allah SWT. pendonga. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. kanthi pinaringan karaharjan. sugeng pepanggihan. ingkang tansah kaantu-antu barokah. kakung sumawana putri. mboten manggih alangan setunggal menapa. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula. miwah pitutur luhuripun. Amiin. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. Sagung para rawuh. Panjenenganipun para pepundhen. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. 3 . Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. lan sugeng lelenggahan. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. Panjenenganipun para rawuh. para 'Ulama. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. para pinisepuh. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami.

nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. atas nami kulawarga. Ingkang menika. dhestun anglangkungana. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. tansah pikantuk berkah. pinaringan turun ingkang soleh solihah. ngreronce. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. gendhon rukon. kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. keparenga atur uninga. saha sanak sedherek. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. kulawarga anggenipun angrerantam. sembada ingkang samya sinedya. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. tasih badhe nyuwun ugungan malih. dados kulawarga ingkang sakinah. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. Allahumma amin. Allahumma amin. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. bandha beya. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. amiwaha suta mahargya siwi. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. minangkani kulawarga. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. samad-sinamadan. bau suku. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. menapadene iguh pratikel. kanthi satataning agami lan negari. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. tansah atut runtut. mawaddah warohmah. sayuk rukun. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. katur sanggya para rawuh.Ing panginten. 4 . alhamdulillahirobbil'alamin. lancar. Ewa semanten. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima.

keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. kirang ing tangguh. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. cewet. menapadene cicir. Ing wasana. mbokbilih wonten kiranging suba sita. mugi keparenga diagung ing pangaksama. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. wonten kiranging subasita. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. menapadene kirang gupuh.wb. mawantu-wantu para kadang kulawarga. lan cupeting atur. Akhirulkalam. Mboten kekilapan. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. 5 . ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika. mugi keparenga diagung ing pangaksami. Para rawuh. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. wassalamu'alaikum wr.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya.

karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan. 6 . ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur.. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. kinen ngaturaken pambagyo harjo. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. lekas wekasing sedya wigatosing gati. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. para sesepuh ingkang pantes pinundhi. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. Para pepundhen. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. para pinisepuh. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan.

Wb. basa tuwin sastra.Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. Wassallammualaikum. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita.Wr. 7 . mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula.

Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan. dhumateng para tangga tepalih. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. satemah migunani dhateng bebrayan.Wr. karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. saged mikul dhuwur mendhem jero. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. Wassallammualaikum. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun.Wb 8 . para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. dhumateng panjenengan sedaya. minggahipun dhateng nusa. bangsa lan agami.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. Ewa semanten. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. allahumma amin. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing. ingkang kinurmatan bapak ustad.

saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. para pinisepuh ingkang kinabekten. bangsa lan agaminipun. Bapak-bapak. 9 . kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya. Cekap semanten atur kawula. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. Saking Bapak Margono sarimbit. Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. saha migunani dhateng negari. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan.Wr. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Nuwun. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah.Wb. Wassallammualaikum. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan.

Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun. Bapak ± bapak. Wassalamu¶alaikum Wr. Ibu-ibu lan sederek sedaya. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. para tamu undangan kakung sumawana putri.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. Wb. para pinisepuh. 10 . para pepunden. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. Para sesepuh. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. Wb. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun.

para sesepuh. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos. menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. Innalillahi wainna illahi roji¶un. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. Amin. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. jati temahan waluya. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. Para pepundhen. Kawilujengan. para satriyaning praja. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. minangka purwakaning atur kula. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu.

kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati. keparengipun para panandhang. keparengipun para kulawarga. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. 12 . suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman. Wassallammualaikum. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. jembar kubure. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. kula pribadhi minangka sulih salira.Wr. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung.Wb. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful