P. 1
atur pambagya harja

atur pambagya harja

|Views: 2,828|Likes:
Dipublikasikan oleh Dita Nur Hanifah

More info:

Published by: Dita Nur Hanifah on Feb 19, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

UJIAN PRAKTIK BASA JAWA ´ATUR PAMBAGYA HARJAµ

Nami : Dita Nur Hanifah Kelas : XII IPA 3 Absen : 12

SMA NEGERI 1 KLATEN 2011/2012

10 Atur pambagya harja layatan ««««««««««««««««««« 11 2 .«« 8 Atur pambagya harja pawiwahan supitan «««««««««««..«.«.DAFTAR ISI Atur pambagya harja pawiwahan temanten ««««««««««««.««« 9 Atur pambagya harja syukuran ««««««««««««««««««. 3 Atur pambagya harja pasrah panampining srana ««««««««««. 6 Atur pambagya harja adicara aqiqah ««««««««««««««.

lan sugeng lelenggahan. 3 . saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Panjenenganipun para pepundhen. nuwun inggih Bp Lurah dalah para perangkat desa. kanthi pinaringan karaharjan. Mugi-mugi rawuh panjenengan menika kalebetna ngamal soleh ingkang pikantuk piwales sih nugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Temanten Assalamu'alaikum wr. para sanak kadang wredha mudha lan tumaruna. Allah SWT. Sagung para rawuh. ingkang tuhu pantes hanampi sagunging pakurmatan. dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndhanganaken penggalih saha haminaaken wanci. Pramila saking menika kula ikroraken kalimah syukur kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirobbil'alamin. ingkang tansah kaantu-antu barokah. Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja. kula panjenengan saged makempal wonten menika papan. para pinisepuh. para 'Ulama. minangka pandam pandom pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. sugeng pepanggihan.wb. Panjenenganipun para rawuh. menapadene. kairing agunging panuwun ingkang tanpa upami. miwah pitutur luhuripun. kesdu hangrawuhi pawiwahan menika. para pilenggah. pendonga. lan para Ustadz ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci minangka panuntun keblating panembah. Sugeng rawuh. minangkani kulawarga. Purwakaning atur. sugeng rawuh. mboten manggih alangan setunggal menapa. Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsaning Gusti Ingkang Maha Agung. saperlu ngaturaken menggah wigatosing gati pawiwahan ing titi kalenggahan menika. para pilenggah ingkang dhahat kinurmatan. ngaturaken pambagya wilujeng ing sarawuh panjenengan sedaya. sahengga wonten ing menika wekdal. keparengna nggempil wewenanging kamardhikan panjenengan sawetawis. ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan inggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. kakung sumawana putri. Ing ngriki kula minangkani kulawarga. Amiin. marhaban ahlan wasahlan bihudluurikum. kakung sumawana putri.Allahumma amin. panjenenganipun para kadang pengombyong temanten kakung/putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. wilujeng siang/dalu. Panjenenganipun para µAlim. para Kyai. karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula.

kanthi sineksen dening para kadang kulawarga. wiwit kawitan dumugi delahan tansah manggih bagya mulya. putra panjenenganipun Bp/ibu Yusuf Majid ingkang pidalem ing Yogyakarta. Para rawuh para pilenggah ingkang tuhu kinurmatan. atas nami kulawarga. langkung-langkung saged angentheng-enthengi sesanggeman kulawarga. regeng lan gayeng prastawa gati ing titi kalenggahan menika. mugi Allah SWT tansah paring leliru ingkang satraju dhumateng sih kadarman panjenengan menika wau. 4 . kulawarga anggenipun angrerantam.Ing panginten. Allahumma amin. tansah pikantuk berkah. katur sanggya para rawuh. langkung-langkung pambiyantunipun para warga masyarakat Bentakan menika. ingkang sedaya kalawau tundhonipun saged adamel rancag. samad-sinamadan. minggahipun para pinisepuh lan sesepuh. nuwun inggih adhi kula ingkang nami: Nayla Hanif. dhestun anglangkungana. Ingkang menika. tansah atut runtut. saha sanak sedherek. panjenengan sedaya sampun mboten ketilapan malih menggah ujubing pawiwahan ing titi kalenggahan menika. anggenipun sumedya lelumban ing madyaning bebrayan agung: mugi-mugi saged jumbuh ingkang ginayuh. dados kulawarga ingkang sakinah. menapadene iguh pratikel. namung panggrantesing manah ingkang konjuk dhumateng ngarsaning Gusti. kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa winates tumrap sedaya pambiyantu. sarwa kirang pantes katur panjenengan sedaya. nuwun inggih awit kadereng minangkani darmaning asepuh. sayuk rukun. ngreronce. Para rawuh para pilenggah ingkang satuhu wicaksana. ingkang ka-akid-nikahaken kaliyan Taufiq Adnan. paring sumbangsih lan kadarman panjenengan ingkang awujud menapa kemawon. bilih temanten sampun kaakid-nikahaken dhuk kalawau enjing . kula namung saged nyuwun agunging samodra pangaksami. minangkani kulawarga. Ananging andadosaken kuciwaning manah dene kula sakulawarga mboten saget atur piwales menapa-menapa. bandha beya. lancar. lugunipun kemawon sampun sawetawis dangu. kanthi satataning agami lan negari. miwah anggantha-gantha prastawa gati menika. sembada ingkang samya sinedya. pinaringan turun ingkang soleh solihah. Allahumma amin. ananging dhawahipun namung kados mekaten menika. keparenga atur uninga. Para rawuh para pilenggah kakung sumawana putri ingkang tuhu dhahat kinurmatan. bau suku. tasih badhe nyuwun ugungan malih. nuwun inggih dinten Sebtu nyarengi surya kaping 19 Juli 2011 titiwanci tabuh 8 enjang wekdal Nuswantara Imbang Pracima. amiwaha suta mahargya siwi. gendhon rukon. mawaddah warohmah. mapan wonten ing Masjid Fatimah kanthi manggih wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa. alhamdulillahirobbil'alamin. mugi keparenga paring puja sesanti mulya tuwin puji pendonga tumrap temanten kekalih. Ewa semanten.

mugi keparenga diagung ing pangaksami. kirang ing tangguh.wb. wassalamu'alaikum wr. para pilenggah kakung putri ingkang tansah winantu ing bagya mulya. pramila mbokbilih anggenipun kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sedaya menika: kirang ing tanggap. mbok bilih anggen kula matur menika wonten kalepatan saha kekirangan. Mboten kekilapan. kula sakulawarga tansah nglenggana bilih budi dayaning manungsa kirang sampurna. keparenga panjenengan andumugekaken anggenipun samya lelenggahan. mbokbilih wonten kiranging suba sita. ngantos dumugi titiwanci purnaning adicara wiwahan ing siang/dalu menika.Para rawuh para pilenggah kakung putri ingkang tuhu pantes sinudarsana. menapadene cicir. minangkani para kadang mudha taruna anggenipun sami nawung kridha aleladi wonten ngarsa panjenengan sedaya. Akhirulkalam. mugi keparenga panjenengan hangluberaken agunging pangaksami. cewet. menapadene kirang gupuh. Para rawuh. mawantu-wantu para kadang kulawarga. lan cupeting atur. Ing wasana. mugi keparenga diagung ing pangaksama. 5 . wonten kiranging subasita.

lekas wekasing sedya wigatosing gati. sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. 6 . kinen ngaturaken pambagyo harjo. Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh. Inggih awit saking samudayanipun sampung manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran saha walimahan. panyuwunipun Bapak Maryono sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hatuti saking para lenggah sedaya hanggenya Bapak Sujoko sekaliyan badhe nampi pasrahaipun calon kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh. para pinisepuh. sugeng rawuh awit karawuhanipun para pepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang dta saraya tresna. keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun ngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. saengga ing kalenggahan punika taksih saged kempal manaunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala. Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki. madayanign pepanggihan punika Bapak Maryono sekaliya lumantar kula hangambali atur. Pinangka purwaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. karana ing pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang. Para pepundhen. karira sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika. Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan. Nun inggih ing nguni panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya karana kula piniji panjenenganipun Bapak Maryono sekaliyan. para sesepuh ingkang pantes pinundhi. para lenggah kakung putri ingkang satuhu bagya mulya. ingkang antawisipun Bapak Maryono sekaliyan garwa kagungan putra ingkang kekasih Bagus Ridwan panjenenganipun Bapak Sujoko sekaliyan anggadhahi siwi putri taruni kanthi sesilih Rara Sri Ningsih manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat.Atur Pambagyo Harjo Pasrah Panampining Srana Assalamualaikum Wr Wb. para kadang duta saraya saking calon saha badhe/ calon kadang besan minangka cundhaka ingkang pantes kinurmatan..

7 .Hambok bilih Bapak sekaliyan suma-rambah para kaluwangsa anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet henglenggana budi dayaning manungsa kirang smpurna awit saking punika Bapak Maryono sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mrenani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita.Wb. Wassallammualaikum. mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. basa tuwin sastra.Wr. Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bapak Maryono sekaliyan lumantar kula.

karana agung barokah saha rahmatipun ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya saengga kanthi kanikmatan menika kita saget makempal wonten bale wisma ing (siang) punika. Para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya. ingkang boten supen tansah paring winarah babagan kautaman kaliyan pangertosan babagan leluhuring budi. ingkang sampun adamel entheng sesanggemanipun Bapak Budi Karno sekaliyan ingkang ing titi kalenggahan menika nembe nampi kanugrahaning Gusti arupi momongan.Wr. saged mikul dhuwur mendhem jero. satemah migunani dhateng bebrayan. saged murakabi dhumateng tiyang sepuhipun. Bapak Budi Karno sekaliyan tasih badhe ngresahi malih dhumateng panjenengan sedaya. Dene putra ingkang angka kalih menika dening Bapak Budi Karno sekaliyan dipun paring nami Muhammad Alif. bangsa lan agami. allahumma amin. Ewa semanten. ingkang tansah dados pandam pandoming kawula dasih. Kejawi saking menika Bapak Budi Karno sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Mangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Pangeran ingkang sampun paring rahmat sarta hidayah dhumateng kita sedaya. ingkang kinurmatan bapak ustad. nuwun inggih nyuwun ugunging tumrap tambahing donga puja lan puji pangastuti. mugi-mugi putra ingkang nembe lair menika tansah pinaringan nugrahaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Wassallammualaikum. Ingkang kinurmatan pinisepuh lan sesepuh. Para rawuh para pilenggah ingkang kinurmatan. dhumateng panjenengan sedaya. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. keparenga atur uninga bilih awit saking welas asihing Gusti Ingkang Maha Agung saha berkah pandonga panjenengan sedaya Bapak Budi Karno sekaliyan nampi nugrahaning Gusti arupi momongan ingkang mijil kakung rikala dinten Selasa Pahing.Atur Pambagyo Harjo Adicara Aqiqah Assalamualaikum Wr Wb. dhumateng para tangga tepalih. minggahipun dhateng nusa. tanggal 9 Juni 2011 wonten ing dalemipun kanthi manggih wilujeng tanpa alangan setunggal menapa.Wb 8 . para sanak sedherek menapa dene pawong mitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon.

Kaping kalihipun Bapak Margono sekaliyan ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhumateng para tamu kakung sumawana putrid. pamong mitra saha tangga tepalih tuwi para muda-mudi ingkang sampun kanthi lila legawa paring pambiyantu lan panyumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang ndadosaken kemayaranipun ingkang mengku damel. Lintunipun menika Bapak Margono sarimbit ngaturaken panuwun. saha kirang mrenani penggalih panjenengan sami. bekti marang sesepuh lan murakapi dhateng bebrayan. langkung rumiyin ngaturaken puji syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Kaping sekawan Bapak sarimbit nyuwun berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang mentas dipun icali sukeripun. para pinisepuh ingkang kinabekten. Bapak Margono sekaliyan ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Wassallammualaikum. kalanipun saweg sakeco mawan pangandika. dene saged anjenengi pawiwahan supitan(sunatan) putranipun ingkang angka kalih nama pun Muhammad Adnan Rahman. Nuwun. Dene panjenengan sami sampun kersa nglonggaraken wekdal saha panggalih saged sowan ing pahargyan punika kanthi lega-legawaning manah. kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Saking Bapak Margono sarimbit. Ibu-ibu saha sadherek-sadherek kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Kula keparenga sumela afar ngempil kamardhikan panjenengan sekaliyan. Bapak-bapak. Kaping tiganipun mboten kesupen ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindahan katur dhumateng para sanak sadherek kadang kadeyan.Wr. Baking keparengipun Bapak Margono sarimbit. 9 . Cekap semanten atur kawula. kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil Baking telenging wardaya.Wb.Atur Pambagyo Harjo Pawiwahan Supitan Assalamualaikum Wr Wb. Kula minangka tetalaning tanggap wacana kalilanana kula matur ing ngarsanipun para rawuh kakung miwah putri. bangsa lan agaminipun. mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana pambagya harja punika taksih kathah cicir crewet kuciwaning atur. sageda dados putra ingkang diwasa remaja ngertos tanggel jawab. saha migunani dhateng negari. dene panjenengan sam ugi kersa paring berkah pangestu dhumateng putranipun ingkang sampun dipun khitan.

Ibu ± ibu ingkang kawula bekteni. para pepunden. Bapak ± bapak. Mila mboten nama mokal menawi mboten kuwawa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya naming kandheg wonten jangga mboten saged kawedhar ing lathi. mbok bilih sedaya atur kawula kirang damel suka renaning penggalih kawula minangka titah biwasa nyuwun samudra pangaksami.Atur Pambagyo Harjo Syukuran Assalamu¶alaikum Wr. dene kawula cumantaka matur nggempil kawibawan panjenengan sami karana kawula mundi pangandikanipun Bapak Maryono sakaluarga awit saking gambiraning penggalih lan bombongipun manah. mugimugi Mas Bagus Muhammad Ridwan anggenipun wisudha ngantos nglampahi pedamelan saged gangsar lan wilujeng nir ing sambikala. para tamu undangan kakung sumawana putri. 10 . Wb. para pinisepuh. Salajengipun Bapak Maryono sakaluarga nyuwun donga pangestu. mudha ± mudhi ingkang tuhu kinurmatan. Wassalamu¶alaikum Wr. Wb. Nuwun wiyosipun kula kepareng matur minangka wakil saking Bapak Bima Soeharto sakaluarga. Ibu-ibu lan sederek sedaya. sumangga kita sedaya tansah ngaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat lan hidayah sahingga kita sedaya saged ngrawuhi syukuran awit sampun jangkep anggenipun ngangsu kawruh (kuliah) putra saking Bapak Maryono inggih menika Mas Bagus Muhammad Ridwan saking Fakultas Ilmu Komunikasi Gadjah Mada wonten ing wewengkon Ngayogyakarta Hadiningrat. amargi Mas Bagus Muhammand Ridwan sampun lulus sarjana. Tadah duka saha nyuwun pangapunten ingkang ageng. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun. Awit saking sedaya panyengkuyung Bapak-bapak. Para sesepuh. Kejawi saking menika Bapak Maryono sakaluarga ngaturaken pangapunten awit saking kirangipun papan lan pasugatan ing sedayanipun.

menggah karawuhan panjenengan sedaya tandha yekti nedahaken raos sih katresnan ingkang mboten saged ginambaraken ing mriki.Atur Pambagyo Harjo Layatan Assalamualaikum Wr Wb. katentreman mugi tansah kasalira miwah kajiwa dhumateng jasad panjenengan sedaya dalasan kula awit saking kersaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Madyaning dhuhkita ing wekdal punika kula piniji dening kulawarga Bapak/Ibu Ramlan sumarambah putra wayah ingkang sami nandhang. Innalillahi wainna illahi roji¶un. perlu kula aturaken nadyan panjenengan sedaya sampun pikantuk kintaka layu-layu miwah warta ingkang binandhunging karna. panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan sumawana para kulawarga panandhang lumantar kula hangambali matur sugeng rawuh miwah panuwun ingkang tanpa pepindhan. awit ing kalenggahan punika panjenengan sedaya dalasan kula taksih pinarengaken kempal manunggal saged ndherek bela sungkawa sedanipun Bapak Rolan kanthi manggih kawilujengan. para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman. Para pepundhen. Wigatosing gati ing madyaning dhuhkita wekdal punika. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinubeng pakurmatan. minangka sulih salira ngaturaken lekas ing sedya babaring karsa ingkang kawedharaken ing akathah inggih awit kawontenan miwah raos bebeging manah panjenenganipun Bapak/Ibu Ramlan karana pinunggel jatining katresnan pisah salami-lamininpun ingkang punika mboten kumiwa matur wonten ngarsa panjenengan sadaya amung kandheg wonten salebeting kalbu. Amung panyuwunipun para kulawarga panandhang mugi wontena suka Waning penggalih para pambela sungkawa 11 . parandene sedaya wiradat mboten kuwawi ngungkuli panguwaosinga kodrat. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang taksih pinaringan rohmating Gusti. para satriyaning praja. parandene wekdal punika kula aturaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. pangemban pangembating praja minangka pandam pandoming para kawula dasih. Kawilujengan. Suruping dinten Rabu Pon magut dinten Jum¶at Pahing wanci tabuh jam 04. Amin. jati temahan waluya. para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing dhumateng kitab wahyuning Illahi. minangka purwakaning atur kula.00 WIB Bapak Rolan sampun murut dhumateng kasidan jati saha katimbalan wonten pangayunaning Gusti kanthi tentrem jalaran nandhang gerah kados punapa anggenipun mbudi daya para kulawarga ngantos kaliwat saking bebasan ateken janggut suku jaja anggenipun ngupadi usada murih Bapak Rolan saged pinaringan waluya jati. para sesepuh. para pambela sungkawa miwah panglipur ingkang pantes sinudarsana. sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan tansah ngluhuraken asmaning Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos.

Amung mbok menawi panjenengan sedaya hanggadhahi lepat kaliyan suwargi Bapak Rolan mugi pinaringan pangapunten saking Gusti Allah. kula pribadhi minangka sulih salira. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang sinandhing rohmating Gusti. suwargi Bapak Rolan nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan sak lami-laminipun. 12 . mboten kekilapan kulawarga panandhang tansah ngaturaken agunging panuwun. keparengipun para panandhang. layon suwargi Bapak Rolan badhe kapethak miwah kasarekaken ing astana laya Makam Sungkur sru panyuwunipun para panandhang. saha mbok bilih duk rikala sugengipun suargi Bapak Rolan hanggadhahi kalepatan dhumateng panjenengan sedaya. kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon ngantos dumugi ing astana laya Makam Sungkur wondene wonten pakaryan ingkang wigati.kakung putri tansah paring donga puja hastawa mugi rohipun suwargi Bapak Rolan tansah lepas parane. dipun apunten sedaya dosanipun katampia wonten ngarsaning Gusti pinaringan papan ingkang sak mesthinipun. hambok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang trep kaliyan handhap inggiling kalenggahan labet mboten kajarag/kasengaja. para panandhang amung tumadhah lubering pangaksama ingkang agung. iman ingkang teguh saengga saged pulih nindakaken jejibahan ingkang kapanggul sowang-sowang. Para pambela sungkawa kakung putri ingkang kinurmatan. jembar kubure.Wr.Wb. hambok bilih duk rikala Bapak Rolan taksih sugengipun wonten pepetangan ingkang dereng karampungan kaliyan panjenengan. Wassallammualaikum. kulawarga panandhang namung saged ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur. keparengipun para kulawarga. mugi para pambela sungkawa tansah hangandhapa pangaksama ingkang agung. menawi wonten atur ingkang mrenani dhiri. Pepuntoning atur saking kulawarga ingkang sami nandhang dhuhkita lumantar kula. awit sih kadarman panjengan sedaya langkung-langkung para warga RT Sungkur Kelurahan Bareng ingkang sampun kepareng hanyengkuyung ingkang dados karepotanipun kulawarga panandhang mboten saged mangsulaken karana lahir amung kasumangaaken wonten ngarsanipun Gusti Allah mugi sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kasaenan. mugi karampungna kaliyan kulawarga ingkang tinilar. labet kiranging seserepan ugi nyuwun agunging samudra pangaksami. wondene para kulawarga ingkang tinilar enggala pinaringan katentreman.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->