Anda di halaman 1dari 10

Chapter 1 Introduction to science Band 1 Tahu 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas

s sains B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR B1D1 Menyatakan kerjaya dalam sains B2D1 Menyatakan fenomena alam sains EVIDENS B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains

B3D1 Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik

B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan B3D2E1 Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagijisim sesuatu objek B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas

B3D2 Mengenal pasti kuantiti fizik B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran

3 Tahu, faham dan boleh buat

Band

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B4D1 Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian. B4D2 Menjalankan satu penyiasatan saintifik

EVIDENS B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian

4 Tahu, faham, boleh buat dengan beradab

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B4D3 Menentukan luas permukaan

B4D4 Menentukan isi padu pepejal B4D5 Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama

6 Tahu, faham, boleh buat dengan beradab mithali

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B4D4E1 Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi

Chapter 2 Cell as basic unit of life Band 1 Tahu PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR B1D2 Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan B2D2 Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel EVIDENS B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel

2 Tahu dan Faham

B3D4 Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya

B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi sel epitelium sel tulang sel reproduktif (pembiakan) sel saraf sel darah merah sel darah putih sel otot B3D5E1 Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah: sel tisu organ sistem organisma

B3 3 Menggunakan pengetahuan Tahu, faham untuk mengembangkan dan boleh pemahaman tentang konsep dan buat prinsip sains dalam kehidupan seharian

B3D5 Mengenal pasti organisma unisel dan organisma multisel

B3D6 Mengenal pasti organisasi sel

Band 4 Tahu, faham, boleh buat dengan beradab 5 Tahu, faham, boleh buat dengan beradab terpuji 6 Tahu, faham, boleh buat dengan beradab mithali

PERNYATAAN STANDARD B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

DESKRIPTOR

EVIDENS B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakanpro sedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul

B4D6 Menghasilkan slaid dan menggunakan mikroskop

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B5D1 Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks

B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel

B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan

Chapter 3 Matter Band 1 Tahu 2 Tahu dan Faham PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR B1D3 Menyatakan tentang bendabenda di sekeliling B2D3 Memerihalkan tentang jirim EVIDENS B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B2D3E2 Memberi maksud jirim B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B4D7E1 Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti

B3 3 Menggunakan pengetahuan Tahu, faham untuk mengembangkan dan boleh pemahaman tentang konsep dan buat prinsip sains dalam kehidupan seharian B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B3D7 Menghubung kait antara bendabenda dengan jirim B3D8 Menyatakan maksud ketumpatan B4D7 Menerangkan benda-benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang B4D8 Memerihalkan tentang susunan dan pergerakan zarah-zarah B5D2 Mengenal pasti ketumpatan pelbagai objek dan cecair B6D3 Memerihalkan tentang aplikasi konsep jirim dan ketumpatan

4 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab 5 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab terpuji 6 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab mithali

B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip 5

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

Chapter 4 Various resources Band PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi DESKRIPTOR B2D4 Memerihalkan tentang sumber Bumi EVIDENS B2D4E1 Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian B2D5E1 Memberi maksud unsur B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran

2 Tahu dan Faham

B2D5 Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran

4 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab 5 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab terpuji 6 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab mithali

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B4D9 Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

B5D3 Memerihalkan logam dan bukan logam B5D4 Mengenal pasti komponen dalam campuran B6D4 Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar

B5D3E1 Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. B5D4E1 Mengasingkan komponen dalam campuran: besi dan sulfur pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alamsekitar amalan guna semula dan kitar semula bahan

Chapter 5 Air around us Band PERNYATAAN STANDARD B2 2 Mengetahui dan memahami Tahu dan tentang aplikasi konsep dan prinsip Faham sains dalam sains dan teknologi B3 3 Menggunakan pengetahuan Tahu, faham untuk mengembangkan dan boleh pemahaman tentang konsep dan buat prinsip sains dalam kehidupan seharian DESKRIPTOR B2D6 Menyatakan komponen udara EVIDENS B2D6E1 Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara

B3D9 Menerangkan komposisi udara

B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satucampuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciricirinya melalui aktiviti B5D5E1 Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen B5D6E1 Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen 7

4 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab

B4 Mengaplikasi pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah

B4D10 Memerihalkan tentang kandungan udara

B4D11 Memerihalkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

5 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab terpuji

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

B5D5 Menghuraikan proses respirasi

B5D6 Menjelaskan oksigen diperlukan untuk pembakaran

6 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab mithali

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B6D5 Memerihalkan tentang pencemaran udara

B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai : pencemaran udara contoh bahan cemar udara dan sumber kesan pencemaran udara langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal cara mengekalkan udara supayabersih dan mempraktikkan amalan yangmengekalkan udara yang bersih EVIDENS B2D7E1 Menamakan jenis-jenis tenaga B2D7E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumber tenaga penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap 8

Chapter 6 Energy Band PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip 2 sains dalam sains dan teknologi Tahu dan Faham

DESKRIPTOR B2D7 Memerihalkan tenaga dan sumbernya

B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B4 4 Mengaplikasi pengetahuan Tahu,faham, saintifik dan kemahiran saintifik boleh buat dalam membentuk konsep dan dengan prinsip sains dalam penyelesaian beradab masalah 6 B6 Tahu,faham, Menangani cabaran dan boleh buat menyumbang idea dalam dengan melestarikan perkara-perkara yang beradab berkaitan dengan sains dan mithali teknologi. 3 Tahu, faham dan boleh buat

B3D10 Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu

B4D12 Memerihalkan tentang perubahan tenaga B6D6 Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga dan pemuliharaannya

Chapter 7 Heat Band PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti B4 4 Mengaplikasi pengetahuan Tahu,faham, saintifik dan kemahiran saintifik boleh buat dalam membentuk konsep dan dengan prinsip sains dalam beradab penyelesaian masalah B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim

B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu

B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim

Band

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B5D7 Memerihalkan bahan yang berbeza sebagai konduktor dan penebat haba B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba

EVIDENS B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

5 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab terpuji

B5 Mengamal dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan teknologi

6 Tahu,faham, boleh buat dengan beradab mithali

B6 Menangani cabaran dan menyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi.

B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba

10