Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN KERLING,

HULU SELANGOR, 44100 KERLING,


SELANGOR DARUL EHSAN
KERTAS KERJA
KEM LINUS 1
2012
ANJURAN :
UNIT KURIKULUM
SK KERLING, HULU SELANGOR.
1. PENDAHULUAN
Program Saringan Literasi Dan Numerasi atau dikenali sebagai LINUS i al ah s al ah
s at u s ub Bi dang Keber has i l an Ut ama Negar a( NKRA) Pendidikan yang
mula dierkenalkan ada tahun !"#"$
%u&uan LINUS dilaksanakan adalah untuk mengenalasti murid'murid yang tidak
menguasai asas literasi dan numerasi sea(all mungkin suaya rogram'rogram
emulihan yang bersesuaian daat disediakan$
Sasaran LINUS suaya semua murid'murid ke)uali yang memunyai masalah
embela&aran atau murid dari golongan orang kelainan uaya (*KU) daat menguasai
asas literasi dan numerasi seleas + tahun mengikuti endidikan rendah$
Sebanyak + saringan akan di&alankan setia t ahun mul ai %ahun # s ehi ngga
mur i d t er s ebut ber ada ada %ahun +$
2. RASIONAL
Seleas Saringan + dan , di&alankan ada tahun !"## didaati masih ada murid'
murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi-$ Rasionalnya - Kem Linus adalah
untuk membimbing dan membantu murid'murid ini menguasai asas literasi dan
numerasi $
3. OBJEKTIF
*b&ekti. Kem Linus adalah untuk memastikan murid Linus Kohot # dan Kohot !
yang masih berada di taha LINUS %/0AR dan LINUS daat menun&ukkan
eningkatan keada satu taha yang lebih tinggi$
4. KUMPULAN SASARAN
1urid'murid Linus Kohot # dan 1urid Linus %egar Kohot ! yang masih berada di
taha Linus %egar dan Linus seleas Saringan , ( Kohot #) dan Saringan +
( Kohot !) dan guru'guru Linus$
5. MATLAMAT
1ensi.arkan murid'murid Linus %egar ( seorang ) dan memP/RDANAkan 1urid
Linus ( 2 orang ) ada Saringan 3 dan 4 yang akan datang$ Program ini daat
mengesan kelemahan murid se)ara indi5idu dan seterusnya membantu mereka
untuk menguasai kemahiran +1 dengan teknik yang betul$
6. JAWATANKUASA INDUK & PELAKSANA KEM LINUS 2012 SK KERLING
P/N0/RUSI 6 PN$ 1AINUNA7 B%$ IBRA7I1
N8 P/N0/RUSI 6 PN$ 7A1IDA7 B%$ NIPA7
B/NDA7ARI 6 PN$ N*R 9ARI:A B% 1ISPAR
P/N;/LARAS 6 PN$ SU:I%A B%$ 1*7D$ ARI99
S/%IAUSA7A 6 PN$ 9ARIDA7 B%$ 1A% SAAD
A<K 6 PN$ N*R SA9ARIA7 B%$ B*K7ARI
PN$ N*RBADRIA7 B% ABUBAKAR
PN$ N*RA:I1A7 B%$ 1D$ ALI
PN$ 7A<A7 7ASNIDAR B% K7A%IB
7. TENTATIF PROGRAM
=$"" PA0I 6 P/NDA9%ARAN
=$+" PA0I 6 SUAI 1/SRA ( DIDIK7IBUR)
>$"" PA0I 6 PRA SARIN0AN
#"$"" PA0I 6 R/7A%
#"$+" PA0I 6 AK%I?I%I S%/S/N
##$+" PA0I 6 P*S% SARIN0AN ( B/R%ULIS)
#!$"" %07 6 1A<LIS P/NU%UP
8. PELAKSANANAAN AKTIVITI
Tarikh : 18 FEBRUARI 2012 .
Tempat : SK Kerling
9. ANGGARAN KS
Bil Perkr K!" Per#el$%$ J&'l(
#$ @enderahati murid , A R1! R1#!
!$ Lembaran ker&a R1#" R1 #"
+$ 1inum agi R1+ A #, R13=
JUMLAH R14"
10. SU!BER KE"ANGAN : #IBG
11. #ENUTU#
B Kem Linus # adalah satu rogram yang bertu&uan megesan kelemahan murid se)ara indi5idu
dan seterusnya membimbing mereka menguasai kemahiran +1 dan menguasai asas
kemahiran literasi dan numerasi $
Di"e)ik$ !le( * Di"(k$ !le( *
++++++++++
( SU,ITA BTMOHD-ARIFF.
PEN/ELARAS LINUS
SK KERLING