Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

T4

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60minit)
1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL
1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

1.1.1-1.2.1
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menyediakan struktur organisasi bengkel.
2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan selamat.
3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur
organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan
keselamatan bengkel.
1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
1. Keusahawanan(EK5) Prinsip tanggungjawab sosial
2. Nilai murni berdisiplin dan mematuhi peraturan
Carta Keselamatan, Kotak Pertolongan Cemas, Apron
Set Induksi
Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang
pemimpin dalam sesebuah organisasi.
- Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel dan
menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti
fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)
Langkah 2
1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu sampah,
menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun
alatan tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)
2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan.
(Rujuk 2.2 dan 2.3)
3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan
bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.
4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat
pemadam api. (Rujuk 2.6)
Penutup
Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi
penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang
diberi.

RINGKASAN

KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
BBM
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
1

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID

Guru bertanya secara lisan/ mengedarkan lembaran kerja/ teori dan


amali
Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang
perlu dipatuhi di sekolah.
Objektif tercapai

REFLEKSI
i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
_________________________________________________

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit)
2.0 ASAS TEKNOLOGI
2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

2.1.1-2.1.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Membaca manual dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model.

RINGKASAN

Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsi


alatan tangan serta komponen kit model.

KEMAHIRAN

1. Membaca manual.
2. Menggunakan alatan dengan betul

2
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

1. Keusahawanan (EK4) pengetahuan teknologi


2. Kreativiti menggunakan kaedah atau prosedur dengan
mengenal pasti ciri-ciri yang betul
3. Nilai murni bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh

Kit model, manual, carta, alatan tangan.


Set Induksi
Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang
kepada murid.
Langkah 1
1. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.
2. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan
bimbingan guru.
( HOTS mentafsir )
Langkah 2
1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan
alatan tangan dengan bimbingan guru.
2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model
seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan
pemegang bateri dengan bimbingan guru.
Penutup
Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu Papaku

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


pulang dari kota.

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Guru menilai secara lisan.


Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja

PENGETAHUAN
SEDIA ADA MURID

Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam mata


pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
3
RINGKASAN
KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENIILAIAN

Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
_________________________________________________
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
MASA
(60 minit) 2 waktu
2.0 ASAS TEKNOLOGI
2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi
2.1.4-2.1.6
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Memasang komponen kit model berpandukan manual dengan betul.
2. Menguji kefungsian kit model.
3. Menyatakan cara yang betul untuk membuka dan menyimpan kit model.
Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model.
1. Membaca manual.
2. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan betul.
1. Keusahawanan (EK5) mengamalkan nilai moral dan beretika.
2. Kreativiti boleh mengendalikan komponen dengan selamat.
3. Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan bertanggungjawab
Manual, carta, kit model
Set Induksi
1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.
2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu / kumpulan.
Langkah
1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid melakukan aktiviti
memasang kit model berpandukan manual secara individu / berkumpulan.
2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan
sekiranya tidak berfungsi.
( HOTS menggabung idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk
menghasilkan idea )
Penutup
Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan kepada
kumpulan yang berjaya memasang kit model.
Guru menilai secara lisan.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
4
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

RINGKASAN

KEMAHIRAN

Guru mengedarkan lembaran kerja


Amali projek/ hasil kerja
Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains
dan Teknologi.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

EKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
3.0 REKA BENTUK
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
3.1.1-3.1.4
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru.
2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang dinyatakan.
3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea.
4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.
Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul
maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih
lakaran projek eksperimental.
1. Mengumpulkan maklumat.
2. Membuat lakaran.

ELEMEN
MERENTAS
KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK2) Boleh menyenarai dan mengumpul maklumat.


2. Kreativiti dan inovasi Boleh memberi banyak idea.
3. Nilai murni Daya usaha

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

Manual, bahan
Set Induksi
Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas
meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru
menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

T4

Langkah 1
Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang
akan berlaku kepada ais pada suhu bilik.
Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan
maklumat penyelesaian masalah.
(HOTS menilai)
Langkah 2
Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea
dengan menghasilkan beberapa lakaran.
Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai
projek eksperimental.
(HOTS merekacipta)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENIILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN
SEDIA ADA
MURID
REFLEKSI

Guru menilai secara lisan.


Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata
pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

RINGKASAN
KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
MASA
(60 minit) 2 waktu
3.0 REKA BENTUK
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
3.1.5-3.1.6
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan.
2. Membina projek eksperimental dengan menggunakan alatan dan bahan yang
telah disenaraikan.
3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yang telah dihasilkan.
4. Membuat penambahbaikan projek.
Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkan
alatan dan bahan yang digunakan.
1. Membina projek eksperimental daripada bahan dan peralatan yang telah
disenaraikan.
2. Menganalisis projek eksperimental daripada pengujian projek.
1. Keusahawanan (EK4) membina projek eksperimental
2. Kreativiti dan iansoiv

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


3. Nilai murni Berhati-hati

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN
6
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

RINGKASAN
KEMAHIRAN

Bahan sebenar.
Set Induksi
Guru bertanyakan kepada murid alatan tangan yang pernah mereka lihat di
rumah. Setelah itu, guru membuat imbasan semula mengenai lakaran pilihan
yang telah dipilih murid pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu.
Langkah 1
Murid menyenaraikan peralatan dan bahan yang sesuai dengan lakaran yang
telah dipilih untuk menghasilkan projek eksperimental.
Murid menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakan dengan
bimbingan guru.
Langkah 2
Murid membina dan menguji projek eksperimental dengan bantuan dan
pemantauan guru.
Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan dan melakukan
penambahbaikan jika perlu. (HOTS membina dan menguji)
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan pada
projek eksperimental ini.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
3.0 REKA BENTUK
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
3.1.7-3.1.8
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Membuat persembahan projek secara lisan.
2. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai
dokumentasi projek.
Murid dapat mendokumentasi dan mempersembahkan projek eksperimental
yang telah dibuat.
1. Berkomunikasi secara berkesan.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


1. 2. Mendokumentasikan projek.
1. Keusahawanan (EK1) berkomunikasi dengan baik.
2. Kreativiti dan ainsoi. v
3. Nilai murni mengamalkan keselamatan
4. TMK menggunakan perisian persembahan

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Bahan sebenar
Set Induksi
Guru membuat imbasan semula mengenai projek eksperimental yang telah
dipilih dan dibina oleh murid pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu.
Langkah 1
Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahan dokumentasi yang
telah dibuat untuk sesi persembahan projek.
Langkah 2
Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secara lisan.
Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawab dengan rakan mereka
yang membuat persembahan. (HOTS menilai idea)
Langkah 3
Murid mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental yang
telah dibuat sebagai dokumentasi projek.
Penutup
Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

7
PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN

Guru menilai secara lisan.


Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan baik.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
4.0 PENGHASILAN PROJEK
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

T4

STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

4.1.1-4.1.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Membaca manual dengan betul.
2. Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yang diberi.
3. Menentukan kos bahan dan komponen.
Murid dapat memahami manual, menentukan bahan dan kos.
1. Boleh membaca manual.
2. Mengenal pasti bahan yang akan digunakan.
3. Membuat anggaran kos berdasarkan maklumat guru
1. Keusahawanan
EK1 - Boleh mencipta sesuatu
EK3 Membuat anggaran kos
2. Kreativiti dan Inovatif menjana idea
3. Nilai murni boleh berkomunikasi dengan baik
Alatan tangan, bahan berkaitan, gambarajah projek

RINGKASAN
KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

Set induksi
Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kemudahan pencahayaan
dirumah.
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek yang akan dibuat iaitu
lampu tidur.
Langkah 1
- Murid dikehendaki membaca manual dengan bimbingan guru.
- Murid mengenalpasti bahan utama projek.
Langkah 2
- Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam:
kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik
dan mounting board.
Langkah 3
- Guru memberikan maklumat kos bahan mengikut harga semasa.
- Guru menerangkan kaedah mengira kos .(Rujuk lampiran 3)
- Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul.
Penutup
- Murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini dgn bimbingan guru.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa proses
pengajaran dan pembelajaran.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

MASA
4.0 PENGHASILAN PROJEK

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


(60 minit) 2 waktu

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

4.1.4-4.1.5

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan nama dan fungsi alat tangan iaitu pita pengukur, pembaris keluli, ses
puting, gergaji encong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimi
pelucut wayar.
2. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.
Murid dapat menyatakan nama dan fungsi alat tangan dan memahami bahan pengik
1. Boleh menggunakan semua alatan tangan dengan cara yang betul.
2. Membezakan penggunaan bahan pengikat dan pencantum.
1. Keusahawanan (EK4) Pengetahuan tentang teknologi
2. Nilai murni - Bertanggungjawab
Gambarajah, bahan, alatan tangan

RINGKASAN
KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
9

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

Set induksi
1. Guru mempamerkan beberapa alat tangan di atas meja.
2. Guru bertanya kepada murid bagaimana cara memotong wayar dan alat tangan y
Langkah 1
1. Murid dengan bimbingan guru menyediakan alatan tangan di atas meja.
2. Murid meyatakan nama serta fungsi alatan tangan.
Langkah 2
1. Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yang betul bersama bahan yan
2. Guru membimbing murid yang menghadapi masalah dalam penggunaan alatan ta
Langkah 3
1. Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum serta kegunaannya.
2. Murid menyatakan contoh bahan pengikat dan pencantum.
Penutup:
1. Murid dengan bimbingan guru merumus kembali pelajaran pada hari ini.
2. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid telah diperkenalkan kepada peralatan dan bahan semasa di rumah.

Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
4.0 PENGHASILAN PROJEK

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik
4.1.6-4.1.7
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual
2. Mengukur, menanda dan memotong bahan dengan kaedah yang betul.
Murid dapat menyediakan bahan dan alatan untuk melakukan aktiviti mengukur,
menanda dan memotong bahan dengan cara yang betul .
1. Mengenalpasti bahan dan alatan tangan
2. Mengukur dengan tepat menggunakan pembaris keluli dan pita ukur.
3. Menanda garisan bersudut tepat menggunakan sesiku L.
4. Memotong kayu dengan tepat menggunakan gergaji puting/ gergaji rencong.
1. Keusahawanan (EK 1) - Berorientasikan Pencapaian
2. Kreativiti dan Inovatif
3. Nilai Murni mengamalkan langkah keselamatan
Alatan tangan sebenar, Bahan sebenar, carta

RINGKASAN
KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
BAHAN BANTU
10
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID

Set induksi
Guru menggunakan pengetahuan sedia ada murid berkaitan alatan tangan
pada pelajaran yang lepas.
Langkah 1
1. Murid merujuk kepada manual untuk menyediakan bahan.
2. Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan untuk projek.
Langkah 2
1. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan.
2. Murid melakukan aktiviti mengukur kayu menggunakan pembaris keluli/pita
ukur.
3. Murid menanda garis bersudut tepat menggunakan sesiku L
4. Guru menunjukkan cara memotong kayu dengan menggunakan gergaji
putting/gergaji rencong manual
5. Murid melakukan kerja memotong pada kayu yang telah ditanda.
Penutup
Guru membuat rumusan pada semua hasil kerja murid
Penyelenggaraan bengkel murid membersihkan bengkel, menyimpan,
membersihkan alatan dan menyimpan bahan projek.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid sudah mempelajari kemahiran proses sains iaitu
mengukur menggunakan nombor dalam matapelajaran Dunia

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
RINGKASAN
KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
11
BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Sains dan Teknologi


Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
4.0 PENGHASILAN PROJEK
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.
4.1.8
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.
Murid dapat mengenali dan memasang bahan pengikat dan pencantum.
1. Memasang pengikat dan pencantum dengan kemas.
1. Keusahawanan EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti
2. Kreativiti dan inovatif boleh mencipta.
3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.
Pengikat, pencantum, manual projek
Set induksi
1. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai cara-cara sesuatu projek itu
dibina.
2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan dengan bahan pengikat dan
pencantum.
Langkah 1
1. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan pencantum seperti paku,
skru, glu, bolt dan nat kepada murid sebagai mengimbas kembali tajuk yang
lepas.
2. Guru menunjukkan contoh cantuman tersebut yang terdapat di dalam
bengkel.
Langkah 2
1. Guru menunjukkan cara membuat cantuman mengikut jenis bahan.
2. Murid membuat proses cantuman kayu dengan menggunakan paku panel.
(HOTS mengaplikasi)
Penutup
Murid membuat rumusan dan penilaian dengan bimbingan guru.
Penyelengaraan bengkel murid membersihkan bengkel, menyimpan dan
membersihkan alatan, menyimpan bahan projek.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
12

Amali projek/ hasil kerja


Murid sudah mempelajari kemahiran manipulatif dalam mengguna dan
mengendalikan peralatan dengan selamat.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
4.0 PENGHASILAN PROJEK
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam
dengan litar elektrik.
4.1.9
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Membuat kemasan projek menggunakan cat sembur dengan cara yang betul.
2. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas.

RINGKASAN
KEMAHIRAN

Murid boleh membuat kerja kemasan dengan betul


1. Mengecat dengan cat sembur
2. Membuat kemasan menggunakan pelekat.

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

1. Keusahawanan
EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan.
- Daya kreativiti dan inovasi.
2. Nilai murni - Kerjasama, kebersihan, jimat cermat

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Cat sembur, pelekat


Set Induksi
1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap tetapi berbeza cara
kemasannya.
2. Guru dan murid bersoaljawab kepentingan membuat kemasan.
Langkah 1
1. Guru membuat tunjuk cara tentang penggunaan cat sembur dan pelekat.
2. Murid menggunakan kertas las untuk melicinkan permukaan kayu.(HOTS
aplikasi)
3. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk dan kotoran.
Langkah 2
1. Murid melakukan kemasan menggunakan cat semburan atau pelekat pada

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


permukaan projek. (HOTS mereka cipta)
2. Murid menampal pelekat pada projek mengikut kreativiti.
Penutup
Murid membuat rumusan pada hasil kerja.

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN
SEDIA ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
13
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

RINGKASAN
KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Guru menilai secara lisan.


Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah mewarna lukisan atau mengecat rumah.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
4.0 PENGHASILAN PROJEK
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan
litar elektrik
4.1.10-4.1.12
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen.
2. Membuat penyambungan litar.
3. Membaca litar skematik dan litar bergambar.
Murid dapat mengenal komponen elektrik serta boleh memasang litar
berdasarkan litar skematik dan litar bergambar.
1. Menggunakan alatan tangan dengan betul.
2. Memasang komponen elektrik pada litar.
1. Keusahawanan EK1 - Berdaya tahan
- Kesanggupan belajar daripada kesilapan.
2. Nilai murni - Berhati-hati
- Kerjasama
- Kebersihan

Litar, alatan tangan, bahan


Set Induksi
1. Menunjukkan lampu suluh kepada murid.
2. Bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh dan komponen yang
terdapat pada lampu suluh.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

T4

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

Langkah 1
1. Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponen elektrik .
2. Guru menunjuk cara pemasangan litar kepada murid.
Langkah 2
1. Murid memahami litar bergambar penyambungan litar elektrik.
2. Murid menyediakan bahan dan alatan.
3. Murid membuat penyambungan litar. ( HOTS merekacipta)
Langkah 3
1. Menyemak sambungan litar.(HOTS menilai)
2. Menguji kefungsian litar (HOTS menilai)
3. Membuat penambahbaikan jika perlu
Penutup
1. Mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah menggunakan lampu suluh

Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

14

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

RINGKASAN
KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
BAHAN BANTU

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
4.0 PENGHASILAN PROJEK
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik
4.1.13-4.1.15
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Membuat penyambungan litar
2. Menguji kefungsian litar
3. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan
Murid boleh menyambung litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar.
1. Menggunakan alat tangan dengan betul.
2. Menyambung litar pada projek.
Keusahawanan
EK1 - Berani mengambil risiko, kesanggupan belajar daripada kesilapan.
Nilai murni bekerjasama, jimat cermat, mengutamakan kebersihan
Bahan dan alatan tangan, lukisan skematik dan bergambar

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Set Induksi
1. Guru menunjukkan pelbagai bentuk lampu tidur kepada murid.
2. Guru bersoal jawab tentang penggunaannya kepada murid.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibina kepada murid.
2. Guru menunjukkan pada murid cara pemasangan litar projek lampu
kecemasan.
Langkah 2
1. Murid memahami litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek
berpandukan manual. (HOTS merekacipta)
2. Murid menyediakan bahan dan alatan.
3. Murid membuat pemasangan litar pada projek. (HOTS- menilai)
Langkah 3
1. Murid menyemak sambungan litar.
2. Murid menguji kefungsian litar. (HOTS- menilai)
3. Murid membuat pembaikan jika perlu
Penutup
1. Murid membuat rumusan berkaitan aktiviti pada hari ini.
2. Murid mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN
SEDIA
15
ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Guru menilai secara lisan.


Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah melihat dan menggunakan lampu meja.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

6.1.1 6.1.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.
2. *Mengenal pasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jenis bahan jahitan.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

T4

RINGKASAN

Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti
alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan dengan betul.
1. Menamakan alatan jahitan.
2. Menyatakan jenis bahan jahitan.
1. Keusahawanan: (EK3) berjaya menjalankan tugasan mengikut
perancangan
2. Kreativiti & Inovatif boleh menjana idea
3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar
Bahan sebenar, borang pengiraan kos bahan.

KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

16
PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD

Set Induksi
1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan.
2. Guru bersoal jawab dengan murid:
Langkah 1
1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas,
gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit,
peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan.
2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya.
Langkah 2
Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil
mengedarkan contoh bahan itu.
Penutup
1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah dipelajari hari ini.
2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan memulangkan
semula alatan jahitan.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan.
Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik,
jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan benang,
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


6.1.4

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyatakan jenis mata jahitan tangan.
2. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan.
3. Menjahit mata jahitan tangan.
Murid dapat menjalankan kerja amali menjahit mata jahitan tangan iaitu jahitan
RINGKASAN
kia, jelujur kasar dan jelujur halus dengan bimbingan guru.
1. Menjahit mata jahitan tangan pada kepingan fabrik contoh.
KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan
EK1 Berdaya tahan, Murid tidak berputus asa
KURIKULUM
2. Pendidikan Alam Sekitar
3. Nilai murni patriotism, keselamatan, tekun
BAHAN BANTU
Contoh jahitan tangan, pakaian sekolah, kit alatan jahitan
MENGAJAR
Set Induksi
AKTIVITI
1.Guru menunjukkan 2 helai pakaian sekolah dan bertanya murid.
PENGAJARAN DAN
Langkah 1
PEMBELAJARAN
Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan dan menerangkan
kegunaannya.
Langkah 2
1. Guru menunjuk cara menjahit mata jahitan tangan dalam kumpulan kecil.
2. Guru juga mempamerkan gambar rajah cara menjahit mata jahitan dengan
17
berbantukan komputer.
Langkah 3
Fomen mengedarkan alatan dan bahan mengikut kumpulan.
Langkah 4
Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru.
Penutup
1. Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen
2. Guru memberi komen dan pujian hasil kerja murid.
PENIILAIAN
Guru menilai secara lisan.
PENGAJARAN DAN
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat ibu/tukang jahit menjahit jahitan tangan
pada fabrik.
ADA MURID
REFLEKSI
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
6.0 SAINS RUMAH TANGGA

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

6.1.5-6.1.7
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Memilih arktiel jahitan.
2. Menyediakan alatan dan bahan.
3. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola.
Guru dan murid membincangkan contoh artikel yang akan dijahit dengan
panduan manual yang diberi. Murid akan memilih alatan dan bahan yang akan
digunakan. Seterusnya cara menyusun- memindahkan tanda pola.
1. Menyusun atur pola.
2. Menggunting fabrik.
3. Memindah tanda pola.
1. Keusahawanan
EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang disediakan.
-Murid berupaya menjalankan tugasan mengikut Perancangan.
2. Nilai murni teliti, tekun, sistematik
3. Pendidikan Alam Sekitar- kitar semula dan kebersihan
Contoh artikel, kit alatan jahitan, bahan-bahan alatan

RINGKASAN

KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN18
BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

Set Induksi
1. Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap dijahit dan
mengajukan soalan kepada murid.
Langkah 1
1. Guru mempamerkan beberapa contoh artikel bersama manual.
2. Murid memilih manual artikel, alatan dan bahan dengan bimbingan guru.
Langkah 2
Guru menunjuk cara:
1. Menyusun atur pola di atas fabrik.
2. Menggunting fabrik. Memindahkan tanda pola ke fabrik
Langkah 3
1. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru.
2. Murid menyimpan fabrik yang telah siap digunting ke dalam bekas berlabel
yang disediakan.
Penutup
Murid diminta menceritakan pengalaman pembelajaran pada hari ini.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah melihat alatan dan bahan jahitan di rumah dan di pasar raya.

Objektif tercapai

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
RINGKASAN
KEMAHIRAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM
19

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

PENIILAIAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
6.0 SAINS RUMAH TANGGA
6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan

6.1.8
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
Menjahit satu contoh artikel dengan menggunakan jahitan tangan .
Murid dapat menjahit artikel jahitan yang dipilih dengan menggunakan jahitan
tangan.
Menjahit satu artikel menggunakan jahitan kia, jahitan jelujur kasar dan jahitan
jelujur halus dengan langkah yang betul.
1. Keusahawanan
EK4 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber kitar
semula. Murid boleh menggunakan sumber alternatif/ bahan kitar semula untuk
menghasilkan sesuatu produk .
2. Nilai murni sistematik, teliti, berhati-hati
3. Pendidikan alam sekitar
Carta alatan tangan, kit alatan jahitan, bahan jahitan
Set Induksi
Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap digunting mengikut pola
yang dipilih.
Langkah 1
Formen membantu guru mengedarkan semula kepingan fabric yang telah siap
digunting mengikut nama.
Langkah 2
Guru menggunakan LCD untuk mengimbas semula cara menjahit mata jahitan
tangan.
Langkah 3
1. Murid menjahit artikel jahitan artikel dengan panduan LCD
2. Guru membimbing murid menjahit artikel.
Penutup
Hasil kerja murid di pamerkan dan murid memberi komen. Guru memberi pujian
kepada murid yang menghasilkan jahitan yang kemas. Guru meminta murid
melayari internet/ mengumpul gambar bahan hiasan dari majalah untuk
pelajaran akan dating.
Guru menilai secara lisan.

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

T4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

KELAS
TAJUK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
20
PEMBELAJARAN

RINGKASAN
KEMAHIRAN

ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM

BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Guru mengedarkan lembaran kerja


Amali projek/ hasil kerja
Murid telah mempelajari jahitan tangan pada pelajaran yang lepas.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


MASA
(60 minit) 2 waktu
6.0 SAINS RUMAH TANGGA

6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan


6.1.9 6.1.11
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menyatakan jenis bahan hiasan
2. Memilih bahan hiasan mengikut artikel
3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih.
Murid dapat memilih dan menghias artikel dengan bahan hiasan yang
sesuai.
1. Menyatakan bahan hiasan
2. Memilih bahan hiasan yang sesuai
3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih
1. Keusahawanan
EK 1 Daya kreatif dan inovasi, Murid boleh mencipta atau mereka cipta
2. Kreativiti dan inovasi mereka cipta atau memilih idea terbaik.
3. Nilai murni berhati-hati, teliti, berdikari, jimat cermat
Kit alatan jahitan, contoh bahan hiasan

Set Induksi
Guru menunjukkan dua contoh artikel (satu artikel dihias, satu artikel
tanpa hiasan). Murid diminta membanding beza artilkel jahitan
Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1
1. Guru menunjukkan pelbagai jenis bahan hiasan.
2. Guru menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dan kesesuaiannya
Langkah 2

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

T4

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA MURID
REFLEKSI

Guru menerangkan dan menunjuk cara menghias artikel.


Langkah 3
1. Murid memilih bahan hiasan yang sesuai mengikut artikel yang dipilih.
2. Murid menjahit dan menghias artikel dengan bahan hiasan.
Penutup
1. Murid mempamerkan hasil kerja.
2. Murid menceritakan secara ringkas tentang hasil kerja mereka.
Guru menilai secara lisan.
Guru mengedarkan lembaran kerja
Amali projek/ hasil kerja
Murid pernah melihat bahan hiasan pada pakaian dan yang dijual di
kedai atau pasar raya.
Objektif tercapai
_____ Orang murid dapat menyelesaikan masalah.
_____ Orang murid memerlukan bimbingan
__________________________________________
________________________________________________________

21

i-THINK
Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda

Peta Pokok

Peta Dakap

Peta Alir

Peta Pelbagai Alir

Peta Titi

Anda mungkin juga menyukai