Anda di halaman 1dari 6

6/17/2017 NoorAfifahAzizan:ContohPenulisanJurnalPraktikum

1 More NextBlog CreateBlog SignIn

Followers
Followers(62)Next

Follow

MENU PENDIDIKAN SENI

Ahad, 14 Ogos 2016

IPG
Contoh Penulisan Jurnal Praktikum

Bilangan Jurnal : Ke-2


Minggu Praktikum : Kedua 1.
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 4 Februari 2016
Tajuk Jurnal : Masalah Pengurusan Masa
Masalah / Peristiwa

Hari ini (4 Februari 2016) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat bagi kelas 3 Ibnu Sina
sebagaimana yang telah dirancangkan. Terdapat aktiviti yang telah dirancangkan tidak dapat dijalankan
kerana tidak cukup masa. Hal ini menimbulkan masalah bagi mencapai objektif , khususnya objektif yang akhir
dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari-hari tertentu .

2. Analisis

Masalah ini timbul kerana aktiviti perbincangan secara kumpulan yang telah saya jalankan itu ada kalanya
telah melebihi masa yang ditetapkan. Didapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk
menyiapkan laporan hasil perbincangan dan semasa melaporkan hasil perbincanan, terdapat beberapa orang CATATAN POPULAR
pelajar yang tidak dapat menerangkannya dengan lancar dan cepat. Di samping itu, masalah masa ini juga
wujud kerana gangguan aktiviti-aktiviti sekolah seperti perhimpunan yang telah mengambil masa yang agak
lama sehingga mengurangkan masa yang telah dirancangkan. KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI
VISUAL
3. Cadangan Tindakan Susulan 1.0 KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI
VISUAL Kanak-kanak secara semula jadi
a) Saya patut membaca buku-buku yang berkaitan dengan perancangan masa dalam sesuatu proses menyukai seni. Malangnya, apabila sekolah
pengajaran dan pembelajaran agar dapat menguruskan masa dengan lebih sempurna. mengurangkan belanj...
b) Saya akan menyediakan pelan A dan pelan B pada waktu-waktu tertentu terutama pada hari-hari
yang terlibat dengan perhimpunan sekolah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan Matematik Statistik
lancar dengan masa yang telah dirancangkan . 1 PENGHARGAAN Salam sejahtera.
c) Bagi memastikan bahawa aktiviti perbincangan secara berkumpulan tidak melebihi masa yang telah Bersyukur kami ke Yang Maha Besar kerana
ditetapkan, saya akan sentiasa mengingatkan pelajar tentang masa yang ada dan meminta wakil bagi dengan limpah kurnia-Nya dapat kami
setiap kumpulan membuat laporan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekiranya perbincangan menyiapkan kerja kurs...
menyentuh topik yang sama, saya akan memilih beberapa hasil perbincangan yang terbaik sahaja
untuk dibentangkan . Kertas Kerja Pameran
d) Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping 1 PENGHARGAAN Salam sejahtera.
berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih. Bersyukur saya ke Yang Maha Besar kerana

http://noorafifahazizan.blogspot.my/2016/08/contohpenulisanjurnalpraktikum.html 1/6
6/17/2017 NoorAfifahAzizan:ContohPenulisanJurnalPraktikum
dengan limpah kurnia-Nya dapat saya
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan menyiapkan kerja Pe...

Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi Nota Catan (PSV)
memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi Definisi catan Proses melukis dengan
secepat mungkin sudah tentu objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya menggunakan bahan pewarna atau cat
yang di sapu ke atas sesuatu permukaan.
Komponen ala...

Kertas Kerja Perkhemahan


Bilangan Jurnal : Ke- 3 1 PENGHARGAAN Salam
Minggu Praktikum : Keempat sejahtera. Bersyukur saya ke Yang Maha
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 16 Februari 2016 Besar kerana dengan limpah kurnia-Nya
Tajuk Jurnal : Masalah Tingkah Laku dapat kami menyiap...

1. Masalah / Peristiwa TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK


(INDIVIDU) WAJ 3104 : LITERASI BAHASA
Setelah beberapa minggu pengendalian proses aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran bagi mata MELAYU
pelajaran Pendidikan Seni Visual, saya masih terdapat segelintir murid kurang memberi tumpuan dan perhatian JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSTITUT
terhadap pelajaran. Terdapat dalam kalangan murid yang melakukan tingkah laku negatif iaitu tidak PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS,
mengendahkan arahan guru, membuat bising, berbual dengan rakan di sebelah dan membuat hal sendiri. KUALA LUMPUR TUGASAN KERJA
Masalah ini berkemungkinan berpunca daripada kelemahan guru sendiri dalam mengendalikan kelas dan KURSUS PROJEK (INDIVIDU) WAJ ...
mewujudkan komunikasi berkesan dalam hubungan guru dengan murid. Ini boleh dikatakan sebagai hubungan
interpersonal. Kertas Kerja Perkhemahan
1 PENGHARGAAN Salam
2. Analisis
sejahtera. Bersyukur saya ke Yang Maha
Besar kerana dengan limpah kurnia-Nya
Proses pengajaran dan pembelajaran dan komunikasi yang berkesan sering kali terganggu akibat daripada
dapat kami menyiap...
gangguan-gangguan yang berlaku dalam kelas seperti bising, perhubungan guru dan murid yang tidak mesra,
suasana bilik darjah yang kurang kondusif, kurangnya minat murid untuk belajar dan seumpamanya. Masalah BIDANG SENI KREATIF SENI LUKIS
bising dalam kelas atau bilik darjah contohnya akan menyebabkan guru menghadapi kesukaran dalam
PENDAHULUAN Istilah kreatif adalah
mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran dan menyampaikan pelajaran yang jelas supaya murid-
bermaksud jenis pemikiran yang spontan,
murid dapat mendengarnya. Antara faktor atau punca berlakunya komunikasi kurang berkesan akibat daripada
bersifat baru,berimiginasi, berani dan
sikap murid-murid yang kurang berminat untuk belajar. Corak kepimpinan guru dalam kelas dan bilik darjah
penemuan sainstifik ya...
banyak mempengaruhi proses interaksi antara guru dengan murid. Guru yang mengamalkan corak kepimpinan
autokratik di mana murid-murid hanya mengikut arahan dan kehendak guru serta tidak diberi peluang
Contoh Penulisan Jurnal Praktikum
menyuarakan pendapat atau memberi cadangan mereka. Akhirnya, interaksi di antara murid tidak digalakkan
Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh
dan bersifat pasif.
Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : :
Ke-2 K...
3. Cadangan Tindakan Susulan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


a. Sebagai seorang guru, saya seharusnya bersedia untuk melakukan beberapa perubahan untuk memastikan
(RPH) PENDIDIKAN SENI VISUAL
segala masalah yang dihadapi dapat dikurangkan atau diatasi.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
b. Guru yang mengamalkan kepimpinan demokratik akan meninggalkan kesan berikut ke atas interaksi di
(RPH) PENDIDIKAN SENI VISUAL Tahun
antara guru dengan murid-muridnya:
: Tahun 4 Seroja
c. guru wajar mengaplikasikan kemahiran komunikasi berkesan.
Tarikh...
d. Pengaplikasian teknik menyoal untuk menggalakkan murid-murid menyertai aktiviti pembelajaran secara
aktif juga boleh membantu.
e. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping
berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih.
A&A

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi
memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi
secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya


Bilangan Jurnal : Ke - 5
Minggu Praktikum : Keempat
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 22 Februari 2016
Tajuk Jurnal : Tidak mengikut arahan dan membuat masalah tingkah laku

1. Masalah / Peristiwa
ABOUT ME
Saya mengajar di kelas 3 Ibnu Battuta untuk subjek Dunia Seni Visual . Sepanjang seminggu saya
noor afifah
mengajar kelas ini, saya dapati terdapat beberapa orang murid yang agak nakal. Mereka membuat bising dan
Ikut 158
tidak mahu mengikut arahan yang diberikan oleh saya. Selain itu, mereka kadang-kadang mengganggu rakan-
rakan lain yang sedang melaksanakan aktiviti yang saya berikan. Oleh itu, saya telah menegur mereka sekiranya li ha t p r ofil l e n gkap
mereka melakukan perkara tersebut. s aya

2. Analisis

Proses pengajaran dan pembelajaran dan komunikasi yang berkesan sering kali terganggu akibat daripada FACEBOOK BADGE
gangguan-gangguan yang berlaku dalam kelas seperti bising, perhubungan guru dan murid yang tidak mesra,
suasana bilik darjah yang kurang kondusif, kurangnya minat murid untuk belajar dan seumpamanya. Masalah
NoorAfifahAzizan
bising dalam kelas atau bilik darjah contohnya akan menyebabkan guru menghadapi kesukaran. Antara faktor
atau punca berlakunya komunikasi kurang berkesan akibat daripada sikap murid-murid yang tidak mengikut
arahan dan sering membuat masalah tingkah laku mempengaruhi rakan yang lain.

http://noorafifahazizan.blogspot.my/2016/08/contohpenulisanjurnalpraktikum.html 2/6
6/17/2017 NoorAfifahAzizan:ContohPenulisanJurnalPraktikum
3. Cadangan Tindakan Susulan

a. Membina hubungan yang baik dan mesra dengan murid-murid dengan sering berbual dengan murid-murid
tersebut tentang diri, keluarga dan minat mereka.
b. Selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan bertanya khabar atau menegur murid bila mana bertemu
dengan mereka.
c. Jika sebelum ini, murid itu hanya dimarahi kerana berbuat nakal, kali ini dia rasa dihargai. Apabila mereka
mesra dan baik dengan saya, mereka akan merasa malu untuk berkelakuan yang negatif. Kebarangkalian
untuk murid tersebut bertingkah yang negatif pada masa hadapan akan berkurangan.
d. Selain itu, guru boleh memanggil murid-murid tersebut untuk berbincang dan berkongsi masalah yang
mereka hadapi secara individu. Walaupun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut/
e. Saya sebagai guru juga boleh memainkan peranan sebagai kakak kepada murid-murid supaya hubungan
yang mesra dapat terjalin tetapi mengikut batas-batas yang tertentu.
f. Sekolah perlu menyediakan persekitaran yang selamat bagi membantu perkembangan kanak-kanak
g. Setelah mengetahui dan memahami seseorang murid dengan lebih dekat, mungkin dapat dikenal pasti punca CreateYourBadge
mereka berkelakuan tertentu.
h. Oleh itu, teguran dan nasihat yang sesuai boleh diberikan agar murid tersebut tidak terus berkelakuan
negatif.
BLOG ARCHIVE
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
2017 (3)
Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi
2016 (78)
memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi
Ogos (33)
secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.
BIDANG TUGAS
Bilangan Jurnal : Ke- 6 Silenced 2011
Minggu Praktikum : Kelima
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 1 Mac 2016 Sambutan Hari Jadi Wawa
Tajuk Jurnal : Masalah Kebersihan ASAS KEPIMPINAN DAN
PERKEMBANGAN PROFESIONALIS
1. Masalah / Peristiwa PER...

Majlis Pertunangan
Saya berdepan dengan masalah penampilan dan kebersihan diri murid-murid. Murid-murid tidak
menjaga kekemasan dan kebersihan pakaian, dan diri sendiri. Saya dapati, murid-murid tidak mengambil berat Dayak Storyteller Drawing
dan memandang serius tentang kebersihan dan kekemasan diri. Murid-murid tidak memasukkan baju ke dalam My Birthday 23th
seluar supaya Nampak lebih kemas. Selain itu, murid-murid akan bermain dalam berpakaian sekolah sehingga
Kreativiti dan Kanak-Kanak
baju mereka kotor dan berbau. Kebanyakan murid-murid datang pada waktu pagi dengan berpakaian bersih
dan kemas, akan tetapi, mereka akan mula berkeadaan kotor dan berbau setelah bermain-main terutama HURAIAN JUSTIFIKASI PEMILIHAN
selepas waktu rehat. Tugas AJK buku program

ELEMENMERENTAS KURIKULUM
2. Analisis
Elemen Merent...

Kebersihan diri merupakan salah satu unsur yang penting. Menjaga kebersihan adalah amalan terpenting PRAKATA Seni itu adalah sesuatu
dalam kehidupan seharian kerana kebersihan tonggak kehidupan yang selesa dan harmoni. Kebersihan yang indah.Iany...
menggambarkan perwatakan dan keperibadian seseorang individu di mata masyarakat. Kebersihan perlu Latihan 2<!--[if !supportLists]-->1.<!--
diambil berat dan diamalkan sejak masih kecil lagi. Murid-murid sepatutnya menjadikan penampilan yang kemas [endif]-...
dan menjaga kebersihan sebagai satu budaya hidup seharian terutama ketika berada di sekolah. Ini kerana,
Pendidikan Seni Visual PSV 3102,
sekolah merupakan tempat murid-murid menimba ilmu pengetahuan. Sekiranya suasana dan diri tidak bersih
dan kemas akan menyebabkan proses pembelajaran terganggu seterusnya mengganggu tumpuan dan <!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]--
perhatian murid-murid menimba ilmu pengetahuan. >senar...
<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]--
3. Cadangan Tindakan Susulan >senar...

PENDIDIKAN SENI VISUAL


a. Sebagai seorang guru, saya seharusnya bersedia untuk melakukan beberapa perubahan untuk
memastikan segala masalah yang dihadapi dapat dikurangkan atau diatasi. FALSAFAH TIMUR DAN ISLAM
b. Guru hendaklah menunjukkan penampilan diri yang kemas. IBNURUSHD (520-595
c. Sentiasa menegur kesalahan dan memperbetulkan. HIJRAH)IbnuRusyd atau nama
d. Menjadikan murid yang kemas sebagai contoh kepada rakan lain. sebe...
e. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping
Soalan EDU 3101
berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih.
FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA
SENI DALAM PENDIDIKAN
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
SENI DALAM PENDIDIKAN
Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4
memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi
Rancangan Pengajaran Harian(RPH)
secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya
MataPelajaran ...
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4

RPH BAHASA MELAYU TAHUN 4


Bilangan Jurnal : Ke- 7
RPH BAHASA MELAYU
Minggu Praktikum : keenam
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 7 Mac 2016 RPH BAHASA MELAYU
Tajuk Jurnal : Tidak mengangkat tangan semasa menjawab Kelas : 4 IK Tema : Potret
Malaysia...
1. Masalah / Peristiwa
Contoh Penulisan Jurnal Praktikum
Saya menjalani praktikum fasa 2 di SK Taman Midah 2. Untuk praktikum fasa ini saya akan mengajar
Mei (1)
subjek major iaitu Dunia Seni Visual dan Bahasa Melayu. Saya mendapati murid-murid dalam kelas 3 Ibnu
Battuta sering menjawab soalan yang diajukan oleh guru tanpa mengangkat tangan. Murid-murid yang melebihi April (1)
30 orang itu tidak mengangkat tangan untuk menjawab soalan sebaliknya terus menjawab terutama murid- Mac (28)
murid lelaki. Keadaan ini mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.
Februari (15)

http://noorafifahazizan.blogspot.my/2016/08/contohpenulisanjurnalpraktikum.html 3/6
6/17/2017 NoorAfifahAzizan:ContohPenulisanJurnalPraktikum

2015 (6)
2. Analisis
2014 (20)

Kelas ini mengandungi murid-murid yang mempunyai pencapaian yang kurang cemerlang pencapaian 2013 (72)
akademik. Murid-murid dalam kelas ini sering tidak mengangkat tangan apabila hendak menjawab soalan yang 2012 (52)
diajukan oleh guru. Keadaan ini telah menyebabkan keadaan dalam kelas menjadi bising dan seterusnya
2011 (30)
mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran kelas ini dan kelas-kelas sekitarnya. Bukan seorang dua
yang melakukan perkara tersebut, sebaliknya hampir keseluruhan murid dalam kelas tersebut menjawab tanpa
mengangkat tangan terlebih dahulu. Daripada aspek guru, mungkin kerana guru yang mengajar tidak garang
atau tegas terhadap murid-murid menyebabkan murid tidak merasa takut kepada guru. Selain itu, mungkin guru Dikuasakan oleh Blogger.
tidak memberitahu atau membiasakan murid-murid untuk mengangkat tangan dahulu sebelum menjawab.
Daripada aspek murid pula, mungkin murid-murid merasakan bahawa mereka tidak perlu untuk mengangkat
apabila ingin menjawab soalan. Selain itu, murid-murid mungkin merasa teruja untuk menjawab soalan yang
diberikan menyebabkan mereka berebut-rebut sehingga murid-murid tidak mengangkat tangan.

3. Cadangan Tindakan Susulan

a. Sebagai seorang guru, saya seharusnya bersedia untuk melakukan beberapa perubahan untuk
memastikan segala masalah yang dihadapi dapat dikurangkan atau diatasi.
b. Saya akan memberi arahan ataupun menetapkan peraturan dengan murid-murid iaitu apabila ingin
menjawab soalan hendaklah mengangkat tangan dahulu.
c. Apabila guru memberi kebenaran barulah murid memberi jawapan. Sekiranya murid-murid tidak mengikut
peraturan yang ditetapkan akan dikenakan dendaan.
d. Memotivasikan murid-murid agar berkelakuan seperti yang dikehendaki guru, setiap murid yang
menjawab soalan dengan mengangkat tangan dahulu akan mendapat ganjaran sejurus selepas itu.
e. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping
berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih.

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan

Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu . Pengurusan masa yang baik adalah perlu bagi
memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya masalah ini tidak dapat diatasi
secepat mungkin sudah tentu -objektif yang telah dirancangkan tidak tercapai sepenuhnya.

Bilangan Jurnal : Ke-8


Minggu Praktikum : Ketujuh
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 21 Mac 2016
Tajuk Jurnal : Masalah Murid Pasif

1. Masalah / Peristiwa
Hari ini (21 Mac 2016), saya menghadapi masalah murid pasif bagi kelas 3 Ibnu Battuta. Kali ini saya ingin
mengetengahkan masalah berkenaan murid yang pasif di dalam kelas, terutamanya di dalam aktiviti Dunia
Seni Visual. Masalah yang sangat ketara kerana hanya terdapat pada seorang murid perempuan yang akan
cuba mengelakkan diri daripada membuat aktiviti.

2. Analisis masalah
Masalah ini berlaku mungkin disebabkan penguasaan ilmu pengetahuan yang lemah berbanding dengan
pelajar lain. Selain itu juga sifat yang pemalu untuk tampil ke hadapan menjadi punca masalah ini. Ini juga
mungkin disebabkan rasa rendah diri dan tidak memiliki keyakinan diri yang mantap untuk melakukan aktiviti
yang dijalankan. Sifat kurang keberanian dalam diri mereka menyebabkan mereka mendiamkan diri dan
tidak melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

3. Cadangan Tindakan Susulan

a. Saya sebagai guru perlu sentiasa memberi sokongan dan motivasikan murid agar dapat menanam
keyakinan dalam diri mereka dan berani untuk melakukan aktiviti Dunia Seni Visual
b. Saya juga harus memberikan hadiah kepada murid yang berjaya sebagai peneguhan. Ini akan memberi
semangat kepada murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan dalam kelas.
Menurut Skinner, peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu
ditunjukkan, yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Dalam bilik darjah,
peneguhan positif ini diberikan sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Contoh-contoh peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti
memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu.

c. Saya akan merancang suatu aktiviti yang boleh menarik perhatian murid untuk melibatkan diri semasa
proses P&P berlangsung.

d. Saya akan mendapatkan bimbingan dan nasihat daripada guru dan pensyarah pembimbing di samping
berbincang dengan rakan-rakan guru pelatih.

4. Tempoh penyelesaian/ Tindakan susulan

Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu. Ketika berlakunya pengajaran dan
pembelajaran, guru perlu memantau dan memerhatikan kelakuan murid-murid, agar murid-murid yang
lemah tidak terus ketinggalan dan tidak merasai keseronokan untuk belajar.

http://noorafifahazizan.blogspot.my/2016/08/contohpenulisanjurnalpraktikum.html 4/6
6/17/2017 NoorAfifahAzizan:ContohPenulisanJurnalPraktikum

Bilangan Jurnal : Ke-10


Minggu Praktikum : Kesembilan
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 5 April 2016
Tajuk Jurnal : Murid tidak berminat dengan set induksi guru

1. Masalah / Peristiwa
Masalah yang telah saya hadapi pada minggu ini ialah masalah murid tidak menunjukkan kerjasama dalam
kumpulan. Apabila guru meminta murid memilih ahli kumpulan sendiri, mereka bergaduh sesama sendiri kerana
berebut ahli kumpulan dan apabila guru membahagikan kumpulan secara rawak, mereka tidak dapat
berkomunikasi dengan baik dan tidak dapat memainkan peranan dalam kumpulan dengan baik.

2. Analisis
Masalah ini timbul kerana wujudnya perasaan bangga dengan kelebihan diri dan perbandingan taraf
kepandaian. Walaupun mereka hidup dalam satu kelas, namun murid yang pandai lebih cenderung untuk
bergaul dengan murid-murid pandai sahaja manakala murid yang kurang pandai dipinggirkan kerana mereka
merasakan bahawa murid yang kurang pandai tidak sama taraf dengan mereka.

3. Cadangan Tindakan Susulan


a) Guru perlu membahagikan murid ke dalam kumpulan yang seimbang di mana setiap kumpulan ada
murid yang pandai dan ada murid yang lemah.
b) Guru perlu menggalakkan murid pandai untuk membantu murid yang lemah agar jurang yang ada dapat
dirapatkan.
c) Guru perlu menerapkan nilai bekerjasama dalam diri murid agar mereka dapat menunjukkan sikap
bekerjasama antara ahli kumpulan.
d)
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu agar murid-murid dapat bergaul mesra dengan
semua rakan mereka tanpa mengambil kira taraf kepandaian dan dapat saling bantu-membantu dalam proses
pembelajaran serta bekerjasama dalam melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti.

Bilangan Jurnal : Ke-11


Minggu Praktikum : Kesepuluh
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 11 April 2016
Tajuk Jurnal : Masalah murid bersikap malas

1. Masalah / Peristiwa
Masalah yang telah saya hadapi pada minggu ini ialah masalah murid menunjukkan sikap malas dan ini
adalah berkaitrapat dengan hal disiplin. Apabila guru meminta murid untuk menyiapkan kerja sekolah dan
meminta mereka untuk terus menghantar sebelum tamat waktu pdp mereka tidak menyiapkan tugasan mereka
dan memberikan alasan yang pelbagai agar dapat mengelak daripada penghantaran kerja sekolah yang guru
beri.

2. Analisis
Masalah timbul kerana murid telah mengambil masa yang lama semasa membuat kolaj di dalam kelas. Iaitu
dengan menggunting kertas yang telah diberikan oleh guru bukan sahaja tidak mengikut teknik dengan betul
malah menunjukkan bahawa murid bersikap malas. Ini kerana murid tidak berminat untuk meneroka teknik,
kurang yakin dan menganggap proses kerja melecehkan serta merumitkan.

3. Cadangan Tindakan Susulan


a) Saya perlu berbincang dengan guru pembimbing. Bertanyakan tips cara-cara untuk melaksanakan P&P
dalam masa yang telah ditetapkan dan cara untuk memberi kefahaman kepada murid bahawa dengan
menepati arahan guru akan menjadikan aktiviti bertambah senang dan P&P bertambah menarik. Juga
menggalakkan murid melaksanakan kerja sebaik mungkin dan untuk memupuk daya saing dalam
menghasilkan karya yang terbaik. Online Users
b) Saya akan menegur sikap mereka dengan cara yang lembut dalam tegas. Menyatakan pada mereka
bahawa mereka perlu membuat hasil karya yang terbaik untuk kepuasan diri mereka sendiri dan akan
menampalnya di dinding belakang kelas.
c) Saya juga akan mendapatkan tips atau cadangan untuk mengawal murid dan kelas dari guru-guru yang
lain dan rakan guru pelatih.

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan


Semasa membuat rancangan persediaan mengajar, saya akan memikirkan objektif-objektif dan aktiviti-aktiviti
yang sesuai, yang lebih terarah kepada pengenalan teknik dan penghasilan tugasan serta menekankan aspek
disiplin kerja pada murid-murid seperti memupuk nilai menepati masa seperti yang telah diperuntukkan.

Bilangan Jurnal : Ke 12
Minggu Praktikum : Kesebelas
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 20 April 2016
Tajuk Jurnal : Kekurangan Pengalaman / Pengetahuan sedia ada

1. Masalah / Peristiwa
Masalah yang telah saya hadapi pada minggu ini ialah masalah saya kekurangan pengalaman dan juga
pengetahuan sedia ada dari segi teknikal.

2. Analisis
Masalah timbul mungkin kerana murid tidak didedahkan dengan kepelbagaian teknik yang ada dalam
penghasilan karya. Dalam sesi P&P saya, murid baru belajar mengenali dan menerokai teknik. Dalam keadaan
ini, murid masih baru dengan teknik yang dipelajari. Jadi semasa proses penghasilan karya didapati murid agak
sukar (lambat) menghasilkannya. Guru perlu menunjukkan satu per satu langkah dengan terang dan jelas.
Banyak teguran terhadap proses kerja murid dilakukan. Hasilnya juga kurang memuaskan walaupun aktiviti
sangat bersesuaian dengan tahap pembelajaran murid.

3. Cadangan Tindakan Susulan


a) Saya perlu berbincang dengan guru pembimbing. Bertanyakan tips cara-cara untuk memilih aktiviti
yang bersesuaian pada tahap pengalaman dan pengetahuan sedia ada pada murid.
b) Saya akan memperkenalkan kepada murid teknik yang pelbagai dalam penghasilan karya. Pada P&P
saya nanti, saya akan menerangkan langkah-langkah penghasilan karya bagi satu per satu teknik
dengan terang, jelas dan dapat difahami oleh murid. Semasa proses penghasilan karya, saya akan turut
memantau bagi membantu murid menghasilkan teknik dengan betul.
c) Saya juga akan mendapatkan cadangan atau tips untuk menjadikan P&P saya lebih menarik untuk
memperkenalkan satu-satu aktiviti (teknik) dari rakan guru pelatih.

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan


Saya akan mengatasi masalah ini secepat mungkin kerana kekurangan ini akan menjadikan murid ketinggalan
dalam subjek pelajaran. Tahap pembelajaran murid menjadi rendah sedangkan tahap / pencapaian yang
sepatutnya adalah yang lebih baik.

Posted by Noor Afifah at 8:23 PTG


Labels: contoh penulisan jurnal, contoh penulisan jurnal praktikum, Jurnal

http://noorafifahazizan.blogspot.my/2016/08/contohpenulisanjurnalpraktikum.html 5/6
6/17/2017 NoorAfifahAzizan:ContohPenulisanJurnalPraktikum
Praktikum, masalah praktikum, praktikum, refleksi

2 ulasan

Tambahkan ulasan sebagai FLORENCE FUNG

Ulasan popular

Noor Afifah melalui Google+ 10 bulan yang lalu - Dikongsi secara umum

Contoh Penulisan Jurnal Praktikum
Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-2
Kedua 4 Februari 2016 Masalah Pengurusan Masa 1. Masalah /
Peristiwa Hari ini (4
Februari 2016) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat ...
Terjemah

Noor Afifah melalui Google+ 10 bulan yang lalu - Dikongsi secara umum

Contoh Penulisan Jurnal Praktikum
Bilangan Jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal : : : : Ke-2
Kedua 4 Februari 2016 Masalah Pengurusan Masa 1. Masalah /
Peristiwa Hari ini (4
Februari 2016) saya telah menghadapi masalah pengurusan masa yang tepat ...
Terjemah

Catatan Terbaru Laman utama Catatan Lama

Langgan: Catat Ulasan (Atom)


Blog Template by Blogger Candy | Images
by Freepik

Labels
Nota (11) Penghantar Pendidikan (9) PSV (8) Globalisasi dan Cabaran Pendidikan (7) KSSR (6) Ikatan dan
Celupan ( Tie and Dye) (5) Pendidikan Seni Visual (5) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN SENI
VISUAL (5) Bahasa Melayu (4) IPG Kampus Ilmu Khas (4) KEPENTINGAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (4) Mengenal Kraf Tradisional (4) RPH (4) Seni
(4) refleksi (4) Asemblaj (3) Esaiment (3) Esaiment PP (3) Esaiment Penghantar Pendidikan (3) Fonologi (3) IPGKIK (3) Kertas Kerja Perkhemahan (3)
MENGGAMBAR (3) Nota & Latihan (3) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (3) RPH SENI (3) Resipi (3) Sukan Rekreasi (3) AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (2) Catan (2) DBAE (2) DUNIA SENI VISUAL (2) EDU3053 (2) ESAIMENT MORAL (2) Jabatan Pendidikan
Seni Visual IPGKIK (2) KBSR (2) KBSR &KSSR (2) Kertas Kerja (2) Konsep Kesenian (2) Laporan (2) MERDEKA (2) Minit Mesyuarat (2) Nota Catan (2) Nota Penghantar
Pendidikan (2) Objek buatan manusia (2) PISMP (2) Pendididikan Seni Visual (2) Pengembala Biri-Biri & Serigala (2) Pengucapan Awam (2) RANCANGAN PELAJARAN
HARIAN KSSR (2) Semester 4 (2) Story board Pengembala Biri-Biri & Serigala (2) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2) Teks Ucapan (2) Ulangkaji (2)
falsafah pendidikan di malaysia (2) ( Yellow Bittern) (1) AHLI JAWATANKUASA PAMERAN (1) APRESIASI SENI BERDASARKAN PENGALAMAN PELBAGAI EDMUND BURKE
FELDMAN (1) Aina Tasneem (1) Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran (1) Aku Suka Dia (1) Analisis portfolio (1) Apresiasi Hasil Seni 2 Dimensi Kanak-kanak (1) Arca (1) BIDANG
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN : HIASAN DINDING PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID (1) BIDANG SENI KREATIF SENI LUKIS (1) BM (1) BMK (1) Bahasa Melayu Kontekstual (1)
Berita (1) Betty Edwards (1) Bicara Rakyat (1) Bola Baling (1) Burung Puchong Merah (1) CARA BUAT KARANGAN (1) CONTOH KARANGAN (1) Cara unlock broadband Maxis (1) Conway
Twitty (1) DEFINASI MAKRO (1) DEFINISI MAKRO (1) DEVELOPING LISTENING & SPEAKING SKILLS (1) Diftong (1) Don't Cry Joni (1) Durian Crepe (1) EKSPRESI KREATIVITI KANAK-
KANAK (1) ELP (1) English Languange Profiency (1) Esaiment PSV (1) Esaiment Pendidikan Seni Visual (1) FONOLO (1) Fpm (1) Gasing mudah (1) Hey Jude (1) ISI PENTING (1)
Isikandungan Serta Pendekatan. (1) Ixobrychus (1) JPSV (1) Jamuan Raya Jabatan PSV IPG Kampus Ilmu Khas (1) KARANGAN MUDAH (1) KARANGAN PERTANIAN (1) KLCC (1)
KREATIVITI SENI DAN KANAK-KANAK (1) KUDA KEPANG (1) KURIKULUM STANDARD PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN
MORAL TAHUN 1 (1) Kad Diskaun Pelajar (1) Kings & Queens L'Odeur Range Fragrances (1) Kordata (1) L'Odeur Milan (1) L'Odeur Perfume (1) L'Odeur Venice (1) LITERASI BAHASA
MELAYU (1) LUKISAN DAN PENYUBURAN DIRI (1) Laksa (1) Lirik (1) MAKRO (1) Makanan (1) Membanding Perbezaan Psv KLSR Dan KBSR Daripada Aspek Persamaan Dan Perbezaan
Matlamat (1) Membuat Corak dan Rekaan (Corak tidak terancang) (1) Membuat replika gasing (1) Memo (1) Mon Amour (1) NOTA PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (1)
No (1) Nota Pendidikan Seni (1) Objektif (1) PENDIDIKAN MORAL (1) PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (1) PERTANIAN BUMI HIJJAU (1) PJ (1) PSV 3103 (1) PSV
ESAIMENT SENI (1) Pendekatan Discipline Based of Art Education (DBAE) (1) Pendidikan Jasmani (1) Pendidikan Seni Berasaskan Disiplin ( DBAE ) (1) Pengacaraan Majlis (1)
Perbandingan KBSR dan KSSR (1) Perkembangan Kreativiti Seni Kanak-kanak (1) Perpaduan dalam kalangan Warga Felda (1) Personal Response (1) Perspectives Drawing Development
in Children (1) RELFLEKSI SENI (1) RPH MORAL (1) RPH TAHUN 2 (1) RPH TAHUN 3 (1) RPH TAHUN 5 (1) Rencana (1) Resipe spagetthi (1) Roomate (1) STANDARD PRESTASI DUNIA
SENI VISUAL (1) STRORY (1) Snail Mucin Extract Collagen Gel Mask (1) Storyboard (1) Sukatan Pelajaran dan HuraianSukatan Pelajaran PSV KBSR (1) Surat Rasmi (1) TEKS
PENGACARAAN MAJLIS TRANSFORMASI PENDIDIKAN KE ARAH PEMBENTUKAN MODAL INSAN CEMERLANG SEMPENA KARNIVAL PENDIDIKAN (1) TEORI PENGALAMAN PELBAGAI
EDMUND BURKE FELDMAN (1) TOPENG (1) TOPENG ARNAB (1) TUGASAN MORAL (1) Tembikar (1) Ucapan (1) Ujian Amali (1) Viktor Lowenfeld (1) WAJ 3104 (1) WARISAN KITA (1)
ardeidae (1) dialog (1) helang (1) huawei (1) ilmu khas (1) labu sayong (1) lyrics (1) program khidmat masyarakat (1) resipi makaroni (1) sajak (1) sajak laut (1) sinensis (1) teknik (1) tutorial
eagle (1)

http://noorafifahazizan.blogspot.my/2016/08/contohpenulisanjurnalpraktikum.html 6/6

Anda mungkin juga menyukai