Anda di halaman 1dari 109

GARIS PANDUAN

PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)


KOLEJ VOKASIONAL

EDISIJUN
EDISI JANUARI
2016 2017

DISEDIAKAN OLEH :
UNIT VOKASIONAL,
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

GARIS PANDUAN
PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

Edisi Januari 2017


Unit Vokasional
Sektor Pengurusan Akademik

i
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Cetakan Kedua 2017


Edited Version January 2017
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, Ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elekt ronik,
fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah,
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 5 -6, Blok E14,
Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

AHLI JAWATANKUASA

Penasihat
En. Zainuren bin Mohd Nor SMP. , AAP.

Pengerusi
En. Fauzi bin Abdulah

Timbalan Pengerusi
Pn. Hafidzah binti Omar

Pengurus Projek
En. Rosman bin Bahri

Setiausaha
Pn. Anita binti Hashim

Ahli-Ahli

Ketua Panel
En. Azali bin Ithnin

Ahli Panel
En. Janain bin Burut
Cik Idora binti M. Nor
En. Yusri bin Abd Rahman
Mejar Jalil bin Mohamed
En. Azhar bin Abdul Rahman
Dr. Hj. Azaman bin Ishar
En. Abd. Rasid bin Megat
En. Johan bin Suyut

iii
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KATA ALUAN

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran


ke hadrat Allah s.w.t serta selawat dan salam ke
atas junjungan Nabi Muhammad s.a.w di atas
kesempatan untuk menerbitkan Garis Panduan Projek
Tahun Akhir (PTA) bagi membantu membangunkan
modal insan negara yang mampu bersaing dengan
negara maju di dunia, serta berupaya
me la hi rk a n g e ne ra s i mud a ya ng
berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai
kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan
berkesan pada peringkat global.

Dalam usaha mencapai aspirasi yang tinggi dalam persekitaran persaingan


global yang semakin sengit, tidak dinafikan bahawa proses pelaksanaan
pembelajaran dan pengajaran memerlukan pendekatan dan strategi baharu
agar setiap pelajar mampu memiliki dan menguasai kemahiran yang
diperlukan dalam abad ke-21. Dengan adanya pelaksanaan Projek Tahun
Akhir (PTA) ini akan menggalakkan pelajar menjadi kreatif dan inovatif
dalam menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan di mana pelajar
boleh mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan mereka
disepanjang pembelajaran mereka di Kolej Vokasional seperti yang digariskan
di dalam Kerangka Kelayakan Malaysia di mana pelajar perlu menguasai hasil
pembelajaran sebelum mereka bergraduat.

Sehubungan itu B ahagian Pendidikan Teknik & Vokasional telah


mengambil langkah proaktif dengan membangunkan Garis Panduan
Projek Tahun Akhir (PTA) bagi kegunaan pelajar dengan mengambil kira
pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran terdahulu.

Justeru itu diharap garis panduan ini dapat membantu pelajar dan warga
Kolej Vokasional dalam persediaan Projek Tahun Akhir (PTA) serta
mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Setinggi-tinggi tahniah kepada
semua pihak yang telah berusaha dengan gigih untuk menghasilkan garis
panduan ini.

Saya berharap Garis Panduan Projek Tahun Akhir (PTA) ini dapat
melancarkan peranan dan tanggungjawab semua pihak tanpa mengekang
kreativiti mereka.

ENCIK ZAINUREN BIN MOHD NOR SMP. , AAP.


Pengarah
Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional
Kementerian Pendidikan Malaysia

iv
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

Muka Depan i
Hak Cipta ii
Jawatan Kuasa Panel Penulis iii
Penghargaan BPTV iv
Kata Aluan Pengarah BPTV v
Kandungan Muka Surat vi
NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA 1
TUJUAN 1

RINGKASAN 1

1.0 PENGENALAN 2

2.0 TEMPOH PELAKSANAAN 2

3.0 PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK AKHIR 3

4.0 JENIS-JENIS PROJEK TAHUN AKHIR 4

5.0 PANDUAN PENYEDIAAN PROJEK 5

6.0 PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN 6

6.1 Kandungan Kertas Cadangan 6

6.2 Format Kertas Cadangan 7

6.3 Pembentangan Kertas Cadangan 8

6.4 Buku Log 9

7.0 PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK 9

7.1 Susunan dan Kandungan 9

7.1.1 Abstrak 10
7.1.2 Isi Kandungan 11
7.1.3 Senarai Jadual 11
7.1.4 Senarai Rajah 11

7.1.5 Daftar Lampiran 11

v
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.1.6 Bab 1 : Pengenalan 11


7.1.7 Bab 2 : Kajian Literatur 14
7.1.8 Bab 3 : Metodologi 15
7.1.9 Bab 4 : Dapatan Kajian / Penemuan Dan Analisis 17
7.1.10 Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan 18
Kesimpulan
7.1.11 Rujukan 18
7.1.12 Lampiran 19

7.2 Saiz dan Format Penulisan Laporan 19

7.2.1 Penjilidan Penulisan Laporan 19

7.2.2 Format Kulit Hadapan Laporan 20

7.2.3 Muka Halaman Judul 20

7.2.4 Kertas 20

7.2.5 Ruang Tepi Muka Surat 21


7.2.6 Teks Laporan 21
7.2.7 Bahan Ilustrasi 21
7.3 Format Rujukan 22

8.0 PEMBENTANGAN PROJEK 22


8.1 Kandungan Persembahan 22
8.2 Masa Persembahan 23

9.0 PENILAIAN PROJEK 23

10.0 PENUTUP 25

11.0 LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Contoh Format Buku Log 27

LAMPIRAN 2 Contoh Format Kertas Cadangan (Proposal) 29

LAMPIRAN 3 Contoh Format APA 31


LAMPIRAN 4 Contoh Format Kulit Muka Hadapan, Tulang Tepi 36
dan Muka Dalam Laporan PTA

vi
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

LAMPIRAN 5 Contoh Pengakuan Penulis, Perakuan Penyelia 39


Projek dan Penghargaan
LAMPIRAN 6 Contoh Abstrak 42

LAMPIRAN 7 Contoh Carta Alir Kaedah Pelaksanaan Kajian 44

LAMPIRAN 8 Lampiran 8.a Skema PTA 1 45

Lampiran 8.b Rubrik PTA 1 51

LAMPIRAN 9 Lampiran 9.a Skema PTA 2 57

Lampiran 9.b Rubrik PTA 2 63


LAMPIRAN 10 Panduan Penetapan Dokumen Menggunakan MS 69
Word
LAMPIRAN 11 Lampiran 11.a Contoh Table 3 MQA PTA 1 75

Lampiran 11.b Contoh Table 3 MQA PTA 2 79

LAMPIRAN 12 Lampiran 12.a Template Laporan PTA a 83

Lampiran 12.b Template Laporan PTA b 85

vii
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

PENDAHULUAN

NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA

Dokumen ini dinamakan GARIS PANDUAN PROJEK TAHUN AKHIR. Garis


panduan ini diwujudkan di bawah amalan dan bidang kuasa Bahagian
Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) bagi pelaksanaan program Diploma di
Kolej Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkuatkuasa pada
1 Januari 2017.

TUJUAN

Garis panduan ini disediakan bagi membantu pelajar semua institusi Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM), ILKA dan ILKS yang melaksanakan Program Diploma
dalam menjalankan Projek Tahun Akhir.

RINGKASAN

“KPM” Kementerian Pendidikan Malaysia

“BPTV” Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

“ KV” Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia

“ ILKA” Institusi Latihan Kemahiran Awam

“ ILKS” Institusi Latihan Kemahiran Swasta

“KSKV” Kurikulum Standard Kolej Vokasional

“NOSS” National Occupational Skill Standard

“PTA” Projek Tahun Akhir

“PP” Penyelia Projek

“PPL” Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

“PPT” Pemberi Pendidikan Tinggi

“PBC” Pusat Bertauliah Cawangan

1
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

1.0 PENGENALAN

Projek Tahun Akhir (PTA) merupakan kursus wajib di dalam program D iploma
Teknologi yang perlu dilaksanakan di tahun akhir. PTA dilaksanakan bertujuan untuk
menguji dan menilai kemahiran pelajar dalam mengaplikasikan kemahiran yang telah
mereka pelajari sepanjang tempoh pengajian empat (4) tahun tiga (3) bulan yang
mana dua (2) tahun peringkat SVM dan dua (2) tahun tiga (3) bulan peringkat
Diploma.

Sepanjang pelaksanaan, pelajar dibimbing oleh pensyarah yang berperanan


sebagai Penyelia Projek (PP) bagi menyelia, memantau dan membantu perjalanan
PTA tersebut. Penyelia juga bertanggungjawab dalam memastikan PTA dapat
disempurnakan dalam masa yang ditetapkan. Laporan projek mengikut format perlu
dihantar kepada Ketua Program masing-masing dan pencapaian pelajar dinilai
mengikut kaedah dan format penilaian yang ditetapkan.

Pelajar dinilai dari segi kemahiran dalam merekabentuk, mengendalikan


mesin, menyelesaikan masalah, menganalisa, melakukan kerja-kerja pengurusan
teknikal dan menulis laporan. Laporan PTA akan disemak oleh Proof Reader untuk
memastikan susunan dan tatabahasa mengikut format yang ditetapkan sebelum
dinilai oleh Penyelia Projek (PP).

2.0 TEMPOH PELAKSANAAN

Tempoh pelaksanaan projek akhir adalah selama 2 semester iaitu Projek


Tahun Akhir 1 (PTA 1) pada semester 3 dan Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2) pada
semester 4. Dua (2) unit kredit bagi PTA 1 dan empat (4) unit kredit bagi PTA 2
seperti dalam struktur KSKV mengikut program masing-masing.

2
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Penyediaan kertas cadangan (proposal), buku log, progres projek (30%),


penulisan Bab 1, Bab 2 dan Bab 3 serta pembentangan kertas cadangan (proposal)
dilaksanakan di peringkat PTA 1.

PTA 1 menjadi prasyarat kepada PTA 2. Bagi projek yang tidak dapat
disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan di PTA 1, pelajar diberi peluang untuk
menyiapkannya dalam tempoh sebulan sebelum pelaksanaan PTA 2. Pelajar
dikehendaki menyiapkan projek, penulisan laporan (Bab 4 dan Bab 5) dan
membentangkannya di akhir semester 4.

3.0 PROSEDUR PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

Pemilihan projek berdasarkan kepada produk fizikal atau perkhidmatan atau


trading yang mempunyai ciri-ciri inovasi dan memberikan impak serta mempunyai
nilai komersial atau aspek keusahawanan yang tinggi. Projek yang boleh diaplikasi
mengikut keperluan industri dan komuniti amat digalakkan.

Projek yang dijalankan perlu mengambil kira kos keseluruhan serta boleh
dilaksanakan dalam tempoh masa yang diperuntukkan. Projek hendaklah memenuhi
sekurang-kurangnya 25% keterampilan Duty-Task atau satu Competency Unit (CU)
Tahap 4 yang digariskan oleh National Occupational Skills Standard (NOSS) serta
memenuhi keperluan Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV).

Setiap PTA boleh dilaksanakan secara individu atau berkumpulan (tidak


melebihi 3 orang) mengikut bentuk projek. Bagi projek berkumpulan, skop tugasan
dan aktiviti setiap ahli hendaklah dinyatakan dengan jelas di dalam buku log seperti
Lampiran 1. Sepanjang perlaksanaan, pelajar perlu mengadakan sekurang-
kurangnya enam (6) kali pertemuan bersama Penyelia Projek (PP).

3
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Kesimpulannya, proses PTA adalah bermula dengan menghantar


kertas cadangan sehinggalah kepada penjilidan laporan dalam bentuk binding tape
atau comb binding yang perlu dihantar kepada Penyelia Projek (PP) untuk semakan,
pembentangan dan penilaian.

Laporan PTA yang telah dinilai dan disahkan oleh Pegawai Penilai hendaklah
disediakan sebanyak dua (2) jilidan buku kulit keras (hard cover) untuk rujukan dan
simpanan Kolej Vokasional (PPT/PBC) dan satu (1) jilidan untuk pelajar.

4.0 JENIS-JENIS PROJEK TAHUN AKHIR

Terdapat dua jenis projek yang boleh dibangunkan iaitu projek jenis nyata dan
projek jenis kajian.

Projek jenis nyata merujuk kepada produk atau perisian yang dibangunkan
mengikut kaedah-kaedah yang sesuai. Pembangunan projek jenis ini perlulah
mengabungkan teknologi-teknologi baru dan tidak meniru sebarang ciri-ciri produk
yang sedia ada di pasaran. Perbandingan antara produk sedia ada dengan projek
yang hendak dibangunkan perlu ditunjukkan dengan jelas beserta kajian dan
sokongan data. Projek jenis ini boleh merujuk kepada penyelesaian sesuatu masalah
yang mungkin wujud sama ada di kolej mahupun industri. Kaedah pembangunan dan
pengujian ke atas projek yang dibangunkan perlu dinyatakan dengan jelas dan
terperinci berserta sokongan data, analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan
projek (ditunjukkan dalam bentuk gambar foto).

Manakala projek jenis kajian merujuk kepada kemahiran dalam membuat


kajian tentang permasalahan, pengurusan teknikal, teknologi-teknologi baru, simulasi
dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang. Hasil kajian hendaklah disertakan
sebagai bukti seperti dokumen-dokumen yang dibangunkan, borang soal selidik,
senarai semak dan sebagainya.

4
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

5.0 PANDUAN PEMILIHAN PROJEK

Penyelia Projek (PP) hendaklah menetapkan tema/tajuk/kategori bagi membantu


pelajar menjana idea dan menentukan projek yang bakal dilaksanakan.
Pembangunan projek perlulah menggabungkan teknologi baru atau inovasi produk
yang sedia ada di pasaran. PTA yang dibangunkan mestilah berpandukan kepada
keperluan KSKV atau pun NOSS dan boleh dikomersialkan jika sesuai.

Projek juga boleh mempunyai nilai-nilai ‘future upgrade’ yang boleh diubahsuai
atau ditambahbaik bagi meningkatkan lagi kualiti projek tersebut. Projek harus
direka dengan mengambil kira perkembangan teknologi terkini seperti teknologi
hijau, inovasi, penjimatan tenaga, pemasangan mudah, mudah alih, kitar semula,
ergonomik dan lain-lain. Selain itu, ciri-ciri Project Base Education (PBE) dan School
Enterprise (SE) hendaklah diterapkan mengikut kesesuaian projek.

Semua hasil cipta projek, hendaklah tidak meniru mana-mana pihak seperti
plagiat, outsourcing atau ciplak. Tindakan akan dikenakan sekiranya didapati pelajar
meniru mana-mana projek yang sedia ada.

Plagiat ialah amalan membuat petikan daripada sesuatu bahan berbentuk ayat,
perenggan, bahagian atau beberapa ayat yang dicantum daripada sumber tertentu
tanpa menyatakan sumbernya. Oleh itu, pengkaji mestilah menggunakan perkataan
atau ayat sendiri dengan membuat terjemahan maksud dan perlu menyatakan nama
penulis asal dan tahun. Manakala sekiranya penggunaan petikan secara langsung
perlu diletakkan tanda pembuka dan penutup bicara iaitu “…….” , cara penulisan
sumbernya hendaklah ditulis nama penulis asal dan tahun seperti (Alias, 2014).

Outsourcing pula membawa maksud perbuatan mengupah atau meminta


pihak lain untuk menyediakan PTA untuknya. Manakala ciplak adalah meniru
keseluruhan dan sepenuhnya projek lain yang telah ada atau mengambil projek
individu lain dan menyatakan projek tersebut adalah miliknya. Kesemua cara
penipuan ini, sekiranya dapat dikesan oleh PP maka PPT/PBC tidak akan teragak-
agak mengenakan tindakan dan diberi keputusan “GAGAL” bagi PTA tersebut.

5
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

6.0 PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN

Penyediaan kertas cadangan (PTA 1) berkenaan projek yang hendak


dibangunkan perlu disediakan pada semester 3. Penulisan kertas cadangan boleh
dibuat dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Kertas cadangan perlu
dibentangkan pada tarikh yang ditetapkan mengikut kolej masing-masing. Kertas
cadangan yang lengkap perlu dibentangkan kepada Penyelia Projek (PP) yang
dilantik oleh PPT/PBC.

Tujuan penyediaan kertas cadangan adalah untuk:


i) membentangkan idea dan cadangan PTA
ii) memastikan kesesuaian projek untuk dilaksanakan
iii) menekankan kepentingan komitmen pelajar dengan Penyelia Projek
iv) melengkapkan sebahagian syarat PTA

6.1 Kandungan Kertas Cadangan


Kertas cadangan ini perlulah merangkumi keterangan secara teknikal yang
lengkap berkenaan projek yang hendak dibangunkan. Secara terperinci, kertas
cadangan PTA perlu merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

i) Tajuk Projek

ii) Senarai Nama Ahli Kumpulan

iii) Nama Penyelia Projek

iv) Pengenalan Projek

v) Pernyataan Masalah – penyataan masalah yang akan diselesaikan

vi) Objektif Projek – matlamat projek ini dibangunkan

vii) Tujuan Projek – menjawab soalan kajian/projek atau penyataan


masalah

viii) Skop Projek – ruang lingkup projek.

6
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

ix) Literatur – kajian-kajian lepas berkaitan projek yang akan dilaksanakan


yang melibatkan variable yang dikaji.

x) Metodologi – Kaedah pelaksanaan kajian yang akan dilaksanakan

xi) Anggaran Kos – kos-kos perbelajaan yang terlibat dalam


melaksanakan kajian

xii) Perancangan Pelaksanaan Projek – mengandungi Jadual


Pelaksanaan Perancangan mengikut mingguan dan Carta Alir kaedah
pelaksanaan projek.

xiii) Carta Gantt – Satu jadual perancangan pelaksanaan projek

xiv) Jangkaan Hasil - Kelebihan/Spesifikasi Jangkaan apa yang


diharapkan oleh ahli kumpulan daripada projek yang dihasilkan.
Jangkaan yang dibuat perlu mengandungi sasaran pencapaian yang
boleh diukur, contohnya;

a) Mencipta mesin membuat kuih ros yang boleh menghasilkan 100


keping kuih dalam masa 30 minit,

b) Mencipta alat kawalan jauh penggera keselamatan rumah untuk


jarak kawalan 1 hingga 10 meter.

xv) Rujukan – sumber-sumber yang menjadi rujukan perlu ditulis dalam


laporan

xvi) Lampiran (jika perlu) – Lakaran, gambar, lukisan 2D/3D, senarai


bahan guna habis, Anggaran Kos, Jadual Pengagihan Kerja, Carta
Gantt, Carta Alir dan sebagainya yang berkenaan.

6.2 Format Kertas Cadangan


Penyediaan kertas cadangan ini perlulah ditaip dengan menggunakan perisian
MS WORD. Format Kertas Cadangan adalah seperti berikut:

i) Kertas : A4 (tanpa cetak di muka belakang)

ii) Jenis Tulisan : Arial

7
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

iii) Saiz Tulisan : 11 (hitam)

iv) Jarak langkau (Paragraph) : 1.5 spacing

v) Panjang kertas cadangan minimum 3 muka surat dan maksimum 8


muka surat bergantung kepada Penyelia Projek (PP)

vi) Contoh format kertas cadangan adalah seperti di Lampiran 2

6.3 Pembentangan Kertas Cadangan

Setiap kumpulan/individu wajib membentangkan kertas cadangan PTA


kepada PP bagi tujuan kelulusan projek dan juga peruntukan kewangan. Bagi kertas
cadangan yang telah diluluskan, ahli kumpulan atau individu boleh memulakan
pelaksanaan projek tersebut dengan membuat persiapan awal mengikut
perancangan seperti yang dicadangkan dalam Carta Gantt pada kertas cadangan.
Format slaid pembentangan adalah seperti berikut:
i) Nama pelajar dan tajuk projek
ii) Masalah kajian
iii) Kajian yang hendak dilaksanakan
iv) Objektif
v) Metodologi
vi) Carta Gantt (jadual pelaksanaan PTA)
vii) Anggaran kos
viii) Carta Alir kajian
ix) Batasan kajian
x) Jangkaan hasil
xi. Rujukan

Kertas cadangan PTA 1 hendaklah disediakan semasa di Semester 3


Diploma. Kertas cadangan yang telah siap disediakan oleh pelajar hendaklah
diserahkan kepada Penyelia Projek (PP) yang dilantik oleh Pengarah
PPT/PBC untuk kelulusan projek yang hendak dilaksanakan. Penilaian awal

8
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

kertas cadangan PTA adalah bertujuan untuk melihat akan keberkesanan


projek tersebut. Hanya PTA 1 yang telah diluluskan sahaja layak untuk
meneruskan PTA 2 pada Semester 4 Diploma.

6.4 BUKU LOG

Buku log adalah merupakan satu eviden aktiviti pelajar dalam melaksanakan
PTA. Pelajar diwajibkan menggunakan buku log bagi PTA 1 dan PTA 2. Skema
pemarkahan buku log adalah seperti di perkara 9.0 Penilaian Projek. Setiap pelajar
diwajibkan merekod segala pembangunan dan perkembangan perjalanan PTA di
dalam buku log. Tujuan Buku Log dibangunkan adalah sebagai rujukan Penyelia
Projek (PP) bagi memastikan kelancaran PTA dan pencapaian pelajar dari masa ke
semasa. Setiap nota, aktiviti dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pelajar
dicatat dalam buku log. Buku log akan diperiksa dan ditandatangani oleh Penyelia
Projek (PP) setiap kali berlakunya perjumpaan. Minima perjumpaan antara pelajar
dengan Penyelia Projek (PP) adalah 6 kali perjumpaan. Contoh Format Buku Log
adalah seperti di Lampiran 1.

7.0 PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK

7.1 Susunan Dan Kandungan

Bahagian utama laporan PTA hendaklah ditulis di bawah tajuk (heading) yang
disusun seperti berikut:-

i) Kulit Muka Hadapan Laporan Projek (Hard Cover) – Warna Biru Gelap

ii) Muka Dalam Laporan Projek

iii) Pengakuan Penulis

iv) Perakuan Penyelia Projek (PP)

v) Perakuan Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

vi) Penghargaan

9
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

vii) Abstrak

viii) Isi Kandungan

ix) Senarai Jadual

x) Senarai Rajah

xi) Bab 1 : Pengenalan

xii) Bab 2 : Kajian Literatur

xiii) Bab 3 : Metodologi

xiv) Bab 4 : Dapatan Kajian Dan Analisis

xv) Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan

xvi) Rujukan

xvii) Lampiran

7.1.1 Abstrak

Abstrak ialah satu pernyataan ringkas yang lengkap meliputi keseluruhan


kandungan laporan PTA. Panjangnya hendaklah tidak melebihi 300 patah perkataan
(dalam satu halaman muka surat sahaja). Bilangan perenggan yang digunakan
hanyalah satu (1) sahaja. Abstrak perlu disediakan dalam dua bahasa iaitu Bahasa
Melayu dan diikuti Bahasa Inggeris, pada halaman muka surat yang berasingan.
Contoh penulisan Abstrak adalah seperti di Lampiran 6.

Antara kandungan penting dalam abstrak ialah :

i) Kenapa kajian/rekabentuk dilakukan

ii) Pernyataan masalah: Apa masalah yang cuba hendak diselesaikan?

iii) Pendekatan/kaedah digunakan untuk selesaikan masalah: Simulasi,


analisis model, menghasilkan prototaip, kumpul dan analisis data,
produk sebenar.

10
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

iv) Keputusan: Dinyatakan dalam bentuk teks yang menyatakan sesuatu


yang lebih baik dari sedia ada

v) Kesimpulan: Implikasi keputusan, perubahan yang telah dibuat,


produktiviti meningkat dan sebagainya

7.1.2 Isi Kandungan


Bahagian ini mengandungi senarai isi kandungan beserta muka surat.

7.1.3 Senarai Jadual


Bahagian ini mengandungi semua senarai jadual yang terkandung di dalam
laporan PTA. Tajuk jadual dalam laporan hendaklah ditulis di bahagian atas jadual.

7.1.4 Senarai Rajah


Bahagian ini mengandungi semua senarai rajah yang terkandung di dalam
laporan PTA. Senarai ini diperlukan sekiranya terdapat rajah yang digunakan dalam
penulisan laporan. Tajuk rajah dalam laporan hendaklah ditulis di bahagian bawah
rajah.

7.1.5 Daftar Lampiran


Senarai ini diperlukan sekiranya terdapat lampiran dokumen yang disertakan
dalam penulisan laporan.

7.1.6 Bab 1 : Pengenalan


Dalam bahagian ini, perkara yang perlu dinyatakan dalam bahagian ini adalah:

i) Pengenalan
Pengenalan meliputi perkara yang disiasat, tujuan kajian dan satu
ringkasan skop projek yang akan dikaji. Bahagian ini juga merumuskan
secara keseluruhan projek yang dilaksanakan, hasil dan pencapaian
projek serta perancangan dan harapan untuk projek akan datang.
Kelemahan, kelebihan dan cadangan penambahbaikan perlu

11
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

dinyatakan dengan ringkas dan tepat. Inovasi dalam rekabentuk produk


atau proses juga perlu dinyatakan.

ii) Latar Belakang Kajian


Masalah yang ingin dikaji harus secara khusus. Huraikan suasana atau
keadaan (masalah) yang menyebabkan kajian itu perlu dilakukan.
Terangkan idea asal dan bagaimana ia timbul.

iii) Penyataan Masalah


Penyataan masalah adalah keadaan sebenar yang dihadapi yang
menjadi idea atau pencetus kepada inovasi projek.

iv) Tujuan
Menjawab persoalan kajian atau penyataan masalah.

iv) Objektif
Objektif yang dimaksudkan dalam bahagian ini adalah tujuan atau
matlamat projek ini dibangunkan. Dalam bahagian ini perlu dinyatakan
dengan jelas sasaran yang ingin dicapai oleh setiap ahli kumpulan
terhadap projek yang dibangunkan ini. Objektif haruslah spesifik,
ringkas dan boleh dicapai.

Contoh-contoh objektif PTA dalam pelbagai program adalah seperti


berikut:
a) Mereka bentuk Mesin Pengisar Kacang Soya yang dapat
memproses dengan cepat.
b) Menghasilkan lampu isyarat pintar yang efisien dan selamat.
c) Menghasilkan fomulasi makanan ayam pedaging.
d) Menghasilkan jig dan lekapan pada meja kerja kimpalan yang
bole mengimpal pelbagai kedudukan.
e) Menyediakan software landskap yang mesra pengguna (user
friendly).

12
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

f) Menghasilkan SOP kepatuhan pelajar terhadap keselamatan dan


kesihatan pekerjaan di kolej.
g) Mengurus pertunjukan fesyen mengikut perancangan.
h) Mengurangkan kadar penyelenggaran pembaikan enjin kereta
sebanyak 50%.
i) Mewujudkan sistem penyelenggaraan boleh ramal (predictive
maintenance) yang berkesan.

v) Kepentingan Kajian
Kita hendaklah menjelaskan kepentingan dan sumbangan kajian
yang akan dilaksanakan terhadap bidang yang dikaji seperti dapat
memantapkan penjelasan tentang sesuatu hukum, memperkemaskan
sesuatu kaedah, membetulkan sesuatu fahaman atau seumpamanya.
Juga kepentingan dan sumbangannya dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.

vi) Skop Kajian


Skop kajian adalah limitasi atau batasan projek yang hendak
dilaksanakan. Ini bermaksud menjelaskan skop kajian yang
dibangunkan sama ada mengikut kehendak industri atau teknologi
terkini. Jika kajian melibatkan projek sedia ada, nyatakan kelebihan
daripada inovasi yang telah dibuat. Jika kajian baru, nyatakan
permasalahan yang hendak diselesaikan dan kesannya ke atas
pengguna, sistem pengurusan, teknologi, persekitaran dan sebagainya.
Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ialah:

a) Ruang lingkup kajian


b) Saiz / dimensi
c) Golongan sasaran
d) Kaedah tertentu yang digunakan
e) Had-had tertentu

13
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Teknik/kaedah yang digunakan dalam pembangunan projek


merangkumi elemen konsep pengoperasian, metodologi yang
digunakan dan kawalan terhadap projek yang hendak dibangunkan
juga boleh dimasukkan sebagai skop projek.

7.1.7 Bab 2 : Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan beberapa huraian tentang kajian-kajian lepas


berkaitan dengan kajian yang akan dilaksanakan berpandukan kepada
pembolehubah-pembolehubah yang akan dikaji. Ia memberikan tinjauan mengenai
apa yang telah dibahas atau dibincangkan oleh penyelidik lepas berkaitan dengan
teori-teori dan hipotesis kajian yang menyokong kajian, permasalahan penelitian
yang diajukan atau ditanyakan, kaedah penyelidikan yang sesuai yang berkaitan
dengan kajian yang akan dilaksanakan. Data atau maklumat komponen-komponen
yang akan digunakan di dalam membangunkan kajian atau projek juga boleh juga
dimasukkan di dalam bab ini.

Tujuan kajian literatur adalah untuk mengkaji kajian-kajian berkaitan bagi


mengenal pasti sejauh mana sesuatu masalah yang hendak dikaji telah dikaji.
Meninjau semula sesuatu sumber bahan bertulis termasuk laporan-laporan hasil
kajian yang lepas yang telah dilakukan sebelum ini. Meluaskan lagi asas
pengetahuan dalam sesuatu bidang penyelidikan yang akan dibuat. Penyelidik boleh
mengetahui makna pembolehubah yang dikaji, untuk tujuan menerangkan masalah
tentang kajian yang ingin dilakukan, untuk membuat justifikasi tentang kepentingan
kajian iaitu mengapa kajian tersebut perlu dijalankan, dapat memperbaiki kaedah
penyelidikan dan dapat memberi perbandingan antara kajian yang sebelum dengan
kajian penyelidik iaitu sama ada terdapat persamaan atau perbezaan antara
pemboleh ubah yang dikaji, serta membolehkan pengkaji membuat cadangan secara
teoritikal dan cadangan pada masa akan datang.

14
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Secara ringkasnya bab ini menerangkan tentang kajian yang telah dijalankan
oleh pihak lain berkaitan dengan bidang projek yang sedang dijalankan. Bab ini juga
boleh menerangkan tentang teknik/kaedah/peralatan atau teknologi yang
digunapakai semasa melaksanakan projek/kajian. Banyak rujukan perlu dibuat dalam
bab ini. Rujukan boleh didapati sama ada dari buku, kertas kerja persidangan, artikel
jurnal, majalah, tesis atau Internet. Segala sumber rujukan perlu ditulis secara jelas
dalam kandungan teks dan dinyatakan dalam senarai rujukan.

7.1.8 Bab 3 : Metodologi

Bab ini menerangkan kaedah dan perancangan pelaksanaan projek. Dalam


menghasilkan rekabentuk sesuatu projek, beberapa perkara perlu dipertimbangkan
antaranya dari segi pemilihan bahan, konsep reka bentuk, analisis kejuruteraan,
analisis pengukuran, Ujian Makmal dan lukisan kejuruteraan (mengikut kehendak
program).

Setiap rekabentuk yang dibuat perlu mengambil kira beberapa faktor seperti
faktor pengguna (mengikut umur, jantina, pengalaman dan sebagainya), persekitaran
(cuaca, suhu, tempat/lokasi dan sebagainya), ergonomik (keselesaan projek),
bahan mentah (mudah dicari dan murah harganya), peralatan (kemudahan
perolehan, lokasi, teknologi dan penyelenggaraan) dan keselamatan (berpandukan
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, OSHA). Segala proses
pembuatan atau proses kerja dalam menyiapkan projek ini perlu dinyatakan dalam
bab ini.

Pelajar perlu memasukkan perkara-perkara berikut mengikut kehendak


program :
i. Lukisan 2D dan 3D sekiranya ada
ii. Penerangan mengenai rekabentuk produk dari segi saiz produk, bahan
yang digunakan, pecahan komponen/bahagian-bahagian, konsep
yang digunakan, dan juga fungsinya

15
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

iii. Kos pembuatan dan cadangan harga jualan (kos bahan mentah, kos
penggunaan mesin, peralatan, buruh, elektrik, rekabentuk serta kos
keseluruhan projek).
iv. Pengiraan kos secara keseluruhan
Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan dalam bab ini ialah:

i) Proses Pembuatan : Proses-proses yang terlibat dalam pembangunan


produk bermula dari rekabentuk dan penghuraian mengenai
radas/peralatan, teknik pengukuran termasuk punca-punca kesilapan
dan cara-cara untuk mengurangkannya, bahan-bahan yang digunakan
dan cara-cara mengeluarkan dan menguji contoh-contoh.

ii) Masalah Teori atau Rekabentuk : Penghuraian mengenai teknik yang


digunakan. Terbitan matematik yang terlalu panjang hendaklah
disediakan sebagai lampiran. Bahagian ini juga hendaklah
mengandungi senarai ujian-ujian yang telah dilakukan.

iii) Senarai bahan dan peralatan : Senarai bahan dan peralatan yang
digunakan perlu dinyatakan sebab pemilihan bahan / peralatan tersebut
dibuat. Setiap bahan dan peralatan yang disenaraikan perlu dinyatakan
fungsi, spesifikasi, ukuran dan kuantiti yang digunakan.

iv) Soal Selidik Kajian : Perlu disertakan dalam bab ini sekiranya ia
digunakan dalam kajian ini.

v) Kerja-kerja yang terlibat dalam pembangunan PTA ini perlu


diringkaskan dalam bentuk Carta Alir Proses dan Carta Gantt.
Penyediaan Carta Gantt hendaklah dijelaskan dalam dua proses iaitu :

a) Perancangan
b) Pelaksanaan

16
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.1.9 Bab 4 : Dapatan Dan Analisis

Pada bahagian ini pelajar perlu menghuraikan hasil dapatan kajian dan hasil
analisis data berkaitan projek yang dibangunkan. Semua hasil dapatan kajian dan
analisis data perlu dinyatakan dalam bahagian ini.
Ujikaji-ujikaji yang dilakukan ke atas produk yang telah dihasilkan beserta
kaedah-kaedah pengujian dan peralatan-peralatan yang digunapakai perlu
dinyatakan dengan jelas dalam bab ini. Seandainya produk yang terhasil tidak
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, bincangkan kaedah yang boleh digunakan
bagi mengatasi masalah tersebut.

Antara perkara-perkara utama dalam bab ini adalah:


i) Senarai alatan pengujian
ii) Kaedah pengujian dan kalibrasi
iii) Keselamatan dalam pengujian / langkah berjaga-jaga
iv) Peringkat pertama keputusan pengujian dan kalibrasi
v) Peringkat akhir keputusan pengujian
vi) Membaikpulih dan penyelenggaraan
vii) Dapatan dan analisis kajian

Hasil keputusan adalah bergantung kepada berapa banyak maklumat yang


hendak dipersembahkan contohnya dari segi kos, masa operasi, produktiviti dan lain-
lain. Keputusan lazimnya diringkaskan dalam bentuk jadual, rajah dan gambar.
Semua eviden hasil keputusan kajian perlu dilampirkan. Data-data keputusan ujikaji
dan cetak keluar komputer (computer printouts) yang agak besar boleh dilampirkan
berasingan di dalam fail.

17
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.1.10 Bab 5 : Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan


Bahagian ini merupakan bahagian yang paling kritikal dan hendaklah
mengandungi bahagian-bahagian berikut (tidak semestinya mengikut tertib):-
i) Penilaian
ii) Analisis
iii) Tafsiran
iv) Kajian Perbandingan
v) Ulasan-ulasan
vi) Pertimbangan
vii) Rumusan dan Kesimpulan
viii) Cadangan

Syor atau cadangan untuk kajian lanjut bagi memperbaiki teknik penyiasatan
boleh dinyatakan dalam bahagian perbincangan.

Bahagian ini juga merumuskan secara keseluruhan projek yang dilaksanakan,


hasil dan pencapaian projek sama ada mencapai objektif atau tidak, serta
perancangan dan harapan untuk projek akan datang. Kelemahan, kelebihan dan
cadangan penambahbaikan perlu dinyatakan dengan ringkas dan tepat. Inovasi
dalam reka bentuk produk atau proses juga perlu dinyatakan.

7.1.11 Rujukan
Laporan hendaklah disertakan dengan satu senarai tepat rujukan-rujukan
yang dipetik untuk membolehkan pembaca mencarinya. Semua penerbitan yang
dirujuk di dalam laporan perlu dimasukkan ke dalam senarai rujukan. Rujukan pula
haruslah disusun mengikut abjad. Kaedah penulisan rujukan adalah merujuk kepada
kaedah penulisan sistem American Psychological Association (APA). Contoh cara
penulisan rujukan boleh dirujuk dalam Lampiran 3.

18
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.1.12 Lampiran
Bahagian ini mengandungi data-data kajian, laporan ujikaji produk, maklumat
peralatan, aturcara komputer, contoh soal selidik, peta, gambar dan sebagainya yang
merupakan eviden kepada projek. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A,
Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang
disertakan sebagai lampiran. Lampiran boleh juga diberi tajuk-tajuk tertentu mengikut
kesesuaian.

7.2 Saiz Dan Format Penulisan Laporan

7.2.1 Penjilidan Penulisan Laporan


Setelah selesai proses pembentangan, penilaian, mendapat kelulusan dan
pengesahan daripada Penyelia Projek (PP) dan Pegawai Pengesah Luaran (PPL),
dua (2) jilidan buku kulit keras (hard cover) Laporan Projek Tahun Akhir hendaklah
disediakan bagi tujuan rujukan dan penyimpanan Kolej Vokasional (PPT/PBC) dan
satu (1) jilidan untuk pelajar.

Bilangan muka surat Laporan Projek Tahun Akhir adalah minima 20 dan
maksima 50 muka surat (termasuk jadual dan gambarajah proses kerja), tidak
termasuk isi kandungan, lampiran, gambar dan lain-lain ilustrasi.

Laporan Projek Tahun Akhir boleh ditulis sama ada dalam Bahasa Malaysia
atau Bahasa Inggeris (keseluruhannya). Tidak boleh dicampur adukkan kedua-dua
bahasa. Jika terdapat perkataan yang tidak boleh diterjemah di dalam Bahasa
Malaysia, ia boleh ditulis di dalam tulisan jenis „italic‟.

Tarikh akhir penyerahan Laporan Projek Tahun Akhir adalah bergantung


kepada tarikh yang diberikan oleh Unit Pentaksiran BPTV. Salinan-salinan ini
mestilah diserahkan kepada Penyelia Projek (PP).

19
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.2.2 Format Kulit Hadapan Laporan

Kulit muka hadapan mestilah mengandungi maklumat seperti tajuk, nama


penulis, tahun, program dan nama kolej vokasional (PPT/PBC). Tulisan yang
digunakan adalah huruf besar tebal dalam warna emas (bold gold). Apabila menjilid
Laporan Projek Tahun Akhir, satu helaian kosong hendaklah mendahului muka surat
bertaip yang pertama, dan satu helaian kosong juga dikembarkan sebelum kulit
belakang. Kulit hadapan Laporan Projek Tahun Akhir menggunakan warna Biru Tua
bagi semua program Kolej Vokasional. Contoh penulisan kulit muka hadapan, tulang
tepi dan muka hadapan dalam Laporan Projek Tahun Akhir adalah seperti dalam
Lampiran 4.

7.2.3 Muka Halaman Judul


Muka surat ini hendaklah mengandungi Muka Dalam PTA iaitu tajuk, nama
pelajar, jenis diploma, kod NOSS, program dan tahun seperti Lampiran 4. Juga
dilampirkan contoh Pengakuan Penulis, Perakuan Penyelia Projek (PP), Perakuan
Pegawai Pengesah Luaran (PPL) dan Penghargaan seperti di Lampiran 5.

7.2.4 Kertas
Saiz kertas yang ditetapkan adalah kertas A4 80 gram.

7.2.5 Ruang Tepi Muka Surat


Untuk tujuan penjilidan dan kekemasan, jarak minimum bagi ruang tepi muka
surat adalah seperti berikut:-
Kiri - 40mm
Atas - 25mm
Kanan - 25mm
Bawah - 25mm

20
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

7.2.6 Teks Laporan


Format penulisan adalah seperti berikut:
i) Jenis Tulisan : Arial
ii) Saiz Tulisan : 11
iii) Jarak satu setengah baris/ „1.5 spacing’ (Paragraph), kecuali bahagian-
bahagian lazim seperti jadual dibenarkan menggunakan satu jarak
(single spacing)
iv) ‘Text Allignment’ : Justify
v) Sistem Nombor

Cara menomborkan penulisan adalah berdasarkan topik dan subtopik.


Pilih satu cara dan konsisten dalam keseluruhan penulisan laporan projek
(pelajar mestilah menggunakan sistem yang sama dalam setiap bab).

7.2.7 Bahan Ilustrasi


Ilustrasi asal adalah diutamakan walaupun ia agak besar (lebih besar dari saiz
A4), namun salinan kecil boleh diterima. Gambar hitam-putih atau warna, atau
salinan fotostat ilustrasi tersebut, juga boleh disertakan dalam laporan seperti contoh
dalam Rajah 2 di bawah:

Rajah 2: Rangka Badan Korporat di Malaysia – The Onion Model


(Sumber: Hasanah Ismail, 2005)

21
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Setiap muka surat mestilah mengandungi nombor muka surat yang terletak di
bahagian bawah sebelah kanan.

7.3 FORMAT RUJUKAN


Berikut adalah contoh format penulisan rujukan menurut Publishing Manual of
the American Psychological Association, (APA) 2001 Edisi ke-5. Untuk keterangan
lebih lanjut, sila semak APA Publication Manual atau layari laman web APA
Publication Manual iaitu www.apastyle.org atau rujuk Lampiran 3.

8.0 PEMBENTANGAN PROJEK

8.1 Kandungan Persembahan


Persembahan Projek Tahun Akhir mestilah merangkumi perkara-perkara
seperti berikut:
i) Tajuk Projek
ii) Nama Kumpulan Dan Nama Penyelia Projek
iii) Kerangka Persembahan
a) Pengenalan
b) Latar belakang kajian
c) Penyataan masalah
d) Objektif
e) Kepentingan kajian
f) Skop atau limitasi kajian
g) Metodologi
h) Perancangan kerja (Carta Gantt)
i) Proses Kerja (Carta Alir)
j) Kos Projek
k) Penemuan, analisa dan hasil projek
l) Perbincangan dan cadangan serta kesimpulan
m) Rujukan dan Lampiran

22
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

n) Hasil Projek
o) Kreativiti dan inovasi
iv) Demonstrasi Fungsi Projek
v) Penutup / Kesimpulan

Isi kandungan persembahan hendaklah ringkas dan padat yang mana hanya
memaparkan isi-isi penting persembahan sahaja serta dipersembahkan mengikut
turutan.

8.2 Masa Persembahan


Tarikh persembahan PTA akan ditetapkan oleh PPT/PBC. Masa yang
diperuntukan bagi setiap persembahan adalah 15 minit. Setiap kumpulan perlu
mengagihkan masa dengan bijak antara ahli kumpulan bagi setiap penyampaian
berdasarkan kepada agihan persembahan berikut:

i) Pengenalan (ahli dan projek)


ii) Persembahan teknikal
iii) Kesimpulan & Penutup
iv) Demonstrasi Projek
v) Sesi soal jawab

9.0 PENILAIAN PROJEK

Penilaian PTA terbahagi kepada dua iaitu penilaian PTA 1 (2 Kredit) dan
Penilaian PTA 2 (4 Kredit). Penilaian PTA akan dinilai mengikut format skema
pemarkahan yang telah ditetapkan oleh BPTV. PTA 1 akan dinilai oleh Penyelia
Projek manakala PTA 2 akan dinilai oleh Penal Penilai yang terdiri daripada Penyelia
Projek (PP) dan salah seorang pengurusan Kolej ( Ketua Jabatan atau Ketua
Program atau Ketua Bengkel atau Panel Luar yang dilantik oleh BPTV).

23
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Berikut adalah secara ringkas Penilaian PTA:

1. Skema Penilaian PTA 1 seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1: Skema pemarkahan Projek Tahun Akhir (PTA 1)


MARKAH MINIMUM YANG
PERATUS
PERKARA DINILAI PERINCIAN PERLU DICAPAI
MARKAH

Rujuk
Kertas Cadangan 60% 36%
Lampiran 8
Rujuk
Buku Log 5% 3%
Lampiran 8

Pembentangan Rujuk
25% 15%
Kertas Cadangan Lampiran 8

Progres Projek / Kajian


mengikut Carta Gantt & 10% 6%
Bab1, Bab 2 dan Bab 3

Jumlah Markah PTA 1 100% 60%

2. Skema Penilaian PTA 2 seperti dalam Jadual 2.

Jadual 2: Skema pemarkahan Projek Tahun Akhir ( PTA2 )


MARKAH MINIMUM YANG
PERATUS
PERKARA DINILAI PERINCIAN PERLU DICAPAI
MARKAH
Laporan Rujuk
55% 33%
Penulisan Projek Lampiran 9
Rujuk
Hasil Projek 15% 9%
Lampiran 9
Rujuk
Buku Log 5% 3%
Lampiran 9

Rujuk
Pembentangan Projek 25% 15%
Lampiran 9

Jumlah Markah PTA 2 100% 60%

24
BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Setiap ahli panel penilai akan memberi penilaian berasaskan skema


pemarkahan yang telah disediakan seperti dalam Lampiran 8 dan Lampiran 9.
Untuk lulus penilaian ini, semua pelajar WAJIB memenuhi semua perkara yang
dinilai seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2, dan memperolehi sekurang-kurangnya
60% daripada markah maksimum yang ditetapkan. Calon dengan bimbingan
Penyelia Projek hendaklah memainkan peranan masing-masing dalam memastikan
Projek Tahun Akhir dilaksanakan dengan baik. Pelajar yang GAGAL PTA 2 hanya
dibenarkan mengulang hanya sekali sahaja pada tahun pengajian semasa.

10.0 PENUTUP

Pelaksanaan PTA ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar


menggunakan segala ilmu dan kemahiran yang ada untuk membuat kajian dan
menghasilkan satu rekabentuk projek yang bermutu tinggi serta mempunyai ciri-ciri
inovatif dan kreatif. Adalah menjadi harapan, agar semua graduan yang bakal
dilahirkan mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi serta dapat membantu
membangunkan sektor ekonomi negara ini.

Dengan adanya Garis Panduan PTA ini, diharapkan ianya akan dapat
membantu Penyelia Projek dan pelajar untuk menghasilkan Projek Tahun Akhir yang
berkualiti serta memenuhi keperluan Malaysia Qualifications Agency (MQA), Diploma
dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

25
Lampiran 1

JADUAL PROJEK

Perjumpaan Tarikh Aktiviti

KOLEJ VOKASIONAL .......................................................................

NAMA PELAJAR :……………………………………………….

NO.KAD PENGENALAN :………………………………………

PROGRAM:………………………………………………………

TAHUN PENGAJIAN:…………………………………………..

27
Lampiran 1

Tarikh : Hari : Masa : Tarikh : Hari : Masa :


Nama Penyelia : Nama Penyelia :
Jabatan / Unit : Jabatan / Unit :
Ringkasan Perbincangan / Aktiviti Ringkasan Perbincangan / Aktiviti

Plan Tindakan Perbincangan Akan Datang Plan Tindakan Perbincangan Akan Datang

TandaTangan Pelajar TandaTangan Penyelia TandaTangan Pelajar TandaTangan Penyelia

28
Lampiran 2

KOLEJ VOKASIONAL .......................................................................


Kementerian Pendidikan Malaysia

KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA 1)

(A) MAKLUMAT PELAJAR (Diisi oleh Pelajar)

NAMA PROGRAM

KOD KURSUS

TAJUK PROJEK

NAMA PELAJAR
(DENGAN HURUF BESAR)

NO. KAD PENGENALAN

NAMA PENYELIA PROJEK

(B) MAKLUMAT PROPOSAL :

Perkara Ringkasan

1. Pengenalan Projek

2. Penyataan Masalah

3. Objektif Projek

4. Tujuan Projek

5. Skop Projek

6. Literatur

7. Metodologi

29
8. Anggaran Kos

9. Perancangan
Pelaksanaan
Projek

10. Carta Gantt Rujuk Lampiran


Pelaksanaan Projek

11. Jangkaan Hasil

12. Rujukan

13. Lampiran

PERAKUAN PELAJAR:

Tandatangan Pelajar :

………………………………………..

No. Telefon : (H/P)…………………………………. (R)……………………………………

Email : …………………………………………………………..

Pengesahan Penyelia Projek (PP)

Nama Pegawai :

Tandatangan : ................................................................ Tarikh :..........................................


(Cop Nama Pegawai )

30
Lampiran 3

LAMPIRAN 3: FORMAT PENULISAN RUJUKAN GAYA SISTEM APA

A. Penulisan Nota Rujukan Dalam Teks & Bibliografi Gaya Sistem APA

Rujukan yang dimasukkan dalam teks, samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau
tidak hendaklah direkodkan. Sebagaimana sistem Harvard, menulis nota rujukan gaya APA
juga mengambil kira sumber rujukan atau bahan samada buku, jurnal, tesis, laman Web
dan sebagainya.

1. Kaedah Menulis Nota Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Daripada Buku

Apabila mengunakan sistem ini, rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama
pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) seperti berikut:

(i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk.
Contohnya:

“Menurut Brown (2005), salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas
meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang menerima pengiktirafan”.

(ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun
dalam kurungan. Contoh:

“Oleh itu, kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas
meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown, 2005)”

(iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang, tuliskan nama
kedua-dua pengarang. Contohnya:

“Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula, sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat
dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima
pengiktirafan daripada ibu bapa”

(iv) Bagi tiga pengarang atau lebih, tuliskan et.al selepas nama pengarang pertama. Contoh:

“Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman
masalah pendengaran yang mungkin boleh memberi kesan kepada pencapaian akademik
murid adalah pengiktirafan (Podemsky et.al, 1995)”

(v) Gunakan huruf kecil (a,b,c), untuk mengenal pasti dua atau lebih penerbitan bagi
pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Contoh:

“Contoh perisian yang mengunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver
(Puget dan Albert, 1994a)

“Penggunaan objek amat meluas, terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget
dan Albert, 1994b)

31
Lampiran 3

2. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku

i. Jurnal

Contoh Jurnal:

Herrington, A.J (1998). The Prototype as a construct in abnormal psychology. Journal of


Abnormal Psychology, 90, 575-585

Cara menulis dalam teks:

Menurut, Herrington (1998)……………

ii. Tesis

Contoh tesis:

Fadilah Kamsah (2000). Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan.


Unpublished thesis. UiTM: Fakulti Pengajian Maklumat.

Cara menulis dalam teks:

Fadilah Kamsah(2000), mengatakan bahawa……….

iii. Bahan dari Laman Web

Contoh Web

Clinton, J.E.(1999 september). Malaysia justice on trial. E. Journal. 4(4):12-15. Retrieved


October 21, 2000, from the World Wide Web:http://www@babyrib.clnt.gov.com.

Cara menulis dalam teks:

…………….(Clinton, 1999).

B. Penulisan Bibliografi Gaya APA

Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku, manuskrip dan dan lain-lain
penerbitan yang dirujuk, diterang dan disusun secara sistematik. Ia terdapat dibahagian
belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak. Penulisan bibliografi perlu mengikut format
seperti berikut:

i. Mengikut turutan abjad

ii. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang, tahun terbit, tajuk, tempat
terbit dan penerbit

iii. Baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah (1 tab)

32
Lampiran 3

Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA

Bahan bercetak

Buku: Tiada Pengarang

A World of Strangers: Order and action in urban public space.(1999).2nd.ed. New York:
Basic Books.

Buku:Seorang Pengarang

Lofland, L.(1999). A World of Strangers: Order and action in urban public space. New York:

Basic Books.

Buku : Dua Pengarang

Lofland, L & Taylor, I (1999). The New Criminalogy: For a social theory of deviance. New
York: Harper & Row

Buku: Tiga Pengarang

Lofland,L., Young, J. & Taylor, I (1999).The new criminology: For a social theory of
deviance. New York: Harper & Row

Buku: Lebih dari tiga Pengarang

Lofland, L., et.al (1999). The new criminology : for a social theory of deviance. New York:
Harper & Row.

Buku Terjemahan

Rank. O. (1932). Psychology and the soul ( William Turner, Trans.) Philadephia: University
of Pennsylavania Press.

Buku dikarang oleh Badan Korporat

Commision on intergoverment relations (1995). Report to the President. Washington, DC:


Author. Committee of public finance. (1999). Public Finance. New York:Pitman

Buku Yang disunting

Friedman, R.J., & Katz, M.M. (Eds.) (1974). The psychology of depression: Contemporary
theory and research. New York:Wiley.

Manuskrip yang tidak diterbitkan

Hardison, R. (1983).On the shoulders of giant. Unpublished manuscript

Artikel dari Majalah

Klinger, E. (2000, August). The power of daydreams. Psychology Today. 36-44. Shuttle crew
studying ozone layer in atmosphere. (2000, April). Time. 34
33
Lampiran 3

Artikel dari Akhbar

Mohammed Azam Noor. (1999, 3 july).’Why Ziana Zain as literary person for 1998?’ .New
Straits Times : 25

Artikel dari Jurnal

Herrington, A.J. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. Journal of


abnormal psychology, 90, 575-585.

Tesis

Abdul Rahman Abdullah (2009). Kompetensi Komunikatif dan Strategi Komunikasi Bahasa
Arab di Kalangan Pelajar Sek. Men. Keb. Agama di Negeri Selangor. Tesis Doktor Falsafah:
Universiti Malaya.

Doctoral Dissertation

Smith A.B. (1999). Anlysis of interaction process and sociometric relatins developed during
theraphy with offenders on probation. :Unpublished doctoral dissertations. New York: New
York University.

Seminar/Proceeding

Ali Hanafiah, Datuk & Tun Shah Ashari. (12-17 August 1999). „The effect of DNA testing on
convicted felons in Malaysia‟. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing
and Their Effects on Human Beings. Kuala Lumpur

Kertas kerja persidangan

Sheehan, W.J. (1999, April). Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London. In
the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences. U.K. : Georgia.

Laporan

Organization for Economic Cooperation and Development. (1983). Assessing the impacts of
technology on society. (Report). Washington DC: U.S.G.P.O.

Kaset Audio

Kenny, G. (producer & singer). (1996). Kenny G the moment [cassette]. New York: Arista
Records, Inc.

Filem/Pita Audio

Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). (2000). Soal Hati [Film]. Kuala
Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd.

Capra, F. (Director & Producer). (1934). It happened one night [Film]

Capra, F. (Director & Producer). (1999). It happened one night [Videocassette]

34
Lampiran 3

Bahan Permainan

Chess Set (1999). [Game] Selangor, Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn.
Bhd

Peta

Derbysgire, E. et al. (2000). Glacier map of Tasmania. [Map]. London: Royal Georgraphical
Society.

Gambar Potret

Rembrabdt. (1999). Two dancers on a stage.[Portrats]. London: National Gallery of Art.

Bahan Relia

Human development models. (2000). [Realia]. Philadelphia: DCA Educational Products.

Temuramah

Mahathir Mohamed (1999, April 20). Prime Minister Malaysia. Personal Interview. Kuala
Lumpur.

Mikrofom

James, William. (2000). The principles of psychology.[Microform]. 2nd.Ed.Los Angeles:


University of Southern California.

Program televisyen

The haze in Malaysia: impact on tourism. (2000 Disember). Majalah 3. With Norazlina
Ridzwan. TV3. Damansara, Selangor: Sistem Televisyen Malaysia Berhad.

• Alat mudah alih-CD-ROM. Eg :BPO, GPO, IEEE.

On line-INTERNET

Clinton, J.E. (1999) September). Malaysian justice on Trial. E. Journal. 4(4): 12-15.
Retrieved October 21 2000, from the World Wide Web: http:www@babyrib.clnt.gov.com

E-mail

Day, Martha. Mday@usage.uvm.edu. (30 Julay 1999). Review of film—Chicken Run. E-mail
to Xia Li (XLI@moose.com).

35
Lampiran 4

CONTOH FORMAT KULIT MUKA HADAPAN LAPORAN PTA

SAIZ A4 , KULIT TEBAL, WARNA BIRU GELAP

Dari kiri - 40mm

Tajuk - 60mm

SMART HOUSE ALARM SYSTEM -


CONTROL USING ANDROID APPS

Penulis - 60mm

YUSRI BIN ALI


ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR
18 pt, bold, huruf besar,
single spacing, warna emas

2017

Tahun Tamat - 35mm

60mm DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK


KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

Dari kanan - 25mm

36
Lampiran 4

CONTOH FORMAT TULANG TEPI LAPORAN PTA

50 mm

18 pt, bold, huruf besar,


warna emas

50 mm

37
Lampiran 4

CONTOH FORMAT MUKA DALAM LAPORAN PTA

SAIZ A4, 80 gm Berwarna Putih

55 mm 50 mm
60 mm

SMART HOUSE ALARM SYSTEM -


CONTROL USING ANDROID APPS

Tulisan saiz 18 pt, huruf Oleh


besar,bold, warna hitam Tulisan saiz 16 pt, huruf
kecil, warna hitam

YUSRI BIN ALI


ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR

50 mm

Tulisan saiz 13 pt, single


spacing, warna hitam

Laporan Projek Yang Dikemukakan Kepada Kolej Vokasional Seri


Iskandar Bagi Memenuhi Sebahagian Daripada Keperluan Diploma
Teknoloi Elektronik dan Diploma Kemahiran Malaysia Eksekutif
Teknologi Elektronik Audio Visual (EE-010-4)

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK


2017

Tulisan saiz 14 pt, huruf


45 mm besar, warna hitam

38
Lampiran 5

CONTOH PENGAKUAN PENULIS

PENGAKUAN PENULIS

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat
berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Ia
adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini
masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana
diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar
mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan di gagalkan dan
didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan
sebarang tindakan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional.”

Nama Penulis 1 : …………………………..........….


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : ...................................................

Nama Penulis 2 : …………………………..........….


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : ...................................................

Nama Penulis 3 : …………………………..........…..


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : ...................................................

Program : ……………………………...........
Nama Kolej : ……………………………...........
Tajuk Projek : ……………………………..........

Tarikh : …………………………….........

Penyelia Projek : ……………………..........………


Tandatangan : ................................................

39
Lampiran 5

CONTOH PERAKUAN
PENYELIA PROJEK (PP) DAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL)

PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang
terkandung di dalama dalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan
kualiti serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan
Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan Diploma Teknologi Elektronik dan
Diploma Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan : ……………………………………….
Nama : ……………………………………….
No. Kad Pengenalan : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….

PERAKUAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL)

“ Saya mengaku telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya,
laporan ini adalah mencukupi dan memenuhi skop dan kualiti bagi tujuan
penganugerahan Persijilan Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan : ……………………………………….
Nama : ……………………………………….
No. Kad Pengenalan : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….

40
Lampiran 5

CONTOH PENGHARGAAN

PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek
saya, En.Rosman Bin Bahri yang telah banyak member bimbingan dan nasihat
kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak member sokongan dan
dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan
seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan
cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.

Sekian

41
Lampiran 6

CONTOH PENULISAN ABSTRAK DALAM BAHASA MELAYU

ABSTRAK

Penggunaan pengawal mikro di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)


di Kolej Vokasional masih belum digunakan secara meluas meskipun
penggunaannya telah lama diaplikasikan di dalam sektor perindustrian dan di
institusi-institusi pengajian tinggi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk
mengenalpasti kesesuaian penggunaan pengawal mikro di dalam proses
pembelajaran di Kolej Vokasional selaras dengan perkembangan penggunaannya
pada hari ini. Bagi meninjau kesesuaian penggunaan pengawal mikro ini, Papan
Pengawal Mikro (PPM) telah dibangunkan dan diuji di dalam subjek Projek. Kajian
ini telah dilakukan di Kolej Vokasional Sri Iskandar. Jumlah sampel kajian adalah
seramai 58 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar Diploma Teknologi Elektronik.
Pengumpulan data dibuat dengan menggunakan set soal selidik. Data dianalisa
menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows
berdasarkan kaedah statistik deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan responden
bersetuju terhadap kesesuaian penggunaan pengawal mikro diaplikasikan alam
proses pembelajaran di Kolej Vokasional Seri Iskandar tersebut.

42
Lampiran 6

CONTOH PENULISAN ABSTRAK DALAM BAHASA INGGERIS

ABSTRACT

The application of micro controller in teaching and learning (P&P) process at


Vocational College is not widely used although it has long been applied in industrial
sectors and higher learning institutions. The purpose of this study was to identify the
compatibility of the micro-controller usage in the process of learning in Vocational
College in line with its use today. A Microcontroller Board (PPM) has been
developed and tested for the Project paper in order to observe the compatibility of
the micro controller usage. The project was instructed in Seri Iskandar Vocational
College. The total study sample is comprised of 58 Diploma of Electronic Technology
students. A set of questionnaire was used to collect the data. The data was
analysed with Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows
based on descriptive statistics. The result showed that the respondents agreed that
microcontroller is compatible to apply widely in learning process at Seri Iskandar
Vocational College.

43
Lampiran 7

CARTA ALIR PELAKSANAAN PROJEK (PTA)

44
Lampiran 8.a

BORANG PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1)

(Borang ini hendaklah diisi oleh Penyelia Projek PTA 1)

ARAHAN :
1. Penilaian Kertas Cadangan Projek Tahun Akhir 1 (PTA1) hendaklah dilakukan oleh Penyelia Projek setelah
selesai sesi pembentangan.
2. Tempoh pembentangan adalah 15 minit dan 5 minit sesi soal jawab.
3. Penyelia Projek (PP) hendaklah menilai 4 elemen utama PTA 1 iaitu:
a. Laporan Kertas Cadangan Projek Tahun Akhir 1 (PTA1)
b. Pembentangan Kertas Cadangan Projek Tahun Akhir 1 PTA1)
c. Buku Log Projek Tahun Akhir 1 (PTA1)
d. Kemajuan (Progress) Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1)

MAKLUMAT CALON

NAMA PENUH

NO KAD
PENGENALAN

KOD PENTADBIR
INDUK

TEMPOH Pengesahan Pelajar


PENTAULIAHAN
PROGRAM INDUK Adalah dengan ini, saya
mengesahkan bahawa segala
KOD & NAMA maklumat ini adalah betul.
PB CAWANGAN

KOD NOSS

TAJUK NOSS ..........................


Tandatangan

TAJUK PROJEK

Tarikh : Tempat :

45
Lampiran 8.a

Skala Pemarkahan bagi Projek Tahun Akhir 1 (PTA 1) :

1=Tidak Memuaskan, 2=Kurang Memuaskan, 3=Sederhana, 4=Memuaskan, 5=Sangat Memuaskan

(A) SKEMA PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1)

1. PENILAIAN KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) (Markah Penuh 60%)

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

1.1 Pengenalan (10%)

Dapat menunjukkan kepentingan 1


/ nilai projek yang dilakukan.

Rumusan literatur projek 1


dipersembahkan dengan jelas
dan ringkas

Pernyataan masalah diterangkan 1 Skor x 10


dengan tepat dan jelas 25

Objektif projek dinyatakan dengan 1


jelas

Menyatakan skop kajian dan had 1


keupayaan projek.

1.2 Kajian Literatur (10%)

Berkaitan rapat dengan 1


pernyataan masalah.

Berdasarkan sumber-sumber 1
teknikal/sumber-sumber lain yang Skor x 10
boleh diterima. 15

Menyatakan latarbelakang projek. 1

1.3 Metodologi (10%)

1
Menerangkan rekabentuk dan
pendekatan pelaksanaan projek .

Kaedah/teknik/Perkakasan 1
Skor x 10
melaksanakan projek digunakan
15
dengan betul dan memenuhi
piawaian

Carta alir proses pelaksanaan 1


kajian/ projek.

46
Lampiran 8.a

1.4 Pengiraan Kos Projek (5%)

Manyenaraikan kos yang terlibat 1 Skor x 5


dalam projek yang dijalankan. 5

1.5 Perancangan Projek (10%)

Pelaksanaan mengikut masa 1


yang telah ditetapkan

Menggambarkan perkembangan 1
aktiviti proses perlaksanaan Skor x 10
projek. 15
Menunjukkan Carta Gantt 1
perancangan dan perlaksanaan
kajian/ projek.

1.6 Jangkaan Hasil (5%)

Jangkaan hasil dinyatakan selari 1


Skor x 5
dengan objektif projek.
5
1.7 Rujukan (5%)

Rujukan bersesuaian dengan 1


tajuk projek yang dijalankan.
Skor x 5
15
Rujukan dalam laporan selari 1
dengan senarai rujukan.

Minima rujukan adalah 6. 1

Skor x 5
1.8 Format Penulisan (5%) 10

Mengikut Panduan Penulisan 1


PTA BPTV

Ditulis dengan tatabahasa dan 1


struktur ayat yang betul.

JUMLAH SKOR

47
Lampiran 8.a

2. PENILAIAN PEMBENTANGAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) Markah Penuh 25%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

2.1 PEMBENTANGAN (15%)

 Persembahan slide yang baik. 1

 Personaliti (Kemas dan yakin). 1

 Kandungan PTA dinyatakan


1
dengan jelas. Skor x 15
30
 Aturan persembahan
1
penyampaian yang tersusun.

 Penyampaian yang jelas &


1
berkesan.

 Masa dipatuhi. 1

2.2
SOAL JAWAB PEMBENTANGAN PTA (10%)

 Kemahiran mendengar tinggi. 1

 Jawapan tepat & nyata. 1 Skor x 10


15
 Pengetahuan calon adalah 1
tinggi.

JUMLAH SKOR

3. PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) Markah Penuh 5%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu 1


dan pemindahan pengetahuan

3.2 Perjumpaan dengan penyelia. 1

3.3 Perancangan langkah-langkah 1


proses pelaksanaan projek. Skor x 5
25
3.4 Kemahiran yang digunakan 1
ketika aktiviti proses
perlaksanaan projek.

3.5 Penyelesaian masalah. 1

48
Lampiran 8.a

JUMLAH SKOR

4. RUBRIK KEMAJUAN (PROGRESS) PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1) Markah Penuh 10%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

4.1 Progres projek / kajian mengikut 1


perancangan (30% telah
disiapkan)

Skor x 10
4.2 Berjaya menyiapkan penulisan 1 15
laporan Bab 1, Bab 2 dan Bab
3.
.

4.3 Menunjukkan kesungguhan 1


untuk mencapai target seperti
dirancang (Carta Gantt)

JUMLAH SKOR

(B) MARKAH KESELURUHAN

PERKARA YANG DINILAI MARKAH MARKAH MARKAH CATATAN


PENUH LULUS DIPEROLEHI
MINIMUM

1. PENILAIAN KERTAS
CADANGAN PROJEK 60 36
TAHUN AKHIR

2. PENILAIAN BUKU
LOG PROJEK TAHUN 5 3
AKHIR

3. PENILAIAN
PEMBENTANGAN
KERTAS CADANGAN 25 15
PROJEK TAHUN
AKHIR

4. PROGRES PROJEK/,
KAJIAN MENGIKUT
CARTA GANTT & 10 6
PENULISAN BAB 1,
BAB 2 DAN BAB 3

* JUMLAH MARKAH 100 60

* Calon hanya boleh dianggap


terampil keseluruhan PTA1 jika mencapai sekurang-kurangnya markah lulus
minima bagi semua elemen yang dinilai.

49
Lampiran 8.a

KEPUTUSAN KESELURUHAN

KEPUTUSAN AKHIR:

TERAMPIL TIDAK TERAMPIL

TANDATANGAN
PENYELIA PROJEK

NAMA PENUH
PENYELIA PROJEK

NO. KAD PENGENALAN

ULASAN KESELURUHAN

50
Lampiran 8.b

RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA 1)

1.0 RUBRIK PENILAIAN KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) - 60%

Tahap Penilaian

Kriteria
5 4 3 2 1 Pemberat
(K)
Kurang Tidak
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana
Memuaskan Memuaskan

1.1 Pengenalan (10%)

Dapat menunjukkan kepentingan/nilai projek yang


1
dilakukan.
Rumusan literatur projek dipersembahkan dengan 1
jelas dan ringkas Tiada maklumat
Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu yang dapat
Pernyataan masalah diterangkan dengan tepat Menyatakan terlalu Maklumat tidak 1
dengan terperinci dan banyak maklumat dan membantu
dan jelas sedikit maklumat jelas.
menarik. berbentuk ringkasan. jangkaan
pembaca. 1
Objektif projek dinyatakan dengan jelas

Menyatakan skop kajian dan had keupayaan 1


projek.

1.2 Kajian Literatur (10%)


Perkaitan dengan Tidak berkaitan
Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi 1
Agak berpadanan pernyataan masalah dengan
Berkaitan rapat dengan pernyataan masalah. dengan pernyataan berpadanan dengan
pernyataan masalah adalah kurang pernyataan
masalah. pernyataan masalah
jelas/tidak tepat. masalah.
Mendapatkan
Dapat mengumpulkan Maklumat tidak
Menggabungkan maklumat dari
Berdasarkan sumber-sumber teknikal/sumber- maklumat dengan baik mencukupi kerana Sumber maklumat 1
maklumat yang baik dari sumber-sumber
sumber lain yang boleh diterima. tetapi dari sumber mengabaikan sumber tidak dinyatakan.
pelbagai sumber. yang diragui/tidak
yang terhad. maklumat sedia ada.
sahih.
Menyatakan Cuba menyatakan Tiada kaitan
Dibincangkan dengan 1
Menyatakan latarbelakang projek. Mencukupi latarbelakang projek latarbelakang projek dengan
jelas dan menyakinkan
yang minimum. tetapi tidak berjaya. teori/konsep

51
Lampiran 8.b

1.3 Metodologi (10%)


Kaedah yang logikal
Amat berkesan dan Kaedah
Menerangkan rekabentuk dan pendekatan dan perancangan
diterangkan dengan Kurang teratur. Tidak teratur. pelaksanaan tidak 1
pelaksanaan projek. yang jelas dan
amat baik boleh difahami.
terperinci.
Digunakan dengan Digunakan dengan betul Tidak jelas tentang
Digunakan dengan betul Kaedah/teknik/per
Kaedah/teknik/Perkakasan melaksanakan projek betul dan tetapi tidak kaedah/teknik/
dan didokumenkan kakasan yang 1
digunakan dengan betul dan memenuhi piaw aian. didokumenkan dengan didokumenkan dengan perkakasan yang
dengan tepat. tidak sesuai.
munasabah. betul. digunakan
Carta alir proses
Carta alir proses perlaksanaan
Carta alir proses Carta alir proses Carta alir proses
perlaksanaan kajian/ kajian/ projek tidak
Carta alir proses perlaksanaan kajian/ projek. perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ 1
projek yang mengambarkan
projek. projek yang ringkas. projek tidak lengka
diperincikan. projek yang
sedang disiapkan.
1.4 Pengiraan Kos Projek (5%)
Manyenaraikan kos yang terlibat dalam projek Kos disenaraikan Kos yang Kos yang Sebahagian kos
Tiada senarai kos
yang dijalankan. dengan jelas dan disenaraikan disenaraikan tidak tidak berkaitan 1
projek.
sistematik. mencukupi. lengkap. dengan projek.
1.5 Perancangan Projek (10%)
Gantt Chart lengkap
Gantt Chart lengkap dan Gant Chart lengkap Proses yang
tetapi perubahan 1
Pelaksanaan mengikut masa yang telah perubahan aktiviti tetapi tidak selari dinyatakan pada
aktiviti tidak Tiada Gantt Chart
ditetapkan. dikemaskini pada Gant dengan aktiviti yang Gantt Chart tidak
dikemaskini pada
Chart dijalankan lengkap
Gant Chart
Menyatakan Menyatakan masalah Menyatakan
Menyatakan masalah
masalah yang yang timbul dengan masalah yang timbuj Tidak menyatakan
yang timbul dengan 1
Menggambarkan perkembangan aktiviti proses timbul dan kaedah jelas tetajjj kurang jelas masalah yang
jelas
perlaksanaan projek. penyelesaian- tetapi kaedah dan tidak timbul dan cara
tetapi tidak menyatakan
penyelesaian yang penyelesaian kurang menyatakan kaedah mengatasinya
kaedah penyelesaian
jelas dan tepat tepat penyelesaian
Menunjukkan carta Tidak
Menunjukkan carta
Menunjukkan carta Menunjukkan carta gannt perancangan menunjukkan
gannt perancangan dan 1
Menunjukkan Carta Gantt perancangan dan gannt perancangan gannt perancangan dan tetapi tidak carta gannt
perlaksanaan kajian/
perlaksanaan kajian/ projek. dan perlaksanaan perlaksanaan kajian/ menunjukkan perancangan dan
projek
kajian/ projek. projek yang ringkas. perlaksanaan kajian/ perlaksanaan
yang terperinci
projek. kajian/ projek
1.6 Jangkaan Hasil (5%)
Jangkaan hasil
Jangkaan hasil Jangkaan hasil kurang Jangkaan hasil tidak
Jangkaan hasil dinyatakan selari dengan objektif - dinyatakan dengan
dinyatakan dengan jelas dan kurang jelas dan tidak Tiada jangkaan
projek. sangat jelas dan sangat 1
jelas dan konsisten konsisten dengan konsisten dengan hasil dinyatakan.
konsisten dengan
dengan objektif. objektif. objektif.
objektif.

52
Lampiran 8.b

1.7 Rujukan (5%)


Sumber rujukan
Sumber rujukan
Sumber rujukan sangat Sumber rujukan tidak meyakinkan Tiada sumber
meragukan dan
Rujukan bersesuaian dengan tajuk projek yang meyakinkan dan rujukan meyakinkan dan dan kebanyakan rujukan
sebahagian rujukan
dijalankan. Rujukan dalam laporan selari dengan dalam teks sangat rujukan dalam teks rujukan dalam teks meyakinkan dan 1
dalam teks tidak
senarai rujukan. konsisten dengan konsisten dengan tidak konsisten tiada rujukan
konsisten dengan
senarai rujukan. senarai rujukan. dengari senarai dalam teks dibuat
senarai rujukan,
rujukan.

1.8 Format Penulisan (5%)

Mengandungi
Mengandungi ralat tetapi Mengandungi
Mengandungi ralat yang besar 1
tidak mengganggu banyak ralat yang
Mengikut Panduan Penulisan PTA BPTV. Tiada ralat dan tepat beberapa ralat dan dan berulang yang
keberkesanan merosakkan makna
berkesan mengganggu
keseluruhan laporan atau tujuan ayat
bacaan

Tepat dan mengikut Agak tepatdan Tidak mengikut


Mengikut tatabahasa Tidak mengikut
tatabahasa dan mengikut tatabahasa tatabahasa dan 1
Ditulis dengan tatabahasa dan struktur ayat yang dan pemilihan perkataan tatabahasa dan
pemilihan perkataan dan dan pemilihan pemilihan
betul. dan struktur ayat yang pemilihan perkataan
struktur ayat yang perkataan dan struktur perkataan yang
terhad yang terhad
pelbagai ayat yang pelbagai tidak sesuai

JUMLAH SKOR

53
Lampiran 8.b

2.0 RUBRIK PEMBENTANGAN KERTAS CADANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) – (25%)

Tahap Penilaian

5 4 3 2 1
Kriteria (K) Pemberat
Kurang Tidak
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana
Memuaskan Memuaskan

2.1 Pembentangan (15%)


1
Persembahan slide yang baik.
1
Personaliti (Kemas dan yakin).
Tiada maklumat 1
Kandungan PTA dinyatakan dengan jelas. Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu yang dapat
Menyatakan terlalu Maklumat tidak
dengan terperinci dan banyak maklumat dan membantu
Aturan persembahan penyampaian yang sedikit maklumat jelas. 1
menarik. berbentuk ringkasan. jangkaan
tersusun. pembaca.
1
Penyampaian yang jelas & berkesan.
1
Masa dipatuhi

2.2 Soal Jawab Pembentangan PTA (10%)

Perkaitan dengan Tidak berkaitan


Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi
Kemahiran mendengar tinggi. Agak berpadanan pernyataan masalah dengan 1
dengan pernyataan berpadanan dengan
pernyataan masalah adalah kurang pernyataan
masalah. pernyataan masalah
jelas/tidak tepat. masalah.
Mendapatkan
Dapat mengumpulkan Maklumat tidak
Menggabungkan maklumat dari
maklumat dengan baik mencukupi kerana Sumber maklumat 1
Jaw apan tepat & nyata. maklumat yang baik dari sumber-sumber
tetapi dari sumber mengabaikan sumber tidak dinyatakan.
pelbagai sumber. yang diragui/tidak
yang terhad. maklumat sedia ada.
sahih.
Menyatakan Cuba menyatakan Tiada kaitan
Dibincangkan dengan
Pengetahuan calon adalah tinggi. Mencukupi latarbelakang projek latarbelakang projek dengan 1
jelas dan menyakinkan
yang minimum. tetapi tidak berjaya. teori/konsep

JUMLAH SKOR

54
Lampiran 8.b

3.0 RUBRIK BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) - 5%

Tahap Penilaian

Kriteria(K) 5 4 3 2 1 Pemberat

Kurang Tidak
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana
Memuaskan Memuaskan
3.0 Buku Log PTA 1 (5%)

Tidak menunjukkan
3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu Menunjukkan sifat ingin tahu Menunjukkan sifat ingin tahu 1
Menunjukkan sifat ingin Pemindahan sifat ingin tahu dan
dan pemindahan pengetahuan. dan pemindahan dan pemindahan
tahu. pengetahuan. pemindahan
pengetahuan yang jelas pengetahuan.
pengetahuan.

3.2 Perjumpaan dengan penyelia. Berjumpa dengan penyelia Berjumpa penyelia 6 kali Berjumpa penyelia dari Berjumpa penyelia Berjumpa penyelia 1
lebih dari 6 kali sahaja. 5 kali. 3-4 kali sahaja. hanya sekali sahaja.

3.3 Perancangan langkah-langkah Perancangan langkah- Perancangan langkah- Perancangan langkah- Perancangan Tiada perancangan 1
proses pelaksanaan projek langkah proses yang jelas langkah proses yang jelas langkah proses tidak langkah-langkah langkah-langkah
dan terperinci tetapi tiada perincian. jelas tetapi diperincikan. proses tidak jelas. proses.

Satu kemahiran
Dua kemahiran
Tiga kemahiran yang sahaja yang
3.4 Kemahiran yang digunakan Lima kemahiran yang Empat kemahiran yang yang digunakan
digunakan ketika aktiviti digunakan ketika 1
ketika aktiviti proses digunakan ketika aktiviti digunakan ketika aktiviti ketika aktiviti proses
proses perlaksanaan aktiviti proses
perlaksanaan projek. proses perlaksanaan projek. proses perlaksanaan projek. perlaksanaan
projek. perlaksanaan
projek.
projek.
Menggunakan dua
Menggunakan pelbagai Mengunakan hanya
Menggunakan pelbagai Menggunakan dua elemen
elemen penyelesaian satu elemen
3.5 Penyelesaian masalah elemen penyelesaian elemen penyelesaian penyelesaian 1
masalah dengan bantuan penyelesaian
masalah. masalah. masalah dengan
orang lain. masalah sahaja.
bantuan orang lain.

JUMLAH SKOR

55
Lampiran 8.b

4.0 RUBRIK PROGRES PROJEK TAHUN AKHIR 1 (PTA1) – 10%

Tahap Penilaian

Kriteria (K) 5 4 3 2 1 Pemberat

Kurang Tidak
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana
Memuaskan Memuaskan

3.0 Progres Projek PTA 1 (10%)

Kemajuan projek/ kajian Kemajuan projek/ kajian Kemajuan projek/ kajian Kemajuan projek/ Kemajuan projek/
4.1 Kemajuan projek/ kajian
mengikut perancangan mengikut perancangan mengikut perancangan kajian mengikut kajian mengikut 1
mengikut perancangan (30%
(lebih daripada 30% telah (30% telah disiapkan) (20% telah disiapkan) perancangan (l0% perancangan
telah disiapkan)
disiapkan) telah disiapkan) (Kurang daripada
10% telah
disiapkan)

4.2 Berjaya menyiapkan laporan Bejaya menyiapkan laporan Bejaya menyiapkan laporan Bejaya menyiapkan Bejaya menyiapkan Tidak menyiapkan
bab 1, bab 2 dan bab 3. lengkap bab 1, bab 2 dan bab 1, bab 2 dan bab 3. laporan bab 1 danbab laporan bab 1 laporan. 1
bab 3 2sahaja. sahaja.

4.3 Menunjukkan kesungguhan Menunjukkan kesungguhan Menunjukkan kesungguhan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan
untuk mencapai target seperti untuk mencapai target untuk mencapai target kesungguhan untuk kesungguhan untuk kesungguhan untuk 1
dirancang (Carta Gantt) (100%) seperti dirancang. (70%) seperti dirancang. mencapai target (50%) mencapai target mencapai target
seperti dirancang. (30%) seperti (kurang 30%)
dirancang. seperti dirancang.

JUMLAH SKOR

56
Lampiran 9.a

BORANG PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)

(Borang ini hendaklah diisi oleh Panel Penilai PTA 2)

ARAHAN :
1. Penilaian Projek dan Laporan Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2) hendaklah dilakukan oleh Penilai PTA 2
sebelum sesi pembentangan.
2. Tempoh pembentangan adalah 15 minit dan 5 minit sesi soal jawab;
3. Penyelia projek hendaklah menilai 4 elemen utama PTA 2 iaitu:
a. Hasil Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)
b. Laporan Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)
c. Buku Log Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)
d. Pembentangan Hasil Projek Tahun Akhir 2 (PTA 2)

MAKLUMAT CALON

NAMA PENUH

NO KAD
PENGENALAN

KOD PENTADBIR
INDUK

TEMPOH Pengesahan Pelajar


PENTAULIAHAN
PROGRAM INDUK Adalah dengan ini, saya
mengesahkan bahawa segala
KOD & NAMA maklumat ini adalah betul.
PB CAWANGAN

KOD NOSS

TAJUK NOSS ..........................


Tandatangan

TAJUK PROJEK

Tarikh : Tempat :

57
PENGENALAN (5%) Lampiran 9.a

Skala Pemarkahan bagi pembentangan Projek Tahun Akhir :

1=Tidak Memuaskan, 2=Kurang Memuaskan, 3=Sederhana, 4=Memuaskan, 5=Sangat Memuaskan

(A) SKEMA PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)

1. PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 15%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5
PRODUK (15%)

1.1 Sempurna dan Beroperasi 1


Skor x 15
1.2 Kreativiti 1 15

1.3 Estatika 1

JUMLAH SKOR

2. PENILAIAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 55%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5
ABSTRAK (5%)

2.1 Keterangan yang tepat terhadap 1


kajian projek

2.2 Pernyataan masalah yang ringkas 1


Skor x 5
2.3 Menyatakan dengan jelas kaedah 1 20
dan prosedur

2.4 Merumuskan hasil dapatan projek 1

PENGENALAN (5%)

2.5 Dapat menunjukan kepentingan/nilai 1


projek yang dilakukan

2.6 Rumusan literatur projek 1


dipersembahkan dengan jelas dan
ringkas.
Skor x 5
2.7 Pernyataan masalah diterangkan 1 25
dengan tepat dan jelas

2.8 Objektif projek diny atakan dengan 1


jelas

2.9 Menyatakan skop kajian dan had 1


keupayaan projek.

58
Lampiran 9.a
KAJIAN LITERATUR (5%)

2.10 Berkaitan rapat dengan pernyataan 1


masalah.

2.11 Berdasarkan sumber-sumber 1 Skor x 5


teknikal / sumber-sumber lain yang 15
boleh diterima.

2.12 Menyatakan latarbelakang projek. 1

METODOLOGI (10%)

2.13 Menerangkan rekabentuk dan 1


pendekatan pelaksanaan projek

2.14 Kaedah/teknik/perkakasan 1
melaksanakan projek digunakan Skor x 10
dengan betul dan memenuhi 15
piawaian.

2.15 Carta alir proses perlaksanaan 1


kajian/ projek.
KEPUTUSAN (5%)

2.16 Mengenalpasti kaedah/teknik 1


pengumpulan atau pemprosesan
data
Skor x 5
2.17 Paparan keputusan, penterjemahan 1 10
dan penerangan yang diberikan
konsisten dengan objektif projek
PERBINCANGAN (10%)

2.18 Mengandungi kesimpulan yang 1


memenuhi objektif projek.

2.19 Dapat memberikan sokongan dan 1


hujah menggunakan bukti yang Skor x 10
diperolehi. 15
2.20 Turutan logik yang jelas. 1

KESIMPULAN DAN CADANGAN (5%)

2.21 Kesimpulan yang kukuh dan jelas 1


kepada pembaca.
Skor x 5
2.22 Dari kesimpulan,cadangan dan 1 10
langkah-langkah penambahbaikan
dapat diberikan secara logical.
FORMAT PENULISAN (5%)

2.23 Mengikut Panduan Penulisan 1


Laporan Projek Tahun Akhir BPTV.

2.24 Ditulis dengan tatabahasa dan 1 Skor x 5


struktur ayat yang betul. 10

59
Lampiran 9.a
RUJUKAN (5%)

2.25 Rujukan bersesuaian dengan tajuk 1


projek yang dijalankan.

Skor x 5
2.26 Rujukan dalam laporan selari 1 15
dengan senarai rujukan.

2.27 Minima rujukan adalah 6 1

JUMLAH SKOR

3. PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) Markah Penuh 5%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

BUKU LOG (5%)

Menunjukkan sifat ingin tahu dan


3.1 1
pemindahan pengetahuan

3.2 Perjumpaan dengan penyelia. 1

Perancangan langkah-langkah Skor x 5


3.3 1 25
proses pelaksanaan projek.

Kemahiran yang digunakan ketika


3.4 1
aktiviti proses perlaksanaan projek.

3.5 Penyelesaian masalah. 1

JUMLAH SKOR

PENILAIAN PEMBENTANGAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA 2)


4.
Markah Penuh 25%

Skala Pemberat Skor Catatan


PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

PEMBENTANGAN (15%)

4.1 Persembahan slide yang baik. 1

4.2 Personaliti (Kemas dan yakin) 1 Skor x 5


30
Kandungan PTA dinyatakan
4.3 1
dengan jelas.

60
Lampiran 9.a
Aturan persembahan penyampaian
4.4 1
yang tersusun.

Penyampaian yang jelas &


4.5 1
berkesan.

4.6 Masa dipatuhi. 1

SOAL JAWAB PEMBENTANGAN PTA (10%)

4.7 Kemahiran mendengar tinggi. 1

4.8 Jawapan tepat & nyata. 1 Skor x 10


15
4.9 Pengetahuan calon adalah tinggi. 1

JUMLAH SKOR

(B) MARKAH KESELURUHAN

PERKARA YANG DINILAI MARKAH MARKAH MARKAH CATATAN


PENUH LULUS DIPEROLEHI
MINIMUM

1. PENILAIAN HASIL PROJEK


TAHUN AKHIR 2 (PTA 2) 15 9

2. PENILAIAN LAPORAN
PENULISAN PROJEK TAHUN 55 33
AKHIR 2 (PTA 2)

3. PENILAIAN BUKU LOG


PROJEK TAHUN AKHIR 2 5 3
(PTA 2)

4. PENILAIAN PEMBENTANGAN
PROJEK TAHUN AKHIR 2 25 15
(PTA 2)

* JUMLAH MARKAH 100 60

* Calon hanya boleh dianggap terampil keseluruhan pembentangan PTA jika mencapai sekurang-
kurangnya markah lulus minima bagi semua elemen yang dinilai.

61
Lampiran 9.a

KEPUTUSAN KESELURUHAN

KEPUTUSAN AKHIR:

TERAMPIL TIDAK TERAMPIL

TANDATANGAN
PENYELIA PROJEK (PP)

NAMA PENUH
PENYELIA PROJEK (PP)

NO. KAD PENGENALAN

ULASAN KESELURUHAN

62
Lampiran 9.b

RUBRIK PENILAIAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) (100%)

1.0 RUBRIK PENILAIAN HASIL PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 15%

Tahap Penilaian

Kriteria (K) 5 4 3 2 1 Pemberat

Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

Modul beroperasi
Modul beroperasi sepenuhnya secara Modul beroperasi
1.1 Sempurna dan sepenuhnya sama ada berasingan tetapi tidak bepenuhnya secara Modul tidak beroperasi
Modul tidak beroperasi 1
Beroperasi secara berasingan atau beroperasi dengan berasingan tetapi tidak sepenuhnya
sebagai satu sistem sepenuhnya sebagai sebagai satu sistem
satu sistem

Menggunakan Menggunakan
Menggunakan Menggunakan Menggunakan
kaedah/perisian/ kaedah/perisian/
kaedah/perisian/ perkakasan kaedah/perisian/ perkakasan kaedah/perisian/ perkakasan
1.2 Kreativiti perkakasan yang unik perkakasan yang 1
yang baru(novel) dalam yang kurang sesuai dalam yang tidak sesuai dalam
dalalam menghasilkan kurang sesm
menghasilkan projek menghasilkan projek menghasilkan projek
projek menghasilkan projek

Kurang mesra Kurang mesra


Mesra pengguna, susun atur Kurang mesra Tidak mesra pengguna
pengguna, susun atur pengguna,susun atur
1.3 Estatika dan hasil kerja yang pengguna.susun atur dan hasil susun atur dan hasil kerja 1
dan hasil kerja yang dan hasil kerja yang
menarik. kerja yang kurang menarik yang tidak menarik
menarik. menarik.

JUMLAH S KOR

63
Lampiran 9.b

2.0 RUBRIK PENILAIAN LAPORAN PENULISAN AKHIR PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 55%

Tahap Penilaian
Kriteria
(K) 5 4 3 2 1 Pemberat
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
2.1 Abstrak (5%)

 Keterangan yang tepat


1
terhadap kajian projek

 Pernyataan masalah yang Kefahaman yang jelas Kefahaman yang jelas


Secara amnya, tepat dan Kefahaman yang tidak 1
ringkas tentang format abstrak tentang format abstrak Tidak faham tentang format
padat dengan kesilapan jelas/tidak lengkap tentang
tetapi tidak tetapi terdapat abstrak atau maklumat
minimum dalam satu format abstrak atau maklumat
 Menyatakan dengan jelas menggambarkan kesilapan dalam lebih utama.. 1
aspek sahaja. utama.
kaedah dan prosedur maklumat utama. dari satu aspek.

 Merumuskan hasil dapatan 1


projek

2.2 Pengenalan (5%)

 Dapat menunjukkan 1
kepentingun/nilai
projek yang dilakukan.
1
 Rumusan literatur projek
dipersembahkan dengan jelas
dan ringkas.
Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu Tiada maklumat yang dapat 1
 Pernyataan maslah Menyatakan terlalu
dengan terperinci dan banyak maklumat dan Maklumat tidak jelas. membantu jangkaan
sedikit maklumat
diterangkan dengan tepat dan menarik. berbentuk ringkasan. pembaca.
jelas.
1
 Objektif projek dinyatakan
dengan jelas.

 Menyatakan skop kajian dan 1


had keupayaan projek.

64
Lampiran 9.b

2.3 Kajian Literatur (5%)

Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi Agak berpadanan Perkaitan dengan pernyataan 1
Berkaitan rapat dengan Tidak berkaitan dengan
dengan pernyataan Berpadanandengan pernyataan masalah adalah kurang
pernyataan masalah pernyataan masalah.
masalah. pernyataanmasalah masalah jelas/tidak tepat

Berdasarkan sumber- Dapat mengumpulkan Maklumat tidak


Menggabungkan Mendapatkan maklumat dari 1
sumber teknikal/sumber- maklumat dengan baik mencukupi kerana Sumber maklumat tidak
maklumat yang baikdari sumber-sumber yang
sumber lain yang boleh tetapi dari sumber yang mengabaikan sumber dinyatakan.
pelbagai sumber. diragui/tidak sahih.
diterima. terhad. maklumat sedia ada.
Menyatakan Cuba menyatakan 1
Menyatakan latarbelakang Dibincangkan dengan Tiada kaitan dengan
Mencukupi latarbelakang projek latarbelakang projek tetapi
projek. jelas dan menyakinkan teori/konsep
yang minimum. tidak berjaya.
2.4 Metodologi (10%)

Menerangkan rekabentuk Amat berkesan dan Kaedah yang logikal dan


Kaedah pelaksanaan tidak 1
dan pendekatan diterangkan dengan amat perancangan yang jelas Kurang teratur. Tidak teratur.
boleh difahami.
pelaksanaan projek. baik. dan terperinci.

Kaedahh/teknik/perkakas Digunakan dengan


Digunakan dengan betul Digunakan dengan betul Tidak jelas tentang Kaedah/teknik/
anmelaksanakan projek betul tetapi tidak 1
dan didokumenkan dan didokumenkan kaedah/teknik/ perkakasan perkaksan yang tidak
digunakan dengan betul didokumenkan dengan
dengan tepat. dengan munasabah. yang digunakan sesuai.
dan memenuhi piaw aian. betul.

Carta alir proses


Carta alir proses Carta alir proses Carta alir proses Carta alir proses
Carta alir proses perlaksanaan perlaksanaan kajian/ projek 1
perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/ perlaksanaan kajian/
kajian/ projek tidak lengka tidak mengambarkan projek
projek. projek yang diperincikan. projek. projek yang ringkas.
yang sedang disiapkan.

2.5 Keputusan (5%)


Terdapat
Kaedah digunakan
Mengenalpasti perbincangan
tidak mencukupi tetapi Kaedah digunakan tidak
kaedah/teknik tentang beberapa 1
Jelas dan munasabah. masalah yang mencukupi dan tiada Tiada perbincangan.
pengumpulan atau kemungkinan
mungkin timbul penjelasan diberi.
pemprosesan data. kaedah/teknikyang
dinyatakan.
bolehdigunakan.

Jadual dan rajah Jadual dan rajah


Paparan keputusan, Jadual dan rajah
digunakan dapat digunakan dapat
penterjemahan dan digunakan tidak Jadual dan rajah digunakan
memberikan memberikan 1
penerangan yang sesuai dan keputusan tidak sesuai dan tidak lengkap Tiada hasil keputusan.
maklumatyang jelas dan maklumatyang jelas dan
diberikan konsisten tidak lengkap dengan dan tiada penterjemahan.
diterjemahkan dengan diterjemahkan dengan
dengan objektif projek. sedikit penterjemahan.
mendalam. munasabah.

65
Lampiran 9.b

2.6 Perbincangan (10%)

Mengandungi kesimpulan Hasil perbincangan tiada


Memenuhi semua objektif Memenuhi sebahagian Memenuhi sebahagian Memenuhi sedikit objektif 1
yang memenuhi objektif kaitan dengan objektif
projek. besar objektif projek. objektif projek. projek.
projek projek.
Dapat memberikan Tiada kaitan atau
Kukuh tetapi 1
sokongan dan hujah Hujah diberikan terlalu Terlalu ringkas, lemah atau menyimpang .dari tajuk
Padat, logik dan kukuh. kekurangan hujah untuk
menggunakan bukti yang umum. mengelirukan. projek secara amnya.
menyokong.
diperolehi Salah anggapan.

Turutan idea yang Turutan idea yang Turutan idea yang tidak Tidak jelas dan tidak 1
Turutan logik yang jelas Turutan idea yang baik.
berkesan. lemah. menentu. berkaitan dengan projek.

2.7Kesimpulan dan Cadangan (5%)


Kesimpulan yang kukuh 1
Kesimpulan yang padat Kesimpulan yang Kesimpulan yang Tiada rumusan, pernyataan
dan jelas kepada Kesimpulan tidak jelas.
dan jelas. memuaskan. lemah yang berulang
pembaca
Dari
kesimpulan,cadangan dan
Cadangan yang Cadangan yang tidak 1
langkah-langkah Cadangan yang bernas. Cadangan yang tidak sesuai. Tiada cadangan.
berguna. jelas.
penambahbaikan dapat
diberikan secara logikal
2.8 Format Penulisan (5%)
Mengandungi ralat
Mengikut Panduan
tetapi tidak Mengandungi banyak ralat Mengandungi ralat yang
Penulisan Laporan Mengandungi beberapa
Tiada ralat dan tepat mengganggu yang merosakkan makna atau besar dan berulang yang 1
Projek Kejuruteraan ralat dan berkesan
keberkesanan tujuan ayat mengganggu bacaan
Elektrik
keseluruhanlaporan
Agak tepat dan
Tepat dan mengikut Mengikut tatabahasa
Ditulis dengan tatabahasa mengikut tatabahasa Tidak mengikut tatabahasa Tidak mengikut tatabahasa
tatabahasa dan pemilihan dan pemilihan
dan struktur ayat yang dan pemilihan perkataan dan pemilihan perkataan yang dan pemilihan perkataan 1
perkataan dan struktur perkataan dan struktur
betul dan struktur ayat yang terhad yang tidak sesuai
ayat yang pelbagai ayat yang terhad
pelbagai
2.9 Rujukan (5%)
Rujukan bersesuaian
Rujukan tepat dan
dengan tajuk projek yang Rujukan agak tepat dan
bersesuaian dengan
dijalankan. bersesuaian dengan
projek yang dijalankan. Rujukan bersesuaian Rujukan kurang tepat dan Rujukan tidak tepat dan
Rujukan dalam laporan projek yang dijalankan.
Rujukan dalam laporan dengan projek yang kurang bersesuaian dengan tidak bersesuaian dengan 1
selari dengan senarai Rujukan dalam laporan
selari dengan senarai dijalankan. Rujukan 6 projek yang dijalankan. projek yang dijalankan.
rujukan. selari dengan senarai
rujukan. Rujukan lebih dari
Minima rujukan adalah 6. rujukan. Rujukan 6
6

JUMLAH SKOR

66
Lampiran 9.b

3.0 RUBRIK PENILAIAN BUKU LOG PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 5%

Tahap Penilaian

Kriteria(K) 5 4 3 2 1 Pemberat

Kurang Tidak
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana
Memuaskan Memuaskan

Tidak
3.1 Menunjukkan sifat ingin tahu dan Menunjukkan sifat
Menunjukkan sifat ingin menunjukkan sifat
pemindahan pengetahuan. ingin tahu dan Menunjukkan sifat ingin Pemindahan
tahu dan pemindahan ingin tahu dan 1
pemindahan tahu. pengetahuan.
pengetahuan yang jelas pemindahan
pengetahuan.
pengetahuan.

3.2 Perjumpaan dengan penyelia.


Berjumpa penyelia
Berjumpa dengan Berjumpa penyelia 6 Berjumpa penyelia dari Berjumpa penyelia 1
hanya sekali
penyelia lebih dari 6 kali kali sahaja. 5 kali. 3-4 kali sahaja.
sahaja.

3.3 Perancangan langkah-langkah proses. Perancangan langkah- Tiada


Perancangan langkah- Perancangan langkah- Perancangan 1
langkah proses yang perancangan
langkah proses yang langkah proses tidak langkah-langkah
jelas tetapi tiada langkah-langkah
jelas dan terperinci jelas tetapi diperincikan. proses tidak jelas.
perincian. proses.
Satu kemahiran
Dua kemahiran
Lima kemahiran yang Empat kemahiran Tiga kemahiran yang sahaja yang
yang digunakan 1
3.4 Kemahiran yang digunakan ketika aktiviti digunakan ketika aktiviti yang digunakan ketika digunakan ketika aktiviti digunakan ketika
ketika aktiviti proses
proses perlaksanaan projek. proses perlaksanaan aktiviti proses proses perlaksanaan aktiviti proses
perlaksanaan
projek. perlaksanaan projek. projek. perlaksanaan
projek.
projek.
Menggunakan Menggunakan dua Mengunakan
Menggunakan pelbagai pelbagai elemen Menggunakan dua elemen hanya satu 1
3.5 Penyelesaian masalah elemen penyelesaian penyelesaian masalah elemen penyelesaian penyelesaian elemen
masalah. dengan bantuan orang masalah. masalah dengan penyelesaian
lain. bantuan orang lain. masalah sahaja.

JUMLAH SKOR

67
Lampiran 9.b

4.0 RUBRIK PEMBENTANGAN PROJEK TAHUN AKHIR 2 (PTA2) - 25%

TAHAP PENILAIAN
5 4 3 2 1 Pemberat
Kriteria(K)
Sangat Memuaskan Memuaskan Sederhana Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan

4 .1 Pembentangan (15%)

Persembahan slide yang 1


baik.
Personaliti (Kemas dan 1
yakin).
Kandungan PTA dinyatakan 1
dengan jelas. Maklumat dinyatakan Menyatakan terlalu
Menyatakan terlalu Tiada maklumat yang dapat 1
Aturan persembahan dengan terperinci dan banyak maklumat dan Maklumat tidak jelas.
sedikit maklumat membantu jangkaan pembaca.
penyampaian yang menarik. berbentuk ringkasan.
tersusun.
Penyampaian yang jelas & 1
berkesan.
Masa dipatuhi 1

4.2 Soal Jawab Pembentangan (10%)


1
Perkaitan dengan
Kemahiran mendengar Jelas dan berpadanan Kurang jelas tetapi
Agak berpadanan pernyataan masalah Tidak berkaitan dengan
tinggi. dengan pernyataan berpadanan dengan
pernyataan masalah adalah kurang jelas/tidak pernyataan masalah.
masalah. pernyataan masalah
tepat.
1
Dapat mengumpulkan Maklumat tidak
Menggabungkan maklumat Mendapatkan maklumat
maklumat dengan baik mencukupi kerana Sumber maklumat tidak
Jaw apan tepat & nyata. yang baik dari pelbagai dari sumber-sumber yang
tetapi dari sumber mengabaikan sumber dinyatakan.
sumber. diragui/tidak sahih.
yang terhad. maklumat sedia ada.
1
Menyatakan Cuba menyatakan
Pengetahuan calon adalah Dibincangkan dengan jelas
Mencukupi latarbelakang projek latarbelakang projek Tiada kaitan dengan teori/konsep
tinggi. dan menyakinkan
yang minimum. tetapi tidak berjaya.

JUMLAH SKOR

68
Lampiran 10

PANDUAN PENETAPAN PADA DOKUMEN MS WORD

a) CARA MEMILIH ORIENTASI ‘POTRAIT’

i) Tekan butang
‘Page Layout’

ii) Pilih butang


‘Potrait’

69
Lampiran 10

b) CARA MENETAPKAN RUANG TEPI MUKA SURAT

i) Tekan butang ii) Pilih butang


‘Page Layout’ ‘Orientation’

iii) Tekan butang


‘Custom Margins’

70
Lampiran 10

iv) Tekan butang


‘Margins’

v) masukkan nilai-nilai berikut:

Top (Atas) – 2.5 cm


Left (Kiri) – 4.0 cm
Bottom (Bawah) – 2.5 cm
Right (Kanan) – 2.5 cm

71
Lampiran 10

c) CARA MENETAPKAN JARAK BARIS (SPACING)

i) Tekan butang
‘Paragraph’

ii) Pilih ‘1.5 lines’

iii) Kemudian
tekan butang
‘OK’

72
Lampiran 10

d) CARA MENETAPKAN MUKA SURAT

i) Tekan butang
‘Page Numbers’

i) Pilih
‘Bottom of
PagePage’

ii) Pilih
‘Plain Number 3

73
Lampiran 10

e) CARA MENUKAR ORIENTATION MUKA SURAT‘PORTRAIT’ KE


‘LANDSCAPE’

iii) Klik di hujung


butang ‘Page Setup’

i) Tekan butang
‘Page Layout iv)Pilih ‘Margins’
v) Pada ‘Orientation’Klik‘Landscape’
vi) Pada Apply to: pilih ‘This Section’
vii) Klik ‘OK’

Top (Atas) – 2.5 cm


Left (Kiri) –4.0 cm
Bottom (Bawah)–2.5 cm
Right (Kanan) –2.5 cm

ii) Klik pada muka surat


yang hendak ditukar
iaitu (B)

viii) Hasil muka surat B


yang telah ditukar dari
‘Potrait’ ke ‘Landscape’

74
Table 3: Summary of Information on each courseLampiran 11.a PTA 1

1. Name of Course: Diploma Project 1


2. Course Code: MTK 7032
3. Names of academic staff: Mechanical and Production Engineering Technology
Department.
Welding Unit
Implement year: 2016
4. Rationale for the inclusion of the course in the programme:
The course helps students to acquire skills, knowledge and the right attitude to conduct
engineering project in metal fabrication and welding and deliver completed fabrication
project.

5. Semester and Year offered: Year 2 Semester I


6. Total Student Learning Time (SLT):
Total Hours/
Category of Activities Learning Activity
Semester
Lecture 11
Guided learning Tutorial/Practical 28

Student centered learning activities 3


Preparation for
21
assignments/projects
Self learning 11
Independent study/revision
Preparation for assessment 3

Continuous assessments 3
Formal assessments
Final examination sitting 0
Total SLT 80

7. Credit Value: 2 credits


8. Prerequisite (if any): None
9. Course Learning Outcomes (CLO):
CLO1 Sketch design drawing for dimensional designs according to requirement. (C3,
PLO 4)
CLO2 Discuss project proposal with assigned lecturer (A2, PLO 3)

CLO3 Choose appropriate project proposed to be fabricated. (P1, PLO 5)

10. Transferable Skills (Skills and how they are developed and assessed, project and practical
experience and internship):
PLO 3 Critical thinking and problem solving skills are enhanced and assessed through
guided group project.

75
Table 3: Summary of Information on each courseLampiran 11.a PTA 1
11. Teaching-learning and assessment strategies:

CLO Method of delivery Method of KPI


assessment
CLO1 Sketch design drawing for
dimensional designs Lectures & Project & Practical Marks 60%
according to requirement. Practical Examination and above
(C3, PLO 4)
CLO2 Discuss project proposal Lectures & Student Quizzes,
Marks 60%
with assigned lecturer (A2, Centered Learning Assignments, Test
and above
PLO 3) Activities and Final Examination
CLO3 Choose appropriate
Marks 60%
project proposed to be Guided Project Project
and above
fabricated. (P1, PLO 5)

12. Course Synopsis:


This course identifies the competence required to produce a metal fabrication and welding
engineering project that uses carbon steel, stainless steel and aluminium or combination of
all the materials mentioned. The project will be fabricated and welded us ing SMAW, GTAW,
GMAW or FCAW process.
13. Mode of Delivery (e.g. Lecture, Tutorial, Workshop, Seminar etc):
Lecture, Practical, Student Centred Learning, and Guided Project

14. Assessment Methods and Types:


Proposal, Log Book, Presentation

15. Mapping of the course to the Programme Educational Objectives (PEO):

PEO1 PEO2 PEO3 PEO4


X X

16. Mapping of the course to the Programme Learning Outcomes (PLO):

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9


X X X

76
Table 3: Summary of Information on each courseLampiran 11.a PTA 1
17. Content outline of the course and the SLT (lecture hours) per topic:

Week Topic SLT (hrs)


Theory Practical
1-14 1.0 Metal Fabrication And Welding Engineering Project
1.1 Sketch design drawing
1.1.1 Choose any fabrication and welding
engineering project to be fabricated
1.1.2 Sketch design drawing on a piece of white
paper. For dimensional designs, use
cardboard
1.2 Draw designs drawing taking into account of code
requirement
1.2.1 Prepare shop drawings based on design
drawing after considering code
requirement and permissible clearances
for the desired design
1.2.2 Produce a model of the design
1.2.3 Analyse design and overcome problems
before fabrication
1.3 Generate bill of quantity and material requirement
1.3.1 Prepare Bill of quantity and material
requirement and arranged accordingly
1.4 List equipments, tools and machinery required
1.4.1 List equipments, tools and machinery
required for the fabrication
project
1.5 Prepare proper storage and numbering scheme 14 28
1.5.1 Prepare a list of storage ands numbering
procedure
1.6 Materials cut to required sizes
1.6.1 Cut material to required sizes and
dimension
1.7 Assemble and fit materials parts/ members
1.7.1 Assemblet parts/ member to desired built
up shape and checks for correct
dimensioning according to design
1.8 Weld joints/ connection
1.7.1 Weld joints/ connection using SMAW,
GMAW, GTAW and FCAW welding
processes.
1.9 Conduct test on welded connections
1.9.1 Conduct various tests on welded
connections ( DPT ,UT,
Radiography etc )
77
Table 3: Summary of Information on each courseLampiran 11.a PTA 1

1.10 Fabricaton project sent for sandblasting, priming


coat, paint etc
1.10.1 Sent fabrication project for sandblasting,
priming coat, paint
applications.

1.11 Deliver completed Fabrication project on site


according toRequirement
1.11.1 Deliver completed fabrication project for
erection and commissioning according to
requirement
1.11.2 Practise safety precaution in accordance
to OSHA.

TOTAL 14 28

18. Main and additional references supporting the course:


1. MODERN WELDING
Author : Andrew D. Althouse, Carl H.Turnquist, William A. Bowditch, Kevin E. Bowditch, Mark
A.Bowditch
2. AUDEL WELDING POCKET REFERENCE
Author : James E Brumbach, Rex Miller
3. WELDING COMPLETE : TECHNIQUES, PROJECT PLANS & INSTRUCTION
Author : Editors of CPi
4. WELDERS HANDBOOK, REVISED HP1513
A GUIDE TO PLASMA CUTTING, OXYACETYLENE,ARC,MIG AND TIG WELDING
Author : Richard Finch
5. TIG &PLASMAWELDING : PROCESS, TECHNIQUES.
RECOMENDED PRECTICES & APPLICATIONS
Author : W. Lucas
6. METALLURGY OF BASIC WELD METAL
Author G.M. Evans &N.Bailey
7. BASIC METALLURGY
Author : Donald V.Brown
8. WELDING PROCESSES HANDBOOK
Author : KlasWeman
19. Other additional information: -

78
Table 3: Summary of Information on each course Lampiran 11.b PTA
2

1. Name of Course: Project Diploma Project 2


2. Course Code: MTK 8044
3. Names of academic staff: Mechanical and Production Engineering Technology
Department.
Welding Unit
Implement year: 2016
4. Rationale for the inclusion of the course in the programme:
The course is designed as a Final-Year Project where it consists of two phases, i.e.
engineering project in metal fabrication and welding Project I and engineering project in
metal fabrication and welding II.
5. Semester and Year offered: Year 2 Semester IV
6. Total Student Learning Time (SLT):
Total Hours/
Category of Activities Learning Activity
Semester
Lecture 11
Guided learning Tutorial/Practical 84

Student centered learning activities 3


Preparation for
45
assignments/projects
Self learning 11
Independent study/revision
Preparation for assessment 3

Continuous assessments 3
Formal assessments
Final examination sitting 0
Total SLT 160

7. Credit Value: 4 credits


8. Prerequisite (if any): None
9. Course Learning Outcomes (CLO):
CLO1 Sketch design drawing according to design (C3,PLO 5 )

CLO2 Construct fabrication project according to requirement (P5, PLO 4)

CLO3 Present completed fabrication project site according requirement (A2, PLO3)

10. Transferable Skills (Skills and how they are developed and assessed, project and practical
experience and internship):

PLO3 Critical thinking and problem solving skills are enhanced and assessed through
guided group project.

79
Table 3: Summary of Information on each course Lampiran 11.b PTA
2

11. Teaching-learning and assessment strategies:

CLO Method of delivery Method of KPI


assessment
CLO1 Sketch design drawing
Lectures & Project & Practical Marks 60%
according to design (C3,PLO
Practical Examination and above
5)
CLO2 Construct fabrication project Lectures & Student Quizzes,
Marks 60%
according to requirement Centered Learning Assignments, Test
and above
(P5, PLO 4) Activities and Final Examination
CLO3 Present completed
fabrication project site Marks 60%
Guided Project Project
according requirement (A2, and above
PLO3)

12. Course Synopsis:


This course identifies the competence required to produce a metal fabrication and welding
engineering project that uses carbon steel, stainless steel and aluminium or combination of
all the materials mentioned. The project will be fabricated and welded using SMAW, GTAW,
GMAW or FCAW process.
13. Mode of Delivery (e.g. Lecture, Tutorial, Workshop, Seminar etc):
Student Centred Learning and Guided Project

14. Assessment Methods and Types:


Project, Log Book, Report and Presentation

15. Mapping of the course to the Programme Educational Objectives (PEO):

PEO1 PEO2 PEO3 PEO4


X X

16. Mapping of the course to the Programme Learning Outcomes (PLO):

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9


X X X

80
Table 3: Summary of Information on each course Lampiran 11.b PTA
2
17. Content outline of the course and the SLT (lecture hours) per topic:

Week Topic SLT (hrs)


Theory Practical
1-14 1.0 Metal Fabrication And Welding Engineering Project
1.1 Sketch design drawing
1.1.1 Choose any fabrication and welding
engineering project to be fabricated
1.1.2 Sketch design drawing on a piece of white
paper. For dimensional designs, use
cardboard

1.2 Draw designs drawing taking into account of code


requirement
1.2.1 Prepare shop drawings based on design
drawing after considering code
requirement and permissible clearances for
the desired design
1.2.2 Produce a model of the design
1.2.3 Analyse design and overcome problems
before fabrication

1.3 Generate bill of quantity and material requirement


1.3.1 Prepare Bill of quantity and material
requirement and arranged accordingly

1.4 List equipments, tools and machinery required 14 84


1.4.1 List equipments, tools and machinery
required for the fabrication project

1.5 Prepare properstorage and umbering scheme


1.5.1 Prepare a list of storage ands numbering
procedure

1.6 Materials cut to required sizes


1.6.1 Cut material to required sizes and
dimension

1.7 Assemble and fit materials parts/ members


1.7.1 Assemblet parts/ member to desired built
up shape and checks for correct
dimensioning according to design

81
Table 3: Summary of Information on each course Lampiran 11.b PTA
2

1.8 Weld joints/ connection


1.7.1 Weld joints/ connection using SMAW,
GMAW, GTAW and FCAW welding
processes.

1.9 Conduct test on welded connections


1.9.1 Conduct various tests on welded
connections ( DPT ,UT,
Radiography etc )

1.10 Fabricaton project sent for sandblasting, priming


coat, paint etc
1.10.1 Sent fabrication project for sandblasting,
priming coat, paint applications.

1.11 Deliver completed Fabrication project o site


according requirement
1.11.1 Deliver completed fabrication project for
erection and commissioning according to
requirement
1.11.2 Practise safety precaution in accordance to
OSHA.

TOTAL 14 84

18. Main and additional references supporting the course:

1. MODERN WELDING
Author : Andrew D. Althouse, Carl H.Turnquist, William A. Bowditch, Kevin E. Bowditch, Mark
A.Bowditch
2. AUDEL WELDING POCKET REFERENCE
Author : James E Brumbach, Rex Miller
3. HOW TO WELD (MOTOR BOOKS WORKSHOP
Author : Todd Bridqum
4. READY, SET, WELD ! BEGINNER-FRIE NDLY
PROJECTS FOR THE HOME & GARDEN
Author : Kimberli Matin
5. WELDING COMPLETE : TECHNIQUES, PROJECT PLANS & INSTRUCTION
Author : Editors of CPi

19. Other additional information: -

82
Table 3: Summary of Information on each course Lampiran 11.b PTA
2

83
SMART HOUSE ALARM SYSTEM - CONTROL
USING ANDROID APPS

YUSRI BIN ALI


ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR

2017

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK


KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR

83
SMART HOUSE ALARM SYSTEM -
CONTROL USING ANDROID APPS

Oleh

YUSRI BIN ALI


ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR

Laporan Projek Yang Dikemukakan Kepada Kolej Vokasional Seri


Iskandar Bagi Memenuhi Sebahagian Daripada Keperluan Diploma
Teknologi Elektronik dan Diploma Kemahiran Malaysia Eksekutif
Teknologi Elektronik Audio Visual (EE-010-4)

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK


2017

84
SMART HOUSE ALARM SYSTEM -
CONTROL USING ANDROID APPS

Oleh

YUSRI BIN ALI


ALI BIN ABU
ABU BIN BAKAR

Laporan Projek Yang Dikemukakan Kepada


Kolej Vokasional Seri Iskandar Bagi Memenuhi Sebahagian Daripada
Keperluan Diploma Teknologi Elektronik dan Diploma Kemahiran
Malaysia Eksekutif Teknologi Elektronik Audio Visual (EE-010-4)

PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRONIK


JUN 2017

85
PENGAKUAN PENULIS

“Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat
berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Kolej Vokasional. Ia
adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini
masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institusi untuk mana-mana
diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar
mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan di gagalkan dan
didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan
sebarang tindakan undang-undang di bawah peraturan Kolej Vokasional.”

Nama Penulis 1 : …………………………..........….


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : ...................................................

Nama Penulis 2 : …………………………..........….


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : ...................................................

Nama Penulis 3 : …………………………..........…..


Tandatangan : ...................................................
No Kad Pengenalan : ...................................................

Program : ……………………………...........
Nama Kolej : ……………………………...........
Tajuk Projek : ……………………………..........

Tarikh : …………………………….........

Penyelia Projek : ……………………..........………


Tandatangan : ................................................

86
PERAKUAN PENYELIA PROJEK (PP)

“Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang
terkandung di dalama dalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan
kualiti serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan
Kolej Vokasional bagi tujuan penganugerahan Diploma Teknologi Elektronik dan
Diploma Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan : ……………………………………….
Nama : ……………………………………….
No. Kad Pengenalan : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….

PERAKUAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN (PPL)

“ Saya mengaku telah membaca Laporan Projek ini dan pada pandangan saya,
laporan ini adalah mencukupi dan memenuhi skop dan kualiti bagi tujuan
penganugerahan Persijilan Kemahiran Malaysia.”

Tandatangan : ……………………………………….
Nama : ……………………………………….
No. Kad Pengenalan : ……………………………………….
Tarikh : ……………………………………….

87
PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek
saya, En. Rosman Bin Bahri yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat
kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan
dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan
seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan
cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.

Sekian

88
ABSTRAK

Penggunaan pengawal mikro di dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di


Kolej Vokasional masih belum digunakan secara meluas meskipun penggunaannya
telah lama diaplikasikan di dalam sektor perindustrian dan di institusi-institusi pengajian
tinggi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti kesesuaian penggunaan
pengawal mikro di dalam proses pembelajaran di Kolej Vokasional selaras dengan
perkembangan penggunaannya pada hari ini. Bagi meninjau kesesuaian penggunaan
pengawal mikro ini, Papan Pengawal Mikro (PPM) telah dibangunkan dan diuji di
dalam subjek Projek. Kajian ini telah dilakukan di Kolej Vokasional Sri Iskandar.
Jumlah sampel kajian adalah seramai 58 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar
Diploma Teknologi Elektronik. Pengumpulan data dibuat dengan menggunakan set
soal selidik. Data dianalisa menggunakan Statistical Packages for Social Science
(SPSS) 15.0 for Windows berdasarkan kaedah statistik deskriptif. Hasil analisis data
menunjukkan responden bersetuju terhadap kesesuaian penggunaan pengawal mikro
diaplikasikan alam proses pembelajaran di Kolej Vokasional Seri Iskandar tersebut.

89
ABSTRACT

The application of micro controller in teaching and learning (P&P) process at


Vocational College is not widely used although it has long been applied in industrial
sectors and higher learning institutions. The purpose of this study was to identify the
compatibility of the micro-controller usage in the process of learning in Vocational
College in line with its use today. A Microcontroller Board (PPM) has been developed
and tested for the Project paper in order to observe the compatibility of the micro
controller usage. The project was instructed in Seri Iskandar Vocational College. The
total study sample is comprised of 58 Diploma of Electronic Technology students. A
set of questionnaire was used to collect the data. The data was analysed with
Statistical Packages for Social Science (SPSS) 15.0 for Windows based on descriptive
statistics. The result showed that the respondents agreed that microcontroller is
compatible to apply widely in learning process at Seri Iskandar Vocational College.

90
ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

Muka Dalam Laporan Projek i

Pengakuan Penulis ii

Perakuan Penyelia Projek (PP) iii

Perakuan Pegawai Pengesah Luaran (PPL) iv

Penghargaan v

Abstrak vi

Isi Kandungan vii

Senarai Jadual viii

Senarai Rajah ix

BAB 1 Pengenalan 1

1.1 2

1.1.1 3

1.2 4

1.2.1 5

BAB 2 Kajian Literatur


2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

BAB 3 Metodologi
3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

3.3

91
PERKARA MUKA SURAT

BAB 4 Dapatan Dan Analisis


4.1

4.1.1

4.2

4.2.2

BAB 5 Perbincangan, Cadangan Dan Kesimpulan


5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Rujukan

Lampiran

92
BAB 1

PENGENALAN

1.1 PENGENALAN

Bab ini akan memberi gambaran secara keseluruhan mengenai projek 10 led
running lights yang merangkumi matlamat, objektif, skop kerja serta latar belakang dan
kepentingan projek.

93
BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN

Kajian literasi melibatkan penerangan berdasarkan teori atau penulisan


terhadap bidang yang dijalankan. Disini, segala maklumat dan langkah yang di ambil
dalam melaksanakan sesuatu projek dinyatakan secara ringkas. Proses ini melibatkan
perancangan terhadap projek, objektif yang ingin dicapai daripada projek dan
keperluan terhadap bahan mentah (komponen-komponen projek).

94
BAB 3

METODOLOGI

3.0 PENGENALAN

Perancangan yang tersusun diperlukan dalam perlaksanaan sesuatu projek.


Setiap langkah diatur dan disenaraikan secara sistematik bagi memudahkan serta
melancarkan perlaksanaan projek. Bagi mendapatkan prosedur kerja sesuatu projek
yang bermula dari penghasilan idea hingga ke peringkat penghasilan produk atau lebih
dikenali sebagai metodologi, satu kajian bagi membangunkan proses perlaksanaan
hendaklah dibuat terlebih dahulu.

95
BAB 4

DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS

4.1 PENGENALAN

Melalui hasil dapatan yang diperoleh serta beberapa masalah yang timbul
daripada analisis yang dikumpul maka satu alternatif atau pendekatan yang baru
mungkin dapat diwujudkan bagi memberi satu petunjuk bagi memastikan segala
permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat dan bijak.

96
BAB 5

PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 PENGENALAN

Pembangunan dalamsains dan teknologi menghasilkan pelbagai bentuk


permainan yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Namun tujuan utama
pembinaan projek ini ialah mencipta satu teknologi yang dapat diterimapakai
masyarakat dan mewujudkan satu permainan yang murah dan efisien serta mampu
untuk dimiliki oleh masyarakat yang berpendapatan rendah.

Berdasarkan binaan yang terhasil, dapat disimpulkan bahawa projek yang


dilaksanakan telah mencapai objektifutama dan matlamat yang dikehendaki iaitu
menghasilkan sebuah projek permainan yang mudah tanpa penggunaan tenaga
elektrik. Pengguna juga akan mudah terhibur dengan projek ini kerana pengguna dapat
mengawal kelajuan LED dengan sesuka hati dengan hanya melaraskan
perintang boleh laras.

97
RUJUKAN

August E. Gant, Jennifer H. Meadows (2014). Communication Technology Update


and Fundamentals (13th Edition). (Focal Press).

Cathleen Shamieh, Gordon McComb (2011). Electronics For Dummies: Published


by John Wiley & Sons.

Creedy, J. (2008). Research Without Tears: From the First Ideas to Published
Output. Edward Elgar Publication.

Daniel Tomal, Aram Agajanian (2014). Electronic Troubleshooting, Fourth Edition


(McGraw-Hill Professional).

Don Wilcher (2014). Make: Basic Arduino Projects: 26 Experiments with


Microcontrollers and Electronics (Maker Media, Inc).

Earl Boysen, Harry Kybett (2012). Complete Electronics Self-Teaching Guide with
Projects (Wiley).

James D.Halderman (2011). Diagnosis and Troubleshooting of Automotive


Electrical, Electronic, and Computer Systems (6th Edition) (Professional
Technician), Prentice Hall.

Liam Lusk (2012). Presentation Skills: How to Make a Great Presentation (Kindle
Edition).

98
LAMPIRAN 1

99
LAMPIRAN 2

CARTA PERBATUAN PERLAKSANAAN PROJEK

JUN'15 JULAI'15 OGOS'15 SEPT'15 OKT'15 NOV'15


AKTIVITI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Mengenalpasti tajuk projek
Mengenalpasti komponen yang digunakan
Melakar dan membina litar PCB
Proses menggosok litar pada papan PCB
Proses punaran
Proses menebuk lubang pada papan PCB
Proses pemasangan komponen pada PCB
Menguji litar PCB yang telah dipatri
Proses troubleshooting
Menguji sistem kerja
Pemasangan keseluruhan projek
Menguji kecekapan projek
Membuat penambahbaikkan
Penulisan laporan projek
Persiapan slaid persembahan projek
Persembahan akhir projek pada jabatan
atau panitia
Jilid laporan projek

li
LAMPIRAN 3

99