Anda di halaman 1dari 6

ASAL MULA PASIRGOONG

Alkisah, disekitar Kampung Pasirbeledeg terdapat tiga bukit yang terkenal


dengan mistiknya. Bukit-bukit itu sesak dengan pohon-pohon besar yang
berjenggot, dihuni oleh binatang-binatang buas, bahkan beribu-ribu kera
memenuhi ketiga bukit itu. Dikaki bukit dimanfaatkan petani untuk berladang
dan menanam padi. Tetapi tidak sembarang petani yang bisa menghuni daerah
disana, hanya yang mempunyai keberanian dan ilmu batin saja. Daerah itu
terkenal sangat angker, bahkan sekedar untuk mengambil sepotong kayu bakar
saja harus terlebih dahulu membaca mantra, karena jika tidak, sesuatu pasti
terjadi bahkan seluruh tubuhpun bisa berubah menjadi hitam seperti terbakar
api.
Keanehan-keanehan bukit itu yang paling terkenal adalah dengan suara
tabuhan-tabuhan gong yang sangat keras dan diiringi kidung-kidung pupuh
sunda terjadi disetiap senin malam. Aneh memang, termasuk yang dirasakan
oleh Abah Alung sebagai salah satu penghuni daerah sekitar bukit itu. Karena
kepenasarannya Ia mermaksud membuktikan suara tersebut pada malam hari.
Perlahan ia keluar dari gubuknya menuju gelap malam, tetapi saat itu Ia merasa
terkejut melihat betapa banyak kera yang berbondong-bondong digelap malam
mencuri padi para petani. Abah Alung dia-diam mengikuti kera itu, mereka
mengangkut padi itu ke puncak bukit. Tanpa disadari olehnya, ada keajaiban
yang luar biasa disana. Dikala siang hari itu hanya hutan belantara saja,
sedangkan kini dimalam hari berubah menjadi istana kerajaan yang sangat
ramai. Pohon-pohon berjengkot itu berupa menjadi pagar istana yang kuat, dan
kera-kerapun berubah wujud menjadi pengawal kerajaan yang gagah berani.
Disana pula dialun-alun kerajaan, pagelaran wayang sedang bertandang diiring
lantunan kidung yang sangat merdu oleh para sinden. Sungguh khidmat dan
semarak. Saat itu Abah Alung seperti terkena hipnotis, namun ia memberanikan
diri untuk bertanya pada pengawal kerajaan “Permisi tuan, sebenarnya apa
yang terjadi disini?”, “Ini acara rutin yang digelar oleh kerajaan Pajajaran dan
Prabu Siliwangi dalam rangka sukuran atas kelahiran putri tunggalnya yaitu
Putri Kadita”, begitu jawabnya dengan ramah dan mempersilahkan Abah Alung
untuk masuk kedalam istana.
Disana Abah Alung bertemu Raja Siliwangi yang menyambutnya dengan baik,
bahkan dihidangkan banyak makanan yang lezat. Bersama keluarga istana Ia
bersuka ria menyaksikan acara. Tak terasa kukuruyuk ayam terdengar dari
kejauhan, maka Abah Alungpun berpamitan untuk pulang. Ia dibekali banyak
oleh-oleh makanan dari kerajaan, bahkan Prabu Siliwangi memberikan pesan
padanya, “Rajinlah bersyukur niscaya kenikmatan bakal ditambah oleh yang
kuasa”. Selama dalam perjalanan pulang, aki Alung mengangguk-anggukan
kepalanya karena terngiang dengan pepatah Prabu Siliwangi. Tiba digubuk Ia
berniat membagi-bagikan oleh-oleh itu kepada tetangganya, tetapi ia terkejut
karena semua makanan lezat tadi malam itu berubah menjadi potongan-
potongan kayu, irisan-irisan daun, dan buah-buah hutan yang biasa dimakan
oleh kera-kera.
Sejak saat itu semua petani bukit itu percaya dengan apa yang mereka dengar
selama ini, bahwa diatas bukit itu ada mahluk lain yang sama diciptakan Tuhan
untuk beribadah dan berkelana didunia ini. Begitulah kisah asal mula
Pasirgoong.
ASAL USUL LEUWIGUGUR

Mangsa katukang di Kampung Cilegok aya hiji kajadian aheng. Carita leungitna
orok anu digelong ku lauk lubang. Anu kieu babaran caritana.
Disisi walungan Cilegok aya kulawarga patani, mang Galuh jeung bi Siur
katelahna. Dina hiji peuting bi Siur ngimpi aya anu mere orok, atuh kacida
bungahna kusabab manehna geus lila rarabi can wae boga katurunan. Gep
wae eta orok ditangkeup bari bungah anu taya papadana. Wanci janari hideung
bi Siur lilir tina sarena, gebeg reuwas cupu capa neangan orok, manehna sadar
geuning ukur ngimpi. Geus kitumah jig bi Siur indit kawalungan rek ngala cai,
clung kendi kana jero sedong walungan, geus kendi pinuh bi Siur buburu balik
rek naheur cai. Gur mirun seuneu, teu ditingali heula cur cai kendi dikucurkeun
kana seeng, naaaaa....... atuh clengteh aya anak lubang ngacleng tina kendi
meneran kana catang hawu anu panas. “aduuuuuh gening aya anak lubang
sagala dina jero kenditeh, karunya teuing........, ah tapi lumayan keur deungeun
sangu sanajan lauk leutik”. Ceuk bi Siur bari dekul ngadahar beuleum eta lauk,
ponyo pisan.
Kacaritakeun telila tiharita bi Siur kakandungan, atuh puguh wae bi Siur mang
Galuh kacida atohna. Salapan bulan teu kacarita, bral orokteh lahir, orok lalaki
anu sehat tur kasep dingaranan Raden Satangkal. Dua bulan tiharita datang
mangsa tatanen, sakabeh patani ceuyah ku pagawean kasawah jeung
kakebon. Kitu deui bi Siur, waktu rek tandur bingung kudu kasaha mihapekeun
orokna, antukna eta orok digayor kusamping kebat nu dicangreudkeun kana
tihang saung. Tiisuk teupi kapeucat sawed orok ditingalkeun, geus rengse
tandur bi Siur buburanjat balik kusabab inget ka Raden Satangkal. Teupi
kasaung manena kacida reuwas, jajantungna asa coplok, orokteh teu
kasampak, ngeun ukur gayoranna wungkul. Bi Siur jeung mang Galuh rawah
riwih neangan kaluar kajero sawung, kapipir, kasakurilingna malah teupi kasisi
walungan. Tapi lapur, disisi leuwi maranehna manggih tapak leueur siga
leugeut bau hanyir parat teupi kajero saung, teg we hatena boga curiga goreng
yeh mahluk eta anu nyulik anakna, sato naon atuh tapakna sagede-gede kitu
jeung muruna ka jero leuwi.
Disaksian hujan anu ngagebret, bi Siur tapak deku nyanghareupan leuwi, ceurik
ngajeurit ngaluarjan sagala kuciwa hatena siga anu nyumpah kana eta
kajadian. “Gustiiiiiiiiiiiiii......., saha wae jeung sato naon wae anu geus nyokot
anak kuring Raden Satangkal, ayeuna keneh sing dibentar ku gugur” kitu
ucapna bi Siur, sapada harita hujan ngadadak raat, sakedet netra kilat
ngabaranyai, Jjjjjjeellleguuuuuuuuuurrrrrrrrrrr aya gugur anu kacida tarikna lir
meulah alam dunya, sorana nojo katengah leuwi. Geus kitu cai leuwiteh
ngadadak beureum ku geutih.
Tiharita bi Siur kaleleban, gering pikir poho dahar poho sare tepi ka maotna.
Saminggu tiharita sakabeh pangeusi lembur Cilegok geunjleuh kusabab cai
wahangan hinyai bau hanyir, malah loba daging lauk paralid. Kabeh nyangka
pasti gugur nuharita tarikna tariknateh ngambentar eta lauk anu maok orok bi
Siur tea. Geuning teu jalma teu sato dimana migawe dosa pasti bakal meunang
wawales ti anu Kawasa.
Harita cai leuwi ditawu kusakabeh jalma, tapi geus sakitu tujuh poe tujuh
peuting cai leuwi teu saat-saat. Mang Galuh salaku pupuhu lembur muka
parukuyan menyan, haseupna ditiup-tiup kana eta leuwi sabari gegeranyeman
kieu “lun alun sing lulun, lulun kuring lulun samak, lulun banyu lulun batu, sing
saat sing adat, luuuun alun”. Cacap mantra dibaca cai leuwi ngadadak saat,
benerwe gening dijero leuwi teh aya lauk lubang anu kacida gedena jeung
panjang. Teu anta parah deui eta lubang dicacag diwalang-walang, gorehelteh
aya orok dina beuteungna, nyaeta Raden Satangkal, tapi hanjakal geus maot
orok teh.
Ti saprak kajadian eta, sakabeh pangeusi lembur pindah padumukan teu jauh ti
wahangan Cilegok. Kampung anyar eta ayena katelahna Kampung Ciraden
jeung Kampung Kalapasatangkal, anu dicandakna tina wasta putra bi Siur,
Raden Satangkal. Kitu deui eta leuwi anu aya di Cilegok teh ayeuna disebutna
Leuwigugur.
ASAL MULA LEUWIGUGUR

Dahulu kala, di Kampung Cilegok Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap


Kabupaten Sukabumi, terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan. Cerita
hilangnya bayi anak seorang petani yang dimakan oleh seekor ikan. Begini
cerita lengkapnya.
Dipinggir sungai Cilegok hiduplah sepasang suami istri yaitu Pak Galuh
dan Bu Siur. Suatu malam Bu Siur bermimpi mempunyai seorang bayi laki-laki
yang diberikan oleh seorang ibu, lalu ibu itu berkata “Kutitipkan bayi ini
padamu dan bila tiba musim penghujan nanti, maka akan kuambil
kembali”. Bu Siur bahagia sekali dan didekapnya bayi itu dengan erat sambil
tertidur. Di waktu yang sama Pak Galuh pun bermimpi menemukan bayi laki-
laki yang tergeletak di pinggir sungai. Ketika bangun Bu Siur dan Pak Galuh
merasa kecwa karena bayi itu ternyata hanya ada dalam mimpi mereka.
Keesokan harinya di pagi buta Bu Siur pergi membawa kendi ke sungai
untuk mengambil air, setelah kendinya penuh Bu Siur kembali tergesa-gesa ke
gubug untuk memasak air. Tanpa dilihat terlebih dahulu air kendi dituangkan
ke dalam panci. Tetapi seketika itu dari dalam kendi seekor anak belut loncat
dan jatuh ke bara api. “Kasihan sekali ........ anak ikan ini, tapi lumayan bisa
dimakan untuk sekedar pengganjal perut”, ucap Bu Siur sambil duduk
memakan anak ikan itu dengan lahapnya.
Tak lama sejak kejadian itu Bu Siur hamil, mendengar Bu Siur hamil Pak
Galuh merasa bahagia yang tidak terhingga. Mereka telah bertahun-tahun
lamanya menantikan seorang anak dalam keluarga kecilnya itu. Sembilan bulan
kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan, mereka
memberinya nama Raden Satangkal.
Dua bulan kemudian datanglah musim bertani yaitu musim penghujan,
semua petani sibuk dengan pekerjaannya disawah dan dikebun, begitu pula Bu
Siur. Tiba saatnya menanam padi mereka bingung kepada siapa harus
menitipkan anaknya, akhirnya ia membungkus bayinya dengan kain panjang
dan diikatkan ke tiang gubug. Sejak pagi sampai petang menanam padipun
selesai, Bu Siur dan Pak Galuh segera pulang, hatinya merasa tidak tenang
karena teringat kepada anaknya Raden Satangkal. Sesampainya digubug,
mereka sangat terkejut bahkan jantungnyapun seperti terasa copot, Raden
Satangkal ternyata tidak ada di gubug, yang tertinggal hanya kain panjangnya
yang penuh dengan lendir bau amis. Bu Siur dan Pak Galuh kesana kemari
mencari ke sekeliling gubug dan ke pinggir sungai Cilegok, tetapi sayangnya
bayi itu tidak ditemukan. Di dalam hati mereka merasa curiga bahwa ada
seekor ikan yang menculik Raden satangkal, namun ikan apakah gerangan
yang telapak kakinya sebesar itu serta jejak lendirnya menuju kearah dasar
sungai Cilegok.
Disaksikan hujan yang lebat, Bu Siur bersimpuh menghadap kearah
tengah sungai, Ia menangis menjerit mengeluarkan segala kecewa hatinya dan
kemudian Bu Siur bersumpah dengan suara lantang,
“Tuhaaa......................nnn, manusia ataupun binatang apa saja yang telah
mengambil anakku maka saat ini juga kuminta sambarlah dengan ribuan
petir”, begitu ucap Bu Siur selesai, hujanpun mendadak reda dan seketika itu
terlihat kilatan petir dengan suara menggelegar
“Jjjjjjjjjjjeelllllegguuuuuuuuuuuurrrrrrrr” suaranya seperti membelah alam
semesta serta sambaran apinya menuju ketengah sungai Cilegok, setelah itu
air sungaipun mendadak berubah menjadi merah darah. Maha dahsyatnya
kejadian tersebut.
Semenjak itu pula Bu Siur jiwanya terganggu dan tertekan, akhirnya ia
meninggal dunia dan dikuburkan di pinggir sungai Cilegok. Seminggu kemudian
seluruh warga kampung gempar sebab air sungai Cilegok berubah menjadi bau
amis bahkan ada daging ikan sebesar bantal guling hanyut disepanjang sungai.
Mereka yakin bahwa petir yang waktu itu menggelegar adalah penyambar ikan
penculik anaknya Bu Siur. Kita harus yakin tidak manusia ataupun hewan, yang
berbuat dosa pasti akan mendapat balasan setimpal dari Yang Maha Kuasa.
Waktu itu air sungai dikeringkan oleh warga memakai peralatan
seadanya, tetapi sudah tujuh hari tujuh malam air sungai tidak kunjung kering.
Pak Galuh sebagai sesepuh lembur membuka sesajen dan membakar
kemenyan, asapnya ditiup-tiupkan ke arah sungai itu sambil membaca mantra
“Lun alun sing lulun, lulun kuring lulun samak, lulun banyu lulun batu,
sing saat sing adat, luuuuuuuuun alun”. Selesai mantra dibaca air sungai
mendadak kering, ternyata benar di dasar sungai itu terdapat ikan lubang yang
sangat besar. Kemudian oleh warga ikan lubang tersebut dipotong-potong dan
dicabik-cabik, maka di dalam perut ikan tersebut terdapat Raden Satangkal,
tetapi sayangnya Ia sudah meninggal.
Semenjak kejadian itu semua warga Cilegok pindah pemukiman tak jauh
dari sungai Cilegok. Kampung baru ini sekarang terkenal dengan sebutan
Kampung Ciraden dan Kampung Kalapa Satangkal, yang diambil dari nama
anak Bu Siur yaitu Raden Satangkal. Begitu pula sungai yang ada di Cilegok
sekarang terkenal dengan sebutan Leuwigugur.

Anda mungkin juga menyukai