Anda di halaman 1dari 3

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PERLAKSANAAN PAFA

PERLAKSANAAN PAFA

KEKUATAN KELEMAHAN

Murid dapat memahami istilah – istilah Perlaksanaan PAFA tidak Sistematik dan
penting seperti Ihsan terlalu longgar.

Murid dapat menghafaz bacaan - bacaan Murid yang lemah tidak dapat menghafaz
yang penting seperti bacaan didalam solat. bacaan – bacaan yang hendak di uji.

Murid dapat melaksanakan ibadat dengan Murid yang lemah menyebabkan ujian PAFA
sempurna. tidak dapat di sempurnakan mengikut masa
yang di tetapkan.
Murid dapat mengetahui perkara – perkara
yang fardhu dan sunat dalam amalan ibadat. Murid tidak menghadirkan diri ke sekolah
semasa ujian PAFA di jalankan.
Sebagai satu cara murid – murid dapat
menghafaz dan mengetahui bahagian - Guru tidak menggunakan kaedah dan cara
bahagian dalam ibadat wajib. yang mampu menarik minat murid yang
lemah untuk menguasai sesuatu tajuk
7 dengan baik.
CARTA ALIR PERLAKSANAAN PAFA

Guru memberi taklimat kepada murid Guru menunjukkan cara amali kepada murid
bagi tajuk – tajuk tertentu

Guru menetapkan tarikh perlakanaan PAFA Murid menghafal dan mengaplikasikan tajuk –
tajuk yang akan di uji oleh guru

Pencapaian LULUS dalam sesuatu tajuk apabila


Guru membuat penilaian bagi setiap orang murid. murid faham dan dapat mengamalkan sesuatu
Pencapaian murid di catatkan dari semasa ke kemahiran. Bagi murid yang GAGAL guru perlu
semasa dan di kemas kini dalam borang individu. mengulangi ujian tersebut sehingga murid itu
mencapai tahap LULUS.

Ketua Pentaksir Sekolah membuat analisa Guru menghantar borang penilaian individu kepada
pencapaian murid dan menghantar keputusan Ketua Pentaksir Sekolah.
penilaian kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia

8
9