Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN KESIHATAN
KSSR TAHUN 4 2020

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:


MINGGU MODUL/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD CATATAN
PRESTASI
MINGGU 4 MODUL 1: 1.1 Kemahiran membuat 1.1.1 Menyatakan maksud akil
keputusan dalam konteks baligh
KESIHATAN FIZIKAL
kesihatan diri dan
reproduktif

TAJUK:

KESIHATAN DIRI DAN Mengamalkan cara


REPRODUKTIF mengurus diri:

● Akil Baligh

MINGGU 5 MODUL 1: 1.1 Kemahiran membuat 1.1.2 Membincangkan dan


keputusan dalam konteks memerihal perubahan
KESIHATAN FIZIKAL
kesihatan diri dan fizikal lelaki serta
reproduktif perempuan apabila akil
baligh
TAJUK:

KESIHATAN DIRI DAN Mengamalkan cara


REPRODUKTIF mengurus diri:

Akil Baligh
MINGGU 6 MODUL 1: 1.1 Kemahiran membuat 1.1.3 Menyatakan contoh
keputusan dalam konteks symptom yang mungkin
KESIHATAN FIZIKAL
kesihatan diri dan dialami ketika haid
reproduktif

TAJUK:
KESIHATAN DIRI DAN Mengamalkan cara
REPRODUKTIF mengurus diri:

Akil Baligh

MINGGU 7 MODUL 1: 1.1 Kemahiran membuat 1.1.4 membincangkan dan


keputusan dalam konteks memerihal mitos
KESIHATAN FIZIKAL
kesihatan diri dan berkaitan haid serta
reproduktif ihtilam.

TAJUK: 1.1.5 Menilai amalan terbaik


pengurusan diri apabila
KESIHATAN DIRI DAN Mengamalkan cara
akil baligh.
REPRODUKTIF mengurus diri:

Akil Baligh
1.2 Kemahiran menangani 1.2.1 membincangkan cara
pengaruh dalaman serta menghargai dan
TAJUK:
luaran yang menghormati perubahan
KESIHATAN DIRI DAN mempengaruhi kesihatan fizikal diri sendiri
REPRODUKTIF diri dan reproduktif

Menghargai dan menghormati :

● Perubahan fizikal diri


sendiri dan orang lain

1.2 Kemahiran menangani 1.2.2 Menbincangkan cara


pengaruh dalaman serta menghargai dan
TAJUK:
luaran yang menghormati perubahan
KESIHATAN DIRI DAN mempengaruhi kesihatan fizikal orang lain
REPRODUKTIF diri dan reproduktif
Menghargai dan menghormati :

Perubahan fizikal diri sendiri


dan orang lain

2.1 Kemahiran menangani 2.1.1 Mengetahui maksud alkohol


situasi berisiko terhadap
TAJUK:
penyalahgunaan bahan kepada
PENYALAHGUNAAN BAHAN diri, keluarga serta
masyarakat.

Berkata TIDAK kepada :

● Alcohol

2.1 Kemahiran menangani 2.1.2 Menganalisis kesan


situasi berisiko terhadap pengambilan alcohol
TAJUK:
penyalahgunaan bahan kepada
PENYALAHGUNAAN BAHAN diri, keluarga serta
masyarakat. 2.1.3 Mengaplikasikan cara
mengelakkan diri daripada
pengambilan alcohol dalam
Berkata TIDAK kepada : makanan dan minuman.

● Alcohol
TAJUK : 3.1 Kemahiran mengurus 3.1.1 Menyatakan maksud konflik
mental dan emosi dalam dan stress.
PENGURUSAN MENTAL DAN
kehidupan harian.
EMOSI

Mengurus mental dan emosi:

● Konflik dan stress


TAJUK : 3.1 Kemahiran mengurus 3.1.2 Mengenal pasti punca
mental dan emosi dalam konflik dan stress dalam diri
PENGURUSAN MENTAL DAN
kehidupan harian. sendiri.
EMOSI

Mengurus mental dan emosi:

● Konflik dan stress

TAJUK : 3.1 Kemahiran mengurus 3.1.3 Menilai kesan konflik dan


mental dan emosi dalam stress terhadap diri sendiri.
PENGURUSAN MENTAL DAN
kehidupan harian.
EMOSI

Mengurus mental dan emosi:

● Konflik dan stress


TAJUK : 3.1 Kemahiran mengurus 3.1.4 Menjana idea dan
mental dan emosi dalam mengamalkan cara mengurus
PENGURUSAN MENTAL DAN
kehidupan harian. konflik dan stress.
EMOSI
Mengurus mental dan emosi:

● Konflik dan stress

TAJUK : 4.1 Peranan diri sendiri dan 4.1.1 Menjelaskan contoh gejala
ahli keluarga serta social
KEKELUARGAAN
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

Menangani gejala social:

● Tanggungjawab ahli
keluarga

● Peranan ahli keluarga


TAJUK : 4.1 Peranan diri sendiri dan 4.1.2 Membincangkan peranan
ahli keluarga serta dan tanggungjawab ahli keluarga
KEKELUARGAAN
kepentingan institusi dalam menangani gejala social.
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

Menangani gejala social:

● Tanggungjawab ahli
keluarga

● Peranan ahli keluarga

TAJUK : 4.1 Peranan diri sendiri dan 4.1.3 Menilai kepentingan


ahli keluarga serta sokongan ahli keluarga dalam
KEKELUARGAAN kepentingan institusi menangani gejala social.
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

Menangani gejala social:

● Tanggungjawab ahli
keluarga

● Peranan ahli keluarga

TAJUK : 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.1 Menyatakan kepentingan


dan komunikasi berkesan menyayangi diri sendiri dan orang
PERHUBUNGAN
dalam kehidupan harian. lain.

Menjalin perhubungan sihat


dengan orang lain:

● Kasih sayang
TAJUK : 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.2 Menunjuk cara meluahkan
dan komunikasi berkesan perasaan kasih sayang kepada
PERHUBUNGAN
dalam kehidupan harian. orang lain.

Menjalin perhubungan sihat


dengan orang lain:

● Kasih sayang

TAJUK : 5.1 Kemahiran interpersonal 5.1.3 Mengesyorkan cara


dan komunikasi berkesan meluahkan perasaan yang sesuai
PERHUBUNGAN dalam kehidupan harian. dalam kehidupan harian.

Menjalin perhubungan sihat


dengan orang lain:

● Kasih sayang

TAJUK : 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.1 Menyatakan contoh


mengurangkan factor risiko Penyakit tidak berjangkit
PENYAKIT
penyakit dalam kehidupan
harian

Penyakit Tidak berjangkit:

● Penyakit jantung

● Asma

● Penyakit buah
pinggang

● Penyakit diabetes
TAJUK : 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.2 Menghubungkait punca dan
mengurangkan factor risiko kesan penyakit tidak berjangkit.
PENYAKIT
penyakit dalam kehidupan
harian

Penyakit Tidak berjangkit:


● Penyakit jantung

● Asma

● Penyakit buah
pinggang

● Penyakit diabetes

TAJUK : 6.1 Kemahiran mencegah dan 6.1.3 Berkomunikasi mengenai


mengurangkan factor risiko cara pencegahan penyakit tidak
PENYAKIT
penyakit dalam kehidupan berjangkit.
harian

Penyakit Tidak berjangkit:

● Penyakit jantung

● Asma

● Penyakit buah
pinggang

● Penyakit diabetes
TAJUK : 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.1 Menyatakan maksud
psikososial untuk menjaga pengantunan kanak-kanak.
KESELAMATAN
keselamatan diri.

Bertindak secara bijak untuk


mengelak :
● Pengantunan kanak-
kanak

TAJUK : 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.2 Memberi contoh situasi


psikososial untuk menjaga pengantunan kanak-kanak.
KESELAMATAN
keselamatan diri.

Bertindak secara bijak untuk


mengelak :

● Pengantunan kanak-
kanak
TAJUK : 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.3 Mengaplikasikan cara
psikososial untuk menjaga mengelak daripada pengantunan
KESELAMATAN
keselamatan diri. kanak-kanak.

Bertindak secara bijak untuk


mengelak :

● Pengantunan kanak-
kanak

TAJUK : 7.1 Kemahiran kecekapan 7.1.4 Berkomunikasi dengan


psikososial untuk menjaga berkesan cara mengelak daripada
KESELAMATAN
keselamatan diri. situasi pengantunan kanak-kanak.

Bertindak secara bijak untuk


mengelak :
● Pengantunan kanak-
kanak

TAJUK : 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.1 Mengenalpasti jenis


dan selamat makanan mengikut aras Piramid
PEMAKANAN
Makanan Malaysia

Kepentingan pengambilan
makanan berdasarkan :

● Piramid Makanan
Malaysia

● Pemilihan makanan
sihat
TAJUK : 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.1 Mengenalpasti jenis
dan selamat makanan mengikut aras Piramid
PEMAKANAN
Makanan Malaysia

Kepentingan pengambilan
makanan berdasarkan :

● Piramid Makanan
Malaysia

● Pemilihan makanan
sihat

TAJUK : 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 Membincangkan fungsi


dan selamat setiap aras Piramid Makanan
PEMAKANAN
Malaysia
Kepentingan pengambilan
makanan berdasarkan :

● Piramid Makanan
Malaysia

● Pemilihan makanan
sihat

TAJUK : 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.2 Membincangkan fungsi


dan selamat setiap aras Piramid Makanan
PEMAKANAN
Malaysia

Kepentingan pengambilan
makanan berdasarkan :

● Piramid Makanan
Malaysia

● Pemilihan makanan
sihat

TAJUK : 8.1 Amalan pemakanan sihat 8.1.3 Menjelaskan dengan contoh


kepentingan memilih dan
PEMAKANAN dan selamat mengambil pelbagai jenis
makanan sihat berdasarkan
Piramid Makanan Malaysia
Kepentingan pengambilan
makanan berdasarkan :

● Piramid Makanan
Malaysia

● Pemilihan makanan
sihat

TAJUK : 9.1 Pengetahuan asas 9.1.1 Menyatakan punca


pertolongan cemas dan kecederaan lebam dan terseliuh.
PERTOLONGAN CEMAS
kemahiran bertindak dengan
bijak mengikut situasi

Bertindak dengan bijak apabila


berlaku kemalangan
kecederaan ringan :

● Lebam

● Terseliuh

TAJUK : 9.1 Pengetahuan asas 9.1.2 Membincangkan cara


pertolongan cemas dan memberi bantu mula untuk
PERTOLONGAN CEMAS
kemahiran bertindak dengan kecederaan lebam dan terseliuh
bijak mengikut situasi
Bertindak dengan bijak apabila
berlaku kemalangan
kecederaan ringan :

● Lebam

● Terseliuh

TAJUK : 9.1 Pengetahuan asas 9.1.3 Mengaplikasikan kemahiran


pertolongan cemas dan bantu mula untuk kecederaan
PERTOLONGAN CEMAS
kemahiran bertindak dengan lebam dan terseliuh
bijak mengikut situasi

Bertindak dengan bijak apabila


berlaku kemalangan
kecederaan ringan :

● Lebam

● Terseliuh