Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Pedagogi dan Pentaksiran Kurikulum Bersepadu Dini


‫املدخل ايل طرق التدريس والتقييم‬
2. Kod Kursus DINK2033

3. Nama Staff Akademik Mohd. Nahwiuddin bin Abdul Manaf

4. Rasional Kursus ini membolehkan pelajar dapat menguasai pendekatan pengajaran dan pembelajaran dan
Kursus/Modul dalam pentaksiran yang sesuai dengan Kurikulum Bersepadu Dini di sekolah.
Program

5. Semester dan Tahun


Semester 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menghubung kait pendekatan pengajaran dengan komponen-komponen KBD. (C2, P1,
CLO) A4, PLO3, CTPS2).

2. Menerangkan perbezaan strategi-strategi pengajaran bagi komponen-komponen KBD


melalui pembentangan. (C5, P2, A3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS2, CS3, TS4).

3. Menganalisis kekuatan dan kelemahan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran
KBD dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, PLO3, PLO6, CTPS2, LL3).

4. Membina item-item pentaksiran dalam KBD dengan merujuk pelbagai sumber. (C6, A2,
PLO3, PLO6, CTPS6, LL3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara

Menghayati nilai
Mengorganisasi
maklum balas
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen
Mekanisme
Mengingati

Memahami

Menerima
kompleks
berpandu

CLO
Mencipta

Adaptasi
Respons
Persepsi

Memberi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x x
2 x x x
3 x
4 x x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS6)
Pindah (Transferable Kemahiran berkomunikasi (CS3)
Skills, TS): Kemahiran berpasukan (TS4)
Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL3)

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 1
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan akhir (40%) dan kerja kursus (60%).

Programme Learning Outcome Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
(PLO) Pembelajaran
PLO3 – Kemahiran saintifik, Peperiksaan Akhir
Kemahiran berfikir Kuliah Penulisan
Dan menyelesaikan Tutorial Pembentangan
masalah Penghasilan produk
Kuliah
PLO4 - Berkomunikasi Pembentangan
Tutorial

Kuliah
PLO5 – Kerja kumpulan Pembentangan
Tutorial
PLO6 – Kebolehan mengurus Kuliah Peperiksaan Akhir
maklumat Tutorial Penghasilan produk

12. Sinopsis
‫ وتعرضفيها‬. ‫ترتكز هذه املادة حول طرق واسرتاتيجياتوتقنيات التدريس ملواد املنهج الديين املتكامل‬
‫ فالقياس يف عملية التعليم جزء ال‬. ‫عدة املصطلحات الشائعة االستخدام فيالقياس لعمليةالتعليم‬
. ‫يتجزاء يف عملية التعليم والتعلم‬
Kursus ini membincangkan pendekatan, kaedah, strategi, teknik pengajaran komponen Kurikulum
Bersepadu Dini (KBD) dan pendedahan beberapa istilah yang berkaitan dengan pentaksiran.

This course discusses the approaches, methods, strategies teaching techniques of Dini Intergrated
Curriculum (KBD) components and the exposition to assessment related terms.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan akhir 40 %


Penulisan Esei
30 %
(1000 perkataan)
Tugasan
Pembentangan
10 %
(30 minit)

Penghasilan produk 20 %

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Program (Programme PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Learning Outcomes, CLO1 x
PLO) dengan Objektif
Pendidikan Program CLO2 x x x
(Programme CLO3 x x
Educational CLO4 x x
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan


PEO1
selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan
PEO2
saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber
PEO4
(LO6)

Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari


PEO5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya

Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),


PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghubung kait pendekatan pengajaran dengan komponen-komponen KBD. (C2,
CLO1
P1, A4, PLO3, CTPS2).
Menerangkan perbezaan strategi-strategi pengajaran bagi komponen-komponen
CLO2
KBD melalui pembentangan. (C5, P2, A3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS2, CS3, TS4).
Menganalisis kekuatan dan kelemahan kaedah dan teknik pengajaran dan
CLO3 pembelajaran KBD dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, PLO3, PLO6, CTPS2,
LL3).
Membina item-item pentaksiran dalam KBD dengan merujuk pelbagai sumber. (C6,
CLO4
A2, PLO3, PLO6, CTPS6, LL3)

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus
(Course Learning LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO1 x
Pembelajaran CLO2 x x x
Program (Programme CLO3 x x
Learning Outcomes, CLO4 x x
PLO)
HasilPembelajaran Program (PLO)
PLO 1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajarandalam bidang
Pendidikan Dini
PLO 2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Pendidikan Dini bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO 3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO 4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO 5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO 6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO 7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO 8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO 9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghubung kait pendekatan pengajaran dengan komponen-komponen
CLO1
KBD. (C2, P1, A4, PLO3, CTPS2).
Menerangkan perbezaan strategi-strategi pengajaran bagi komponen-
CLO2 komponen KBD melalui pembentangan. (C5, P2, A3, PLO3, PLO4, PLO5,
CTPS2, CS3, TS4).
Menganalisis kekuatan dan kelemahan kaedah dan teknik pengajaran dan
CLO3 pembelajaran KBD dengan merujuk pelbagai sumber. (C4, PLO3, PLO6,
CTPS2, LL3).
Membina item-item pentaksiran dalam KBD dengan merujuk pelbagai
CLO4
sumber. (C6, A2, PLO3, PLO6, CTPS6, LL3)

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam


Interaksi Bukan

17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,


Bersemuka

Bersemuka

SLT) setiap tajuk


Interaksi

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

Jumlah

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 4
‫‪ . 1‬التمهيد إىل طرق التدريس‬
‫املدخل للتدريس‬ ‫•‬
‫‪ −‬املتمركز على املعلم‬
‫‪4‬‬
‫‪ −‬املتمركز على املتعلم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪ −‬املتمركزعلى املادة التدريس‬


‫‪Pendekatan Pengajaran dan Pengajaran Bagi KBD‬‬

‫‪ . 2‬االسرتاتيجيات يف التدريس‬
‫إسرتاتيجية االستقصاء‬ ‫•‬
‫إسرتاتيجية االستكتشاف‬ ‫•‬
‫إسرتاتيجية حل املشاكل‬ ‫•‬
‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬
‫إسرتاتيجية التعلم الفردي‬ ‫•‬
‫إسرتاتيجية التعلم التعاوين‬ ‫•‬
‫إسرتاتيجية التعلم اإلتقاين‬ ‫•‬

‫‪Strategi Pengajaran & Pembelajaran Bagi KBD‬‬

‫‪ .3‬طرق التدريس‬
‫طريقة القواعد والرتمجة‬ ‫•‬
‫الطريقة املباشرة‬ ‫•‬
‫الطريقة السمعية الشفهية‬ ‫•‬
‫الطريقة االنتقائية‬ ‫•‬
‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28‬‬
‫الطريقة االستقرائية‬ ‫•‬
‫الطريقة االقياسية‬ ‫•‬
‫الطريقة الرتكيبية‬ ‫•‬
‫الطريقة التحليلية‬ ‫•‬

‫‪Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Bagi KBD‬‬

‫‪Berkuat kuasa mulai November 2015‬‬


‫)‪(Kemas kini Mei 2017‬‬ ‫‪5‬‬
‫ التقنيات‬.4
‫العصف الذهنـي‬ •
‫متثيل األدوار‬ •
‫العمل اجلماعي‬ •
8 4 8 8 28
‫األلعاب اللغوية‬ •
‫الغاز‬ •
‫العروض التقديـمية‬ •

Teknik Pengajaran & Pembelajaran Bagi KBD

‫ التقومي‬.5
‫القياس والتقومي والتقييم‬ •
‫وسائل التقومي‬ •
4 2 4 4 14
‫خصائص التقومي اجليد‬ •
‫عملية التقومي‬ •

Pentaksiran Dalam KBD

Kerja Kursus 0.5 11.5 12

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 - 2.5 30 30 - 17.5 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN Kuliah 30 30
BERSEMUKA DAN
BUKAN BERSEMUKA
Tutorial 15 30

Penulisan esei (1000 patah perkataan) 6


-

Pembentangan berkumpulan (30 minit) 0.5 1.5

Penghasilan produk - 4

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 125

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 6
18. Rujukan Asas
.‫ عامل الكتب‬: ‫ القاهرة‬.‫ مهارات التدريس‬.)2003( .‫ أمحد‬،‫ النجدى‬.‫ إمام خمتار‬، ‫محيدة‬

.‫ دار الفكر العريب‬: ‫القاهرة‬.‫ تدريسها وصعوبتها‬،‫ املهارات اللغوية – مستوايتـها‬.)2006( .‫ رشدي امحد‬،‫طعيمة‬

‫ اململكة العربية‬:‫ الرايض‬.‫ أساليب تدريس اللغة العربية‬.)2000( .‫ حممد علي‬،‫اخلويل‬


.‫السعودية‬
Rujukan Tambahan
‫ حسن‬،‫ زيتون‬.‫عامل الكتب‬: ‫ القاهرة‬.‫ مهارات التدريس – رؤية يف تنفيذ التدريس‬.)2001( .‫ حسن حسني‬،‫زيتون‬
.‫ الناشر مكتبةزهراء الشرق‬: ‫ القاهرة‬.‫ اسرتاتيجيات التدريس‬.)2000 ( .‫حسني‬

،‫ مكة املكرمة‬.‫ تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى‬.)1985( .‫ حممود كامل‬،‫الناقة‬
.‫ جامعة أم القرى‬:‫اململكة العربية السعودية‬

‫ فن تدريس اللغة العربية‬.)2008( .‫ وموفق عبد هللا القشريي‬،‫ وقمر الزمان عبد الغين‬،‫نيك رحيمي نيك يوسف‬
.‫ جامعة الوطنية املاليزية‬:‫ ماليزاي‬.‫لغري العرب‬

‫ مركز‬: ‫ القاهرة‬،‫ املرجع يف تدريس اللغة العربية‬.)2005(. ‫ابراهيم‬،‫حممد عطاء‬


.‫الكتاب للنشر‬

‫ دار‬:‫ عمان‬،‫ الطبعة الثانية‬،‫ ختطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية‬: ‫ طرق التدريس العامة‬.)2005( .‫وليد أمحد جابر‬
.‫الفكر‬
19. Maklumat Tambahan Tiada

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


DINK2033 PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM BERSEPADU DINI (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Menghubung kait pendekatan
Peperiksaan
pengajaran dengan komponen- Kuliah
x Akhir
komponen KBD. (C2, P1, A4, PLO3, Tutorial
Penulisan
CTPS2).
2. Menerangkan perbezaan strategi-
Peperiksaan
strategi pengajaran bagi komponen-
Kuliah Akhir
komponen KBD melalui x x x
Tutorial Pembentangan
pembentangan. (C5, P2, A3, PLO3,
berkumpulan
PLO4, PLO5, CTPS2, CS3, TS4).
3. Menganalisis kekuatan dan kelemahan
kaedah dan teknik pengajaran dan Kuliah Peperiksaan
pembelajaran KBD dengan merujuk x x Tutorial Akhir
pelbagai sumber. (C4, PLO3, PLO6, Penulisan
CTPS2, LL3).

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 7
4. Membina item-item pentaksiran dalam Peperiksaan
Kuliah
KBD dengan merujuk pelbagai Akhir
x x Tutorial
sumber. (C6, A2, PLO3, PLO6, Penghasilan
CTPS6, LL3) produk
Peperiksaan
Akhir
Kuliah Penulisan
KESELURUHAN x x x x Tutorial Pembentangan
berkumpulan
Penghasilan
produk

NAMA PANEL PENGGUBAL

Bil. Nama Kelayakan

Sarjana Muda (Hons). (Bahasa Arab dan


Kesusasteraan), Yarmouk University, Jordan.
1 Hj. Amran B Abdul Rahman
Sarjana Pendidikan Bahasa Arab , UKM, Bangi
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) MPKTBR

Sarjana Muda (Hons). (Bahasa Arab dan


Kesusasteraan), Yarmouk University, Jordan.
2 Hj Mohd Aminuddin Bin Ab Rahaman Sarjana Pendidikan Bahasa Arab , UKM, Bangi
Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), IPIS, Bangi

Sarjana Muda (Hons). (Bahasa Arab dan


Kesusasteraan), Yarmouk University, Jordan.
3 Hj Muhamad Shubki B. Hussin Sarjana Pendidikan Bahasa Arab , UKM, Bangi
Diploma Pendidikan, UKM

Sarjana Muda (Hons) Sains Kemanusiaan dalam


Bahasa Arab dan Kesusasteraan, UIAM
4 Abdul Samad Bin Mohd
Diploma Pendidikan, UPSI

Sarjana Muda (Hons) Syariah Islamiah, Al Azhar


5 Al-Hashir Bin Mohamad Rabeh University, Cairo, Egypt

Berkuat kuasa mulai November 2015


(Kemas kini Mei 2017) 8

Anda mungkin juga menyukai