Anda di halaman 1dari 13

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran


NamaKursus/Modul
Planning of Teaching and Learning
2. Kod Kursus PRKA3012

3. Nama Staf
Dr.Mohd Nordin bin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran
dalam Program untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
80
P= Pentaksiran
10 20 0.5 10 20 0 19.5

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat(jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran dan
Outcomes, CLO) pembelajaran. (C2, A2, LO1)
2. Membentangkan rancangan pengajaran harian yang dihasilkan berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum semasa kepada kelas (C3, A4, LO4, CS3)
3. Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan (C4, A5, LO3, LO5, CTPS3,
TS4)
4. Menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan sebaya.(C5,
A3, LO3, LO8, CTPS2, EM3)

5. Mereka cipta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan
strategi Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) berbantukan pelbagai sumber ( C6,
LO1, LO3,LO6, CTPS3, LL1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 X X

3 x X

4 x X

5 x

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3), Kemahiran Berkomunikasi
(Transferable Skills, (CS3), Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1), Kemahiran Kerja
TS): Berpasukan (TS4), Etika Moral Profesional (EM3).

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial dan perbincangan.

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran hanya melibatkan Kerja Kursus 100%.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
Penulisan Akademik
Penulisan RPH
Kuliah Laporan perbincangan
LO1 –Pengetahuan
Tutorial hasil simulasi
pengajaran mikro

Penulisan Akademik
Penulisan reflektif
Kuliah pengajaran makro
LO3- Pemikiran Kritikal
Tutorial Laporan perbincangan
dan Pendekatan Saintifik
Perbincangan hasil simulasi
pengajaran mikro

Tutorial
LO4 - Berkomunikasi Pembentangan RPH
Pembentangan
Laporan perbincangan
LO5-kemahiran sosial Tutorial
hasil simulasi
/kerjaberpasukan Perbincangan
pengajaran mikro
LO6 – Kemahiran Laporan perbincangan
Tutorial
pengurusan maklumat hasil simulasi
Perbincangan
pengajaran mikro
Penulisan reflektif
LO 8-Profesionalisme, Tutorial
pengajaran makro
Nilai, Sikap dan Etika Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran; pengajaran
mikro; pengajaran makro; profesionalisme guru dan komuniti pembelajaran profesional.
This course focuses on planning of teaching and learning process; micro teaching; macro
teaching; teachers’ professionalism and professional learning communities.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
2
14. Kaedah dan Jenis
Pentaksiran Kerja Kursus: 100%
JenisPentaksiran KaedahPentaksiran Peratusan

Individu
1. Penulisan Akademik 30%

2. Penulisan RPH
20%
3. Pembentangan RPH
10%
4. Penulisan reflektif pengajaran
makro 20%

Tugasan Kumpulan

1 Laporan perbincangan hasil simulasi


20%
pengajaran mikro

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
3
15. Pemetaan Hasil PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Pembelajaran CLO 1 x
Kursus (Course
CLO 2 x
Learning
Outcomes, CLO) CLO 3 x x
dengan CLO 4 x x
Objektif Pendidikan CLO 5 x x x
Program
(Programme
Educational
Objektif Pendidikan Program (PEO)
Objectives, PEO)
Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO1 keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2 pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO3 Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4 pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Membincangkan komponen-komponen penting yang perlu
dipertimbangkan dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran (C2,
A2, LO1)
CLO 2 Membentangkan rancangan pengajaran harian yang dihasilkan
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum semasa kepada kelas (C3,
A4, LO4, CS3)
CLO 3 Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan (C4, A5, LO3,
LO5, CTPS3, TS4)
CLO 4 Menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan
sebaya .(C5, A3, LO3, LO8, CTPS2, EM3)
CLO 5 Mereka cipta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan
menggunakan strategi Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)
berbantukan pelbagai sumber ( C6, LO1, LO3,LO6, CTPS3, LL1)

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course
Learning LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Outcomes, CLO) CLO 1 x
Dengan Hasil CLO 2 x
Pembelajaran CLO 3 X x
Program
CLO 4 X X
(Programme
CLO 5 x X x
Learning
Outcomes, PLO)

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO 1 Pengetahuan
LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO 4 Kemahiran Komunikasi
LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Membincangkan komponen-komponen penting yang perlu
CLO 1 dipertimbangkan dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran (C2,
A2, LO1)
Membentangkan rancangan pengajaran harian yang dihasilkan
CLO 2
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum semasa kepada kelas (C3,
A4, LO4, CS3)
Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan (C4, A5, LO3,
CLO 3 LO5, CTPS3, TS4)
CLO 4 Menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan
sebaya .(C5, A3, LO3, LO8, CTPS2, EM3)
Mereka cipta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan
CLO 5 menggunakan strategi Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)
berbantukan pelbagai sumber ( C6, LO1, LO3,LO6, CTPS3, LL1)

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
5
Jumlah SLT
InteraksiBers

BukanBerse
Interaksi
emuka

muka
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran
 Konsep pengajaran dan pembelajaran
 Rancangan tahunan,semester,mingguan
 Komponen dalam RPH
- Tema/Tajuk
- Kemahiran/Fokus
- Pengetahuan sedia ada
- Standard kandungan
- Standard pembelajaran
- Objektif pembelajaran
- Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6
- KBAT 1 2 1 2
o I think
o HOM
o KBKK

- Elemen Merentas Kurikulum


- Penerapan Nilai
- Sumber/ Bahan Bantu Mengajar
- lain-lain komponen mengikut bidang teras

2. PengajaranMikro
 Konsep
 Objektif
 Ciri-ciri
 Kepentingan
 Kemahiran-kemahiran
- Kemahiran set induksi
- Kemahiran penggunaan papan tulis
- Kemahiran variasi rangsangan 2 4 2 12
4
- Kemahiran penyoalan
- Kemahiran peneguhan/pengukuhan
- Kemahiran penerangan/ilustrasi/contoh
- Kemahiran penggunaan bahansumber
- Kemahiran penutup

 Borang bimbingan Pengajaran mikro

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
6
3. Pengajaran Makro
 Konsep
 Objektif
 Kepentingan
 Prinsip
 Membina Rancangan Pengajaran Harian
 Perlaksanaan Pengajaran makro berdasarkan
- FasaPersediaan
o pemerhatian
o analisis
- Fasa Imaginasi
o penjanaan idea
o sintesis idea
- Fasa Perkembangan 24
4 8 4 8
o penambahbaikan
o penilaian
- FasaTindakan
o perlaksanaan
o amalanberterusan

* perlaksanaan pengajaran berdasarkan displin


bidang teras
 Prosedur
- Sebelum pengajaran
- Semasa pengajaran
- Selepas pengajaran
 Pengajaran berpasangan
 Amalan terbaik
4. Profesionalisme Guru
 Konsep
 Matlamat
 Kepentingan
 Amalan profesional
- Amalan refleksi
- Penulisan jurnal reflektif
- Pembinaan portfolio 6
1 2 1 2
 Kualiti peribadi
- Sikap dan sahsiah
- Interpersonal dan intrapersonal
- Integriti dan akauntabiliti guru
- Hubungan profesional
- Komunikasi
- Kolaborasi
- Etika profesion keguruan

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
7
5. Komuniti Pembelajaran Profesional / Profesional

Learning Communities (PLC)


 Konsep
 Prinsip
 Matlamat
 Objektif
 Strategi
- Dialog Reflektif
- De- Privatisation of practise
o Jelajah Pembelajaran (Learning Walk) 2 4 2 12
4
o Bimbingan Rakan Sebaya (Peer Coaching)
o Belajar menggunakan Rancangan
Pengajaran Harian (Lesson Study)
o Sesi Perkongsian Guru (Teacher Sharing
Sessions)
- Fokus Secara Kolektif Terhadap Pembelajaran
Murid

- Kolaborasi
- Norma Dan Nilai dikongsi Bersama
KerjaKursus/ Amali
0.5 19.5 20

UlangkajiPeperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 10 20 0.5 10 20 19.5 80

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
8
Bersemuka BukanBersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 10 10

Tutorial 20 20

Penulisan Akademik
6
(1000 perkataan)

Tugas Individu

Penulisan RPH
(600 perkataan) 4

Pembentangan RPH 0.5 1.5

Penulisan Reflektif
pengajaran makro
(600 perkataan) 4

Tugasan Kumpulan

(Pengajaran Mikro)

Laporan 4
perbincangan hasil
simulasi pengajaran
mikro
(600 perkataan)

Jumlah 30.5 49.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 80
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 2

18. Rujukan Asas Cerbin,B.(2011) Lesson Study: Using Classroom Inquiry to improve Teaching and
Learning in Higher Education. Virginia:Stylus Publishing.

Richards, J.C.& Farell,T.S.C. (2011). Practice Teaching: A Reflective Approach. USA:


Cambridge University Press

Spencer, P.(2011). Surviving Your Teaching Practice. UK: Open University Press

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
9
RujukanTambahan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (nd) Teacher’s
Guidebook English Language

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Garis Panduan Amalan


Profesional. PISMP.

Bahagian Pendidikan Guru.Kementerian Pelajaran Malaysia Komuniti Pembelajaran


Profesional (PLC). Strategi 2: Amalan Penswastaan.

Cetin Saban (2013). The effect of micro-teaching applications that are used in teaching
practise course on classroom management self- efficacy convictions of students.
International Journal of Academic Research. (Jul 2013), Vol. 5 Issue 4, p375-379. 5p.
DOI:10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.55

Cohen,L., Manion, L., &Morrison,K.(2010). A Guide to Teaching Practise.paperback 5th


edition. London : Routledge

Fernandez, C. & Yoshida, M. (2004). Lesson Study: A Japanese Approach to improving


Mathematics teaching and learning. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Publishers.

Lakshmi, M.J. & Digumarti Bhaskara Rao. (2009). Microteaching and Prospective
Teachers. New Delhi:Sachin Printers.

Mohd Fadzil Mohd Salleh (2013). Modul Amalan Profesional. Kangar: IPG Kampus Perlis.

Mohd Fu'ad Sam, Naemas Taib & Mohd Hilmi Razak (2014). Praktikum di Sekolah: Realiti
Menuju Profesionalisme. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Parkay, F.W. & Stanford B. H.(2004). Becoming a teacher (6th Ed.). Boston: Allyn and
Bacon

Maklumat
19.
Tambahan

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
10
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PRKA3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran ( 2 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Pembelajaran
Membincangkan komponen-komponen
penting yang perlu dipertimbangkan dalam Kuliah Penulisan RPH
x
rancangan pengajaran harian. ( C2, A2, Tutorial
LO1)

Membentangkan rancangan pengajaran


kuliah
harian yang dihasilkan berdasarkan Pembentangan
x Tutorial
Dokumen Standard Kurikulum semasa RPH
Pembentangan
kepada kelas.(C3, A4, LO4, CS3)

Menganalisis simulasi pengajaran mikro Laporan


dalam kumpulan. (C4, A5, LO3, LO5, Kuliah perbincangan
CTPS3, TS4) Tutorial hasil simulasi
x x
Perbincangan pengajaran
mikro

Menilai pengajaran makro yang Penulisan


Kuliah
dilaksanakan melalui penilaian rakan reflektif
x x Tutorial
sebaya.(C5, A3, LO3, LO8, CTPS2, EM3 ) pengajaran
Perbincangan
makro
Mereka cipta aktiviti pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan dengan
menggunakan strategi Komuniti Kuliah
Penulisan
Pembelajaran Profesional (PLC) yang x x x Tutorial akademik
sesuai berbantukan pelbagai sumber ( C6, Perbincangan
LO1, LO3,LO6,CTPS3, LL1)

Penulisan
akademik

Penulisan RPH

Pembentangan
RPH

Kuliah, tutorial, Penulisan


KESELURUHAN x x x x x x reflektif
perbincangan
pengajaran
makro

Laporan
perbincangan
hasil simulasi
pengajaran
mikro

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
11
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademk


1 Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar PhD (Pendidikan Teknik dan Vokasional) (UKM)
Pusat Pembangunan Akademik M Sc. (Pentadbiran Pendidikan) (UPM)
Institut Pendidikan Guru Malaysia Bachelor Pendidikan Sains Pertanian (UPM).
Kementerian Pendidikan Malaysia Sijil Perguruan Asas PSM (KH-Pertanian) (MPTI)

Email:
nordinabubakar@yahoo.com

2 Hj. Aleas bin Md Isa M Ed. (Pendidikan Islam) UKM


Pusat Pembangunan Akademik B.A (Hons) (Dakwah dan Kepimpinan) UKM
Institut Pendidikan Guru Malaysia Sijil Perguruan Lanjutan (Kurikulum dan Methodologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia Islam) UKM
Email: Sijil Perguruan Asas MPI
aleas@ipik.edu.my Guru Sekolah Menengah
Guru Sekolah Rendah .
3 Dr Norain Md Nor
PhD (Penilaian dan Pengukuran) (USM)
Email: M Ed. (Penilaian Kurikulum) (University of Leeds, UK)
norain@ipsah.edu.my BA Hons (UM).
Diploma Pendidikan (UM)

4 Velloo Ragavan Sarjana Pengurusan ( USM)


B.A (Hons) (USM)
Email:
vel_rag@yahoo.com

5 Tan Eng Huat Kelulusan:


M.A. Ed. (Pendidikan Awal Kanak-kanak) (Goldsmiths' College,
Email: University of London)
teh5047@yahoo.com B.Sc. (Hons) dengan Pendidikan (USM)

6 Hamidah Abdul Hamid Master Sains (Bimbingan dan Kaunseling) UPM


B. A. (UKM)
Email: Diploma Pendidikan (UKM)
hamidahabdulhamid@yahoo.com

7 Mohamad Roslan bin Abd. Razak Master Sains Pengurusan Pendidikan (UUM)
B.Sc. (Hons) Bimbingan & Kaunseling (UPM)
Email:
roslan_razak@ipsah.edu.my

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Dr Yus'aimanbin Jusoh Penyelaras latihan mengajar Universiti Utara Malaysia

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
12
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)
MENGIKUTI AKTIVITI PENGAJARAN – PEMBELAJARAN BAGI KURSUS

KURSUS : PRK3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

No. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran JPP

Interaksi Bersemuka (10 jam syarahan + 20 jam tutorial + 30 jam 60

1. persediaan

Penulisan Akademik Individu -1000 perkataan – 6 jam 19.5

Penulisan RPH (Individu) - 600 perkataan- 4 jam

Penulisan reflektif pengajaran makro (Individu)- 600 perkataan- 4 jam


2.
Laporan perbincangan hasil simulasi pengajaran mikro- 600 perkataan- 4

jam

Persediaan pembentangan RPH berpasangan/ berkumpulan – 1.5 jam

Pembentangan Kumpulan (setiap kumpulan - 30 minit) 0.5


3.

4.

5.

JUMLAH JPP 80

Berkuatkuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
13

Anda mungkin juga menyukai