Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Drama dalam Pendidikan


Nama
Drama in Education
Kursus/Modul

2. Kod Kursus BMMB3083

3. Nama Staf
Dr. Yusfarina binti Mohd Yussof
Akademik

4. Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu dan kemahiran tentang
Kursus/Modul
aplikasi drama dalam pendidikan Bahasa Melayu di sekolah rendah.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menganalisis pengenalan asas drama dan drama dalam pendidikan di Malaysia
Outcomes, CLO) berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber; (C4, PLO1, PLO3, CTPS2)
2. Menghuraikan asas vokal dan pengucapan, asas lakonan dan latihan fizikal dengan
berkesan; (C5,PLO3 CTPS3)
3. Membincangkan improvisasi, teknik asas bercerita, analisis skrip dan pengurusan
persembahan drama pentas; (C5, PLO6, LL2)
4. Menulis skrip drama untuk pendidikan sekolah rendah secara kreatif;(C6,PLO3,
CTPS3)
5. Mempersembahkan drama secara berkumpulan. (C3, PLO4, PLO5, CS8,TS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Memberi maklum
Respons ketara

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
berpandu

CLO
Mencipta

Respons

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS3), kemahiran pengurusan
Pindah maklumat (LL2), kemahiran berkomunikasi (CS8) dan kemahiran kerja berpasukan (TS4)
(Transferable
Skills, TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial (Perbincangan, Pembentangan Kumpulan)

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian, iaitu peperiksaan (40%) dan kerja kursus
(60%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran
Kuliah Penulisan esei
PLO1 – Pengetahuan
Tutorial Peperiksaan
PLO3 – Kemahiran saintifik, Penulisan Esei
Kuliah
kemahiran berfikir dan Penulisan skrip
Tutorial
menyelesaikan masalah Peperiksaan
Kuliah
PLO4 - Berkomunikasi Persembahan kumpulan
Tutorial
PLO5 – Tanggungjawab
Kuliah Persembahan kumpulan
sebagai satu pasukan
Tutorial

PLO6 – Kebolehan mengurus


Kuliah Penulisan esei
maklumat dan pembelajaran
Tutorial
sepanjang hayat

12. Sinopsis Kursus ini menghuraikan pengenalan asas drama, drama dalam pendidikan di Malaysia,
asas vokal dan pengucapan, asas lakonan, latihan fizikal, improvisasi, teknik asas bercerita,
analisis skrip, penulisan skrip secara berstruktur, pengurusan persembahan drama pentas,
dan persembahan pentas.

This course describes the basic recognition drama, drama in education in Malaysia, the
basic vowels and pronunciation, basic acting, physical training, improvisation, storytelling
techniques, script analysis, structured script writing, drama performances stage
management and stage performances.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 60%


Pentaksiran Peperiksaan : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan


Peperiksaan Peperiksaan 40
Penulisan Esei 25
Tugasan Penulisan Skrip 25
Persembahan Kumpulan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x x
dengan
CLO 2 x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x x
(Programme
Educational CLO 4 x
Objectives, PEO)
CLO 5 x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menganalisis pengenalan asas drama dan drama dalam pendidikan di
Malaysia berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber; (C4, PLO1,
PLO3, CTPS2)
CLO2 Menghuraikan asas vokal dan pengucapan, asas lakonan dan latihan fizikal
dengan berkesan; (C5,PLO3 CTPS3)
CLO3 Membincangkan improvisasi, teknik asas bercerita, analisis skrip dan
pengurusan persembahan drama pentas; (C5, PLO6, LL2)
CLO4 Menulis skrip drama untuk pendidikan sekolah rendah secara kreatif; (C6,
PLO3, CTPS3)
CLO5 Mempersembahkan drama secara berkumpulan. (C3, PLO4, PLO5, CS8,
TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9
Pembelajaran
Kursus (Course CLO 1 x x
Learning
Outcomes, CLO) CLO 2 x
dengan Hasil CLO 3 x x
Pembelajaran
Program CLO 4 x
(Programme
Learning CLO 5 x x
Outcomes, PLO)
Hasil Pembelajaran Program (PLO)

PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Bahasa
Melayu
PLO2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang Bahasa Melayu bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menganalisis pengenalan asas drama dan drama dalam pendidikan di
Malaysia berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber; (C4, PLO1,
PLO3, CTPS2)
CLO2 Menghuraikan asas vokal dan pengucapan, asas lakonan dan
latihan fizikal dengan berkesan (C5,PLO3 CTPS3)
CLO3 Membincangkan improvisasi, teknik asas bercerita, analisis skrip dan
pengurusan persembahan drama pentas; (C5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
CLO4 Menulis skrip drama untuk pendidikan sekolah rendah secara kreatif; (C6,
PLO3, CTPS3)
CLO5 Mempersembahkan drama secara berkumpulan. (C3, PLO4, PLO5, CS8,
TS4)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Asas Drama
 Definisi drama
 Sejarah drama di dunia secara umum
 Sejarah drama di Malaysia 2 1 2 2 7
 Kategori drama tradisional dan moden
 Aliran realisme dan bukan realisme

2. Drama dalam Pendidikan di Malaysia


 Konsep drama dalam pendidikan 2 1 2 2 7
 Sejarah perkembangan drama kanak-kanak

3. Asas Vokal dan Pengucapan


 Pernafasan
 Vokal 2 1 2 2 7
 Pengucapan
 Variasi vokal

4. Asas Lakonan (watak dan perwatakan)


 Pembinaan luaran watak dalam drama
2 1 2 2 7
 Pembinaan emosi dan psikologi watak

5. Latihan Fizikal
 Anatomi badan
 Fungsi tubuh dalam pementasan drama
 Pendidikan asas olah tubuh sebagai persiapan 2 1 2 2 7
untuk berlakon
 Pergerakan peniruan
 Pergerakan kreatif

6. Improvisasi
 Definisi improvisasi
 Jenis-jenis improvisasi
 Aplikasi teknik Improvisasi dalam pementasan dan 2 1 2 2 7
pendidikan BM
- Individu
- Berkumpulan
7. Teknik Asas Bercerita
 Jenis cerita
 Pemilihan cerita dan kesesuaiannya dalam
pendidikan
 Bercerita tanpa alat 4 2 4 4 14
 Bercerita dengan alat
- Boneka, gambar
- Alatan lain yang sesuai

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
8. Analisis Skrip
 Komponen drama
- Tema dan pemikiran
- Watak dan perwatakan 2 1 2 2 7
- Plot dan struktur dramatik
- Gaya bahasa
- Aksi

9. Penulisan Skrip Secara Berstruktur (untuk pengajaran


di bilik darjah)
 Tema dan isu
 Penyerapan aspek tatabahasa
 Unsur didik hibur 4 2 4 4 14
 Gaya bahasa
 Mesej
 Nilai murni
 Penyerapan aspek sosiobudaya
10. Pengurusan Persembahan Drama Pentas
 Jenis-jenis pentas dan penggunaannya
 Organisasi persembahan drama
 Peranan guru
 Uji bakat dan penentuan watak
4 2 4 4 14
 Pembacaan skrip
 Latihan
 Praproduksi
 Pementasan
 Pascanilai
11. Persembahan Pentas
 Penentuan konsep dan aliran
 Bloking
 Teknikal Persembahan (tatacahaya dan tatabunyi) 4 2 4 4 14
 Sinografi (set, props, busana dan tatarias)
 Persembahan

Kerja Kursus 0.5 13.5 14

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 2.5 30 30 17.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Esei
5
(1000 perkataan)

Penulisan Skrip 5

Persembahan
0.5 1.5
Kumpulan (30 minit)

Peperiksaan 2 6

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Grady, Sharon (2000) Drama and diversity: a pluralistic perpestive for education drama.
Heinemann Portsmouth, NH

Michael Anderson, John Carroll, David Cameron (2009) Drama education with digital
techology. Penerbit: Continumum

Nicholson, Helen (2009). Theatre and education. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Rujukan Tambahan Jones, Justine and Improvs (2007) Games for the classroom and beyond. Colorado:
Mariwether Publishing LTD, Colorado Springs.

Kalam Hamidi (2003) Pegangan pementasan drama. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Nicholson, Helen. (2005). Applied drama:The gift of theatre, Palgrave MacMillan,


Basingstoke, UK.

Rahmah Bujang (1994) Dari skrip ke pentas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Thompson, James. (2010) Performance affects: applied theatre and the end of effect
Basingstoke: Palgrave.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
BMMB3083 DRAMA DALAM PENDIDIKAN (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menganalisis pengenalan asas
drama dan drama dalam Kuliah Penulisan Esei
pendidikan di Malaysia Tutorial Peperiksaan
x x
berdasarkan maklumat daripada
pelbagai sumber (C4, PLO1,
PLO3, CTPS2)
2. Menghuraikan asas vokal dan
Kuliah Penulisan Esei
pengucapan, asas lakonan dan
x Tutorial Peperiksaan
latihan fizikal dengan berkesan;
(C5,PLO3 CTPS3)
2. Membincangkan improvisasi,
teknik asas bercerita, analisis
Kuliah Penulisan Esei
skrip dan pengurusan x x
Tutorial Peperiksaan
persembahan drama pentas;
(C5, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)
3. Menulis skrip drama untuk
pendidikan sekolah rendah Kuliah Penulisan skrip
secara kreatif (C6, PLO3, Tutorial Peperiksaan
x
CTPS3)

4. Mempersembahkan drama Kuliah Persembahan


secara berkumpulan (C3, PLO4, x x Tutorial kumpulan
PLO5, CS8, TS4)
Penulisan esei
penulisan skrip,
KESELURUHAN x x x x x Kuliah, tutorial. persembahan
kumpulan,
Peperiksaan

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Dr. Wan Norlidza binti Wan Mohd Zain Ijazah Doktor Falsafah (Kesusasteraan Melayu)
IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu)
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa Melayu)

2 Kamaliah binti Siraj Ijazah Sarjana Pendidikan


IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Hons)

3 Zawiah binti Abdul Shukor Ijazah Sarjana Sastera


IPG Kampus Bahasa Melayu Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai
Bahasa Pertama (PBMP)

4 Datin Padlon binti Abdul Rahman Ijazah Sarjana Pengurusan Perpustakaan


IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa

5 Tuan Zainab binti Wi Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu)


IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa Melayu)

6 Siti Nafsiah binti Ismail Master Bahasa Melayu


Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai
Bahasa Pertama (PBMP)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)