Anda di halaman 1dari 12

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama Kursus/Modul

Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran


Planning of Teaching and Learning

2. Kod Kursus

PRKA3012

3. Nama Staf
Akademik

Aleas bin Md Isa

4. Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini bagi memastikan pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk
merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

5. Semester dan
Tahun ditawarkan

Semester 2 Tahun 2

6. Jumlah Jam
Pembelajaran
K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

7. Nilai Kredit
8.

Prasyarat (jika
ada)

Bersemuka
K

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Bukan Bersemuka
P

P
80

20

10

20

10

20

2
Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


1

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


1.

Membincangkan komponen-komponen penting dalam rancangan pengajaran harian.


(C2, A2)

2.

Menghasilkan rancangan pengajaran harian berdasarkan Dokumen Standard


Kurikulum semasa dan membentang kepada kelas.(C3)

3.

Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan (C4)

4.

Menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian rakan sebaya.(C5)

5.

Mereka cipta aktiviti pengajaran harian menggunakan strategi Komuniti


Pembelajaran Profesional (PLC) berbantukan pelbagai sumber dari internet(C6)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Mengapikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

CLO

1
2
3
4
5

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

DOMAIN AFEKTIF

Memahami

DOMAIN PSIKOMOTOR

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

x
x

X
x

X
x

x
x

Kebolehan untuk membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan. Kebolehan
untuk membina hubungan yang baik dan bekerja secara efektif untuk mencapai objektif.
Kebolehan mengamal sikap yang beretika dan kebolehan untuk mencari dan menguruskan
maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


2

11. Strategi
Strategi pengajaran dan pembelajaran: Kuliah dan Tutorial.
Pengajaran dan
Pembelajaran serta
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran

Learning Outcome (LO)

Jenis Pentaksiran

LO1 Pengetahuan

Kuliah

Penullsan ilmiah

LO4 - Berkomunikasi

Pembentangan

Projek

LO5-kemahiran sosial /kerja


berpasukan

Perbincangan

Projek

Perbincangan

Penulisan refleksi

Perbincangan

Projek

LO 8-Profesionalisme, Nilai,
Sikap dan Etika
LO6 Kemahiran pengurusan
maklumat

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Kursus ini memfokuskan kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran, profesionalisme


guru, pengajaran mikro, pengajaran makro dan komuniti pembelajaran profesional.
This course focuses on planning of
teaching and learning process, teachers
professionalism, micro teaching, macro teaching and professional learning communities.

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus: 100%

Jenis Pentaksiran

Tugasan

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Penulisan ilmiah

70%

Projek : Pengajaran makro

20%

Penulisan reflektif

10%

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


3

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO) dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

CLO 1
CLO 2
CLO 3
CLO 4
CLO 5

PEO 1
x

PEO 2

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

x
x
x
x

Nota: CLO merujuk Hasil Pembelajaran Kursus dan PEO merujuk Objektif
Pendidikan Program. Perincian CLO dan PEO adalah seperti yang berikut:

Objektif Pendidikan Program (PEO)

PEO1

Berpengetahuan dan berkemahiran teknikal dalam bidang keguruan


selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.

PEO2

Menjana penyelesaian masalah dalam bidang keguruan melalui


pendekatan saintifik secara inovatif, kreatif dan beretika.

PEO3

Berkomunikasi secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu


sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.

PEO4

Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada


pelbagai sumber.

PEO5

Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan dan menyedari


keperluan pembelajaran sepanjang hajat untuk pembangunan kerjaya

PEO6

Memiliki nilai dan sikap profesionalisme, ciri-ciri kepimpinan,


berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan
kerja berpasukan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO 1

Membincangkan komponen-komponen penting yang perlu


dipertimbangkan dalam rancangan pengajaran harian

CLO 2

Menghasilkan rancangan pengajaran harian berdasarkan Dokumen


Standard Kurikulum semasa dan membentang kepada kelas.

CLO 3

Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan

CLO 4

Menilai pengajaran makro yang telah dilaksanakan melalui penilaian


rakan sebaya.

CLO 5

Mereka cipta aktiviti pengajaran harian menggunakan strategi


Komuniti
Pembelajaran Profesional (PLC) berbantukan pelbagai sumber dari
internet

Nota: CLO merujuk Hasil Pembelajaran Kursus dan PEO merujuk Objektif
Pendidikan Program. Perincian CLO dan PEO adalah seperti yang berikut:

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


4

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning Outcomes,
PLO)

CLO 1
CLO 2
CLO 3
CLO 4
CLO 5

LO 1
x

LO 2

LO 3

LO 4

LO 5

LO 6

LO 7

LO 8

LO 9

x
x
x
x

Nota: CLO merujuk Hasil Pembelajaran Kursus dan LO merujuk Domain Hasil
Pembelajaran Perincian CLO dan LO adalah seperti yang berikut:
Domain hasil pembelajaran (LO)

LO 1
LO 2
LO 3
LO 4
LO 5
LO 6
LO 7
LO 8
LO 9

Pengetahuan
Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
Kemahiran Komunikasi
Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
Kemahiran Kepemimpinan
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
Membincangkan komponen-komponen penting yang perlu
dipertimbangkan dalam rancangan pengajaran harian

CLO2

Menghasilkan rancangan pengajaran harian berdasarkan Dokumen


Standard Kurikulum semasa dan membentang kepada kelas.

CLO3

Menganalisis simulasi pengajaran mikro dalam kumpulan

CLO4

Menilai pengajaran makro melalui penilaian rakan sebaya.

CLO5

Mereka cipta aktiviti pengajaran harian menggunakan strategi Komuniti


Pembelajaran Profesional (PLC) berbantukan pelbagai sumber daripada
internet

Pentaksiran

Amali

Interaksi
Bukan
Bersemuka
Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Amali

Interaksi
Bersemuka
Tutorial

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Jumlah SLT

CLO1

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


5

1. Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

Konsep pengajaran dan pembelajaran

Komponen dalam RPH


- Tema/Tajuk
- Kemahiran/Fokus
- Pengetahuan sedia ada
- Standard kandungan
- Standard pembelajaran
- Objektif pembelajaran
- Pentaksiran Berasaskan Sekolah
- Tabiat Berfikir (Habit Of Minds) / HOM
- Elemen Merentas Kurikulum
- Penerapan Nilai
- Sumber/ Bahan Bantu Mengajar

2. Pengajaran Mikro

Konsep
Objektif
Ciri-ciri
Kepentingan
Kemahiran-kemahiran
- Kemahiran set induksi
- Kemahiran penggunaan papan tulis
- Kemahiran variasi rangsangan
- Kemahiran penyoalan
- Kemahiran peneguhan/pengukuhan
- Kemahiran penerangan/ilustrasi/contoh
-

12

Kemahiran penggunaan bahan sumber

- Kemahiran penutup
Borang bimbingan Pengajaran mikro

3. Pengajaran Makro

Konsep
Objektif
Kepentingan
Prinsip
Membina Rancangan Pengajaran Harian
Perlaksanaan Pengajaran makro berdasarkan
Fasa Permulaan
Fasa Imaginasi
Fasa Perkembangan
Fasa Tindakan
Penutup

24

- perlaksanaan pengajaran berdasarkan


displin bidang teras
Prosedur
Sebelum pengajaran
Semasa pengajaran
Selepas pengajaran
Pengajaran berpasangan
Amalan terbaik
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
6

4. Profesionalisme Guru

Konsep
Matlamat
Kepentingan
Amalan profesional
Amalan refleksi
Penulisan jurnal reflektif
Pembinaan portfolio
Kualiti peribadi
Sikap dan sahsiah
Interpersonal and intrapersonal
Integriti dan akauntabiliti guru
Hubungan profesional
Komunikasi
Kolaborasi
Etika profesion keguruan

5. Komuniti Pembelajaran Profesional / Profesional


Learning Communities (PLC)
Konsep
Prinsip
Matlamat
Objektif
Strategi
- Dialog Reflektif
- Penswastaan Amalan
Belajar secara Berjalan (Learning Walk)
Bimbingan Rakan Sebaya (Peer Coaching)
Belajar menggunakan Rancangan Pengajaran
Harian (Lesson Study)
Sesi Perkongsian Guru (Teacher Sharing
Sessions)
- Fokus Secara Kolektif Terhadap
Pembelajaran Murid
- Kolaborasi
- Norma Dan Nilai dikongsi Bersama
Kerja Kursus/ Amali

12

20

20

20

80

Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah

20 10

20

10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


7

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

Bersemuka

Bukan Bersemuka

Kuliah

20

20

Tutorial

10

10

Kerja kursus

Jumlah

18. Rujukan Asas

20

30

50

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

80

Jam Kredit

Cerbin,B. (2011) Lesson Study: Using Classroom Inquiry to improve Teaching and
Learning in Higher Education. Virginia:Stylus Publishing.
Richards, J.C.& Farell,T.S.C. (2011). Practice Teaching: A Reflective Approach. USA:
Cambridge University Press
Spencer, P.(2011). Surviving Your Teaching Practice. UK: Open University Press

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


8

Rujukan Tambahan

Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (nd) Teachers


Guidebook English Language
Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Garis Panduan Amalan
Profesional. PISMP.
Bahagian Pendidikan Guru.Kementerian Pelajaran Malaysia Komuniti Pembelajaran
Profesional (PLC). Strategi 2: Amalan Penswastaan.
Cetin Saban (2013). The effect of micro-teaching applications that are used in teaching
practise course on classroom management self- efficacy convictions of students.
International Journal of Academic Research. (Jul 2013), Vol. 5 Issue 4, p375-379.
5p.
DOI:10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.55
Cohen,L., Manion, L., & Morrison,K. (2010). A Guide to Teaching Practise.paperback 5th
edition. London : Routledge
Fernandez, C. & Yoshida, M. (2004). Lesson Study: A Japanese Approach to improving
Mathematics teaching and learning.

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

Inc.
Publishers.
Lakshmi, M.J. & Digumarti Bhaskara Rao. (2009). Microteaching and Prospective
Teachers. New Delhi:Sachin Printers.
Mohd Fadzil Mohd Salleh (2013). Modul Amalan Profesional. Kangar: IPG Kampus Perlis.
Mohd Fu'ad Sam, Naemas Taib & Mohd Hilmi Razak (2014). Praktikum di Sekolah: Realiti
Menuju Profesionalisme. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
Parkay, F.W. & Stanford B. H. (2004). Becoming a teacher (6th Ed.). Boston: Allyn and
Bacon
19.

Maklumat
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


9

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


PRKA3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran ( 2 Kredit )
Kaedah
Pengajaran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
dan
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Pembelajaran
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

1.

Membincangkan komponenkomponen penting yang perlu


dipertimbangkan dalam
rancangan pengajaran harian.

2.

Menghasilkan rancangan
pengajaran harian berdasarkan
Dokumen Standard Kurikulum
semasa dan membentang kepada
kelas.

3.

Menganalisis simulasi pengajaran


mikro dalam kumpulan.

4.

Menilai pengajaran makro yang


dilaksanakan melalui penilaian
rakan sebaya.

5. Mereka cipta aktiviti pengajaran


harian menggunakan strategi
Komuniti
KESELURUHAN

Pentaksiran

Kuliah

Penulisan ilmiah

Pembentangan

Projek

Perbincangan

Projek

Perbincangan

Penulisan
refleksi

Perbincangan

Projek

Penulisan
Kuliah, tutorial, ilmiah, projek,
perbincangan
penulisan
refleksi

Nama Panel Penggubal:


Bil.
1

Nama Penggubal

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

PENYELARAS IPGM
Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar
Pusat Pembangunan Akademik
Institut Pendidikan Guru
Malaysia
Kementerian Pendidikan
Malaysia

Kelulusan:
PhD (Pendidikan Teknik dan Vokasional) (UKM)
M Sc. (Pentadbiran Pendidikan) (UPM)
Bachelor Pendidikan Sains Pertanian (UPM).
Sijil Perguruan Asas PSM (KH-Pertanian) (MPTI)
Pengalaman:
Penolong Pengarah PPA IPGM
Penolong Pengarah Unit Kurikulum (BPG-KPM) - 2
Email:
tahun
nordinabubakar@yahoo.com
Ketua Jabatan IPG
Pensyarah IPG - 5 tahun.
Guru Sekolah Menengah - 10 Tahun
PENYELARAS IPGM
Kelulusan:
Hj. Aleas bin Md Isa
M Ed. (Pendidikan Islam) UKM
Pusat Pembangunan Akademik
B.A (Hons) (Dakwah dan Kepimpinan) UKM
Institut
Pendidikan
Guru Sijil Perguruan Lanjutan (Kurikulum dan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


10

Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
Email:
aleas@ipik.edu.my

Methodologi Pendidikan Islam) UKM


Sijil Perguruan Asas MPI
Pengalaman:
Penolong Pengarah PPA IPGM
Penolong Pengarah Unit Kurikulum BPG - 12
tahun.
Pensyarah IPG Bahasa Antarabangsa - 1 tahun
Pensyarah IPG Pendidikan Teknik - 3 tahun
Pensyarah IPG Ilmu Khas - 6 bulan
Pensyarah Maktab Perguruan Sains Bintulu - 5
tahun
Guru Sekolah Menengah
Guru Sekolah Rendah .
AHLI PANEL
Kelulusan:
Dr Norain Md Nor
PhD (Penilaian dan Pengukuran) (USM)
M Ed. (Penilaian Kurikulum) (University of Leeds,
Email:
UK)
norain@ipsah.edu.my
BA Hons (UM).
Diploma Pendidikan (UM)
Pengalaman:
Pensyarah IPG - 20 tahun
Guru Sekolah Menengah - 11 tahun
Velloo Ragavan
Kelulusan:
Sarjana Pengurusan ( USM)
Email:
B.A (Hons) (USM)
vel_rag@yahoo.com
Pengalaman:
Pensyarah IPG - 23 tahun
Guru Sekolah Menengah - 12 tahun
Tan Eng Huat
Kelulusan:
M.A. Ed. (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
Email:
(Goldsmiths' College, University of London)
teh5047@yahoo.com
B.Sc. (Hons) dengan Pendidikan (USM)
Pengalaman:
Pensyarah IPG - 28 tahun
Guru Sekolah Menengah - 6 tahun
Hamidah Abdul Hamid
Kelulusan:
Master Sains (Bimbingan dan Kaunseling) UPM
Email:
B. A. (UKM)
hamidahabdulhamid@yahoo.com Diploma Pendidikan (UKM)
Pengalaman:
Pensyarah IPG - 7 tahun
Guru Sekolah Menengah - 19 tahun
Mohamad Roslan bin Abd.
Kelulusan:
Razak
Master Sains Pengurusan Pendidikan (UUM)
B.Sc. (Hons) Bimbingan & Kaunseling (UPM)
Email:
Pengalaman:

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


11

roslan_razak@ipsah.edu.my

Pensyarah IPG - 8 tahun


Guru Sekolah Menengah - 10 tahun

Nama Pakar Rujuk:


Bil.
1
2

Nama
Dr Yus'aiman bin Jusoh
Dr Rajoo a/l Arokiasamy

Jawatan

Universiti/Bahagian

Penyelaaras latihan mengajar

Universiti Utara Malaysia

Pensyarah IPG

IPG Kampus Pulau Pinang

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


12