Anda di halaman 1dari 7

DINAMIKA BILIK

DARJAH

Apa itu dinamika bilik


darjah?

Dinamika bilik darjah ialah apabila


sesuatu

kumpulan

rakan

sebaya

berupaya mengerakkan ahli-ahlinya


bertindak mengikut matlamat yang
sama.

Dinamika
Kumpulan
Mengesan pola
interaksi dan
persahabatan di
dalam bilik darjah

Kajian Sosiometri

Contoh soalan :

Jawapan dirahsiakan oleh


guru.
Guru menganalisa peta

I.

Siapakah kawan baik


anda di dalam kelas?

dan jaringan persahabatan

II. Siapakah kawan yang

Dengan ini guru mengenali

akan anda pilih untuk

murid yang
disukai/berpengaruh/kelom
pok/murid yang terpinggir

melakukan aktiviti?
III. Siapakah yang anda
tidak disukai dalam
kelas?

Pola Persahabatan

Bintang

Dyad

Klik

Rantai

Pencilan

Singkira
n

Bintang murid yang popular dan menerima undi yang


paling disukai.
Dyad dua orang murid saling bersahabat, iaitu A
memilih B dan B memilih A
Klik dua/lebih murid memilih antara satu sama lain
untuk menjadi kawan-kawan yang disukai
Rantai A memilih B sebagai kawan yang disukai tetapi
B memilih C sebagai yang disukai.
Pencilan murid yang tidak memilih sesiapa sebagai
kawan yang disukai dan murid lain juga tidak memilih
Singkiran murid yang menamakan beberapa murid
lain sebagai kawan yang disukai tetapi murid-murid
tersebut mengatakan dia sebagai orang yang tidak

Jantina
Gaya
Pembelajara
n

Agama/Ban
gsa
Faktorfaktor yang
membentu
k dinamika
kumpulan

Personaliti
Pencapaian
Akademik

Status
Sosioekono
mi

Peranan guru dalam dinamika kumpulan :

Kenal pasti bentuk dinamika.


Perhatian kepada murid yang
tersingkir.
Gunakan kuasa penularan.
Bimbing kumpulan membentuk ciriciri yang diingini.
Guru sebagai ketua dinamika bilik
darjah.