Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pengurusan Acara


Kursus/Modul Event management

2. Kod Kursus PACK3013

3. Nama Pensyarah
YM Tunku Aidayuhanna binti Raja Mafuzin
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar mendapat ilmu dan kemahiran dalam pengurusan acara.
Kursus/Modul
dalam Program

5. Semester dan
Semester II Tahun 3 /Semester III Tahun 3 /Semester I Tahun 4
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Terbimbing dan Pembelajaran
Kendiri

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran 120
30 15 1 30 30 1 14.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika Tiada


ada)

9. Hasil Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Pembelajaran
Kursus (Course 1. Menjelaskan definisi dan kepentingan pengurusan acara dengan merujuk pelbagai sumber (C2, LO1,
Learning LO6, LL1)
Outcomes, CLO) 2. Menghuraikan tatacara, organisasi dan pengurusan seranta dalam menguruskan acara dengan
berkesan (C5, LO3, CTPS2)

3. Menghasilkan skrip pengacaraan menggunakan format yang betul mengikut konteks dan etiket
berdasarkan jadual pengurusan acara, dengan merujuk pelbagai sumber (C6, LO6, LO8, LL2, EM3)

4. Mengendalikan majlis berdasarkan garis panduan dan tatatertib acara secara berkumpulan (C5,
LO4, LO5, CS4, TS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A1 A2 A3 A4 A5
1 X
2 X
3 X
4 X

10. Kemahiran Boleh Kebolehan berkomunikasi (CS1), tanggungjawab sebagai satu pasukan (TS4), kebolehan mengurus
Pindah maklumat (LL1) dan pemikiran kritikal (CTPS2).
(Transferable
Skills, TS):

1
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
11. Strategi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:
Pengajaran dan
Pembelajaran 1. Kuliah
Serta Pentaksiran 2. Tutorial (Perbincangan, Pembentangan Kumpulan)

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran adalah 100% kerja kursus

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

Kuliah
Penulisan esei
LO1 - Pengetahuan Tutorial

Kuliah
LO3 - Pemikiran kritikal Tutorial Penulisan esei

Penulisan esei
Kuliah
LO4 - Kemahiran Berkomunikasi Penganjuran/
Tutorial
pengendalian majlis

Kuliah Penganjuran/pengendalian
LO5 - Tanggungjawab kerja
berpasukan
Tutorial majlis

Kuliah Penulisan skrip


LO6 - Pengurusan maklumat
Tutorial Penulisan esei

Kuliah
LO8 - Profesional, nilai, sikap, etika
Tutorial
Penulisan Skrip

12. Sinopsis Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan, takrif, kepentingan, tujuan, tahap pengurusan acara,
organisasi pengurusan acara, pengurusan seranta dan kepentingan menyediakan jadual kerja
pentadbiran, pengurusan acara dalam dewan, pengacaraan acara, penulisan skrip, protokol, buku
program, publisiti dan pemasaran program serta penilaian acara.

This course focuses on the introduction, definition and importance of events; levels of management;
organization of management; management of publicity and the importance of formulating an administrative
work schedule, the management of events within a function room or hall; the tasks of the master of
ceremony; script writing; observation of protocols; preparation of programme books; management of
publicity; marketing programmes; and evaluation of events.

13. Mod
Kuliah dan tutorial
Penyampaian

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan
Penulisan Esei 40
Penulisan Skrip Pengacaraan
Tugasan 30
Penganjuran/Pengendalian Majlis 30

2
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x
dengan
Objektif CLO 2 x x
Pendidikan
Program CLO 3 x x
(Programme CLO 4 x x
Educational
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan
selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan

PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan
saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)

PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu


sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris

PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber
(LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.

PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan definisi dan kepentingan pengurusan acara dengan merujuk pelbagai
sumber (C2, LO1, LO6, LL1)
CLO2 Menghuraikan tatacara, organisasi dan pengurusan seranta menguruskan acara
dengan berkesan secara lisan dan bertulis (C5, LO3, LO4, CTPS2, CS1)
CLO3 Menghasilkan skrip pengacaraan menggunakan format yang betul mengikut
konteks dan etiket berdasarkan jadual pengurusan acara, dengan merujuk pelbagai
sumber (C6, LO6, LO8, LL2, EM3)

CLO4 Mengendalikan majlis berdasarkan garis panduan dan tatatertib acara secara
persembahan berkumpulan (C5, LO4, LO5, CS2, TS4)

3
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
Kursus (Course CLO1 x
Learning
Outcomes, CLO) CLO2 x
dengan Hasil CLO3 x x
Pembelajaran CLO4
(Learning x x
Outcomes, LO) Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran
Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang berikut:

Hasil Pembelajaran Program (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran psikomotor / amali / teknik
LO3 Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik
LO4 Kemahiran komunikasi
LO5 Kemahiran sosial / kerja berpasukan / pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat
LO7 Kemahiran pengurusan dan keusahawanan
LO8 Profesionalisme, nilai, sikap dan etika
LO9 Kemahiran kepimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan definisi dan kepentingan pengurusan acara dengan merujuk
pelbagai sumber (C2, LO1, LO6, LL1)
CLO2 Menghuraikan tatacara, organisasi dan pengurusan seranta dalam menguruskan
acara dengan berkesan (C5, LO3, CTPS2)

CLO3 Menghasilkan skrip pengacaraan menggunakan format yang betul mengikut


konteks dan etiket berdasarkan jadual pengurusan acara, dengan merujuk pelbagai
sumber (C6, LO6, LO8, LL2, EM3)
CLO4 Mengendalikan majlis berdasarkan garis panduan dan tatatertib acara secara
berkumpulan (C5, LO4, LO5, CS4, TS4)

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam


17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk Interaksi
Interaksi Bersemuka Jumlah SLT
Bukan Bersemuka
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

1. Pengenalan Dan Takrif


● Definisi Pengurusan Acara
● Definisi Acara
● Definisi Majlis
● Jenis-jenis Acara 2 1 2 2 7
● Jenis-jenis Majlis
● Elemen Protokol
● Peranan dan Tugas Urus Setia

4
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
2. Kepentingan Dan Tujuan
● Kepentingan Pengurusan Acara
● Jenis-jenis Acara
- JK Majlis Berskala Besar 2 1 2 2 7
- JK Majlis Berskala Sederhana
- JK Majlis Berskala Kecil

3. Tahap Pengurusan Acara


● Sebelum acara (preevent)
- Penyediaan kertas kerja
- Penyediaan kertas konsep
- Persiapan tempat dan logistik (tapak,
pelan lantai dan peralatan)
- Protokol /jemputan/sambutan
(senarai, kaedah, pengesahan
kehadiran, pakaian, susunan tempat
duduk, pendaftaran) 2 1 2 2 7
- Kewangan
- Pengurusan majlis
- Pemilihan sajian
- Keselamatan
- Perubatan
- Publisiti
- Fotografi

4. Tahap Pengurusan Acara


● Semasa acara (at event)
- Sambutan
- Pelaksanaan majlis 2 1 2 2 7
- Pengurusan tetamu
- Cenderamata/hadiah
- Perhiasan

5. Tahap Pengurusan Acara


● Selepas acara (post event)
- Penilaian
- Borang penilaian majlis
- Surat penghargaan dan terima kasih 2 1 2 2 7
- Laporan penuh (perbelanjaan dan
pendapatan)
- Pengumpulan keratan akhbar
- Salinan rakaman video dan fotografi

6. Organisasi Pengurusan Acara


● JawatankuasaInduk
● Jawatankuasa Pelaksana/ Kerja 2 1 2 2 7
● Jawatankuasa Kecil

7. Pengurusan Seranta

● Pengurusan, perhubungan dan publisiti 2 1 2 2 7


media perlu dirancang dan dilaksana
dengan teliti.
5
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
● Perkara penting berkaitan media
− Kenyataan media
− Jemputan media
− Publisiti dalam kampus
− Penyediaan ‘press kit’
− Pengurusan media
− Kehadiran media
− Publisiti media
− Fotografi

8. Kepentingan Menyediakan Jadual


Kerja Pentadbiran
● Panduan
● Pastikan acara berjalan lancar 2 1 2 2 7
● Kawal masa
● Panduan acara akan datang
● Dokumentasi

9. Pengurusan Acara Di Dalam Dewan


● susun atur tempat duduk
● Susun atur peralatan (makan/minum)
● Cara melabel
● Pelantikan pengurus pentas
(stagemanager) dan pengurus lantai
(floormanager)
● Kawalan audio visual/ muzik/lagu rasmi
● Peraturan keluar masuk
● Pengumuman dibuat
● Pengiring tetamu 2 1 2 2 7
● Penentuan lagu
● Raptai
- Senarai dan spesifikasi tugas
- Menentukan urutan majlis
- Menentukan jangka masa majlis
- Mengesan dan membaiki
kelemahan
- Menyelaras acara.

10. Pengacaraan Acara

● Kepentingan
● kriteria pengacara
● Langkah hadapi audiens
● Salutasi
● Protokol dan etiket acara 2 1 2 2 7
● Perkara perlu dilakukan dan dielakkan
semasa mengendalikan acara
● Kawalan suara
● Penggunaan peralatan audio visual

11. Penulisan Skrip Pengacaraan Acara

● Peraturan, salutasi, protokol


● Kenali jenis acara/audiens
● Kenali tetamu kehormat yang akan hadir
2 1 2 2 7
● Menentukan gaya dan bahasa
penyampaian
● Kemahiran memilih perkataan yang
sesuai
● Menggunakan format penulisan teks
6
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
pengacaraan yang mudah
● Mengetahui tujuan dan atur cara acara
● Tahu membuat pengumuman ketika
yang sesuai
● Mengetahui tempoh masa acara
berlangsung

12. Protokol Menentukan Panggilan


Hormat, Penggunaan Lagu
Kebangsaan, Penggunaan Bahasa
Istana Dan Etika Penggunaan
Bendera
2 1 2 2 7
● Kriteria
● Tujuan
● Susunan
● Peraturan yang perlu dipatuhi

13. Penyediaan Buku Program


(penting bagi membuktikan acara telah
dilaksanakan)

● Muka hadapan
- Logo/nama program/acara/majlis
- Tarikh/masa/tempat
- Tetamu kehormat 2 1 2 2 7
- Penganjur
● Kata alu-aluan
● Atur cara majlis
● Senarai jawatankuasa
● Pemilihan lagu bersesuaiaan tema
● Hal-hal lain

14. Publisiti Dan Pemasaran Program


● Cara publisiti
- Flyer
- Media elektronik/massa 2 1 2 2 7
- Poster
- Risalah
● Syarat pemasangan alat-alat publisiti

15. Penilaian Acara

● Kejayaan/kegagalan acara
● Garis panduan
2 1 2 2 7
● Peranan pengurus acara (event
manager)
● Kepentingan borang-borang semakan

Kerja Kursus 14 15

Amali 1 1

Ulang kaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 30 15 30 30 1 14 120

7
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN BERSEMUKA
DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Esei
6
(1000 perkataan)

Penulisan Skrip
Pengacaraan 4
(600 perkataan)

Penganjuran/
Pengendalian
1 4
Majlis

Jumlah 46 74

Jumlah Jam
Pembelajaran 120
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18.
Rujukan Asas Mokhtar Mohd. Tohar (2012). Protokol dan etiket dalam pengurusan dan menghadiri majlis. Kuala
Lumpur: INTAN

Mokhtar Mohd Tohar. (2011). Amalan protokol dan etiket. Kuala Lumpur. UPM Press Bookstore.

M.Z Azmie. (2008). Sopan daripada perspektif pengurusan organisasi. Kuala Lumpur: Utusan
Publications dan Distributors Sdn. Bhd.

Rujukan MITI (2011). Garis panduan: Etika dan penampilan pemakaian ke pejabat. Kuala Lumpur. Kementerian
Tambahan Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

INTAN (2007). Edisi baharu: Protokol dan etiket dalam pengurusan dan menghadiri majlis. Kuala
Lumpur: Jabatan Perkhidmatan Awam.

Ahmad Fadzli Yusof (2007): Panduan dan asas untuk pembentangan berkesan. Kuala Lumpur: PTS
Publications Sdn. Bhd.

Jabatan Perdana Menteri. (2014). Panduan pengurusan majlis dan acara. Kuala Lumpur: Bahagian
Pengurusan Acara, Jabatan Perdana Menteri.Dorothea Johnson, (2010). The little book of
etiquette. Washington. The New York Times.

INTAN (2006). Protokol dan etiket dalam pengacaraan majlis. Kuala Lumpur: Jabatan Perkhidmatan
Awam.

Shamsudin Wahab (2006). Mengurus majlis dan acara rasmi. Kuala Lumpur. PTS Professional
Publishing Sdn. Bhd

Sahmsudin Wahab. (2006). Panduan protokol dan tatatertib majlis. Kuala Lumpur. PTS Professional
Publishing Sdn. Bhd

INTAN (1999). Protokol dan etiket dalam pengurusan dan menghadiri majlis. Kuala Lumpur: Jabatan
Perkhidmatan Awam.

Abdullah Ali, Datuk (1986). Malaysian protocol and correct forms of address. Kuala Lumpur: Times
Books International.

19. Maklumat Tiada


tambahan

8
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PESK3013 PENGURUSAN ACARA (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Menjelaskan definisi dan kepentingan


pengurusan acara dengan merujuk Kuliah
x Penulisan Esei
pelbagai sumber (C2, LO1, LO6, LL1) Tutorial

2. Menghuraikan tatacara, organisasi dan


pengurusan seranta dalam
Kuliah Penulisan Esei
menguruskan acara dengan berkesan x
Tutorial
(C5, LO3, CTPS2)

3. Menghasilkan skrip pengacaraan


menggunakan format yang betul Penulisan Skrip
mengikut konteks dan etiket Kuliah
berdasarkan jadual pengurusan x x
Tutorial
acara, dengan merujuk pelbagai
sumber (C6, LO6, LO8, LL2, EM3)

4. Mengendalikan majlis berdasarkan


Penganjuran/
garis panduan dan tatatertib acara
Kuliah pengendalian
secara berkumpulan (C5, LO4, LO5, x x
Tutorial majlis
CS4, TS4)

Penulisan esei.
Kuliah penulisan skrip,
KESELURUHAN x x x x x Penganjuran/
Tutorial
pengendalian
majlis

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

1 Datin Padlon bt Abdul Rahman Ijazah Sarjana Pengurusan Perpustakaan


Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa
IPG Kampus Bahasa Melayu

2 Dr. Wan Norlidza binti Wan Mohd Zain Doktor Falsafah Kesusasteraan Melayu UM
IPG Kampus Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu), UM
Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa Melayu), UM

3 Puan Zawiah binti Abdul Shukor Ijazah Sarjana Sastera


IPG Kampus Bahasa Melayu Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa
Pertama (PBMP)

4 Puan Kamaliah binti Siraj Sarjana Pendidikan (UM)


IPG Kampus Bahasa Melayu Sarjana Muda Sains Sosial (Hons)
Diploma Pendidikan (UM)

5 Encik Khir Anuar bin Jaafar Ijazah Sarjana Muda Muzik (UiTM)
Ijazah Sarjana Muzik (UPSI)
6 Puan Siti Nafsiah binti Ismail Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa
Pertama)
Institut Pendidikan Guru Malaysia Master Bahasa Melayu

9
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Julai 2022)

Anda mungkin juga menyukai