Anda di halaman 1dari 42

PA PENGGAL 3

-BAHAGIAN B
MENGALIH BENTUK
TEKS BUKAN LINEAR
KEPADA LINEAR

PENGENALAN
Mengemukakan 2 pilihan soalan.
Pelajar dikehendaki menjawab satu
soalan sahaja
Setiap soalan memgandungi 15
markah. Pembahagian Markah;
Idea ;
4 x 1 markah = 4
markah
Huraian ;4 x 2 markah = 8 markah
Bahasa ;
= 1 markah
Kesimpulan ;
= 2 markah

JENIS-JENIS TEKS BUKAN


LINEAR
1.
2.
3.
4.
5.

JADUAL
CARTA ALIRAN
GRAF BAR
CARTA PAI
GAMBARAJAH

JADUAL

CARTA ALIRAN

GRAF BAR

CARTA PAI

GAMBARAJAH

FORMAT UMUM JAWAPAN


Pendahuluan
Idea 1 + Huraian

Idea 2 + Huraian

Idea 3 + Huraian

Idea 4 + Huraian

Kesimpulan

JADUAL
CARA MENJAWAB SOALAN
1. Fahami kehendak soalan
a. Pilih jenis Analisis Data
b. Pilih Jenis Analisis Pengetahuan

2. Tetapkan format Jawapan

JADUAL ANALISIS DATA


Analisis Pola Perubahan ( antara
tahun)

Peningkatan
Penurunan
Tidak Konsisten
Stabil/tiada perubahan

Analisis Pola Perbandingan ( dalam


tahun)
Data Tertinggi
Data Terendah

JADUAL ANALISIS DATA


Analisis Pola Utama
Pola Perubahan
Pola Bandingan

Analisis Pola Perubahan


Perbandingan

Peningkatan paling banyak


Peningkatan paling sedikit
Penurunan paling banyak
Penurunan paling sedikit

Analisis Pola Luar Biasa


Analisis Data - 1
Analisis Pengetahuan - 3

JADUAL ANALISIS
PENGETAHUAN
FORMAT BERGABUNG
FORMAT BERASINGAN

FORMAT BERGABUNG
Pendahuluan
Idea 1 + + Bukti Data +
Beza data + % + AP
Idea 2 + Bukti Data +
Beza data + % + AP

Idea 3 + Bukti Data +


Beza data + % + AP
Idea 4 + Bukti Data +
Beza data + % + AP
Kesimpulan

FORMAT BERASINGAN
Pendahuluan
Idea 1 + + Bukti Data +
Beza data + %
Idea 2 + Bukti Data +
Beza data + %

Idea 3 + Bukti Data +


Beza data + %
AP (2 isi)+ Huraian +
Contoh
Kesimpulan

CONTOH SOALANJADUAL

Malaysia : Kemalangan Perusahaan pada


Tahun-tahun 2008, 2009 dan 2010
2008

2009

2010

Sektor
Jumlah

Jumlah

Jumlah

Pertanian,
Perhutanan, dan
Perikanan

47325

36.8

47 108

33.7

51 446

33.2

Perlombongan
dan Kuari

11 735

9.1

10311

7.4

9 632

6.2

Pembuatan

42 397

32.9

54 011

38.7

58 565

37.8

Pembinaan

4 224

3.3

4834

3.5

5729

3.7

Elektrik, Gas dan


Air

728

0.6

945

0.7

1088

0.7

Perdagangan dan
Pengangkutan

13 547

10.5

15375

11.0

17555

11.3

Perhubungan dan
Penyimpanan

3 258

2.5

2345

1.7

4878

3.2

Perkhidmatan
Lain

5 475

4.3

4656

3.3

6107

3.9

Jumlah

128 689

100.0 139 585 100.0

155 000 100.0

(Sumber :Dipetik dan diubahsuaikan daripada


Pertubuhan Keselamatan Sosial, 2010)

PENDAHULUAN
Ringkas dan padat
Boleh mengandungi tajuk
dan sumber

Contoh Pendahuluan
Jadual ini menunjukkan
jumlah
kemalangan
perusahaan di Malaysia
dari tahun 2008 hingga
tahun
2010,
yang
diperolehi daripada sumber
Pertubuhan Keselamatan
Sosial tahun 2010.

ANALISIS POLA PERUBAHAN


IDEA /ISI UTAMA
Meningkat/menurun/tidak
konsisten/stabil
Sekiranya terdapat lebih daripada
satu sektor, nyatakan
semua/sebahagian sektor.
CONTOH : Secara

keseluruhannya, kemalangan
perusahaan daripada tahun 2008
hingga tahun 2010 menunjukkan
peningkatan yang berterusan.

ANALISIS POLA PERUBAHAN


BUKTI DATA
Nyatakan data yg terlibat ( data
mutlak) bersama unit dan tahun
Nyatakan beza data
Pilih satu sektor sahaja jika ada
lebih dari satu sektor dengan
perubahan yg sama
CONTOH : Buktinya, pada tahun

2008, terdapat 128689 kes yang


terus meningkat kepada 155 000
kes pada tahun 2010, iaitu
peningkatan sebanyak 26311 kes

ANALISIS POLA PERUBAHAN


PERATUS PERUBAHAN
Kira peratus perubahan dan
nyatakan nilainya

Formula ;
Data akhir data awal x 100

data awal
Contoh :
155 000 kes -128689 kes x 100
128689

Analisis Perubahan
Jumlah Keseluruhan
Secara keseluruhannya,
kemalangan perusahaan bagi
tahun 2008 hingga tahun
2010,
menunjukkan
peningkatan yang berterusan.
Buktinya, pada tahun 2008,
terdapat 128689 kes yang terus
meningkat kepada 155 000 kes
pada
tahun
2010,
iaitu
peningkatan sebanyak 26311
kes atau 20.45%.

Analisis Perubahan Peningkatan


Sektor
pembinaan, pembuatan,
elektrik gas dan air serta
perdagangan dan pengangkutan
menunjukkan peningkatan secara
berterusan. Buktinya pada sektor
pembinaan terdapat 4224 kes pada
tahun 2008 yang terus meningkat
kepada 5729 kes pada tahun 2010,
iaitu peningkatan sebanyak 1505
kes, atau 35.6%.

Analisis Perubahan Penurunan


Sektor perlombongan dan
kuari menunjukkan penurunan
secara berterusan. Buktinya
terdapat 11 735 kes pada
tahun 2008 yang terus
menurun kepada 9 632
kes pada tahun 2010, iaitu
penurunan sebanyak 2103
kes, atau 17.9%.

Analisis Perubahan
Perubahan Tidak Konsisten
Sektor pertanian, perhutanan, dan
perikanan,perhubungan
dan
penyimpanan serta perkhidmatan
lain menunjukkan perubahan yang
tidak konsisten iaitu turun dan naik.
Buktinya pada sektor perkhidmatan
lain terdapat 5 475 kes pada tahun
2008 yang menurun kepada 4656
kes pada tahun 2009, iaitu
penurunan sebanyak 819 kes atau
15%.
Tetapi pada tahun 2010
terdapat 6107kes, iaitu peningkatan
sebanyak 1451 kes atau 31.2%.

ANALISIS PERBANDINGAN
IDEA /ISI UTAMA
Terbesar dan terkecil

BUKTI DATA
Nyatakan data yg terlibat bersama
unit dan tahun

PERATUS DR KESELURUHAN
Kira peratus data terbabit
berdasarkan jumlah keseluruhan
dan nyatakan nilainya.

ANALISIS PERBANDINGAN
Secara perbandingannya, bagi ketigatiga tahun iaitu dari tahun 2008 hingga
tahun
2010,
sektor
pertanian,
perhutanan,
dan
perikanan
menunjukkan data yang terbesar,
manakala sektor elektrik gas dan air
menunjukkan data yang terkecil.
Buktinya pada tahun 2008 sektor
pertanian, perhutanan dan perikanan
mencatatkan 47325 kes atau 36.8%
daripada jumlah keseluruhan 128 689
kes. Manakala sektor elektrik gas dan air
pula adalah sebanyak 728 kes atau 0.6%
daripada jumlah keseluruhan 128 689
kes.

Kesimpulan
Cadangan
Harapan
Saranan

Contoh Kesimpulan
Kesimpulannya, data kemalangan
perusahaan untuk pelbagai sektor
didapati agak tinggi. Justeru itu
pihak majikan dan setiap pekerja
juga perlu mempertingkatkan lagi
langkah-langkah keselamatan dan
pencegahan kemalangan di dalam
sektor perusahaan masing-masing.

LANGKAH MENJAWAB
SOALAN

1. Kenalpasti Jenis
soalan/kehendak soalan
Fasa 1 : Analisis Data
Perubahan
Kata kunci : Perubahan, Aliran

Perbandingan
Kata kunci : Perbandingan,
Bandingkan

Pola Utama (Perubahan +


Perbandingan)
Kata kunci : Pola, Pola Utama,
Tafsirkan atau tiada kata kunci yg
jelas ( selain dari kata kunci
perubahan dan perbandingan)

Fasa 1 : Analisis Data


Pola Perubahan Perbandingan
Tiada kata kunci jelas hanya
berdasarkan data dalam jadual

Pola Luar Biasa


Soalan hanya menyatakan AP
sahaja
Soalan berbeza daripada kebiasaan
1 AD sahaja diperlukan

Fasa 2 (pengetahuan)

Format bergabung
(soalan berbentuk
umum)
Format berasingan
(soalan berbentuk
khusus)

Contoh Soalan
1. Berdasarkan jadual yang diberikan
di bawah, jelaskan pola perubahan
jumlah pensyarah di Institusi
Pengajian Tinggi Awam terpilih di
Malaysia dari tahun 2003 hingga
2005. Nyatakan langkah yang perlu
dilaksanakan oleh kerajaan untuk
mengurangkan masalah
pengangguran.
2. Jadual di atas, bincangkan pola
keganasan rumah tangga mengikut
jenis pekerjaan di negara ini.
Nyatakan sebab-sebab mengapa
keadaan sedemikian berlaku.

Contoh Soalan
3. Berdasarkan jadual dibawah,
bandingkan jumlah unit rumah
yang diluluskan oleh pihak
kerajaan untuk pembinaan oleh
pihak swasta dari tahun 2001
hingga 2004.
4. Berdasarkan jadual di bawah,
jelaskan keadaan kebakaran yang
berlaku pada tahun 2002 hingga
2004. Pada pandangan anda,
mengapakah
kes
kebakaran
meningkat setiap tahun?

FORMAT JAWAPAN

POLA PERUBAHAN +
FORMAT BERGABUNG
Pendahuluan

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP
Kesimpulan

POLA UTAMA + FORMAT


BERGABUNG
Pendahuluan

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Perubahan + AP

Pola Bandingan + AP
Kesimpulan

POLA PERUBAHAN +
FORMAT BERASINGAN
Pendahuluan

Pola Perubahan

Pola Perubahan

AP

AP
Kesimpulan

POLA UTAMA + FORMAT


BERASINGAN
Pendahuluan

Pola Perubahan

Pola Bandingan

AP

AP
Kesimpulan

POLA LUARBIASA
Pendahuluan

Pola Perubahan + Pola


Bandingan
AP

AP

AP

Kesimpulan