Anda di halaman 1dari 13

TAJUK 7 :

ETIKA KEGURUAN
Kod Etika Profesen 1

Konsep Etika Kod Etika


Keguruan

Prinsip umum
Tatakelakuan dan
Tatatertib Profesen
Keguruan

Etika Profesion Tanggungjawab


Etika Keguruan Keguruan di terhadap murid
Malaysia

Tanggungjawab
terhadap ibu bapa

Tanggungjawab
terhadap
masyarakat dan
negara
Kepentingan Kod
Etika Keguruan Tanggungjawab
terhadap rakan
sejawat dan
Profesion Keguruan
2
Etika Keguruan (bolt)
 Menentukan kestabilan sesebuah institusi
pendidikan
 Menjadi panduan bagi mewujudkan nilai-nilai
murni
 Perlu ada sikap bertanggungjawab dan prihatin
di kalangan warga pendidik
 Meningkatkan produktiviti, kredibiliti dan reputasi
warga dan institusi pendidikan
Konsep Etika 3

 Etika berasal daripada bahasa yunani kuno iaitu ‘ethos’ – bermaksud


kebiasaan perlakuan manusia yang meliputi watak, sikap, perasaan,
akhlak dan cara berfikir.(The Nicomachea Ethics Reeve, 2004)
 Paul & Elder (2006) mentakrifkan etika sebagai satu set konsep & prinsip
yang membimbing manusia menentukan tingkah laku.
 Mahong (2009) Etika berkait dengan betul dan salah
 Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat (2009) Etika bermaksud ilmu
berkaitan prinsip moral atau nilai akhlak yang menjadi pengangan
seseorang individu atau kumpulan masyarakat.
 Kesimpulannya, Etika merujuk prinsip moral atau pegangan nilai bagi
menentukan perkara yang baik untuk individu dan masyarakat.
4
KOD ETIKA
PROFESION

• Bertujuan meningkatkan
disiplin, kualiti, dan produktiviti
dalam perkhidmatan yang
diberikan
5
PANDUAN

MENGELAKKAN
ALAT KAWALAN
CAMPUR
DISIPLIN DAN
TANGAN PIHAK
PENCEGAHAN
LUAR

FUNGSI
KOD ETIKA
PROFESION

ALAT
SOKONGAN KAWALAN
SOSIAL

MEMELIHARA
MARTABAT
PROFESION
KOD ETIKA KEGURUAN 6
KOD ETIKA RASMI BAGI GURU DI MALAYSIA

MEMBANTU GURU
AGAR MEMPUNYAI
TATASUSILA YANG
TINGGI DAN KAWALAN
KOMITED DALAM KUALITI
MENJALANKAN
TUGAS SEBAGAI
PENDIDIK DENGAN BERTINDAK
BAIK SECARA
PROFESIONAL
DAN BERETIKA
SEPANJANG
MASA
7

Taggungjawab terhadap Tanggungjawab Terhadap


murid Ibu bapa

Etika
Profesion
Keguruan \
Tanggungjawab terhadap
Tanggungjawab terhadap
rakan sejawat dan
masyarakat dan negara
profesion keguruan
Menjaga
Ikhlas
8
perlakuan,pert
membimbing uturan dan
dan mendidik penampilan
murid tanpa diri di hadapan
mengharapka murid dan
n balasan atau contoh
bayaran tauladan yang
baik
Melayani murid dengan adil
tanpa mengira faktor
bangsa,keturunan,ekonomi,p
olitik,agama,emosi dan
Menghormati hak status lain
murid:
-maklumat sulit TANGGUNGJA
-maklumat peribadi WAB
TERHADAP
-tidak mengaibkan MURID
murid

Pengganti ibu
bapa:
-memberi
Membentuk bimbingan
akhlak mulia,jati -
diri Mengutamakan menanamkan
murid,membina kepentingan murid: sikap yang
kekuatan kinda -kemajuan baik
dan kreativiti
murid -keselamatan
-kebajikan
Menghormati
9 tanggungjawab
ibu bapa

Mengelakkan
diri daripada
Menjalin
dipengaruhi hubungan
oleh
kedudukan ibu
dengan
bapa murid ibu bapa

Tanggungjawab
terhadap ibu
bapa

Menjaga Menyalurkan
kepercayaan maklumat
yang berkaitan
diberikan murid kepada
oleh ibu bapa ibu bapa
murid mereka

Menjaga
kerahsiaan
maklumat
peribadi
murid dan
keluarganya
10

Memupuk semangat
perpaduan Mengamalkan tingkah
laku dan penampilan
yang baik

Menghormati
masyarakat TANGGUNGJAWAB GURU
setempat TERHADAP MASYARAKAT
DAN NEGARA Bersedia melaksanakan
dan menjayakan aspirasi
negara
Bekerjasama dengan
masyarakat
11
Menjaga nama baik Berusaha menunaikan
rakan sejawat tangunggjawab

Berusaha dan
Membimbing dan
mengamalkan ciri-ciri
membantu rakan TANGGUNGJAWAB
seorang yang
sejawat TERHADAP RAKAN
SEJAWAT DAN PROFESION profesional
KEGURUAN

Menjaga dan
Menjaga nama baik
meningkatkan
profesion keguruan
kecekapan diri
Membantu guru memahami
tugas dan tangunggjawab

Sebagai panduan dan Menekankan


alat kawalan tanggungjawab
terhadap
masyarakat
KEPENTINGAN KOD
Memupuk nilai dan ETIKA KEGURUAN
tangunggjawab
Membentuk tingkah laku
bersama yang positif dan
12 memperbaik tatasulila

Mengingkatkan imej dan martabat


profesion keguruan