Anda di halaman 1dari 8

Pengajian Am

BIOTEKNOLOGI

2020.02.11
Mewujudkan
kemakmuran
Negara

Memajukan Membangun
industry kan ekonomi
Bioteknologi Negara
Negara

Mempelbagaikan
ekonomi dan
asas kekayaan
Negara
1.Pembangunan  Untuk memperbaharui dan memperkembangkan nilai dalam sektor pertanian
Bioteknologi Pertanian menerusi bioteknologi.

2. Pembangunan
 Memanfaatkan kekuatan kepelbagaian bio bagi mengkomersialkan penemuan
Penjagaan Kesihatan produk semulajadi dan kedudukan Malaysia dalam pasaran bio-genetik.
Bioteknologi

3. Pembangunan  Menjamin peluang pertumbuhan dalam aplikasi kemajuan teknologi


Bioteknologi pemprosesan bio dan perusahaan bio.
Perindustrian

 Menubuhkan pusat kecemerlangan di institusi sedia ada atau baru untuk


4. Penyelidikan dan
membawa bersama pasukan penyelidik pelbagai disiplin dalam inisiatif
Pembangunan serta penyelidikan dan pengkomersialan bersepadu. Mempercepatkan pembangunan
Pemerolehan teknologi menerusi pemerolehan strategik.
Teknologi
5. Pembangunan Modal  Membina keupayaan sumber manusia berasaskan bioteknologi negara sejajar
Insaniah keperluan pasaran menerusi skim khas, program dan latihan.

6.Pembangunan  Hubungkan saingan 'makmal kepada pasangan' bagi tujuan pembiayaan dan
Prasarana Kewangan insentif mempromosi peserta yang komited di kalangan ahli akademik, sektor
swasta dan syarikat berkaitan kerajaan. Laksanakan mekanisme keluar yang
mencukupi bagi pelaburan dalam bioteknologi.

7.Pembangunan  Menujudkan persekitaran kondusif menerusi penilaian semula berterusan


Rangka Kerja rangka kerja peraturan dan produser negara sejajar piawaian global dan
Perundangan dan amalan terbaik. Membangunkan rejim perlindungan harta intelek untuk
Peraturan menyokong penyelidikan dan pembangunan serta usaha
pengkomersialan.
8. Memperkukuhkan  Membentuk strategi pasaran global untuk membina pengiktirafan jenama bagi
startegi bioteknologi Malaysia dan kemajuan penanda aras. Menjadikan Malaysia sebagai
pusat Pertubuhan Penyelidikan Kontrak dan Pertubuhan Perusahaan Kontrak.

 Mewujudkan agensi pelaksana yang dedikasi dan profesional bagi mengawasi


9. Komitmen Kerajaan pembangunan.
2020.02.11

Anda mungkin juga menyukai