Anda di halaman 1dari 26

BIMBINGAN DAN

KAUNSELING
PDFP 3093
Shazarina binti Zdainal Abidin
Fakulti Pendidikan
KONSEP BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIMBINGAN
• Perbuatan membimbing, memberi petunjuk dan huraian.
(Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka)

• Proses membantu individu memahami dirinya dan dunia sekeliling


supaya dapat menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada
sepenuhnya.
(Suradi Salim, 1997)

• Usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat


sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang
menerimanya.
(Othman Mohamed, 2005)
BIMBINGAN
• Bimbingan merupakan sebahagian daripada proses
menolong.
• Bimbingan dilakukan sengaja, dirancang, berterusan,
mengarah kepada tujuan dan penyesuaian diri.
• Proses membantu individu atau kumpulan membuat pilihan
menurut nilai dirinya.
KAUNSELING
• Proses interaksi yang menggerakkan pemahaman bermakna terhadap
diri, persekitaran serta menghasilkan pembentukan, penjelasan
matlamat dan nilai bagi tingkah laku masa depan.
(Blocher dalam Shertzer dan Stone, 1974)
• Kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti beretika yang dilakukan
kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan
pelbagai tingkah laku yang menghasilkan penyelesaian kepada masalah
klien.
(Krumboltz dalam George & Cristiani, 1990)
• Kaunseling itu sebagai proses pertolongan yang profesional yang
bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam
sekelilingnya.
(Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & Halimatun Halaliah Mokhtar, 1995)
KAUNSELING
• Proses pertemuan interaksi bersemuka antara kaunselor dengan klien
yang mengakibatkan berlakunya perubahan pada klien.
• Proses interaksi yang membolehkan individu meneroka ,
menimbulkan kesedaran dan memahami diri mengenai aspek diri
yang boleh menyebabkan seseorang itu menghadapi masalah.
• Proses membantu individu atau kumpulan membuat perubahan.
FALSAFAH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
• Satu proses pendidikan yang berlanjutan, tersusun dan
bersistem yang membantu individu melalui usahanya
sendiri untuk mengembangkan kemampuan, membuat
pilihan dan penyesuaian supaya memperolehi
kesejahteraan dalam hidup.
• Setiap pelajar berpotensi untuk digembeleng secara
optimum menerusi perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling yang cekap, berkesan dan beramanah
berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan
pelajar yang seimbang dari aspek intelektual, jasmani,
emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.
MATLAMAT DAN OBJEKTIF BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
MATLAMAT BIMBINGAN
• Membantu individu mengenal diri.

• Membantu individu mengenali orang lain.

• Membantu individu mengenali persekitaran.

• Membantu individu menjadi lebih berkesan, produktif dan sejahtera.


MATLAMAT KAUNSELING
• Menggalakkan celik akal.
• Mengenali dan mengembangkan potensi diri.
• Menyediakan perubahan tingkahlaku.
• Membantu membuat keputusan.
• Membentuk kemahiran daya tindak.
• Mempercepat kerasionalan individu.
• Mengajar klien untuk bertanggungjawab ke atas dirinya.
• Memperbaiki imej yang negatif.
PRINSIP-PRINSIP BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
PRINSIP BIMBINGAN
1. Untuk semua pelajar
2. Satu sistem tanggungjawab bersama.
3. Mengutamakan perkembangan individu.
4. Berasaskan proses perlakuan individu-Walaupun buat
secara kelompok besar, namun kita kena tahu apa
kehendak mereka.
5. Proses berterusan.
PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING
1. Menggunakan cara yang bersistem.
2. Memberi fokus kepada perkembangan individu/klien sebagai
keutamaan.
3. Mestilah berorientasikan hubungan menolong dan bukannya
paksaan.
4. Menghargai keupayaan manusia untuk mengembangkan dirinya.
5. Mengutamakan harga diri dan nilai individu serta hak-hak individu
untuk memilih.
6. Proses pendidikan yang berterusan.
BIMBINGAN, KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI
BIMBINGAN
a) Konsep
- Merupakan perhidmatan membimbing individu yang memerlukan ke arah
pemahaman, pengetahuan dan kemahiran

b) Matlamat
- Memberi nasihat, panduan, pengajran dan pertolongan kepada pelajar yang
memerlukan

c) Kaedah
- Pelbagai strategi dan teknik. Hubungan boleh sehala atau dua hala. Sesiapapun
boleh memberikan bimbingan seperti guru, ibubapa, rakan dsb

d) Jangkamasa
- Cepat dan ringkas. Mungkin 1 jam atau lebih atau kurang dari itu. 1 – 5 sesi
sahaja.
KAUNSELING

Konsep
- Proses menolong klien secara profesional untuk klien memahami dirinya dan
alam sekitarnya

Matlamat
- Mengatasi dan menangani kebuntuan dan kekusutan fikiran dan perasaan klien.
Cth masalah pertumbuhan kendiri, masalah peribadi, masalah interpersonal dsb

Kaedah
- Menggunakan pendekatan dan strategi kaunseling. Dilakukan oleh kaunselor
yang mempunyai kemahiran, kelayakan dan bertauliah

Jangkamasa
- Antara 1-8 sesi atau kurang dari 6 bulan
PSIKOTERAPI
 Konsep
-Sejenis rawatan psikologi yang dijalankan oleh pakar dalam bidang kejiwaan
seperti psikiatris

 Matlamat
-Pemulihan kekeliruan atau penyakit mental yang berat seperti skizofrenia, histeria
dsb. Klien menghadapi masalah perubahan pembentukan semula jiwa

 Kaedah
- Psikoterapi dan ubat-ubatan. Dibawah selia pakar psikologi kaunseling, ahli
psikologi klinikal dan pakar psikiatri

 Jangkamasa
- Melebihi 6 bulan
FAKTOR KEPERLUAN PERKHIDMATAN B&K

• Perkembangan pesat • Penderaan kanak-kanak


ekonomi
• Masalah penyalahgunaan
• Agenda Pendidikan negara dadah.
• Kebimbangan pelajar • Masalah pengabaian warga
emas.
• Pembangunan modal insan
• Gejala sosial remaja
• Penghijrahan penduduk
• Kemajuan dan • Masalah disiplin pelajar
perkembangan teknologi • Masalah kerja di organisasi
• Masalah penghakisan nilai
KEPERLUAN GURU MEMAHAMI KONSEP
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
• Sebagai pendokong dan penyokong program bimbingan.
• Guru adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan murid.
• Guru mempunyai kedudukan yang membolehkan dia melihat
sebarang perkembangan dan perubahan tingkahlaku pelajar daripada
norma sosial, undang-undang atau agama.
• Membantu pemupukan tingkahlaku yang positif dalam kehidupan
seharian pelajar.
• Memberi sokongan dalam mempercepatkan dan memudahkan proses
perubahan tingkahlaku pelajar.
• Memberi maklumbalas kepada klien atau kaunselor dapat
mempertingkatkan keberkesanan proses kaunseling.

Anda mungkin juga menyukai