Anda di halaman 1dari 45

KOD KURSUS: KAA3013

DASAR,POLISI DAN PRINSIP AWAL


KANAK-KANAK

PN.NANCY LOO KASON


1.PENUBUHAN PUSAT PENDIDIKAN
AWAL KANAK-KANAK
2.FALSAFAH-FALSAFAH DALAM
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENGENALAN
• Pendidikan berperanan penting melahirkan
insan yang dinamik dalam semua aspek
kehidupan selain menjadi wadah utama
menjana anjakan paradigma setiap
individu. Kajian mengakui bahawa
pendidikan awal kanak-kanak adalah asas
kepada pembinaan kekukuhan sesuatu
bangsa, sekali gus bertindak sebagai
pemangkin didalam mencapai hala tuju
yang disasarkan sesebuah negara
• Pendidikan Prasekolah
dimasukkan ke dalam sistem
pendidikan kebangsaan
• Pendidikan Prasekolah untuk
kanak-kanak dalam lingkungan
umur 4-6 tahun
Merancang Pusat Pendidikan Awal
Kanak-Kanak yang berkualiti
 
• Penubuhan sebuah
pusat pendidikan awal
kanak-kanak yang
berkualiti mengambilkira
beberapa perkara
seperti:
•  
• matlamat & objektif
• Tinjauan kebolehbinaan
• Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan,
ruang dan persekitaran
• Bangunan
• Kewangan
• Organisasi pengurusan
• Peraturan dan undang-undang
• Peralatan dan sumbangan
Matlamat

Pendidikan prasekolah
bertujuan untuk menyuburkan
potensi murid dalam semua
aspek perkembangan,
menguasai kemahiran asas dan
memupuk sikap positif sebagai
persediaan masuk ke sekolah
rendah
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak,
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara
•Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik

Objektif
Pendidikan Prasekolah
membolehkan murid:

i) Membina kecerdasan badan


ii) Mempunyai tubuh badan yang sihat.
iii) Mempraktikkan amalan kesihatan
yang baik
iv) Mempraktikkan langkah-langkah
menjaga keselamatan diri
v) Menguasai kemahiran motor halus
dan asas motor kasar
v) Mempunyai kematangan
emosi

vi) Mempunyai konsep kendiri


yang positif dan jati diri
vii) Berani menyuarakan
pandangan dan perasaan
viii) Berkebolehan berinteraksi
dengan orang lain
ix) Boleh bekerja secara
bersendirian dan juga bekerja
secara berkumpulan
x) Menghormati perasaan serta
hak orang lain dan seterusnya
membentuk perhubungan
yang positif dengan orang
dewasa serta rakan sebaya
ix) Mengamalkan nilai-nilai murni

x) Mengamalkan nilai-nilai Islam


dalam kehidupan seharian untuk
murid beragama islam.
xi) Berkomunikasi menggunakan
bahasa Malaysia,bahasa
Inggeris dan bahasa pengantar
dalam konteks kehidupan
seharian.
xii) Meneroka persekitaran
menggunakan kemahiran
proses sains asas
x) Menggunakan kemahiran
matematik asas dalam
menjalankan tugasan harian
dan menyelesaikan masalah
xi) Menggunakan kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan inovatif
dalam pembelajaran kehidupan
seharian
xii) Mengembangkan daya kreatif
dan estetika
xiii) Menghargai keindahan alam
dan warisan budaya
(Dokumen Standard Prasekolah- Kementerian Pelajaran
Malaysia)
Tinjauan Kebolehbinaan
(Feasibility Study)
Akta 267(Perancangan) Wilayah
Persekutuan 1982) 
Kesesuaian tapak dan lokasi
prasekolah
• Rumah banglo yang saiz lotnya berukuran kurang lebih 7000 kaki
persegi dan kawasan sekeliling tidak lebih daripada 30%.
• Rumah berkembar lot tepi, jika lot pertengahan hendaklah dicantumkan
kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai satu pusat prasekolah.
• Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres dan berangkai dengan kawasan
yang tidak kurang dari 3000 kaki persegi.
• Rumah sebuah di kampung tradisional dan kampung melayu.
• Rumah pangsa dan pangsapuri yang mempunyai ruang khas untuk
penggunaan prasekolah.
• Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan masjid, surau dan
madrasah.
• Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan gereja, tokong Cina
serta kuil Hindu.
• Dewan orang ramai atau dewan serbaguna.
• Bangunan-bangunan yang dibina khas untuk dijadikan pusat
prasekolah.
Bangunan yang sesuai dijadikan pusat
prasekolah
 

• Rumah banglo yang saiz lotnya


berukuran kurang lebih 7000 kaki persegi
dan kawasan sekeliling tidak lebih
daripada 30%.
• Rumah berkembar lot tepi, jika lot
pertengahan hendaklah dicantumkan
kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai
satu pusat prasekolah.
• Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres
dan berangkai dengan kawasan yang
tidak kurang dari 3000 kaki persegi.
• Rumah sebuah di kampung tradisional
dan kampung melayu.
Bangunan yang sesuai dijadikan pusat
prasekolah
 

• Rumah pangsa dan pangsapuri yang


mempunyai ruang khas untuk
penggunaan prasekolah.
• Bangunan di dalam kawasan atau
perkarangan masjid, surau dan
madrasah.
• Bangunan di dalam kawasan atau
perkarangan gereja, tokong Cina serta
kuil Hindu.
• Dewan orang ramai atau dewan
serbaguna.
• Bangunan-bangunan yang dibina khas
untuk dijadikan pusat prasekolah.
Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan,
ruang dan persekitaran
Pelan
Dalam &Luar
Kelas
Ruang Kelas

12/08/21 TOT IAB 2003 18


RUANG KELAS
.

Padang Permainan
Ruang Permainan Luar

12/08/21 TOT IAB 2003 21


Ruang Permainan Luar

12/08/21 TOT IAB 2003 22


SUDUT AIR DAN PASIR
Ruang Dapur

12/08/21 TOT IAB 2003 24


Ruang Bilik Air

12/08/21 TOT IAB 2003 25


TANDAS
SUDUT SAINS DAN TEKNOLOGI
SUDUT SAINS DAN
TEKNOLOGI
SUDUT KOMUNIKASI
SUDUT KEROHANIAN
SUDUT KEROHANIAN, NILAI
DAN SIKAP
SUDUT SAINS & TEKNOLOGI
SUDUT PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN ESTETIKA
PERMAINAN LUAR
SUDUT KEMANUSIAAN
Organisasi Pengurusan
-Pengurusan Pusat yang berkualiti
• Kualiti
– Menepati kehendak
pelanggan
– Mempunyai standad yang
tinggi
• Pengurusan/ Pentadbiran
- Proses merancang
– Menyusun, mengarah,
mengawal
– Mengendali,melaksanakan /
menjalankan

• Berkualiti
– Memperbaiki cara,
menangani /mengendali
sesuatu dengan lebih bijak
serta berkesan
Kewangan.

• Anggaran • peruntukan
perbelanjaan perkapita bagi
• perancangan Menu setiap murid
bulanan • Buku daftar
• Penyediaan buku -merekod barang
tunai kekal dan barang-
• dokumen perlu barang hapus.
difailkan
• Perancangan awal  
Pengurusan Kewangan & Aset

• Persediaan Bajet / Peruntukan dan Perancangan


Pengurusan Kewangan
(Bantuan RM 100 per kapita belanja mengurus;
peruntukan makan-RM 1.50 per kapita )
• Perakaunan : Penerimaan & Pungutan;
Perbelanjaan; Akaun Bank & Tunai,
(Mencatat dalam buku rekod)
• Perolehan: Daftar Harta, Daftar stok, inventori,
hapuskira & pelupusan (senarai harta , peralatan,
inventorii barang prasekolah)
• Rujukan :
– Surat Pekeliling Kew. Bill 5, Tahun 2002
– Surat Pekeliling Kew. Bill 6, Tahun 2002
Tahap dan jangka masa
persekolahan.
• Tahap Pelaksanaan Prasekolah
– Tahap Prasekolah Asas (Base Line)
– Tahap Prasekolah Lengkap (Benchmark)
• guru terlatih dalam pendidikan prasekolah,
melaksanakan kurikulum prasekolah;
prasarana fizikal dan pengurusan sumber
kewangan mencukupi
– Tahap Prasekolah Berkualiti (Peningkatan)
• MASA: 4 JAM
-Rekabentuk kurikulum
-Kurikulum Berasaskan Standard
TRANFORMASI KURIKULUM
Peraturan Dan Undang-
Undang
• Kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun layak untuk belajar
di pusat pendidikan awal kanak-kanak.
• Pihak pengusaha akan menetapkan beberapa kritera bagi
memastikan ibubapa yang berkelayakan dengan syarat sahaja akan
diterima
• Pemilihan kanak-kanak untuk ditempatkan di pusat pendidikan awal
kanak-kanak ditentukan oleh jawatankuasa yang telah ditetapkan.
Sebahagian pusat pendidikan awal kanak-kanak mempunyai ahli
lembaga sendiri untuk membuat pemilihan
• Bilangan kanak-kanak di pusat pendidikan awal kanak-kanak antara
10-25 orang.
STRUKTUR ORGANISASI

• Sesebuah prasekolah perlu melalui proses perundangan –KPM


• Prasekolah Swasta dan semua prasekolah perlu membuat
pendaftaran dengan JPN dan jabatan lain yang terlibat.
• Prasekolah KEMAS,Jabatn perpaduan Negara juga perlu ikut
prosedur –semua aspek kurikulum dan programnya selaras dengan
kehendak KPM.
• Rujuk Carta Organisasi.

PENDAFTARAN PRASEKOLAH

• Pendaftaran prasekolah di peringkat pelesenan dan permit perlulah


melalui beberapa prosedur. Ini bertujuan supaya prasekolah itu
selamat dan sesuai.
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIPATUHI

1. Permohonan Ke Jabatan Pelajaran Negeri


- Menyediakan kertas kerja penubuhan
- Menyediakan Pelan lantai/lokasi prasekolah
- Menyediakan surat deraf cara prasekolah

2. Mendapatkan pengesahan daripada:


- Jabatan Bomba dan penyelamat
- Jabatan kesihatan
- Pihak Berkuasa Tempatan

3. Permohonan dimajukan ke JPN


- Sijil pendaftaran prasekolah
- Permit mengajar
- Permit pengelola

4. Keluaran lesen untuk tempoh satu tahun dari tarikh permohonan.


5. Dari segi penggunaan bangunan setiap negeri mempunyai
peraturan yang berbeza mengikut syarat dan Pihak berkuasa
Tempatan

Anda mungkin juga menyukai