Anda di halaman 1dari 9

Konsep awal matematik di peringkat prasekolah terahagi kepada : pranombor nombor pengukuran konsep masa konsep ruang PRANOMBOR

Terbahagi kepada beberapa pecahan iaitu : pengelasan perbandingan seriasi padanan satu dengan satu pola keabadian

Pengelasan

Pengelasan adalah pengumpulan objek dalam kelas atau subkelas berdasarkan ciri ciri !ang jelas" Tujuann!a untuk memastikan murid dapat membe#akan dan mengumpulkan objek berdasarkan kesamaan dan perbe#aan" Klasi$ikasi objek boleh dilakukan berdasarkan: % &atu ciri 'contoh: warna atau bentuk atau sai#( % )ua ciri 'contoh: warna dan bentuk atau warna dan sai#( % Tiga ciri 'contoh: warna* bentuk dan sai#( % Negati$ 'contoh: objek !ang tidak terdapat dalam kumpulan tertentu( Kanak kanak akan diperkenalkan dengan cara men!usun mengikut susunan mudah dan mengumpulkan mengikut bentuk* sai#* warna* corak* dan $ungsi" Akti+iti !ang boleh dijalankan adalah dengan mencampurkan semua barang barang bersama" Kanak kanak perlu mengasingkan barang barang tersebut dalam kumpulan atau set !ang berbe#a"

Akti+iti pengelasan adalah proses penting untuk membentuk konsep nombor" Proses pengelasan perlu melalui beberapa tahap, % Memilih dan membanding* % Mengumpul* % Memilih semula* % Mengasingkan kumpulan* dan % Memilih objek berdasarkan $ungsi* kegunaan atau konsep"

Perbandingan

Perbandingan adalah proses mengaitkan antara dua benda menggunakan ciri tertentu sebagai asas perbandingan '-ibbs dan .astadena* /012(" Perbandingan berlaku apabila kita membandingkan ciri ciri kuantitati$ dan kualitati$ dua objek" Tujuann!a adalah untuk memastikan murid murid menguasai konsep !ang selalu digunakan dalam perbandingan seperti lebih ban!ak* lebih kurang dan lebih tinggi"

.ontoh perbandingan: membandingkan /( 3kuran 4 Panjang : pendek 4 Tinggi : rendah 4 Tebal : nipis 5( &ai# 4 Besar : kecil 6( Berat 4 Berat : ringan 7( Bilangan 8 kuantiti 4 Ban!ak : sedikit 2(9enis objek

&eriasi

&eriasi merupakan susunan lebih daripada dua objek mengikut turutan berdasarkan kriteria !ang jelas" Tujuann!a adalah untuk memastikan susunan turutan !ang betul" Kebolehan men!usun dan menertib adalah mengikut perkembangan konser+asi dan pengelasan"

.ontoh seriasi: % Men!usun mengikut pola urutan Kecil 4 besar* nipis 4 tebal* rendah 4 tinggi* pendek 4 panjang* sempit 4 luas" % Men!usun objek mengikut ciri

Padanan &atu dengan &atu

Padanan satu dengan satu adalah hubungan perkaitan satu dengan satu antara objek !ang sama atau berbe#a" Proses memadan bermula daripada konsep memadan objek dengan objek mengikut warna* sai#* bentuk* bilangan* pasangan dan sebagain!a* objek dengan nombor dan nombor dengan nombor" Memadan bilangan objek dengan simbol juga adalah sebahagian daripada konsep padanan satu dengan satu"

.ontoh padanan satu dengan satu, % Memadan benda !ang berpasangan !ang sama seperti kasut" % Memadan benda !ang berpasangan tetapi tidak sama seperti garpu dengan sudu" % Memadan bilangan !ang sama" % Memadan bilangan objek dengan simbol nombor"

Pola &alah satu aspek dalam matematik adalah mengkaji pola" .ontohn!a* dalam kehidupan seharian kita* ada waktu siang dan waktu malam" Terdapat empat cara bagaimana konsep pola boleh dikembangkan dalam diri murid, % Meniru pola* % Men!ambung pola* % Melengkapkan pola* dan % Membina pola sendiri"

Keabadian

Ketekalan 'consistenc!( merupakan satu aspek !ang boleh dikaitkan dengan jisim* isipadu* dan

keluasan" Tujuan konsep keabadian diperkenalkan adalah untuk memastikan murid murid memahami ketekalan jisim dan isipadu walaupun diletakkan* disusun atau diatur di tempat atau keadaan !ang berbe#a"

NOMBOR

Nombor memainkan peranan penting dalam pembelajaran matematik" Nombor adalah sesuatu !ang dikaitkan dengan kuantiti* kesedaran !ang melibatkan konsep dari mudah ke kompleks" Nombor boleh dipecahkan kepada : membilang konsep nombor operasi nombor

Membilang

Membilang adalah satu proses !ang rumit dan memerlukan ketelitian !ang mana murid murid memberikan nama bagi sesuatu nilai nombor" Terdapat empat prinsip membilang !ang perlu dikuasai oleh murid sebelum mereka dapat membilang secara rasional dan bukan secara ha$alan" :mpat prinsip ini adalah, % Prinsip padanan satu dengan satu* di mana murid dapat memadankan satu objek dengan satu nama nombor* % Prinsip susunan nombor !ang mengikut urutan 'stable order( iaitu bermula dari /* 5* 6*""" dan seterusn!a* % Prinsip .ardinal iaitu nama dan nombor !ang terakhir adalah jumlah objek !ang dibilang* dan % Order ;rrele+ance 'ketakberkaitan( iaitu boleh memulakan pengiraan dari manamana kedudukan"

3ntuk menjadi pembilang !ang rasional* murid harus menguasai keempat empat prinsip tersebut"

Konsep Nombor

Konsep nombor disimpulkan oleh pemikiran seseorang daripada kumpulan atau kumpulan benda !ang dilihat" Konsep nombor menggambarkan bilangan atau ban!akn!a benda bagi sesuatu kumpulan iaitu si$at kuantiti benda tersebut manakala angka adalah simbol atau tanda !ang mewakili serta menggambarkan konsep nombor"

&istem nombor !ang digunakan hari ini mempun!ai empat ciri penting iaitu, Nilai tempat 4 kedudukan digit mewakili nilai tertentu" Asas sepuluh 4 bermaksud koleksi sepuluh !ang mempun!ai /< digit dari si$ar ke sembilan" Penggunaan si$ar 4 &imbol untuk si$ar !ang men!atakan sesuatu !ang tidak wujud" Mempun!ai nilai tambah Nombor boleh ditambah berdasarkan nilai tempat"

Operasi Nombor

Pembelajaran operasi nombor melibatkan konsep tambah '=( dan tolak ' (" Konsep asas bagi operasi tambah ialah proses dua himpunan !ang disatukan dan menjadi jumlah tertentu" Manakalan konsep tolak adalah apabila satu himpunan objek dikeluarkan sebahagian daripadan!a" Pras!arat sebelum mengajar operasi nombor adalah, Membilang 4 berdasarkan 7 prinsip membilang secara rasional" Pengalaman konkrit 4 operasi dimulakan dengan bahan maujud secara bergambar atau simbol" Konteks pen!elesaian masalah &atu situasi pen!elesaian masalah diberi" Penggunaan bahasa !ang betul Bahasa !ang betul perlu digunakan supa!a operasi itu lebih bermakna"

Operasi nombor terbahagi kepada 5 iaitu :

'a( Operasi Tambah Operasi tambah merupakan gabungan antara dua set objek" -uru boleh menggunakan pendekatan :>P& ':?perience* >anguage* Picture* &!mbol( ketika mengajar operasi tambah" Pengalaman konkrit diberikan di samping penggunaan !ang betul bagi mewakili

operasi dalam bentuk bergambar serta bentuk simbol"

.ontoh: Menggunakan objek konkrit" Menggunakan bahasa !ang betul" .ontohn!a Tiga tambah lima sama dengan lapan" Menggunakan gambar untuk mewakili nombor nombor tersebut" Menggunakan simbol untuk mewakili operasi tersebut" 6 = 2 @ A

'b( Operasi Tolak Operasi tolak mempun!ai beberapa makna atau pengertian seperti berikut: Memisahkan atau mengurangkan kuantiti daripada satu kuantiti keseluruhan dan melihatkan baki !ang tinggal"

Membandingkan dan mencari perbe#aan" ;ni melibatkan dua kuantiti dan melibatkan perbe#aan"

Berapa lagi !ang diperlukan" ;ni melibatkan satu kuantiti keseluruhan !ang mana satu bahagian telah diketahui dan kita perlu ketahui bahagian !ang tinggal" N!atakan berapa !ang perlu ditambah kepada 6 untuk mendapat A" B= 6 @ A

P:N-3K3RAN

Pengukuran adalah satu proses di mana satu nombor diberikan kepada ciri 'attribute( 'contohn!a panjang* berat* kapasiti* luas* isipadu* suhu dan masa( sesuatu objek atau peristiwa" Kebolehan mengukur terbentuk daripada pengalaman* pengelasan* perbandingan dan turutan"

Proses akti+iti pengukuran biasan!a perlu melibatkan kanak kanak merekodkan ukuran* membandingkan ukuran dan menceritakan ukuran !ang dilakukan" )ua jenis unit boleh digunakan dalam pengukuran iaitu, Arbitrari 'arbitrar!( 4 contohn!a: jengkal* paper clip* tapak kaki* langkah" 3nit piawai seperti,

sentimeter panjang liter isipadu kilogram berat meter persegi luas darjah celcius suhu meter padu 4 isipadu Terdapat beberapa peringkat untuk mengajar pengukuran iaitu: Mengenalpasti ciri 'attribute( dengan membandingkan objek secara: Pilih satu unit sama ada unit arbitrari atau unit piawai" Kemudian bandingkan objek dengan unit !ang dipilih" .ari bilangan unit seperti, Persepsi 4 perbandingan persepsi tentang panjang 'bandingkan dua objek !ang mana lebih panjang atau adakah ia sama panjang( &ecara langsung 4 guru men!ediakan beberapa bahan konkrit seperti klip kertas* kra!on* thumbtack dan lain lain" Kemudian ukur secara terus dan buat perbandingan" &ecara tidak langsung 4 berasaskan sesuatu rujukan* murid menggunakan tali untuk mengukur bahan panjang" Tali bertindak sebagai bahan pengukur" Pilih satu unit sama ada unit arbitrari atau unit piawai" Kemudian bandingkan objek dengan unit !ang dipilih" .ari bilangan unit seperti, Membilang menggunakan instrumen tertentu seperti pembaris* jangka suhu* penimbang dan kalendar" Menggunakan rumus '$ormula(" >aporkan bilangan unit"

KON&:P MA&A

Masa adalah satu konsep !ang abstrak dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar" Konsep masa

berkait rapat dengan turutan atau seriasi" Turutan peristiwa seperti akhir* pertama* selepas* sebelum dan di antara menunjukkan idea kedudukan seperti pertama* kedua dan ketiga" Masa boleh diukur dengan dua cara iaitu, % Tempoh masa 'peristiwa !ang mengambil kira masa ia berlaku(" % Caktu ia berlaku 'ketika waktu itu berlaku("

3nit arbitrari untuk pengukuran masa seperti a!unan bandul* titisan air* den!utan jantung dan jam pasir" 3nit $ormal bagi pengukuran masa pula seperti jam* hari* minggu* bulan dan tahun" :mpat pengalaman utama !ang berkaitan dengan masa adalah :

Tempoh Masa 'duration( terbahagi kepada pengalaman satu* pengalaman dua dan pengalaman tiga" DPengalaman &atu Memulakan dan menghentikan sesuatu melalui is!arat" .ontoh: % apabila mu#ik dimainkan* murid mula bertepuk tangan dan berhenti apabila mu#ik dihentikan" % kerusi berirama 'musical chair( % statue dance DPengalaman )ua Melalui pengalaman bercerita sesuatu !ang berkaitan dengan kadar pergerakan" .ontoh: Pantas* lambat % Berjalan pantas" % Berlari dengan perlahan DPengalaman Tiga Membuat perbandingan mengikut sela masa 'time inter+al(" .ontoh: % Masa !ang diambil untuk memenuhkan sesuatu bekas dengan air atau pasir" % Kadar den!utan nadi dalam satu minit"

Turutan DPengalaman :mpat Menjangka* mengingat dan menerangkan turutan peristiwa tertentu" .ontoh: 4 )ari ba!i kepada kanak kanak kemudian remaja dan dewasa" 4 Kitaran hidup rama rama" 4 Kitaran hidup katak" 4 Rutin harian" 4 .ara cara membuat sandwich"

KON&:P R3AN-

Merujuk kepada sesuatu objek !ang terletak dalam ruang seperti depan* belakang* atas* bawah* sisi* tengah* luar dan dalam" Kedudukan relati$, % Kedekatan 'pro?imit!( 4 contohn!a* kereta itu lebih dekat dengan pokok berbanding rumah" % Pemisahan 'separation( 4 .ontohn!a* rumah Abu dipisahkan dengan rumah Ali oleh sebatang jalan ra!a" % &usunan 8 urutan 'order( 4 .ontohn!a* pensel disusun dari pendek ke panjang" % >ingkungan 'enclosure( 4 .ontohn!a* rumah itu dilingkungi oleh pokok pokok"

)ua pengalaman utama bagaimana kanak kanak prasekolah membina dan memahami perkaitan ruang" % Tindakan ke atas objek 'a( Mengisi dan mengosongkan* 'b( Memasang dan meleraikan objek* 'c( Menukar bentuk dan men!usun objek" .ontoh: meregang getah* melonggokkan buku* melipat kertas* kain dan lain lain lagi" Murid menghasilkan bentuk menggunakan papan geo 'geoboard("

% Melibatkan pemerhatian dan ta$siran berhubung dengan ruang" 'a( Memerhati orang lain* tempat dan benda daripada titik pandangan ruang !ang berbe#a" 'b(Mengalami dan menerangkan kedudukan* arah dan jarak di dalam kelas prasekolah dan bangunan di persekitaran" 'c( Menta$sir perhubungan ruang dalam lukisan* gambar dan $oto"